BASF
BASF
BASF

AGRA

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (2): Draslík

28. 07. 2023 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 825x

Tento příspěvek navazuje na první částu, která pojednávala o bilanci fosforu z dlouhodobého polního pokusu VÚRV v Praze-Ruzyni. Je v ní podrobně popsána i charakteristika stanoviště, pro tento článek je dobré připomenout, že půdní typ a subtyp je hnědozem luvická a skupina půdního druhu je na rozhraní středně těžká až těžká půda.

Limagrain

Hnojení

Dávky hnojiv jsou uvedeny jako roční průměrné dávky za osevní sledy. Jako reprezentant organického hnojení ze statkových hnojiv byla vybrána varianta s hnojem (Hn), která se v osevním sledu aplikovala pod okopaniny, a to v dávce 21 t/ha k cukrové řepě a 15 t/ha k bramborám. Celková dávka draslíku z hnoje byla 39 kg/ha a z minerálního hnojení stupňovitá dávka N1P1K1 (109 kg K/ha) a N3P2K2 (146 kg K/ha). Nesledované prvky v této publikaci jsou: N1 39; N3 67; P1 24; P2 31 kg/ha.

Přehled a hodnocení bilancí podle jednotlivých osevních sledů v závislosti na kombinacích minerálního hnojení na variantách bez hnoje a s hnojem

Ze získaných výsledků pro draslík uvedených v tabulce 1 a na grafu 1 vyplývají tyto závěry:

  • Kombinace bez minerálního hnojení: jak na variantách bez Hn a tak s Hn jsou hodnoty bilancí záporné a to větší na variantách bez Hn. Bilance mají klesající závislost s ročními sledy.
  • Kombinace s N1P1K1 (109 kg K/ha): na variantách bez Hn jsou záporné hodnoty bilancí u prvních 3 osevních sledů, u sledů 4–6 jsou již bilance kladné. Na variantách s Hn jsou pak již jen kladné bilance. S postupem ročníků osevních sledů mají bilance stoupající závislost.
  • Kombinace s N3P2K2 (146 kg K/ha): na obou variantách hnojení nacházíme již kladné bilance, a to větší na variantě s Hn než bez Hn. Nedá se již konstatovat, že je stoupající nebo klesající závislost pravidelností.

Tab. 1: Bilance draslíku u jednotlivých osevních sledů (1965–2021)

Varianta

Osevní sled

Bilance draslíku (kg K/ha)

0

N1P1K1

N3P2K2

0

1965–77

1

-114

-10

37

1978–86

2

-118

-7

25

1987–95

3

-112

-1

32

1996–04

4

-107

7

37

2005–13

5

-99

12

41

2014–21

6

-95

15

44

Hn

1965–77

7

-85

29

72

1978–86

8

-76

32

81

1987–95

9

-69

37

82

1996–04

10

-66

39

86

2005–13

11

-62

43

88

2014–21

12

-58

43

91

Poznámka: Osevní sledy 1–6  bez Hn a 7–12 s Hn

Graf 1: Hodnoty bilancí draslíku z jednotlivých osevních sledů při různých dávkách minerálních hnojiv (1965–2021)
Graf 1: Hodnoty bilancí draslíku z jednotlivých osevních sledů při různých dávkách minerálních hnojiv (1965–2021)

Hodnocení průměrů bilancí ze všech sledovaných roků

Všeobecně je známo, že přesnější a správnější hodnocení se docílí z velkého počtu výsledků. Z tohoto důvodu bylo hodnocení bilancí provedeno z průměrů bilancí ze všech sledovaných roků, z různých kombinací minerálního hnojení a obou variant (bez Hn a s Hn), které jsou uvedeny v tabulce 2 a grafu 2.

Z výsledků vyplývá následující hodnocení: Na variantě bez minerálního a organického hnojení jsou záporné hodnoty bilancí a u všech dávek draslíku z minerálních hnojiv (K1 109 a K2 146 kg K/ha) na obou variantách jsou již hodnoty bilancí kladné. Hodnoty bilancí opět kopírují dávky dodaného minerálního draslíku.

Tab. 2: Průměrné hodnoty bilancí draslíku ze všech sledovaných let podle dávek minerálního hnojení (1965–2021)

Varianta

Bilance draslíku (kg K/ha)

0

N1P1K1

N3P2K2

0

-108

2

36

Hn

-69

37

83

Graf 2: Hodnoty průměrných bilancí draslíku ze všech osevních sledů (1965–2021)
Graf 2: Hodnoty průměrných bilancí draslíku ze všech osevních sledů (1965–2021)

Nulová bilance

Nulová bilance je rovna takové dávce draslíku z minerálního hnojiva na daném základě variant, aby se hodnota bilance rovnala nule. Tato bilance byla vypočtena ze závislosti průměrů hodnot bilance ze všech sledovaných osevních sledů v závislosti na různých dávkách minerálního hnojení pomocí regresních rovnic. Průměrné hodnoty bilancí z dávek minerálního draslíku (0, K1109 a K 146 kg/ha) jsou uvedeny v tabulce 2 a závislosti graficky znázorněny na grafu 2.

Nulová bilance na variantě bez hnoje se získá při dávce 108 kg K/ha, na variantě s hnojem při dávce 69 kg K/ha.

Závěry

V této publikaci je uveden přehled výsledků bilancí draslíku z dlouholetého polního pokusu VÚRV v Praze Ruzyni (hon 3) z rozmezí let 1965–2021. Postup hodnocení je prováděn podle jednotlivých osevních sledů a následně i z celkového souhrnu bilancí, a to až k výpočtu tak zvané „nulové bilance“. Přepočet dávky 60 % draselné soli na Kč je podle současného ceníku 26.000 Kč/t, bez DPH. Na základě získaných výsledků z dlouhodobého polního pokusu pro draslík, aby nedošlo k záporné bilanci, bylo zjištěno:

  1. Na variantě s hnojem se nulové bilance docílí dávkou Kmin 69 kg /ha, 83 kg K20/ha, a to odpovídá dávce 166 kg/ha 60% draselné soli, tj. 4.316 Kč/ha.
  2. Na variantě bez dodání hnoje docílí se nulové bilance při průměrné roční dávce Kmin 108 kg /ha, 130 kg K20/ha a to odpovídá 260 kg/ha 60% draselné soli, tj. 6.760 Kč/ha.
  3. Hodnoty nulové bilanční rovnováhy odpovídají minimální dávce draslíku, aby se bilance nedostala do záporných hodnot.
  4. Jakákoliv vyšší dávka je přínosem a doporučují se dávky uvedené v metodice „Neuberg J. a kol. Hnojení při omezeném nákupu průmyslových hnojiv, ÚVTIZ 9/1991“.

Poděkování patří technickým pracovníkům pracujících na pokusech: Lenka Medešiová a Petr Ivičic.
Publikace byla vypracována za podpory MZe - instituciální příspěvek MZe-RO 048.

Související články

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

02. 02. 2024 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 522x

Podzimní přihnojení řepky

30. 11. 2023 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 948x

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

22. 11. 2023 Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 1073x

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

18. 11. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Hnojení Zobrazeno 1136x

Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého

31. 10. 2023 Bc. Jakub Špaček; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 634x

Další články v kategorii Hnojení

detail