BASF
BASF
BASF

AGRA

Reakce brambor pro výrobu škrobu na aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát

23. 06. 2022 Ing. Martin Doubek; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hnojení Zobrazeno 526x

Pěstování brambor v České republice má dlouholetou tradici. V roce 2021 byly brambory pro výrobu škrobu pěstovány na ploše 5 577 hektarů a jsou státem podporovány jako citlivá plodina. Agrotechnika brambor je z hlediska organizace a používané mechanizace složitá a ekonomicky nákladná plodina.

Varistar

Brambory jsou na výživu náročné a mnoho pěstitelů sahá k minerálním hnojivům, aby poskytli rostlinám dostatečné množství živin potřebných pro harmonický růst a vývoj. Jednou z možností je využití nového organominerálního ekologického hnojiva Lyckeby koncentrát, které vzniká zkoncentrováním hlízové vody po zpracování brambor na škrob a bílkoviny. Zde se nabízí možnost v kombinaci s hnojem, kejdou nebo digestátem aplikovat Lyckeby koncentrát, a tím snížit potřebu použití minerálních hnojiv.

Základní výnosové parametry u škrobárenských brambor jsou výnos hlíz z jednoho hektaru a výnos škrobu z jednoho hektaru. K vysokému výnosu brambor přispívá správný výběr odrůd do dané oblasti. Zdravá a kvalitní sadba. Každá zasazená hlíza produkuje od jednoho do osmi nebo více stonků. Počet stonků se má tendenci zvyšovat s nárůstem hmotnosti sadby, ale menší sadba produkuje více stonků na jednotku hmotnosti než velká sadba (Vreugdenhil, 2007). Hospodářský výnos brambor je představován sušinou ukládanou během vegetace do hlízy. Je tvořen, podobně jako u ostatních rostlin, z 90 až 95 % fotosyntetickou asimilací (Petr, 1980). Při hnojení brambor je důležité si uvědomit, že jde o plodinu poměrně nákladnou na její pěstování. Jsou zde značné náklady na sadbu, zpracování půdy, ochranu proti škůdcům, chorobám a plevelům a nesmíme zapomenout ani na nákladnou sklizeň. Efektivita využití nákladů závisí na výživě porostu brambor, která rozhoduje o výši výnosu, a tedy i o nákladech na jednu tunu brambor. Hnojení je závislé na předplodině a potažmo na celém osevním postupu, na kterém je závislá i celková ochrana porostu.

Hnojivo Lyckyby koncentrát

Lyckeby koncentrát je obchodní název pro hnojivo vyráběné z bramborové hlízové vody, získané jako odpadní produkt při výrobě škrobu a bílkovin z brambor. Hnojivo vyrábí horažďovická škrobárna Lyckeby Amylex. Podobné hnojivo vyrábí i další evropské škrobárny. V německých škrobárnách Emsland Group je vyráběné pod názvem Potato Protein Liquid (PPL), bavorská škrobárna Südstärke hnojivo nazývá Kartoffelfruchtwasser-konzentrat nebo švédský výrobce Lyckeby nazývá tento produkt Lyckeby ORGANIC.

Princip výroby spočívá v zahuštění hlízové vody, která je zbavená bílkoviny. Dle informací výrobce jde o zvýšení sušiny odpařením vody. Z původních zhruba 4 % sušiny lze hlízovou vodu zkoncentrovat na sušinu 40 %. Takto vysoká koncentrace přináší velké výhody. Za normálního stavu je nutné hlízové vody aplikovat na pozemky během podzimu, kdy probíhá zpracování brambor. Konkrétně v Horažďovicích by to znamenalo uskladnit 60 000 m3. Při zpracování stejného množství brambor je zapotřebí uskladnit pouze 6 000 m3 koncertovaného hnojiva. Dalším problémem při skladování hlízové vody je zápach. Koncentrované hnojivo při sušině nad 37 % se díky vysokému osmotickému tlaku nekazí. Koncentrát má stále stejnou nasládlou „vůni“. Dá se říct, že se zápachem není problém.

