BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Výzkum a využití stimulátorů v travách pěstovaných na semeno

27. 02. 2024 Ing. Jan Frydrych, Lenka Bradáčová; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se sídlem v Zubří Stimulace Zobrazeno 307x

S pěstováním trav na semeno z hlediska jeho historie se můžeme setkat v Evropě a zámoří v průběhu 19. století. Souvisí s přeměnou extenzivní živočišné produkce v intenzivní chov hospodářských zvířat vyžadující kvalitní píci jak na lučních, tak i pastevních stanovištích. V České republice je pěstování trav na semeno pro účely zemědělské (pícninářství) i nezemědělské (trávníkářství, konzervace půdy, bioenergetika aj.) poměrně mladým odvětvím semenářství a rostlinné produkce a v českých zemích se s ním můžeme setkat na začátku 20. století.

Proseeds

Pěstitelská technologie trav pěstovaných na semeno se vyvíjela v průběhu 20. století. V současnosti je snaha o její inovaci v návaznost na nové poznatky a prvky v pěstitelských technologiích polních plodin. Zavádění nových agrotechnických prvků zvyšuje úroveň pěstitelské technologie trav na semeno. Inovace pěstitelské technologie v travách pěstovaných na semeno a nové poznatky ve výzkumu výrazně ovlivňují ekonomiku pěstování trav se zaměřením na zvýšení výnosu a kvality výsledného osiva. Výsledky výzkumu jsou předávány prostřednictvím poradenství pěstitelům přímo v zemědělské praxi při jarním a podzimním poradenství. Vysoké nároky na kvalitu produkce, požadavky na snižování pracovní náročnosti technologických postupů a měnící se struktura plevelů a povolených herbicidů, vyžadují ověření tolerance travních druhů k novým, v travním semenářství dosud neužívaným účinným látkám s herbicidním účinkem a stimulátorům. V současnosti přicházejí na trh i látky nové generace (rostlinné stimulátory), které je nutno ověřit v travách pěstovaných na semeno. Nové účinné látky rostlinné stimulátory aktivují růst a vývoj rostlin, pomáhají překonat stresové podmínky a ovlivňují výnos a výnosotvorné prvky osiva trav.

Inovace pěstitelské technologie v travách na semeno s využitím stimulátorů je v současnosti hrazena finanční podporou MZe v rámci institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se sídlem v Zubří č. MZE-RO 1823.

Jílek jednoletý Rožnovský

Aplikace Albitu a AISe® v jílku jednoletém pěstovaném na semeno

Albit je kapalný pomocný rostlinný přípravek určený pro aplikaci na list a k předosevní/předsadební přípravě osiv a sadby. Podporuje růst rostlin, zvyšuje odolnost rostlin proti abiotickým stresům a zvyšuje výnos a kvalitu sklizně. Aplikace na osivo/sadbu se projeví ve zvýšení objemu kořenové soustavy a v rovnoměrnějším a rychlejším vzcházení. Albit lze aplikovat na povrch semen ředěný vodou nebo přidat k použitému registrovanému mořidlu. Ošetření osiva přípravkem Albit se provádí na mořičkách, které zaručí přesné a rovnoměrné dávkování a pokrytí po vrchu osiva mořící kapalinou. Ředěný přípravek (rozmíchání v 300–500 l vody/ha) se aplikuje postřikem na list. Doporučuje se použít 2–5× v průběhu vegetace.

AISe® je rostlinný stimulátor pro postemergentní aplikaci na list. AISe® je vyroben z autolýzy biomasy nepatogenní půdní houby Cephaliophora tropica D3, pěstované v prostředí obohaceném o stopové prvky. Tato houba je bohatá na živiny a stopové prvky, které jsou nezbytné pro růst a vývoj rostlin. AISe® navržen tak, aby podporoval růst rostlin, zlepšoval odolnost rostlin vůči abiotickým a biotickým stresům a přispíval k celkovému zvýšení výnosu a kvality sklizně. Aplikace na listy má za cíl posílit vegetativní a reprodukční kapacity rostlin.

Agrotechnika jílku jednoletého Rožnovského:

 • setí - 11. 4. 2021
 • výsevek - 20 kg/ha
 • vzejití - 12. 5. 2021
 • předplodina - pohanka obecná
 • hnojení dusíkem v průběhu vegetace - celkem 100 kg N/ha - 60 kg N/ha před setím + 40 kg N/ha v BBCH 22
 • aplikace herbicidu - Mustang 0,6 l/ha
 • dávka aplikační kapaliny - 300 l/ha

Termíny a fáze vývoje při aplikaci přípravků:

 • 1. 6. 2021 - BBCH 15
 • 22. 6. 2021 - BBCH 32
 • 29. 6. 2021 - BBCH 57

Varianty pokusu:

