BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Polní vzcházivosti řepky i výnosy lze zvýšit stimulací osiva

13. 07. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 1506x

Výnosy řepky v České republice se v současnosti nedaří podstatně zvyšovat. Jednu z možností, jak situaci zlepšit představuje vysévání vysoce kvalitního osiva, které vzejde i za stresových podmínek, tj. za sucha nebo mokra. Rychlé a vyrovnané vzcházení a dosažení optimální hustoty porostu silných rostlin je základním předpokladem pro dobré přezimování a dosažení vysokého výnosu. Dobrou službu při vzcházení rostlin mohou udělat růstové stimulátory, které podporují růst a zlepšují zdravotní stav rostlin. Pokud řepka vzchází za sucha, vyplatí se používat látky poutající vodu. Možnosti použití stimulátoru a hygroskopické látky se ověřovaly ve víceletých pokusech.

Proseeds

Polní pokusy

Polní pokusy s osivem řepky českých liniových odrůd proběhly v pěstitelských sezonách 2017–2021 na pokusném pozemku Výzkumné stanice České zemědělské univerzity v Praze Červený Újezd na Praze-západ. V pěstitelské sezoně 2017/18 se pokusy uskutečnily na odrůdách Orex a Cedrik, v sezoně 2018/19 na odrůdě Cedrik a v sezonách 2019/20 a 2020/21 na odrůdě Corzar.

V přesných maloparcelkových pokusech se ověřovalo použití přírodního stimulátoru růstu AG 070 Seed a látky poutající vodu Pewas Agro Aquaholder Seed+. Polní pokusy byly založeny na parcelkách o sklizňové ploše 10 m2 v prvních dvou ročnících ve 4 opakováních, v poslední pěstitelské sezoně v 8 opakováních. Vysévalo se 50 semen/m2. V pokusech se zjišťoval počet rostlin po vzejití a výnos semen. Ověřované varianty moření a ošetřování osiva řepky jsou uvedeny v tabulce 1.

Růstový stimulátor AG 070 Seed je založen na speciální fyzikální úpravě výtažku z mořských řas. Přípravek aktivuje mikroprvky obsažené ve výtažku z hnědé mořské řasy (Ascophyllum nodosum) tak, že rostlina vnímá aplikaci substance jako nadcházející stres a aktivuje přirozené obranné mechanizmy. Přípravek je doplněn směsí aminokyselin a kombinací dvou syntetických auxinů ve velmi nízké koncentraci. Jedná se o tekutý nanotechnologický přípravek nové generace podporující klíčení a vzcházení rostlin.

Ekologický přípravek se schopností poutat vodu Pewas Agro Aquaholder Seed+ v jemné krystalické formě se používá na obalování semen pro zvýšení klíčivosti a polní vzcházivosti při nedostatku vláhy v půdě. Krystalky při kontaktu s vodou zvětší svůj objem na velké gelové částice, ve kterých se zadržuje voda a v ní obsažená hnojiva a živiny. Agrotechnika pokusů v jednotlivých letech pokusu je uvedena v přiloženém přehledu.

Výsledky - polní vzcházivost

V jednotlivých ročnících pokusů při setí a vzcházení řepky nastaly zcela odlišné podmínky. Zatímco na podzim roku 2017 měla půda dostatečnou vlhkost, v roce 2018 byla přeschlá, v roce 2019 bylo mokro a v roce 2020 bylo při setí mokro a pak sucho. Polní vzcházivost porostů řepky tak značnou měrou ovlivnilo počasí (tab. 2).

roce 2017 v polních pokusech z ověřovaných variant nejlépe vzešlo osivo namořené růstovým stimulátorem AG 070 Seed (tab. 1). Hodnoty polní vzcházivosti převyšovaly vysévaných 50 semen, protože pravděpodobně vzešla i semena řepky z půdní zásoby. Osivo navíc obalené látkou poutající vodu Pewas Agro Aquaholder Seed+ v roce 2017 vzešlo poněkud hůře. V době vzcházení řepky na poli panovaly ideální vláhové poměry. Osivo obalené hygroskopickou látkou by prokázalo své přednosti při nedostatku vláhy. V jiných ročnících s nedostatkem vláhy v době vzcházení řepky by se pravděpodobně projevil kladný vliv látky poutající vodu. Vzhledem k tomu, že pokusná lokalita Červený Újezd leží ve srážkovém stínu Krušných hor, suché počasí bývá poměrně časté.

