BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Stimulace vzcházivosti máku

29. 02. 2020 Ing. Jiří Havel, CSc. a kol. Stimulace Zobrazeno 2841x

Mák je drobnosemenná plodina, je proto velmi náročný na kvalitu předseťové přípravy a dostatek vláhy při vzcházení. Často se vyskytující jarní přísušky komplikují vzcházení máku do té míry, že někdy je porost nutné zaorat. Přesévání špatně vzešlého porostu je sice možné, výsledek ale většinou bývá dost problematický. Mák je velmi citlivý na délku dne, pozdní setí v květnu proto rostlinu nutí předčasně vykvést a výsledkem je slabý porost s podprůměrným výnosem semen. Snahou je proto semena máku před setím nějak upravit nebo ošetřit pro zvýšení vzcházivosti a zlepšení počátečního vývoje rostlin.

Proseeds

Přesetý mák 23. 7. 2019, jiné porosty byly v té době už skoro zralé a o polovinu vyšší
Přesetý mák 23. 7. 2019, jiné porosty byly v té době už skoro zralé a o polovinu vyšší

Polní pokusy

V rámci řešení projektu QJ1510014 Snížení rizikovosti pěstování máku byly v letech 2015–2018 na 5 lokalitách prováděny pokusy s cílem ovlivnit vzcházení a počáteční vývoj máku. Jedna lokalita byla v kukuřičné (Troubsko), tři v řepařské (Červený Újezd, Lešany, Opava) a jedna v bramborářské výrobní oblasti (Šumperk). Pokusy byly na všech lokalitách zakládány podle jednotné metodiky a z téhož osiva. Osivo pocházející z jedné partie bylo na Výzkumném ústavu olejnin v Opavě v potřebném množství jednotně ošetřeno a ošetřená varianta byla pak rozdělena na všech 5 lokalit. Tím bylo zajištěno, že na všech lokalitách budou pokusy prováděny z téhož osiva stejným způsobem. Agrotechnika byla prováděna tak, aby na každé lokalitě byly pro mák zajištěny pokud možno optimální podmínky.

Byl hodnocen počet vzešlých rostlin, jejich vitalita v průběhu celé vegetace a výnosové charakteristiky. Znaky jako poléhání a napadení chorobami byly pouze sledovány, protože nebyl předpoklad, že by provedené zásahy je mohly významněji ovlivnit. Jako výchozí materiál bylo použito standardně kalibrované osivo odrůdy Opex. Pokud byly dodány nějaké ošetřené varianty osiva jiné odrůdy, byla do pokusu přidána kontrolní neošetřená varianta příslušné odrůdy stejného původu.

V tabulkách je použito písmenkové označení průkaznosti – pokud jsou v jednom sloupci rozdílná písmenka, je rozdíl těchto hodnot statisticky průkazný.

Kalibrace osiva: Osivo bylo rozděleno dle měrné hmotnosti na dvě přibližně stejně velké frakce pomocí laboratorního vzduchového čističe s jemně regulovatelným proudem vzduchu, anebo dělením v solném roztoku. Po dělení bylo osivo propláchnuto vodou  a šetrně usušeno.

Moření osiva: Byla použita komerčně dostupná mořidla se stimulačními účinky dle doporučení výrobců. Osivo bylo namořeno těsně před setím pro zachování dobrého účinku mořidla.

Speciální hnojiva byla aplikována při setí dle doporučení výrobce.

Hydrogel byl buď přimíchán do osiva při setí anebo bylo použito osivo mořené Hydrogelem. Je to extrémně hygroskopická látka, při setí směsi Hydrogelu s osivem by v krátkém čase došlo k zalepení výsevního ústrojí. Pro aplikaci v praxi je proto nejlepší použít speciální aplikátor. Po skončení setí je potřeba secí stroj důkladně vyčistit, aby někde nezůstaly nalepené zbytky Hydrogelu.

Speciální opatření - ošetření horkou vodou nebo studenou plazmou s cílem povrchové sterilizace osiva pro potlačení chorob přenosných osivem, aplikace tuhého odpadu z hydrolýzy odpadních chlupů (filtrační koláč).

