Chemap Agro s.r.o.

Vizura® - využijte potenciál stabilizovaného amonného dusíku pro vaše plodiny

03. 09. 2020 Ing. Matúš Czakó; BASF spol. s.r.o. Hnojení Zobrazeno 3206x

Aplikovaná hnojiva jsou využívána rostlinami pouze částečně, velké množství dusíku uniká do ovzduší ve formě amoniaku nebo do povrchových a spodních vod ve formě dusičnanů. Tyto ztráty závisí na podmínkách při aplikaci hnojiv - v první řadě na půdních a povětrnostních podmínkách.

Proseeds

Vizuální rozdíly použití Vizura® na poli (SEGES Dansko)

Proč se o stabilizátorech v posledních letech mluví stále více a více?

U amoniaku (NH3) dosahují ztráty až 80 %, v případě dusičnanu (NO3) až 25 %. V půdě tak zůstává jen část dusíkatých látek, které jsou následně využity plodinami. Použití stabilizátoru je inovativní řešení, jak tyto ztráty omezit. Přinášejí užitek nejen zemědělcům v podobě efektivnějšího využití nákladů na hnojiva, ale jsou i významným prvkem v ochraně životního prostředí, zejména spodních vod.

Vizura® je stabilizátor tekutých statkových hnojiv (kejdy, močůvky) a organických hnojiv (digestáty z bioplynových stanic). Jedná se o stabilizaci nitrifikace a omezení úniků dusičnanu do povrchových a spodních vod, kde způsobují nadbytečnou eutrofizaci a snižují kvalitu pitných vod.

Ověření účinku inhibitoru nitrifikace Vizura® v podzimním období s aplikací digestátu ve zranitelné oblasti proběhlo ve spolupráci s AGROEKO Žamberk spol. s r.o. a AGRO Posázaví, a.s. Okrouhlice, Digestát byl smíchán s inhibitorem Vizura® v dávce 2,0 l/ha

Použití inhibitoru Vizura® podpořilo imobilizaci aplikovaného dusíku (odhadováno 26 kg N-NH4+/ha, tj. asi 72 % z přímého přívodu), a tím posílilo ochranný účinek aplikovaného dusíku přes rizikové zimní období. Následně zvýšilo jeho potenciální uvolnění na jaře po nástupu mineralizace (graf 1).

Inhibitor nitrifikace Vizura® vykázal podstatné, statisticky průkazné (p<0,05) snížení uvolnitelnosti nitrátového dusíku (N-NO3-) v půdě po aplikaci digestátu, v průměru o 47 %, tj. o 50 kg N-NO3-/ha oproti aplikaci digestátu bez inhibitoru Vizura® (graf 2). Použití inhibitoru představovalo úsporu dusíku okolo 900 Kč/ha.

Graf 1: Vliv stabilizátoru Vizura na amonný dusík

Graf 2: Vliv stabilizátoru Vizura na dusičnany

Použitím inhibitoru Vizura® při podzimní aplikaci digestátu byly následně sníženy zimní ztráty dusíku vyplavením z ornice o 36 %, tj. o 41 kg N-NO3-/ha oproti aplikaci digestátu bez inhibitoru. Přídavek inhibitoru do digestátu snížil ztrátu dusíku vyplavením v mírné a promyvné zimě v hodnotě přibližně o 700 Kč/ha.

Inhibitor Vizura® v podzimním období snižoval nitrifikaci v půdě rychlostí v průměru asi 1,3 kg N-NO3-/ha/den, z toho odhadovaná inhibice nitrifikace dusíku ze samotného digestátu činila 1,0 kg N-NO3-/ha za den.

Inhibitor Vizura® potvrdil v tuzemských podmínkách zahraniční výsledky, popisující snížení ztrát dusíku z půdy. Navíc bylo zjištěno zpřístupnění fosforu.

Přídavek stabilizátoru Vizura® do kejdy použité ke hnojení silážní kukuřice může zvýšit výnos sušiny až o 7% a výnos kukuričného škrobu o 12% v porovnání s kejdou bez použití stabilizátoru.

Vizura® - doporučené dávkování je 2,0 l/ha*.

*Podmínky pro zapravení hnojiv do půdy (vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv): Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory a hnojení travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů v období nejméně 1 měsíc před sklizní.

BASF Vizura®

Vizura® - využijte potenciál stabilizovaného amonného dusíku pro vaše plodiny

Použití Vizura® na poli
Vizuální rozdíly použití Vizura® na poli (SEGES Dansko)
Graf 1: Vliv stabilizátoru Vizura na amonný dusík
Graf 2: Vliv stabilizátoru Vizura na dusičnany
BASF Vizura®

Související články

Ověření účinnosti inhibitoru nitrifikace Vizura® v půdě po aplikaci digestátu z bioplynové stanice

17. 09. 2021 Ing. Tomáš Javor, DiS.; AGROEKO Žamberk spol. s r.o., Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Hnojení Zobrazeno 38x

Variabilní přihnojení cukrové řepy

17. 08. 2021 Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 555x

Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd fosforem vypracovaných VÚRV (II.) - Snížené hnojení

10. 08. 2021 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 517x

Výnosy a kvalita píce kukuřice na siláž v různých půdně-klimatických podmínkách ČR v roce 2020 - předběžné výsledky

04. 06. 2021 Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., Ing. Pavel Nerušil, Ph.D., Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 726x

Bezpečné přihnojení kukuřice dusíkem na list

28. 05. 2021 Ing. Luděk Novák; Agrinova Consulting, s.r.o. Hnojení Zobrazeno 3379x

Další články v kategorii Hnojení

detail