roce 2018 při vzcházení řepky optimální vláhové podmínky zdaleka nepanovaly. Selo se do vyschlé půdy a po zasetí sucho přetrvávalo. Při extrémním nedostatku vláhy, kdy jediný zdroj vody zajištovala rosa, se polní vzcházivost pohybovala na nízké úrovni. Hustotu porostu navyšovalo přimoření osiva řepky stimulátorem AG 070 Seed. Obalení osiva látkou poutající vodu ani v roce s extrémním nedostatkem vláhy polní vzcházivost nezlepšovalo.

roce 2019 měla semena řepky při vzcházení dostatečné množství vody. Za těchto podmínek se polní vzcházivost pohybovala na vysoké úrovni bez podstatných rozdílů mezi porovnávanými variantami.

Při vzcházení řepky v roce 2020 měla půda zpočátku dostatečnou vlhkost, ale během září postupně vysychala. Za této situace se polní vzcházivost pohybovala na nižší úrovni, nevzešly ani dvě třetiny z vysetých semen. Mírně vyšší počet rostlin vzešel na variantě osiva přimořeného stimulátorem.

Výsledky - výnos semen

sezoně 2017/18 sice rostliny řepky na podzim dobře vzešly, ale na jaře a v létě v Červeném Újezdě panovalo drastické sucho. Výrazný nedostatek vláhy se negativně projevil na dosažených výnosech (tab. 1). U odrůdy Orex dosáhl v průměru 4 opakování výnos kontrolní nemořené varianty 4,63 t/ha, u odrůdy Cedrik poskytla kontrola mořená Vitavaxem 4,01 t/ha. Namoření osiva stimulátorem AG 070 výnosy řepky u obou odrůd mírně navyšovalo. V případě obalení osiva hydrogelem u odrůdy Orex zůstal výnos na stejné úrovni jako kontrola a u odrůdy Cedrik došlo k mírnému navýšení, menšímu než při použití samotného stimulátoru.

V pěstitelském roce 2018/19 se nízká hustota porostu negativně odrazila na výnosech řepky. Na nízkých výnosech mělo podíl i suchu a horko v březnu a dubnu a následně v červnu a červenci. Studený a vlhký květen řepce příliš nepomohl. Na kontrolní variantě bylo dosaženo jen 2,23 t/ha. Moření osiva stimulátorem AG 070 Seed navyšovalo výnos řepky. Většího navýšení výnosu v porovnání s kontrolou bylo docíleno u varianty moření osiva stimulátorem a obalení hydrogelem.

sezoně 2019/20 se vysoká hustota porostu kladně odrazila na dosažených výnosech řepky. Na vysokých výnosech mělo podíl dostatečné množství vláhy od konce května po zbytek vegetace až do sklizně. Na kontrolní variantě se podařilo dosáhnout vysokého výnosu 5,36 t/ha. Výnos řepky navyšovalo moření osiva stimulátorem AG 070 Seed. Ještě většího navýšení výnosu v porovnání s kontrolou bylo docíleno v případě varianty moření osiva stimulátorem a obalení hydrogelem.

V hospodářském roce 2020/21 sice nebyla hustota porostů vysoká, ale na výnosech se kladně odrazilo dostatečné množství vláhy od června po zbytek vegetace až do sklizně. Na kontrolní variantě se podařilo dosáhnout 4,84 t/ha. Výnos řepky navyšovalo moření osiva stimulátorem AG 070 Seed na 5,05 t/ha. Navýšení výnosu překročilo 4 %.

Závěr

V polních pokusech s porovnáním různých variant ošetření osiva řepky se výrazně projevil vliv počasí v daném ročníku. V případě dostatku vláhy rostliny ve dvou letech dobře vzcházely, zatímco v jiných dvou ročnících se polní vzcházivost za sucha pohybovala na nižší úrovni.