Kvůli rozkolísanosti počasí v posledních letech došlo k citelným výpadkům některých pokusných lokalit. Asi nejkritičtější byl rok 2018, kdy kromě sucha byly značné problémy i s masívním výskytem krytonosce kořenového.

Rok 2015

Rok 2015 byl pro mák velmi příznivý, v pokusu v Opavě byly dosaženy špičkové výnosy semen (tab. 1). To byl zřejmě důvod toho, že použitá ošetření měla spíše negativní vliv. Ošetření nemělo vliv na počet vzešlých rostlin. Na jiných lokalitách pokusy nebyly, protože řešení projektu začalo v dubnu 2015, kdy na většině lokalit už byl mák zasetý a pokus tam proto už nebylo možno založit.

Rok 2016

V roce 2016 měla zkoušená ošetření osiva většinou příznivý vliv na výnos semen, mezi lokalitami byly ale značné rozdíly (tab. 2). Troubsko je vlivem sucha pro mák značně extrémní lokalita, průměrný výnos semen zde byl nízký, ale ošetření osiva zvýšilo výnos semen až dvojnásobně. U lokalit s vyššími výnosy byl nárůst výnosu podstatně nižší a v Opavě se špičkovými výnosy již velmi malý.

Rok 2017

V roce 2017 byly porosty máku podrobeny tvrdé zkoušce. Vzcházející porosty byly zbrzděny mrazy a sněhem v dubnu, od května pak přišlo dlouhotrvající sucho, výnos semen byl proto podstatně nižší než v předchozích letech (tab. 3). Zvýšení výnosu semen u všech variant nastalo pouze v Troubsku, na ostatních lokalitách byly výsledky rozpačité a na každé lokalitě jiné.

Rok 2018

V roce 2018 bylo opět nutné do pokusu zařadit dvě odrůdy jako kontroly, protože část variant byla dodána už ošetřená na odrůdě Onyx (tab. 4). Varianty ošetřené horkou vodou a nízkoteplotní plazmou bylo možné kvůli pozdnímu dodání zasít už jen v Opavě. Rok 2018 byl ze všech pokusných let nejhorší, na dvou místech byly pokusy zcela zničeny. Na dalším místě byl sice pokus sklizen, ale kvůli výnosové úrovni 0,1 t/ha a absenci vlivu ošetření na výnos semen byly výsledky z této lokality nepoužitelné. TS Osivo a Albit dosáhly zajímavých výsledků, v předchozích letech ale na některých lokalitách nedosáhly úrovně kontroly. Vysoký výnos u tuhého zbytku z hydrolýzy nebylo možno ověřit, protože ho bylo dodáno velmi málo. Ošetření horkou vodou by mohlo být při správném provedení přijatelná náhrada za fungicidní moření osiva, protože v současnosti není žádné mořidlo do máku povoleno. Nízkoteplotní plazma má ve skutečnosti teplotu v řádu tisíců stupňů a pro ošetření drobných makových semen je nevhodná.