Hnojivo je registrované pod registračním číslem 4688. Jedna tuna hnojiva obsahuje 10 kg N, 6 kg P2O5, 50 kg K2O, 5 kg S a 3 kg MgO. Z tohoto složení plyne nejběžněji používaná dávka 4 t/ha. Při dávkování musíme ještě počítat s větší hustotou hnojiva. Hnojivo má hustotu 1,2 t/m3, což znamená 3,35 m3/ha při dávce 4 t/ha. Výhodou je možné využití v ekologickém zemědělství, a tím i navracení živin do půdy.

Aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát pomocí speciálně upraveného aplikátoru kejdy
Aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát pomocí speciálně upraveného aplikátoru kejdy

Pohled na uspořádání pokusu a na rozdíl odrůd v délce vegetace
Pohled na uspořádání pokusu a na rozdíl odrůd v délce vegetace

Polní pokus

Sledovány byly dvě odrůdy brambor Euroresa a Eurostarch od firmy Europlant Šlechtitelská spol. s r.o. Obě odrůdy byly vyšlechtěny v Německu jako brambory určené pro výrobu škrobu. Odrůda Euroresa je polopozdní a odrůda Eurostarch je pozdní.

U pokusu byl vyhodnocen výnos hlíz a škrobu, obsah škrobu, průměrná váha hlíz, průměrný počet hlíz a stonků na trs a obsah dusíkatých látek.

V podniku, kde pokus probíhal (Agrospol, Malý Bor a.s.), se odkameňují veškeré plochy potřebné pro sázení brambor. Pozemky jsou na podzim zorané a na jaře před sázením aplikují hovězí kejdu nebo digestát - fugát v dávce 40 t/ha. Kejda byla zapravena ihned po aplikaci pomocí vertikálního zpracování půdy strojem TopDown od firmy Vaderstat, který promíchá zeminu do hloubky 28 cm. Aplikace kejdy proběhla 18. 4. 2020 spolu se zapravením. 20. 4. 2020 proběhlo naorání hrůbků pomocí rádla od firmy Grimme s označením BF 600. Od stejné firmy vlastní Agrospol Malý Bor a.s. dva separátory CS 150, které odseparují kameny od zeminy s uložením do kolejového řádku a velké kameny nad 30 cm uloží do zásobníku stroje. Separátor připraví záhon pro dva řádky brambor o šířce 180 cm. Tato operace proběhla 21. 4. 2020 a 22. 4. 2020. Na takto připravený záhon byl aplikován postřikovačem před sázením postřik Amistar v dávce 3,0 l/ha s účinnou látkou azoxystrobin z důvodu snížení poškození stonků kořenomorkou bramborovou (Rhizoctonia solani). Všech šest parcel bylo pohnojeno stejnou dávkou kejdy skotu, tedy 40 t/ha.

U hnojiva Lyckeby koncentrát byly dávky rozděleny ve třech variantách. Nejvyšší dávka byla rovna dávce doporučené od firmy Lyckeby Amylex, tedy 4 t/ha. Druhá dávka byla poloviční 2 t/ha a třetí parcela byla kontrolní bez aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát.

Vliv hnojiva Lyckeby koncentrát na výnos hlíz

Byly provedeny dva způsoby určení výnosu hlíz. V rámci prvního způsobu byl výnos hlíz stanoven ze čtyř předem určených míst odkopů (místa byla stanovena dle výnosové mapy). Odkopy byly vždy čtyři po šesti po sobě jdoucích trsů a každý trs byl zvážen zvlášť. Poté byl výnos přepočten na počet jedinců na jeden hektar, který činil 31 111 jedinců/ha i s odečtením mezerovitosti. Druhý výnos byl mechanizovaný, po sklizni samochodným kombajnem.

Při výnosu prováděném ručním odkopem u odrůdy Euroresa bylo patrné navýšení dávky hnojiva. Rozdíl mezi kontrolou a dávkou 2 t/ha Lyckeby koncentrát byl +0,79 t/ha a mezi kontrolou a 4 t/ha Lyckeby koncetrát činil rozdíl +3,39 t/ha.

U mechanizované sklizně (graf 1) činily rozdíly mezi kontrolou a 2 t/ha Lyckeby koncentrát +0,7 t/ha a 4 t/ha Lyckeby koncentrát +4,17 t/ha. U odrůdy Eurostarch je stejně jako u odrůdy Euroresa znát každé navýšení dávky hnojiva. Při dávce hnojiva 2 t/ha byl výnos u ručního odkopu navýšen o 13,15 t/ha a u dávky hnojiva 4 t/ha byl výnos oproti kontrole navýšen o 14,36 t/ha. U mechanizované sklizně byly rozdíly od kontroly u dvoutunové dávky +14,05 t/ha a u čtyřtunové dávky hnojiva +15,36 t/ha.