Hustotu porostů ve třech letech ze čtyř zlepšovala aplikace biologického stimulátoru AG 070 Seed na osivo. Ke zlepšení polní vzcházivosti došlo v prvních dvou letech pokusů a v poslední sezoně jak při dostatku, tak i v případě nedostatku vláhy v půdě. Vyšší polní vzcházivost se kladně odrážela na výši výnosů. I ve třetím roce pokusů, kdy se polní vzcházivost pohybovala na vysoké úrovni u všech porovnávaných variant, stimulace osiva navyšovala výnos řepky.

Obalení osiva namořeného stimulátorem ještě navíc hydrogelem Pewas Agro Aquaholder Seed+ zařazené do pokusů v prvních třech letech polní vzcházivost řepky nenavyšovalo. Toto ošetření osiva ale vždy vedlo k vyšším výnosům v porovnání s kontrolní variantou. Ve dvou posledních letech pokusů s hydrogelem byly výnosy řepky u této varianty nejvyšší.

Tab. 1: Polní vzcházivost řepky a výnosy semen

Ročník

Odrůda

Moření

Stimulace osiva

Látka poutající vodu

Počet rostlin na 1 m2

Polní vzcházivost (%)

Výnos při 8% vlhkosti (t/ha)

2017/18

Orex

nemořeno (kontrola)

-

-

48

96

4,63

nemořeno

AG 070 Seed

-

51

100

4,77

nemořeno

AG 070 Seed

Pewas Agro Aquaholder Seed+

26

52

4,63

Cedrik

Vitavax (kontrola)

-

-

39

78

4,01

Vitavax

AG 070 Seed

-

53

100

4,19

Vitavax

AG 070 Seed

Pewas Agro Aquaholder Seed+

26

52

4,11

2018/19

Cedrik

nemořeno (kontrola)

-

-

20

40

2,23

nemořeno

AG 070 Seed

-

22

44

2,25

nemořeno

AG 070 Seed

Pewas Agro Aquaholder Seed+

17

34

2,43

2019/20

Corzar

Vitavax (kontrola)

-

-

45

90

5,36

Vitavax

AG 070 Seed

-

44

88

5,41

Vitavax

AG 070 Seed

Pewas Agro Aquaholder Seed+

46

92

5,58

2020/21

Corzar

Vitavax (kontrola)

-

-

32

64

4,84

Vitavax

AG 070 Seed

-

33

66

5,05

Tab. 2: Teploty a srážky za vegetace řepky v Červeném Újezdě
Tab. 2: Teploty a srážky za vegetace řepky v Červeném Újezdě

Polní vzcházivost může zlepšit přimoření osiva stimulátorem
Polní vzcházivost může zlepšit přimoření osiva stimulátorem

Výnosy řepky každoročně zvyšovala stimulace osiva
Výnosy řepky každoročně zvyšovala stimulace osiva

Agrotechnika maloparcelkových pokusů s řepkou v Červeném Újezdě

Podzim 2017

1. 8. 2017 - sklizeň předplodiny (ozimá pšenice) - sláma rozdrcena

21. 8. 2017 - seťová orba (hloubka 22 cm)

22. 8. 2017 - předseťová příprava půdy (kompaktor)

22. 8. 2017 - výsev, hloubka 1,5–2 cm, řádky 12,5 cm, výsevek 50 klíčivých semen/m2

25. 8. 2017 - herbicid Circuit (2,5 l/ha)

28. 8. 2017 - moluskocid Vanish Slug Pellets

28. 8. 2017 - rodenticid Stutox lokálně do děr (opakováno dle potřeby)

5. 9. 2017 - graminicid Targa 10 EC (0,5 l/ha) + insekticid Nurelle D (0,6 l/ha)

Jaro 2018

19. 2. 2018 - regenerační hnojení 40 kg N/ha v DASA

15. 3. 2018 - produkční hnojení I. 50 kg N/ha v LAD

23. 3. 2018 - produkční hnojení II. 60 kg N/ha v LAD

17. 4. 2018 - insekticid Proteus (0,7 l/ha)

20. 4. 2018 - kvalitativní hnojení 30 kg N/ha v LAD

13. 7. 2018 - sklizeň (maloparcelková sklízecí mlátička Wintersteiger)

Podzim 2018

26. 7. 2018 - sklizeň předplodiny (hrách) - sláma rozdrcena

1. 8. 2018 - podmítka (hloubka 10 cm)

20. 8. 2018 - seťová orba (hloubka 22 cm)