Tab. 1: Výsledky pokusu v Opavě, 2015

Varianta

Výnos t/ha

Rel. %

kontrola – netříděné nemořené osivo

1,81a

100,0

Slaný roztok – lehčí frakce

1,82a

100,6

Slaný roztok – těžší frakce

1,77a

98,1

Vzduch – lehčí frakce

1,65a

91,7

Vzduch – těžší frakce

1,64a

90,9

Trisol Osivo 14 ml/kg

1,66a

92,0

Trisol Silva 7 ml/kg

1,63a

90,6

Energen Fulhum 15 ml/kg

1,62a

89,7

Energen Germin 15 ml/kg

1,85a

102,2

Hydrogel jemný 25 kg/ha

1,63a

90,6

Hydrogel hrubší 25 kg/ha

1,78a

98,9

Tab. 2: Výsledky pokusu v roce 2016

Varianta

Opava

Troubsko

Lešany

Lukavec

Šumperk

Červený Újezd

Výnos t/ha

Rel. %

Výnos t/ha

Rel. %

Výnos t/ha

Rel. %

Výnos t/ha

Rel. %

Výnos t/ha

Rel. %

Výnos t/ha

Rel. %

1. kontrola

1,70a

100,0

0,26a

100

0,65a

100,0

0,96

100,0

1,59b

100,0

1,52a

100

2. Slaný roztok - lehčí frakce

1,85a

108,7

0,31a

121,09

0,66a

101,1

0,70

72,9

1,18c

74,2

1,49a

98

3. Slaný roztok - těžší frakce

1,79a

105,3

0,45a

174,23

0,89a

137,9

1,01

106,1

1,67ab

104,4

1,58a

104

4. Vzduch - lehčí frakce

1,69a

99,6

0,42a

163,37

0,52a

79,6

0,91

94,7

1,23c

77,4

1,75b

115

5. Vzduch - těžší frakce

1,78a

104,9

0,33a

126,5

0,66a

101,1

1,12

116,6

1,86a

117,0

1,65b

109

6. TS Osivo 10 ml/kg moření

1,77a

104,4

0,33a

126,04

0,55a

84,3

0,72

75,5

1,82ab

114,5

1,64b

108

7. TS Silva 5 ml/kg moření

1,82a

107,0

0,3a

117,16

0,91a

139,6

0,96

100,1

1,87a

117,6

1,15a

76

8. Energen Fulhum 15 ml/kg moření

1,97a

116,0

0,4a

154,13

0,64a

99,3

0,81

84,8

1,81ab

113,8

1,71b

113

9. Energen Germin 15 ml/kg moření

1,76a

103,6

0,34a

131,52

0,68a

105,4

1,11

115,6

1,79ab

112,6

1,84b

121

10. Terra Sorb 15 ml/kg moření

1,87a

109,8

0,48a

187,03

0,58a

89,6

0,88

92,5

1,81ab

113,8

1,94b

128

11. 25 kg Hydrogel /ha

1,73a

101,6

0,5a

191,93

0,51a

78,6

0,97

101,1

1,87a

117,6

1,65b

109

12. 25 kg Physiostart  /ha

1,85a

108,8

0,49a

188,9

0,67a

102,9

1,13

118,6

1,89a

118,9

1,99c

131

13. 25 kg Hydrogel /ha 25 kg Physiostart /ha

1,66a

97,5

0,52a

200,88

0,67a

103,6

0,63

65,5

1,82ab

114,5

2,16c

142

14. Hydrogel –nástřik na osivo (Aplaus)

1,81a

106,4

0,53a

206,13

0,36a

55,7

0,42

43,4

1,78ab

112,0

1,72b

92

15. kontrola č. 2 (Aplaus)

1,67a

98,2

-

-

0,96a

147,5

0,79

83,1

1,76ab

110,7

1,86b

100

Tab. 3: Výsledky pokusu v roce 2017

Varianta

Opava

Červený Újezd

Lešany

Šumperk

Troubsko

Výnos t/ha

Rel. %

Výnos t/ha

Rel. %

Výnos t/ha

Rel. %

Výnos t/ha

Rel. %

Výnos t/ha

Rel. %

1. kontrola

1,12a

100,0

0,754a

100

0,50a

100,0

0,99abc

100,0

0,360a

100,0

2. Třídění vzduchem - těžší frakce

1,05a

93,4

0,926b

123

0,50a

98,8

1,02abc

103,0

0,429a

119,0

3. UPOL 1 moření

1,08a

95,8

0,839ab

111

0,46a

91,5

1,23a

123,7

0,407a

112,9

4. UPOL 2 moření

1,16a

103,7

0,721a

96

0,46a

92,3

1,19ab

120,2

0,444a

123,5

5. UPOL 3 moření

1,10a

98,4

0,84a

111

0,51a

101,6

1,00abc

101,3

0,415a

115,3

6. Lignohumát Max 20 l/t moření

1,12a

100,3

0,802a

106

0,40a

79,3

1,18ab

119,2

0,471a

130,8

7. Lignoaktivátor 30 l/t moření

1,08a

96,1

0,831a

110

0,59a

117,9

0,83c

84,1

0,419a

116,6

8. Albit 60 ml/t - moření

1,11a

99,2

0,828a

110

0,47a

93,9

0,83c

83,6

0,439a

122,0

9. 25 kg Hydrogel /ha

1,20ab

98,2

0,681a

90

0,44a

87,8

0,81c

82,1

0,465a

129,2

10. 25 kg Physiostart /ha

1,05ab

86,3

0,754a

100

0,53a

106,5

0,94abc

95,2

0,497a

137,8

11. 25 kg Hydrogel /ha 25 kg Physiostart /ha

1,02b

83,4

0,725a

96

0,45a

90,2

0,90bc

90,7

0,512a

142,1

12. Duostart 25 kg/ha

1,20ab

98,0

0,753a

100

0,46a

90,7

1,15ab

116,2

0,537a

149,0

13. Zbytek z hydrolýzy 0,5 t/ha (Opava)

1,29a

105,7

-

-

-

-

-

-

-

-

14. kontrola č. 2 (Opava)

