BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

N-Lock Super - efektivní využití rychle uvolnitelného dusíku z organických hnojiv

19. 02. 2022 Jaroslav Jančík; Corteva Agriscience Czech s.r.o. Hnojení Zobrazeno 1455x

Řada podniků se po žních roku 2021 potýkala s nákupem průmyslových dusíkatých hnojiv, tedy přesněji řečeno se stále se zvyšující cenou těchto produktů, která se oproti předchozím obdobím zdvojnásobila. A následně se hnojiva přestala vyrábět a není jisté, zda jich bude na jaro 2022 dostatek.

Limagrain

Pro zemědělce, kteří mají živočišnou výrobu s kejdovým hospodářstvím nebo bioplynovou stanici anebo mohou tyto suroviny získat z okolí, se nabízí asi jedna z mála záchran a sice částečně nahradit průmyslová hnojiva těmi tekutými organickými. Řada zemědělců samozřejmě kejdu nebo digestát k hnojení již používá řadu let, ale ne vždy to byla zcela doceněná surovina a spíše se po zimě hledalo, jak se přetékajících jímek rychle zbavit. Právě kvůli vysokým cenám a nedostatku průmyslových hnojiv bude celá řada pěstitelů hledat efektivní využití kejdy a digestátu k regeneračnímu hnojení ozimých obilnin nebo jarních obilnin před setím a samozřejmě do kukuřice.

Jednou z cest k efektivnějšímu využití je zpomalení procesu přeměny amonného dusíku, který je pevně vázán na půdní částice a je téměř nepohyblivý, na nitrátovou formu. Společnost Corteva nabízí přípravek N-Lock Super, který je na trhu již několik let znám a používá se zvláště na podzim, kde to určují legislativní opatření ve spojitosti s nitrátovou směrnicí.

Jak N-Lock Super funguje?

Přípravek N-Lock Super v dávce 1,7 l/ha účinně zabraňuje přeměně amonného na nitrátový dusík a pomáhá udržovat dobře přijatelnou formu dusíku v kořenových vrstvách plodin po dlouhou dobu. N-Lock Super je stabilizátor dusíku využitelný zejména s tekutými organickými (kejda, digestát, fugát).

N-Lock Super zajistí účinné využití dusíku v obilninách, řepce a kukuřici zabráněním ztrát vyplavením či denitrifikací (vytěkáním). N-Lock Super inhibuje činnost půdních bakterií rodu Nitrosomonas a zpomaluje tak přeměnu amonného dusíku na dusík nitrátový. Na rozdíl od nitrátového dusíku se amonný váže do sorpčního komplexu půdy a je u něj menší riziko ztrát než u nitrátového dusíku, který je proplavován mimo dosah rostlin.

Digestát, kejda, močůvka apod. obsahují především rychle uvolnitelný a účinný amonný dusík (NH4+), který je v tomto stavu dobře přijímán rostlinami. Zároveň ale podléhá i nitrifikaci, tedy přeměně na dusík nitrátový. Ten je velmi náchylný k proplavování do spodních vod nebo vytěkává do ovzduší a jeho využitelnost se tím snižuje.

Kde je účelné přípravek N-Lock Super použít?

Jestliže bychom chtěli vybrat jednu plodinu, kde je aplikace N-Lock Superu nejúčelnější, bude to kukuřice. A to hned z několika důvodů. Kukuřice se vyznačuje poměrně vysokými nároky na dusík zejména v červnu a červenci (obr. 1). Inhibice přeměny z amonného na nitrátový dusík zaručí jeho dostupnost právě v této době. V případě hnojení organickými hnojivy spolu s N-Lockem Super na jaře, má přípravek efekt „pozdního přihnojení“, které vzhledem k výšce a možnosti poškození porostu kukuřice není v tuto dobu možné. I výsledky hovoří jasně pro použití N-Locku Super spolu s digestátem, kejdou nebo anorganickými hnojivy s amonným dusíkem. K dobrým výsledkům ze zahraničí (nárůst výnosu zrna i zelené hmoty o 7–12 %) přibyly i pozitivní výsledky z ČR, a to u zrnové i silážní kukuřice (graf 1 a 2). Přípravek N-Lock Super je ideální zapravit spolu s hnojivy do půdy, ale je možné aplikovat i postřikovačem (např. s herbicidy ještě před zasetím - Dominator nebo PRE a CPOST herbicidy (Balaton Plus), pokud v následujících 10 dnech spadne alespoň 12 mm srážek. Účelnost těchto aplikací potvrzují pokusy ze Zkušební stanice v Krásném Údolí (graf 3).

Při aplikacích na jaře, před setím jarních obilnin, je často vhodné aplikovat jen jednu dávku dusíku (záleží na předplodině a hodnotách Nmin v půdě). Jařiny ovšem potřebují dusík ve větší či menší míře po celou dobu vegetace. Toho je při jednorázových dávkách schopen právě přípravek N-Lock Super, který zajistí přístupný dusík v kořenové zóně po dlouhou dobu. Takto zabráníme i tzv. luxusní výživě v raných růstových fázích a zajistíme optimální příjem dusíku po celý zbytek jarní vegetace. Díky vyšším teplotám a vlhkosti na jaře je optimálně odbouráván a nehrozí zvýšení obsahu dusíkatých látek v zrnu při sklizni.

Pokud bude třeba použít kejdu nebo digestát do ozimých obilnin na jaře na dodání dusíku pro regeneraci nebo 1. produkční hnojení, je možné takto učinit pouze u pšenice nebo tritikale, u ječmene by došlo k poškození rostlin. Ještě existují další omezení a sice aplikaci lze provádět jakmile to umožní legislativa ohledně zákazu hnojení a porost by neměl být ve vyšší fázi než BBCH 30, tedy do začátku sloupkování. N-Lock Super použít v dávce 1,7 l/ha a vhodné je i využítí dávkovače pro pohodlné a šetrné přimíchání do fekálu. Dávka kejdy by měla být do 30 m3/ha a díky N-Lock Super lze množství i snížit dle požadavků plodiny.

Graf 1: Výnos silážní kukuřice (%) při použití N-Lock Super s hnojivy s amonným dusíkem
Graf 1: Výnos silážní kukuřice (%) při použití N-Lock Super s hnojivy s amonným dusíkem

Graf 2: Výnos zrnové kukuřice (%) při použití N-Lock Super s hnojivy s amonným dusíkem
Graf 2: Výnos zrnové kukuřice (%) při použití N-Lock Super s hnojivy s amonným dusíkem

Graf 3: Výnos silážní kukuřice (%) po aplikaci N-Lock Super spolu s herbicidy
Graf 3: Výnos silážní kukuřice (%) po aplikaci N-Lock Super spolu s herbicidy

Související články

Reakce brambor pro výrobu škrobu na aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát

23. 06. 2022 Ing. Martin Doubek; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hnojení Zobrazeno 89x

Huminové látky v listových hnojivech Lovochemie

18. 06. 2022 Ing. Marek Kocánek; Lovochemie, a.s. Hnojení Zobrazeno 91x

Novela zákona o hnojivech a dopad do praxe

17. 06. 2022 Ing. Olga Venerová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hnojení Zobrazeno 207x

Listová výživa kukuřice a máku s ohledem na zlepšení využití dusíku

03. 06. 2022 Ing. Lucie Dundálková; CHEMAP AGRO s.r.o. Hnojení Zobrazeno 154x

Rizikové látky v půdě a rostlinách na příkladu kadmia při pěstování máku setého

31. 05. 2022 Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 142x

Další články v kategorii Hnojení

detail