20. 8. 2018 - předseťová příprava půdy (kompaktor)

21. 8. 2018 - výsev, hloubka 1,5–2 cm, řádky 12,5 cm, výsevek 50 klíčivých semen/m2

23. 8. 2018 - herbicid Quantum (2,0 l/ha) + Command (0,2 l/ha)

11. 9. 2018 - insekticid Nurelle D (0,6 l/ha)

18. 9. 2018 - insekticid Karate Zeon (0,1 l/ha)

Jaro 2019

23. 2. 2019 - regenerační hnojení 40 kg N/ha v DASA

15. 3. 2019 - produkční hnojení I. 50 kg N/ha v LAD

29. 3. 2019 - produkční hnojení II. 60 kg N/ha v LAD

29. 3. 2019 - insekticid Nurelle D (0,6 l/ha)

12. 4. 2019 - kvalitativní hnojení 30 kg N/ha v LAD

25. 4. 2019 - insekticid Proteus (0,6 l/ha)

27. 7. 2019 - sklizeň (maloparcelková sklízecí mlátička Wintersteiger)

Podzim 2019

29. 7. 2019 - sklizeň předplodiny (ozimá pšenice) - sláma rozdrcena

2. 8. 2019 - podmítka (10 cm)

25. 8. 2019 - seťová orba (22 cm)

26. 8. 2019 - předseťová příprava půdy (kompaktor)

26. 8. 2019 - výsev, hloubka 1,5–2 cm, řádky 12,5 cm, výsevek 50 klíčivých semen/m2

28. 8. 2019 - herbicid Butisan Complete (2,5 l/ha)

6. 9. 2019 - rodenticid Stutox lokálně do děr (opakováno dle potřeby až do dubna)

Jaro 2020

22. 2. 2020 - regenerační hnojení 1a DASA (40 kg N/ha)

16. 3. 2020 - regenerační hnojení 1b LAD (50 kg N/ha)

30. 3. 2020 - produkční hnojení LAD (60 kg N/ha)

8. 4. 2020 - insekticid Nurelle D (0,6 l/ha)

20. 4. 2020 - kvalitativní hnojení LAD (30 kg N/ha)

7. 5. 2020 - insekticid Proteus (0,6 l/ha)

27. 7. 2020 - sklizeň (maloparcelková sklízecí mlátička Wintersteiger)

Podzim 2020

28. 7. 2020 - sklizeň předplodiny (jarní ječmen) - sláma rozdrcena

30. 7. 2020 - podmítka (10 cm)

23. 8. 2020 - seťová orba (22 cm)

24. 8. 2020 - předseťová příprava půdy (kompaktor)

24. 8. 2020 - výsev, hloubka 1,5–2 cm, řádky 12,5 cm, výsevek 50 klíčivých semen/m2

25. 8. 2020 - rodenticid Stutox lokálně do děr (zpočátku 2–3× týdně, pak dle potřeby)

27. 8. 2020 - herbicid Butisan Complete (2,5 l/ha)

8. 9. 2020 - insekticid Nexide (0,08 l/ha)

15. 9. 2020 - insekticid Mospilan (100 g/ha) + Vaztak (0,1 l/ha) + Gallant (0,5 l/ha)

Jaro 2021

3. 3. 2021 - regenerační hnojení 1a DASA (40 kg N/ha)

19. 3. 2021 - regenerační hnojení 1b LAD (50 kg N/ha)

26. 3. 2021 - insekticid Nexide (0,08 l/ha)

31. 3. 2021 - insekticid Nexide (0,08 l/ha) + Gazelle (100 g/ha)

7. 4. 2021 - produkční hnojení LAD (60 kg N/ha)

21. 4. 2021 - insekticid Trebon (0,2 l/ha)

28. 4. 2021 - kvalitativní hnojení LAD (30 kg N/ha)

7. 8. 2021 - sklizeň (maloparcelková sklízecí mlátička Wintersteiger)

Výzkum byl v letech 2018–2019 podporován projektem TAČR TG03010020 Využití stresových testů a stimulace osiva máku jarního a  řepky ozimé pro výrazné zlepšení kvality osiva a kompletnosti porostu.

Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha
Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Lucie Bečková, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 203x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1088x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 172x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 216x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1406x

Další články v kategorii Stimulace

detail