BASF
BASF
BASF

AGRA

Snížené hnojení: Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV

30. 11. 2022 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 1473x

Po roce 1989 z ekonomických důvodů nastalo omezování nákupu průmyslových hnojiv a z tohoto důvodu poklesla úroveň hnojení. Začal pokles obsahu živin v půdě, a tím i pokles úrodnosti půd. Z tohoto důvodu bylo nutno řešit, na jakou úroveň může poklesnout hnojení, aby rostlinná výroba hlavně plnila svoji společenskou funkci.

Limagrain

Kromě poklesu hnojení základních živin nastala i změna v metodě pro stanovení AZZP. Z ekonomických důvodů ÚKZÚZ Brno přešel od metody podle Schachtschabela na metodu Mehlich 2, kde z jednoho extraktu se stanoví více živin. Byly vypracovány ÚKZÚZ výchozí hodnoty pro hodnocení obsahu přístupných živin v orné půdě, které pro výživu rostlin byly nevhodné. Níže uvedené metodiky vypracoval s kolektivem Ing. J. Neuberg, DrSc. U další metodiky Ing. J. Klír, CSc.

Obsáhlá „Komplexní metodika výživy rostlin“ z roku 1990 (1/1990 ÚVTIZ Praha) pro hnojení hlavními živinami teoreticky částečně tvoří přechod od intenzivního na snížené hnojení draslíkem. Po dalším studiu v roce 1991 vyšla metodika pod názvem „Hnojení při omezeném nákupu průmyslových hnojiv“ (9/1991 ÚVTIZ Praha), protože se neočekávalo, kolik problémů přinese změna nové metody a rovněž snížené hnojení živinami. V roce 1995 vyšla metodika „Výživa a hnojení plodin“ (8/1995 ÚVTIZ Praha), která by měla platit po delším období. Byl zaveden nový termín místo dávka hnojiva název normativ, který bude dále používán jako v originálních pracích. Nutno opět poznamenat, že uvedené normativy jsou doporučené a ne závazné. V roce 2008 Výzkumný ústav rostlinné výroby pod vedením Ing. J. Klíra, CSc. vypracoval metodiku „Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení“ zaměřenou na doplnění a inovaci nových trendů. V rámci grantu MZe byl řešen RNDr. V. Macháčkem, DrSc. a kolektivem úkol „Stabilizace půdní úrodnosti z hlediska výživy rostlin fosforem a draslíkem“, kde byl uveden výpočet pro nejmenší dávku, kterou si agronom může dovolit. Závěry budou v samostatné publikaci.

V Neubergových metodikách jsou uvedeny tři varianty hnojení, které slouží jako výchozí podklad pro hnojení průmyslovými hnojivy:

  • Intenzivní hnojení - hnojení je zpracováno v 1. části zabývající se intenzivním hnojením a v této publikaci možno hovořit i o Komplexní metodice výživy rostlin z roku 1991. Částečně i metodika Klíra.
  • Úsporné hnojení - teoreticky jsou sníženy normativy o 10 kg K2O/ha. Uplatňuje se nepatrné snížení hladiny K v půdě a odpovídá výnosové úrovni EVH 5,0 t/ha. Toto hnojení je optimální.
  • Minimální hnojení - je uplatněno další snížení hnojení a v některých případech i nehnojení draslíkem. Výnosová hladina EVH bude minimálně o 0,5 t/ha nižší oproti úspornému hnojení.

Komplexní metodika výživy rostlin - 1990

Opět se uplatňuje zásada, že se hnojí průměrnými ročními dávkami v rámci celého osevního sledu. Normativy jsou určeny na základě výrobní intenzity charakterizovány EVH, půdním druhem a obsahem přístupného draslíku (K). V originální tabulce jsou hodnoty EVH od 3,5 a do 6,5 rozděleny po 0,5 EVH t/ha a v naší tabulce 1 pro složitost originální tabulky byly vybrány pouze hodnoty hnojení pro nejčastější výnosy, EVH 4,0; 5,0 a 6,0 t/ha. Rozdíly mezi hodnotami normativů v originálu jsou minimální nebo žádné a někdy těžko dosažitelné rozmetačem hnojiv. Při pravidelném 4letém období, když je dávka hnoje 35 t/ha, odečítá se ročně 40 kg K2O/ha od určené dávky. Přesahuje-li obsah Kv půdě podle Schachtschabela (Mehlicha 2) na lehké půdě 290 (350), na střední půdě 350 (420) a těžké půdě 460 (560) mg K/kg, vynechává se hnojení na 3 roky. Je-li vysoká mobilní draselná rezerva (nad 1 200 mg K/kg), používají se normativy pro kategorie násobenosti K o jeden stupeň vyšší.

