BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Stimulace kukuřice v podmínkách okresu Praha-západ

08. 07. 2022 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 1023x

Na Výzkumné stanici ČZU v Červeném Újezdu byly testovány dva hybridy kukuřice - KWS Figaro (FAO 250) a CEZEA Čejč Silvinio (FAO 220). Dlouhodobě jsou zde zkoušeny postupy stimulující rostliny kukuřice. Jedná se částečně o biologické stimulátory, listová hnojiva s kombinací moderních NPK hnojiv. S ohledem na klimatickou změnu byly v minulých letech zkoušeny i hybridy čiroku zrnového, posléze jsme se zaměřili na silážní hybridy. Pro získání kvalitní a především vysoké produkce hmoty k silážování byly čiroky vhodné a jejich výnos dosahoval výnosu kukuřice. V suchých letech byly mezi porosty viditelné rozdíly a čiroky odolávaly lépe suchu. Byly zkoušeny i stimulační postupy, které se ve výnosu zelené hmoty již tolik u čiroků oproti kukuřici neprojevily. Zaměřili jsme se tedy na postupy, které byly vhodné ke stimulaci kukuřice.

Limagrain

Pěstitel může v podstatě využít klasickou osvědčenou kombinaci močoviny s Amofosem pod patu, anebo se poohlédnout po moderních NPK hnojivech či zvolit kombinaci těchto či klasických hnojiv (močovina, DASA, ledek amonný) s podpůrnými přípravky na bázi bakterií a hub, které zkoušíme roky a jejich účinnost je ověřená každým jednotlivým rokem. Pro pěstitele samozřejmě znamenají další vstupy do porostu zvýšené náklady na hektar. Záleží proto na výkupních cenách silážní hmoty a potřeby siláže ve vlastním podniku v daném roce. Je však velmi pravděpodobné, že investice do těchto podpůrných přípravků může vést v praxi ke zvýšení výnosu biomasy o 5–15 %. Vyšší hektarové náklady si agronom v tomto případě bez obtíží obhájí.

Polní pokusy

Výzkumná plocha stanice (obr. 1) se nachází v nadmořské výšce 404 m, v řepařské výrobní oblasti. Předplodinou pro kukuřici byla pšenice ozimá. Střední orba byla na podzim bez aplikace fosforečných hnojiv. Rozměr jedné sklizňové parcelky byl 30 m2, přičemž všechny varianty byly vysety ve čtyřech opakování. Co se týče přípravy půdy, byla využita standardní příprava, srovnání pozemku s vysetím osiva v hustotě 80 tis. semen na hektar, byl použit klasický řádek 75 cm. V níže popsaných fázích vývoje rostlin byly aplikovány hnojiva a stimulační přípravky na danou parcelu. Herbicidní ochrana byla zvládnuta jedním postřikem Lumax v dávce 3,25 l/ha. Během vegetace nebyla využita insekticidní ani fungicidní ochrana. Ruční sklizeň proběhla 15. 9. 2021 v optimálním vlhkostním stupni (obr. 2).

Obr. 1: Výzkumná plocha ČZU v Červeném Újezdu - zleva sklizeň řepky, porost máku jarního a vpravo vzadu pokusy s kukuřicí
Obr. 1: Výzkumná plocha ČZU v Červeném Újezdu - zleva sklizeň řepky, porost máku jarního a vpravo vzadu pokusy s kukuřicí

Obr. 2: Náročná ruční sklizeň kukuřice se studenty FAPPZ ČZU (15. 9. 2021)
Obr. 2: Náročná ruční sklizeň kukuřice se studenty FAPPZ ČZU (15. 9. 2021)

Závislost na průběhu počasí

Dnes je již zcela zřejmé, že závislost na průběhu počasí je významně vyšší než v minulosti. Sledujeme kratší zimy, vyšší průměrné teploty a extrémy v průběhu srážek. Na průběhu a úhrnu srážek jsme jako pěstitelé kukuřice závislí, sice o něco méně než při pěstování pšenice, ale jejich nerovnoměrnost může ovlivnit kvalitu a velikost sklizně zelené hmoty.

Při porovnání teplotního a srážkového průměru stanoviště Červený Újezd v okresu Praha-západ z let 1901–1950 s předešlými roky 2016–2021 se jedná o výrazné celoroční oteplení. Průměrně tento rozdíl činí během vegetace i 4 °C v porovnání průměrných teplot počátku 20. století.

Šestá hodnotící zpráva IPCC předpokládá, že globální oteplení koncem 21. století velmi pravděpodobně dosáhne 1,0–1,8 °C podle scénáře velmi nízkých emisí skleníkových plynů. Je otázkou, jestli bude vůbec možnost najít napříč kontinenty společnou řeč pro redukci emisí skleníkových plynů například v mezinárodně nepříznivé situaci. I při zvýšení globální teploty o 1 °C bude vliv oteplování na pevninu výrazně vyšší. S tím roste evaporace a vysychání povrchu, přičemž kukuřice je plodinou, která má v počátečních fázích vývoje nízkou pokryvnost.

