BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Fosfor v půdě

22. 11. 2020 Ing. Eva Bajerová; Agrostis, s.r.o. Hnojení Zobrazeno 3096x

Fosfor patří mezi makrobiogenní prvky a je druhým nejdůležitějším prvkem ve výživě rostlin. Ve vzduchu se nachází jen v nepatrném množství, a proto je jeho hlavním zdrojem matečná hornina. Nejvíce se ho nachází v primárním minerálu - apatitu. Ke ztrátám fosforu v půdě dochází převážně povrchovým smyvem a odběrem rostlinných produktů při sklizni.

Proseeds

Pokud tedy chceme zvýšit množství fosforu v půdě, musíme ho dodat v hnojivu obsahujícím fosfor - v minerální nebo organické formě. Rostliny přijímají fosfor většinou kořeny z půdního roztoku. Po aplikaci minerálních hnojiv však dochází v půdě v navázání fosforu do forem nepřijatelných pro rostliny. V kyselém prostředí je to především vazba s hliníkem a železem a v zásaditém prostředí jsou to vazby s vápníkem.

uvolňování fosforu do forem přijatelných pro rostliny dochází fyzikálně-chemickými ději a biologickou činností mikroorganizmů. Část půdních mikroorganizmů je schopna uvolňovat fosfor do forem přijatelných pro rostliny a další mikroorganizmy. Samotné mikroorganizmy potřebují ke svému životu 2× více fosforu než rostliny a po odumření jsou také významným zdrojem přijatelného fosforu. Zvýšené množství přijatelného fosforu v půdě podpoří rozvoj mikroorganizmů a s nimi i dva důležité procesy v půdě - mineralizaci, kdy dochází k uvolňování energie a humifikaci, kdy dochází ke spotřebě energie. Fosfor má vliv na snížení ztrát právě u energeticky náročných procesů, jako je například humifikace, což vede k podpoření tvorby huminových kyselin.

Rostliny potřebují značné množství fosforu již v počátečních stádiích růstu. Nejprve ho získávají ze semene a později z přijatelných forem z vnějšího prostředí. V této fází vývoje ještě nemá rostlina dostatečně vyvinutý kořenový systém, a proto má velký význam množství přijatelného fosforu v blízkosti nově se tvořících kořenů. Právě počátek vegetace je považován za kritické období příjmu fosforu u rostlin. Jedním z mikroorganizmů, které jsou schopny uvolňovat fosfor do přijatelných forem je bakterie Bacillus megaterium. Po její aplikaci na půdu ve formě postřiku dojde ke zvýšení množství přijatelného fosforu v půdě.

Tato bakterie v přípravku Fosfix byla aplikována na polovinu pole. Před aplikací byly na obou částech pole odebrány vzorky a stanoveno množství přijatelného fosforu. Tytéž odběry byly provedeny na podzim po sklizni plodiny - kukuřice. Z grafu 1 je patrné, že i přes počáteční nižší hladinu přijatelného fosforu na polovině pole před aplikací, došlo na podzim díky bakterii ke zvýšení množství přijatelného fosforu ve srovnání s druhou částí pole bez aplikace.

Přípravek Fosfix obsahující  bakterií Bacillus megaterium je možno aplikovat do řepky ozimé a obilnin v kombinaci s herbicidy a regulátory růstu, pokud rostliny nezakrývají zcela půdu.

Graf 1: Vliv aplikace Fosfixu na obsah fosforu v kukuřici
Graf 1: Vliv aplikace Fosfixu na obsah fosforu v kukuřici

Kořeny pšenice ozimé: a) bez inokulace bakterií, b) s inokulaci bakterií Bacillus megaterium
Kořeny pšenice ozimé: a) bez inokulace bakterií, b) s inokulaci bakterií Bacillus megaterium

Související články

Historický přehled vývoje metodik pro intenzivní hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV (1)

04. 08. 2022 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 165x

Možnosti snížení hnojení ozimů dusíkem při zachování výnosu

02. 08. 2022 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT Laboratory, spol. s r.o. Hnojení Zobrazeno 1673x

Využijte drahá hnojiva efektivně

01. 08. 2022 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Hnojení Zobrazeno 1852x

Reakce brambor pro výrobu škrobu na aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát

23. 06. 2022 Ing. Martin Doubek; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hnojení Zobrazeno 233x

Huminové látky v listových hnojivech Lovochemie

18. 06. 2022 Ing. Marek Kocánek; Lovochemie, a.s. Hnojení Zobrazeno 255x

Další články v kategorii Hnojení

detail