Tab. 1: Roční normativy pro ornou půdu v kg K2O/ha z KMVR 1990

Kategorie

Půdní druh

Obsah K

EHV t/ha

Schachtschabel

Mehlich 2

4,0

5,0

6,0

VM, M

lehký

do 80

do 90

185

200

220

střední

do 110

do 130

205

220

235

těžký

do 140

do 170

240

245

255

S 1

lehký

81–105

91–120

130

140

158

střední

111–140

131–165

145

155

168

těžký

141–180

171–215

173

180

190

S 2

lehký

106–130

121–150

105

115

125

střední

141–170

166–200

120

130

140

těžký

181–220

116–260

140

150

160

D 1

lehký

131–165

151–190

60

70

78

střední

171–210

201–250

110

115

123

těžký

221–275

261–330

120

130

138

D 2

lehký

166–200

191–230

25

30

35

střední

211–250

251–300

55

65

75

těžký

276–330

331–400

55

65

75

V

lehký

nad 200

nad 230

5

5

5

střední

nad 250

nad 300

30

38

45

těžký

nad 330

nad 400

30

38

45

Hnojení při omezeném nákupu průmyslových hnojiv - 1991

Při pravidelném 4letém období, když je dávka hnoje 35 t/ha, odečítá se opět ročně 40 kg/ha K2O od určeného celkového normativu, jak je uvedeno v tabulce 2. V originální tabulce jsou opět hodnoty EVH od 3,5 a do 6,5 rozděleny po 0,5 EVH t/ha a v naší tabulce 2 pro složitost originální tabulky byly vybrány pouze hodnoty hnojení pro EVH 4,0; 5,0 a 6,0 t/ha. Rozdíly mezi hodnotami normativů v originálu jsou ojediněle nepatrné a rozmetačem hnojiv někdy těžko dosažitelné.

V tabulce 2 celkově silně ohraničená část od kategorie S2 do kategorie V (slabě šedá) je určena pro variantu sníženého hnojení a pro minimální hnojení pouze silně ohraničená část v kategorii S2 (tmavší šedá). Přesahuje-li obsah K u Schachtschabela (Mehlich 2) na lehké půdě 290 (350), na střední půdě 350 (420) a těžké půdě 460 (560) mg K/kg, vynecháme hnojení na 3 roky. Když je zjištěna vysoká mobilní draselná rezerva (nad 1 200 mg K/kg), používá se normativ o jeden stupeň vyšší.

Tab. 2: Roční normativy pro ornou půdu z metodiky 1991 v kg K2O/ha

Kategorie

Půdní druh

Obsah K

EHV t/ha

Schachtschabel

Mehlich 2

4,0

5,0

6,0

VM, M

lehký

do 80

do 90

185

200

215

střední

do 110

do 130

200

215

230

těžký

do 140

do 170

220

235

250

S 1

lehký

81–105

91–120

135

155

170

střední

111–140

131–165

150

170

185

těžký

141–180

171–215

165

185

200

S 2

lehký

106–130

121–150

95

115

125

střední

141–170

166–200

105

125

135

těžký

181–220

116–260

120

140

150

D 1

lehký

131–165

151–190

80

90

100

střední

171–210

201–250

85

95

105

těžký

221–275

261–330

D 2

lehký

166–200

191–230

50

60

70

střední

211–250

251–300

těžký

276–330

331–400

V

lehký

nad 200

nad 230

O

O

O

střední

nad 250

nad 300

 

 

 

těžký

nad 330

nad 400

 

 

 

Výživa a hnojení plodin - 1995

Oproti dřívějším metodikám jsou v této metodice optimální hladiny živin mírně sníženy, což se projevuje ve snížené hodnotě normativů v jednotlivých kategoriích půdní zásobenosti. Dbá se na to, aby byla zachována půdní úrodnost, tzv. stará půdní síla. V letech 1991–1993 byl průměr hnojení 8,3 kg K2O/ha. Pro intenzivní hnojení je doporučeno 50 kg K2O/ha, pro úsporné hnojení 40 kg K2O/ha a pro minimální hnojení 20 kg K2O/ha. V tabulce 3 jsou uvedeny nové názvy kategorií zásobenosti půd K v mg K/kg, a to proto, aby se názvy kategorií přiblížily názvům používaným v AZZP.