Pokud budeme hodnotit rok 2021 z hlediska dlouhodobého normálu z let 1991–2020, který pochází z nejbližší (9,5 km vzdálené) meteorologické oficiální stanice Praha-Ruzyně, můžeme konstatovat, že se jedná o průměrný rok z hlediska průběhu počasí. Tento fakt je jistě ovlivněn i tím, že dlouhodobý normál se vypočítával z let, které byly výrazně teplejší než zmíněná meteorologická data z poloviny 20. století. Průběh počasí za rok 2021 je znázorněn v grafu 1. Období měsíců ledna a února byly z pohledu průběhu teplot v normálu, co se týče úhrnu srážek, bylo toto období silně nadprůměrné.

Pro růst rostlin kukuřice měl významný vliv velmi studený a suchý duben, kdy podmínky pro setí kukuřice nebyly optimální. Ta byla zaseta až 7. května. Květen byl sice srážkově nadnormální, ale teplotně opět podnormální. Vzcházení probíhalo pomalu, porosty byly velmi zpožděné oproti předchozím ročníkům, a to se projevilo na celkovém výnosu. Samotný průběh počasí od června do srpna, který ovlivňoval růst rostlin a zvětšování palic nejvíce, probíhal v běžných teplotních mantinelech a srážkově byl spíše normální až nadnormální (srpen 155 % úhrnu srážek). Kukuřice měly koncem srpna nízký obsah sušiny, předpokládali jsme pozdější sklizeň. Září bylo teplotně nadnormální a srážkově silně podnormální, což mělo vliv na rychlejší dozrávání rostlin. Sklizeň proběhla v půlce září, v optimálním obsahu sušiny.

Různé výnosové parametry kukuřice byly vyhodnoceny v rámci dvou pokusů. Hodnocení vlivu hnojiv je zaznamenáno v tabulce 1, naopak tabulka 2 shrnuje výsledky dosažené při používání různých stimulačních přípravků v kombinaci s listovým hnojivem.

Graf 1: Meteorologické údaje z Výzkumné stanice v Červeném Újezdu v roce 2021 v porovnání s normálem
Graf 1: Meteorologické údaje z Výzkumné stanice v Červeném Újezdu v roce 2021 v porovnání s normálem

Moderní hnojení

První část pokusu byla zaměřena na moderní způsob pěstování kukuřice s použitím hnojiva Zeorit 7-5-10 + 9,5 S + 0,1 Zn v dávce 300 kg/ha před setím.

Zeorit je speciální NPK hnojivo s přídavkem zinku a zeolitu pro lepší výživový účinek. Jedná se o hnojivo určené převážně pro vyspělé zahraniční trhy, v našich podmínkách najde uplatnění především v plodinách náročných na zinek, jako je kukuřice, mák a podobně náročných plodinách. Po zasetí bylo využito hnojivo Alzon Neo-N se shodnou dávkou 300 kg/ha.

Alzon Neo-N je moderní hnojivo, které obsahuje inhibitor nitrifikace (MPA), který zpomaluje přeměnu dusíku amonné formy na mobilní nitrát o 6 až 10 týdnů. Riziko nebezpečí vyplavování dusičnanů a ztrát denitrifikací ve formě oxidu dusného nebo N2 je tak výrazně sníženo.

Tato výživa byla srovnávána s klasickou výživou kontrolní varianty se základním hnojením močovinou v dávce 350 kg/ha.

Výsledky jsou patrné v tabulce 1, kde je jednoznačný přínos použitých hnojiv Zeorit NPK a Alzon Neo-N. Oproti kontrole došlo k navýšení výnosu o 21,4 t/ha, obsah sušiny byl mírně nižší (26,1 %) ve srovnání kontrolní varianty (26,5 %). Výnos suché hmoty byl vyšší o 5,09 t/ha. Tyto výsledky jsou velmi optimistické, v zemědělské výrobě odhaduji nižší účinek těchto hnojiv, ale i tak to může z hlediska intenzifikace být krok správným směrem. Byl zjišťován také výnos zrna. Varianta s použitím těchto moderních hnojiv vykázala vyšší HTZ o 30,2 g při srovnání se základním hnojením močovinou.