Graf 1: Průměrný výnos hlíz brambor
Graf 1: Průměrný výnos hlíz brambor

Vliv hnojiva na škrobnatost hlíz a výnos škrobu z ha

Rozdíly mezi odrůdami Euroresa a Eurostarch jsou dány specifikou odrůdy. Při navyšování dávek hnojiva dochází k navýšení výnosu hlíz a zároveň k ředění obsahovaného množství škrobu (graf 2). U odrůdy Euroresa klesla škrobnatost při dvoutunové dávce Lyckeby koncentrát o 1,72 % a u čtyřtunové dávky hnojiva byl rozdíl nižší (1,35 %) a téměř srovnatelný jako u dvoutunové dávky hnojiva. U odrůdy Eurostarch byl pokles škrobnatosti patrnější než u odrůdy Euroresa. U dvoutunové dávky hnojiva byl pokles o 2,61 % a u čtyřtunové dávky činil rozdíl 4,14 %.

Výnos hlíz pozitivně reagoval na navyšování dávky hnojiva a snižovala se škrobnatost hlíz, ale jak je z grafu 3 patrné, výnos škrobu velice pozitivně reagoval na navyšování dávky hnojiva Lyckeby koncentrát. U odrůdy Euroresa byl výnos škrobu navýšen u čtyřtunové dávky oproti kontrole o 0,75 t/ha a rozdíl od dvoutunové dávky byl o 0,56 t/ha vyšší. U odrůdy Eurostarch bylo navýšení výnosu škrobu ještě markantnější. U čtyřtunové dávky byl rozdíl oproti kontrole o 2,74 t/ha vyšší a rozdíl oproti dvoutunové dávce byl vyšší pouze o 0,13 t/ha.

Graf 2: Škrobnatost hlíz brambor
Graf 2: Škrobnatost hlíz brambor

Graf 3: Výnos škrobu
Graf 3: Výnos škrobu

Závěr

Výsledky pokusu byly ovlivněny charakterem ročníku, jako je teplota, srážky, kvalita sadby, samotná agrotechnika, odrůda a celkový stav pozemku. Vliv hnojiva Lyckeby koncentrát byl potvrzen u samotného výnosu hlíz a výnosu škrobu z hektaru. Je nutné zdůraznit potřebné opakování pokusu v dalších letech a též rozšíření počtu pokusů na jiné lokality, aby se získaly přesnější výsledky.

Na základě tohoto jednoletého pokusu hnojivo Lyckeby koncentrát se nejvíce projevilo při plné čtyřtunové dávce na zvýšení výnosu hlíz. Odrůda Euroresa navýšila výnos o 4,17 t/ha oproti kontrole a odrůda Eurostarch navýšila výnos o 15,36 t/ha oproti kontrole. Škrobnatost brambor klesala s rostoucím výnosem hlíz. U odrůdy Euroresa byl zaznamenán pokles o 1,35 % a odrůda Eurostarch poklesla škrobnatost bramboru o 4,14 % při čtyřtunové dávce Lyckeby koncentrát oproti kontrole.

Nejlepší výsledky zaznamenalo hnojivo Lyckeby koncentrát u navýšení výnosu hlíz a škrobu z hektaru při čtyřtunové dávce na hektar.

Plné citace literatury jsou k dispozici u autora.

Vytvořeno na základě diplomové práce pod vedením Doc. Ing. Jana Bárty, Ph.D.

Související články

Snížené hnojení: Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV

30. 11. 2022 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 250x

N-Lock Super - pomocník od Cortevy

20. 11. 2022 Jaroslav Jančík; CORTEVA Agrisciences Czech s.r.o. Hnojení Zobrazeno 258x

Význam půdní organické hmoty pro úrodnost půd

16. 11. 2022 Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 440x

Hnojenie ozimnej pšenice na jeseň

28. 10. 2022 Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hnojení Zobrazeno 435x

Malá velká nanohnojiva

21. 09. 2022 Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 366x

Další články v kategorii Hnojení

detail