Chemap Agro s.r.o.

Fosfor v půdě

22. 11. 2020 Ing. Eva Bajerová; Agrostis, s.r.o. Hnojení Zobrazeno 1188x

Fosfor patří mezi makrobiogenní prvky a je druhým nejdůležitějším prvkem ve výživě rostlin. Ve vzduchu se nachází jen v nepatrném množství, a proto je jeho hlavním zdrojem matečná hornina. Nejvíce se ho nachází v primárním minerálu - apatitu. Ke ztrátám fosforu v půdě dochází převážně povrchovým smyvem a odběrem rostlinných produktů při sklizni.

Proseeds

Pokud tedy chceme zvýšit množství fosforu v půdě, musíme ho dodat v hnojivu obsahujícím fosfor - v minerální nebo organické formě. Rostliny přijímají fosfor většinou kořeny z půdního roztoku. Po aplikaci minerálních hnojiv však dochází v půdě v navázání fosforu do forem nepřijatelných pro rostliny. V kyselém prostředí je to především vazba s hliníkem a železem a v zásaditém prostředí jsou to vazby s vápníkem.

uvolňování fosforu do forem přijatelných pro rostliny dochází fyzikálně-chemickými ději a biologickou činností mikroorganizmů. Část půdních mikroorganizmů je schopna uvolňovat fosfor do forem přijatelných pro rostliny a další mikroorganizmy. Samotné mikroorganizmy potřebují ke svému životu 2× více fosforu než rostliny a po odumření jsou také významným zdrojem přijatelného fosforu. Zvýšené množství přijatelného fosforu v půdě podpoří rozvoj mikroorganizmů a s nimi i dva důležité procesy v půdě - mineralizaci, kdy dochází k uvolňování energie a humifikaci, kdy dochází ke spotřebě energie. Fosfor má vliv na snížení ztrát právě u energeticky náročných procesů, jako je například humifikace, což vede k podpoření tvorby huminových kyselin.

Rostliny potřebují značné množství fosforu již v počátečních stádiích růstu. Nejprve ho získávají ze semene a později z přijatelných forem z vnějšího prostředí. V této fází vývoje ještě nemá rostlina dostatečně vyvinutý kořenový systém, a proto má velký význam množství přijatelného fosforu v blízkosti nově se tvořících kořenů. Právě počátek vegetace je považován za kritické období příjmu fosforu u rostlin. Jedním z mikroorganizmů, které jsou schopny uvolňovat fosfor do přijatelných forem je bakterie Bacillus megaterium. Po její aplikaci na půdu ve formě postřiku dojde ke zvýšení množství přijatelného fosforu v půdě.

Tato bakterie v přípravku Fosfix byla aplikována na polovinu pole. Před aplikací byly na obou částech pole odebrány vzorky a stanoveno množství přijatelného fosforu. Tytéž odběry byly provedeny na podzim po sklizni plodiny - kukuřice. Z grafu 1 je patrné, že i přes počáteční nižší hladinu přijatelného fosforu na polovině pole před aplikací, došlo na podzim díky bakterii ke zvýšení množství přijatelného fosforu ve srovnání s druhou částí pole bez aplikace.

Přípravek Fosfix obsahující  bakterií Bacillus megaterium je možno aplikovat do řepky ozimé a obilnin v kombinaci s herbicidy a regulátory růstu, pokud rostliny nezakrývají zcela půdu.

Graf 1: Vliv aplikace Fosfixu na obsah fosforu v kukuřici
Graf 1: Vliv aplikace Fosfixu na obsah fosforu v kukuřici

Kořeny pšenice ozimé: a) bez inokulace bakterií, b) s inokulaci bakterií Bacillus megaterium
Kořeny pšenice ozimé: a) bez inokulace bakterií, b) s inokulaci bakterií Bacillus megaterium

Související články

Limus® Clear a Vizura® - stabilizátory dusíku od BASF

07. 03. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Hnojení Zobrazeno 36x

Bilance živin NPK u podniků s různou specializací produkce

05. 03. 2021 Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D., Mgr. Tomáš Vintr; Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha Hnojení Zobrazeno 146x

Dokážeme zefektivnit příjem dusíku z organických hnojiv v ozimých plodinách?

06. 02. 2021 Ing. Petr Vlažný, Ph.D.; Corteva Agriscience Hnojení Zobrazeno 398x

Zásoba dusíku v půdě a přihnojení řepky během podzimního růstu

30. 01. 2021 Ing. Pavel Růžek, CSc. Hnojení Zobrazeno 498x

Půdní organická hmota jako významný faktor úrodnosti půd

21. 01. 2021 Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 654x

Další články v kategorii Hnojení

detail