1,22ab

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Pozn.:

6. Lignohumát Max 20 l/t moření + 2× aplikace za vegetace 0,4 l/ha BBCH 19, 0,4 l/ha BBCH 51–55

7. Lignoaktivátor 30 l/t moření  + 2× aplikace za vegetace, 0,75 l/ha BBCH 19, 0,75 l/ha BBCH 51–55

V Opavě byl pokus ze dvou částí, varianty č. 9–13 se proto vztahují ke kontrole č. 2

Tab. 4.: Výsledky v roce 2018

Varianta

Opava

Šumperk

Výnos t/ha

Rel. %

Výnos t/ha

Rel. %

kontrola - Opex

1,22a

100,0

0,95a

100,0

TS Osivo 14 ml/kg

1,31a

107,4

1,02a

107,7

TS Silva 7 ml/kg

1,19a

98,2

0,93a

97,9

Energen Fulhum 15 ml/kg

1,23a

100,8

0,98a

103,2

Energen Germin 15 ml/kg

1,15a

94,5

1,00a

105,3

TS Seed 0,1 ml/kg

1,21a

99,6

0,94a

99,0

AG 070 1 ml/kg

1,09a

89,8

0,96a

101,0

Terra Sorb 15 ml/kg

1,19a

97,7

1,03a

108,4

Albit 0,06 ml/kg

1,38

113,6

1,07a

112,6

Tuhý zbytek z hydrolýzy 1,0 t/ha

1,49

122,6

-

-

kontrola - Onyx

1,04a

100,0

1,06a

100,0

Optimum Seed + Saphire Seed Coating

1,27a

123,0

0,93a

87,7

Akra N-Bakterien

1,31a

126,2

1,04a

98,1

Ošetření horkou vodou

1,04a

100,5

-

-

Ošetření nízkoteplotní plazmou

0,31b

30,2

-

-

Závěr

Z výsledků vyplývá, že opatření k podpoře vzcházivosti a počátečního růstu máku určitý omezený vliv mají, ale nepodařilo se najít nějaké opatření, které by mělo jednoznačně pozitivní vliv na všech lokalitách. Dodržování správné agrotechniky je a zůstane nezbytné pro zajištění úspěchu v pěstování máku, žádný zázračný prostředek pro napravení agrotechnických chyb neexistuje.

Nejlepších výsledků bylo dosaženo v horších podmínkách při nízké výnosové úrovni, je ale na zvážení, zda v takových podmínkách se mák vůbec vyplatí pěstovat.

V lepších podmínkách je vliv ošetření problematický, až na ošetření plazmatem byla všechna testovaná opatření pro mák vhodná, u žádného se neprojevil nějaký výrazný pokles nebo kolísání výnosu. Je třeba používat takové opatření, o kterém je pěstitel přesvědčen, že u něj dává dobré výsledky.

Práce vznikla v rámci projektu QJ1510014 a programu rozvoje organizace RO1818 financovaného MZeČR.

Ing. Jiří Havel, CSc.1, Ing. Martin Bárnet, Ph.D.2, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.3, Ing. Pavel Kolařík4, Ing. Jana Poslušná5, Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.5

1OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., provozovna Opava, 2Český mák s.r.o., 3Česká zemědělská univerzita v Praze, 4Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko, 5Agritec Plant Research s.r.o. Šumperk

foto: J. Havel

Související články

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

22. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 69x

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 540x

Slabý nárůst kořenů limituje výnos porostů pšenice

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 495x

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

12. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 609x

Vyzrát na výnos stylem StimSTART - Cíl, se vyplatí

07. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Stimulace Zobrazeno 209x

Další články v kategorii Stimulace

detail