Tab. 1: Vliv hnojení na výnosové parametry kukuřice

Varianta

Aplikace ve fázi

Výnos zelené hmoty

Obsah sušiny

Výnos suché hmoty

HTZ

Před setím

Po zasetí

Porost 20 cm

t/ha

%

t/ha

%

g

Kontrola

Močovina
(160 kg/N ha, tj. 350 kg/ha)

-

-

59,71

26,5

15,82

100

230,9

Výživa I

Zeorit 7-5-10 + 9,5 S + 0,1 Zn
(300 kg/ha)

Alzon Neo-N (300 kg/ha)

Lovosur (4,0 l/ha)

80,12

26,1

20,91

132

261,1

Doplňková listová výživa a stimulace porostu

Dále byl náš pokus zaměřen na doplňkovou listovou výživu se základním hnojením v podobě Urea Stabil v nižší dávce 260 kg hnojiva (odpovídá 122 kg N/ha). Metodika této části výzkumu je uvedena v tabulce 2. Byly použity tři různé stimulace rostlin, každá na zvláštní parcele. Jednalo se o Kestom v dávce 2,0 kg/ha při setí. Galleko arider ve dvou dávkách, první dávka byla 0,5 l/ha ve fázi 8–10 listů. Další aplikace podpůrného přípravku přišla ve výšce porostu 100 cm v dávce 0,7 l/ha. Poslední aplikace podpůrného přípravku na bázi půdních bakterií byla prostředkem FIX H+N, který byl aplikován jednou ve fázi 4 listů v dávce 1,0 l/ha ve 400 l vody.

Kestom je přírodní biostimulátor, který obsahuje houbu Trichoderma atrividea. Přípravek má sloužit k dezinfekci půdy, zejména na pozemcích, kde je vysoký výskyt houbových chorob (fuzariózy, foma, hlízenka). Dochází k výrazné eliminaci těchto patogenů. V současné době je to jeden z nejagresivnějších kmenů rodu Trichoderma. Vědecká literatura poukazuje na určitý biostimulační efekt pro rostlinu, který byl v našem výzkumu testován.

Galleko arider je pomocný přípravek s výrazným vlivem pro lepší vodní režim rostliny, příjem živin a metabolizmus. Přípravky firmy Galleko zkoušíme již od roku 2015, v rozdílných ročnících a vždy byl pozorován pozitivní efekt na výnos hmoty k silážování.

Další přípravek, který byl testován několik let na kukuřici a na bramborách a vždy s výrazným vlivem na výnos, je FIX H+N. Dvě složky bakterií obsažené v přípravku kolonizují rhizosféru, zlepšují příjem živin a využití vzdušného dusíku.

Konkrétní výsledky, které přinesly podpůrné přípravky, jsou znázorněny v tabulce 2. Obecně je možné konstatovat, že tyto technologie přinesly zvýšení obsahu sušiny oproti kontrole. Nejvíce zvyšoval obsah sušiny přípravek Galleko arider 32,2 % oproti 28,6 % u neošetřené kontroly. Nejvyšší výnos zelené hmoty měla varianta s využitím přípravku Kestom - konkrétně 33,80 t/ha ve srovnání s neošetřenou kontrolou 29,66 t/ha. V tabulce 2 je dále uveden přínos aplikace pro zvýšení výnosu suché hmoty. Nejvyšší přínos měla aplikace Kestom (23,4 %), dále pak Galleko arider (18,0 %) a FIX H+N (7,3 %).

Tab. 2: Vliv stimulačních přípravků na výnosové parametry kukuřice

Varianta

Základní hnojení

Stimulace

Výnos zelené hmoty

Obsah sušiny

Výnos suché hmoty

Přípravek

1. termín aplikace

2. termín aplikace

t/ha

%

t/ha

%

Kontrola

260 kg/ha Urea Stabil

 

 

 

29,66

28,6

8,65

100,0

Moření - Kestom

260 kg/ha Urea Stabil

Kestom

2,0 kg/ha, při setí

 

33,8

31,3

10,67

123,4

Stimulace - Galleko arider

260 kg/ha Urea Stabil

Galleko arider

0,5 l/ha,
fáze 8–10 listů

0,7 l/ha,
výška 100 cm

31,61

32,2

10,21

118,0

Stimulace - FIX H+N

260 kg/ha Urea Stabil

FIX H+N

1,0 l/ha,
fáze 4 listy

 

30,49

29,5

9,28

107,3

Závěr

Pěstitel je v současné době informován z různých zdrojů o nových přípravcích a hnojivech. Může zůstat u klasické technologie pěstování kukuřice, ovšem z pohledu maximalizace výnosů a udržitelného hospodaření může do svého plánu zařadit i moderní testovaná hnojiva a pomocné půdní či stimulační přípravky. Z uvedených výsledků vyplývá jejich pozitivní přínos na výnos zelené hmoty pro výrobu siláže.

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 191x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1087x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 172x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 216x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1403x

Další články v kategorii Stimulace

detail