BASF
BASF
BASF

AGRA

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

02. 02. 2024 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 742x

Většina doporučení ve výživě rostlin vychází ze sledování časových změn obsahu přístupných živin (viz AZZP). Další z polního pokusu, který bude hodnocen, je 2. hon. V tomto příspěvku budou hodnoceny pouze varianty s hnojem skotu a bez hnoje, které jsou hnojeny se stupňovitými dávkami fosforu. Sledované osevní sledy spadají do rozmezí let 1957–2019, tj. 7 osevních sledů.

Proseeds

Stručná metodika

Dávky hnojiv jsou uvedeny jako roční průměrné dávky za osevní sledy. Jako reprezentant organického hnojení ze statkových hnojiv byla vybrána varianta s hnojem skotu (Hn), která se v osevním sledu aplikovala pod okopaniny, a to v dávce 21 t/ha k cukrové řepě a 15 t/ha k bramborám. Celková dávka fosforu z hnoje byla 9 kg/ha a z minerálního hnojení stupňovitá dávka N1P1K1 (P 24 kg/ha) a N3P2K2 (P 31 kg/ha). Nesledované prvky v této publikaci jsou: N1 39; N3 67; K1 109; K2 146 kg/ha a nesledovaná statková hnojiva jsou: močůvka + sláma a kejda drůbeže. Přehled plodin v osevním sledu je: vojtěška, vojtěška, pšenice ozimá, cukrovka, ječmen jarní, brambory, pšenice ozimá, cukrovka a ječmen jarní s podsevem (9letý).

Přehled a hodnocení bilancí podle jednotlivých osevních sledů v závislosti na kombinacích minerálního hnojení na variantách bez hnoje a s hnojem

Při hodnocení tabulky 1 a grafu 1 a 2 bylo zjištěno:

  • Mezi hodnotami mediánu a průměru jsou jen minimální rozdíly. To signalizuje, že se nedá definovat, jaké hodnoty bilance převládají a určují směr vývoje.
  • Na obou variantách (bez Hn a s Hn) byly při nulových dávkách minerálního hnojiva zjištěny záporné hodnoty bilancí. To platí i pro variantu bez hnoje u dávky N1P1K1 (P 24 kg/ha). U osevních sledů 3 a 4 jsou nevysvětlitelné kladné hodnoty.
  • Na variantě s hnojem jsou kladné hodnoty bilancí u dávek minerálního hnojiva N1P1K1 a N3P2K2 (P 24 a 31 kg/ha) a u varianty bez hnoje jsou kladné hodnoty pouze u dávky N3P2K2 (P 31 kg/ha).

Tab. 1: Přehled bilancí fosforu po jednotlivých osevních sledech (kg P/ha)

Osevní sled

Hn

bez Hn

0

N1P1K1

N3P2K2

0

N1P1K1

N3P2K2

1957–1965

1

-22

0

2

-24

-1

5

1966–1974

2

-20

2

6

-25

-4

1

1975–1983

3

-15

4

9

-18

2

8

1984–1992

4

-15

4

9

-18

2

8

1993–2001

5

-17

1

5

-21

-2

3

2002–2010

6

-16

4

6

-18

-1

5

2011–2019

7

-16

4

6

-19

-1

4

Medián

-16

4

6

-19

-1

5

Průměr

-15

3

6

-18

-1

5

Graf 1: Znázornění bilancí fosforu na variantě bez hnoje
Graf 1: Znázornění bilancí fosforu na variantě bez hnoje

Graf 2: Znázornění bilancí fosforu na variantě s hnojem
Graf 2: Znázornění bilancí fosforu na variantě s hnojem

Hodnocení průměru bilancí ze všech sledovaných roků

Všeobecně je známo, že přesnější a správnější hodnocení se docílí z velkého počtu výsledků. Z tohoto důvodu bylo hodnocení bilancí provedeno z průměrů bilancí za všechny sledované roky z různých kombinací minerálního hnojení u obou variant (bez hnoje a s hnojem), které jsou uvedeny v tabulce 2 a na grafu 3. Z výsledků průměru bilancí vyplývá následující hodnocení:

  • Na obou variantách bez minerálního hnojení jsou záporné hodnoty bilancí.
  • U dávky fosforu N1P1K1 (P 24 kg/ha) je na variantě bez hnoje záporná hodnota bilance a na variantě s hnojem již kladná hodnota bilance.
  • Na obou variantách (bez Hn a s Hn) při dávce N3P2K2 (P 31 kg/ha) jsou již kladné hodnoty bilancí na obou variantách.