V tabulce 4 jsou uvedeny základní roční normativy v kg K2O/ha, podle obsahu Kuvedeného v tabulce 3, a výrobní intenzity. Obecné zdůvodnění normativů uvedené v tabulce 4 je následující: VM - doporučuje se vysoký přídavek živiny; M - menší přídavek živiny; S - optimální obsah živiny, hnojí se podle odběrového normativu; D - hnojí se polovinou odběrového normativu; V - nehnojí se příslušnou živinou po dobu 5 let.

Tab. 3: Kategorie zásobenosti půd K v mg K/kg z metodiky 1995

Obsah K

Půdní druh lehký

Půdní druh střední

Půdní druh těžký

Schachtschabel

Mehlich 2

Schachtschabel

Mehlich 2

Schachtschabel

Mehlich 2

Velmi malý

do 50

do 50

do 80

do 70

do 110

do 90

Malý

51–90

51–80

81–130

71–110

111–170

91–140

Střední

91–150

81–130

131–200

111–170

171–260

141–220

Dobrý

151–230

131–200

201–300

171–250

261–400

221–330

Vysoký

nad 230

nad 200

nad 300

nad 250

nad 400

nad 330

Tab. 4: Normativ v kg K2O/ha podle obsahu K uvedeného v tabulce 3 z metodiky 1995

Obsah K

Normativ t/ha

7,0–6,0

6,0–5,0

5,1–3,5

Velmi malý (VM)

220

200

190

Malý (M)

180

165

150

Střední (S)

140

125

110

Dobrý (D)

70

60

40

Vysoký (V)

0

0

0

Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení - 2008

Metodika podává základní informace o vývoji situace ve výživě rostlin a vysvětluje obecné postupy využitelné při hnojení hlavních plodin na orné půdě. Jsou uvedeny přepracované odběrové normativy plodin, které byly získány z polních pokusů VÚRV Praha a ÚKZÚZ Brno. Byla zavedena nová metoda Mehlich 3, kde její kategorie zásobenosti K jsou uvedeny v tabulce 5 a hnojí se podle odběrového normativu vyjádřeného graficky pomocí „Bilančních koeficientů“. Například koeficient 1,5 znamená zvýšení hnojení o 50 % nad nahrazovacím hnojením, koeficient 1 určuje navrácení odebraných živin plodinami atp.

Pro hnojení draslíku i pro lehkou, střední a těžkou půdu. Obecné vyjádření pomocí kategorií K je následující: Nízká - výrazné dosycení, plus 50 %; Vyhovující - mírné dosycení, plus 25 %; Dobrá - nahrazovací hnojení; Vysoká - vypustit hnojení až se dosáhne kategorie dobrá; Velmi vysoká - nehnojí až do příštího AZZP.

Tab. 5: Kategorie zásobenosti orných půd K podle metody Mehlich 3

Obsah K

K mg P/kg

Půdní druh lehký

Půdní druh střední

Půdní druh těžký

Nízký

N

do 100

do 105

do 170

Vyhovující

VH

101–160

106–170

171–260

Dobrý

D

161–275

171–310

261–350

Vysoký

V

276–380

311–420

351–510

Velmi vysoký

VV

nad 380

nad 420

nad 510

Závěr

Je podán přehled o snížení normativů draselných hnojiv, které však nejsou závazné. Záleží na výběru agronoma jakou dávku hnojiva použije, protože jedině on zná z polohy orné půdy, co si může dovolit. Když při minimálním normativu nebo vůbec nebude hnojit, tak se vystavuje riziku, že nastane snížení půdní úrodnosti a až přechodu do nižší kategorie zásobenosti přístupným draslíkem, které se projevuje i snížením výnosu. Potom návrat do optimální kategorie (dobrá) je ekonomicky nákladnější a ušetřená částka na hnojivu jí nevyrovná.

V tabulce 6 jsou uvedeny rovnice pro přepočet obsahu Kstanoveného metodou Mehlich 2 na Mehlich 3.

Tab. 6: Rovnice pro přepočet obsahu K stanoveného dle Mehlicha 2 na Mehlicha 3

Půdní druh

Rovnice

Lehký

y = 1,56 * x + 24,9

Střední

y = 1,42 * x - 6,3

Těžký

y = 1,144 * x + 53,3

Publikace byla vypracována za podpory MZe - instituciální příspěvek MZe-RO 0418.

Související články

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

02. 02. 2024 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 515x

Podzimní přihnojení řepky

30. 11. 2023 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 936x

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

22. 11. 2023 Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 1059x

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

18. 11. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Hnojení Zobrazeno 1124x

Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého

31. 10. 2023 Bc. Jakub Špaček; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 623x

Další články v kategorii Hnojení

detail