Tab. 2: Průměry hodnot bilancí ze všech sledovaných roků podle dávek minerálního hnojení

Varianta

Bilance fosforu (kg P/ha)

0

N1P1K1

N3P2K2

Hn

-15

3

6

0

-18

-1

5

Graf 3: Znázornění hodnot bilancí fosforu ze všech osevních sledů
Graf 3: Znázornění hodnot bilancí fosforu ze všech osevních sledů

Nulová bilance

Nulová bilance je rovna takové dávce fosforu z minerálního hnojiva, aby se hodnota bilance rovnala nule. Nulová bilance byla vypočtena ze závislosti průměrů hodnot bilance ze všech sledovaných osevních sledů, v závislosti na různých dávkách hnojiva, pomocí regresních rovnic.

Nulové bilance na variantě bez hnoje je dosaženo při dávce P 25 kg/ha, na variantě s hnojem při dávce P 21 kg /ha.

Závěry

Bilance živin jsou nejvhodnějším prostředkem jak ke kontrole pohybu živin na příslušném pozemku, tak i ke správnému zjištění ekonomické efektivnosti hnojení za účelem získání tzv. ekonomického výnosu. V této publikaci je uveden přehled výsledků bilancí fosforu z DLP - 2. hon v rozmezí let 1957–2019. Postup hodnocení je prováděn podle jednotlivých osevních sledů a následně i z celkového souhrnu bilancí, a to až k výpočtu tzv. nulové bilance a množství hnojiva, které se musí přidat, aby se hodnota bilance změnila o jednu jednotku. Hodnoty bilancí jsou méně ovlivňovány dávkami dusíku, než se očekávalo.

Na základě získaných výsledků z dlouhodobého pokusu - 2. hon pro fosfor, aby nedošlo k záporné bilanci, bylo zjištěno:

1. Z hnoje je aplikována průměrná roční dávka P 9 kg/ha za osevní sled a pro získání bilanční rovnováhy je nutná průměrná roční dávka P 21 kg/ha. Přepočteno na trojitý superfosfát, minimální dávka by měla být 107 kg/ha, což odpovídá ceně 2 675 Kč.

2. Bez dodání hnoje se bilanční rovnováha docílí při průměrné roční dávce P 25 kg/ha za osevní sled. Přepočteno na trojitý superfosfát, minimální dávka by měla být 125 kg/ha, což odpovídá ceně 3 125 Kč.

3. Cena trojitého superfosfátu je 25 000 Kč/t bez DPH, to je 25 Kč/kg.

4. Každá vyšší dávka hnojiva, než jsou uvedené hodnoty pro nulovou bilanci, je přínosem a pak se pohybujeme v kladných hodnotách bilancí. Doporučují se dávky uvedené v metodice „Neuberg J. a kol. Hnojení při omezeném nákupu průmyslových hnojiv, ÚVTIZ 9/1991“.

Poděkování patří technickým pracovníkům pracujícím na pokusech: Lenka Medešiová a Petr Ivičic.

Publikace byla vypracována za podpory MZe; instituciální příspěvek MZe-RO 048.

Související články

Potenciál odrůdy čiroku Ruzrok pro zelené biofumigační hnojení

10. 07. 2024 Ing. Jiří Hermuth, Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 280x

Listová hnojiva a novinky od společnosti Innvigo

10. 06. 2024 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Hnojení Zobrazeno 275x

Vliv organických hnojiv na erozní parametry půdy

03. 06. 2024 Ing. Martin Císler; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 511x

Další články v kategorii Hnojení

detail