1) neošetřená kontrola

2) moření osiva Albit 60 ml/t

3) moření osiva Albit 60 ml/t + aplikace Albit 40 ml/ha BBCH 29–32 + BBCH 57–59

4) aplikace Albit 40 ml/ha - BBCH 14–21 + BBCH 29–32 + BBCH 57–59

5) aplikace Albit 40 ml/ha - BBCH 29–32 + BBCH 57–59

6) aplikace Albit 40 ml/ha - BBCH 14–21 + BBCH 57–59

7) aplikace AISe 40 ml/ha - BBCH 14–21 + BBCH 57–59

Termíny a fáze vývoje při hodnocení fytotoxicity:

 • 12. 5. 2021 - BBCH 13
 • 8. 6. 2021 - BBCH 22
 • 15. 6. 2021 - BBCH 26
 • 22. 6. 2021 - BBCH 32
 • 29. 6. 2021 - BBCH 57
 • 6. 7. 2021 - BBCH 65
 • 21. 7. 2021 - BBCH 89

Výsledky hodnocení fytotoxicity v roce 2021

Výsledky hodnocení v roce 2021

Výsledky hodnocení v roce 2021

Závěr

Pokus s jílkem jednoletým odrůdou Rožnovský byl založen 11. 4. 2021 na stanovišti Výzkumné stanice travinářské Zubří. Před setím byly varianty č. 2 a č. 3 namořeny Albitem v dávce 60 ml na tunu. Jednotlivé varianty v pokuse byly ošetřeny podle zadání zadavatele. Před setím byla stanovena energie klíčivosti a klíčivost u všech variant. Nebyla zaznamenána fytotoxicita u namořených variant č. 2 a č. 3 Albitem. Energie klíčivosti a klíčivost byla vyšší u namořených variant oproti nenamořeným variantám. Období po zasetí jílku můžeme charakterizovat jako teplotně velice chladné. Z tohoto důvodu jílek začal vzcházet 3 týdny po zasetí a vzešel do fáze BBCH 12-13 pro stanovení vypovídajícího hodnocení do jednoho měsíce po zasetí 12. 5. 2021.

Po vzejití jílku jednoletého byla stanovena fytotoxicita u jednotlivých variant ve fázi BBCH 12-13. U ošetřených variant nebyly zaznamenány příznaky fytotoxicity na rostlinách ve vývojové fázi, barvě rostlin, výšce rostlin, počtu rostlin na metr čtvereční a pokryvnosti. Byla vyhodnocena vitalita rostlin po vzejití vyšší u namořených variant oproti nenamořeným variantám. Rovněž ostatní hodnocené znaky byly vyšší u namořených variant č. 2 a č. 3 Albitem. Postemergentní aplikace přípravků proběhla ve dnech 1. 6. 2021 - BBCH 15, 22. 6. 2021 - BBCH 32 a 29. 6. 2021 - BBCH 57 spolu s vodou v 300 l/ha. Po aplikaci přípravků proběhlo hodnocení fytotoxicity podle zadání zadavatele. V průběhu vegetační doby pokusu až do sklizně nebyly zaznamenány příznaky fytotoxicity na rostlinách.

Pokus byl sklizen dne 21. 7. 2021 a po vyčištění osiva stanoven čistý výnos semen. Před sklizní byla vyhodnocena fytotoxicita přípravků a poléhání porostu. Fytotoxicita nebyla v pokuse prokázána a polehnutí nebylo zaznamenáno u žádné ošetřené varianty ani u neošetřené kontroly. Z hlediska výnosotvorných prvků byla stanovena hmotnost tisíce semen a klíčivost. Z pokusu byly před sklizní odebrány rostlinné vzorky o velikosti čtvrt metru čtverečního na semenářské rozbory. Byla stanovena hmotnost vzorku v gramech, počet fertilních stébel, délka stébla (cm), délka klasu (cm), počet semen v klasu, hmotnost semen v klasu (g) a celková hmotnost semen ve vzorku (g).

Závěrem můžeme konstatovat, že nebyla prokázána fytotoxicita přípravků aplikovaných v pokuse s jílkem jednoletým Rožnovským. Ve všech hodnocených znacích testované přípravky zvyšovaly výsledné hodnoty oproti neošetřené kontrole. Nejvyšší výnos semen a nejlepší výsledky u všech sledovaných znaků dosáhla varianta č. 3 s ošetřením osiva Albitem v dávce 60 ml/t a postemergentní aplikací Albitu v dávce 40 ml/ha ve fázi jílku BBCH 32 a BBCH 57. U této varianty bylo i nejvyšší navýšení výnosu semen o 17,26 % oproti neošetřené kontrole. Zvýšení a pozitivní vliv se projevil i u semenářských rozborů rostlinných vzorků u jílku jednoletého s uvedenými hodnocenými znaky. Fytotoxicita se neprojevila ani u zkoušky energie klíčivosti a klíčivosti sklizeného osiva založené v lednu roku 2022. Stimulátory Albit a AISe® lze do trav pěstovaných na semeno doporučit. V současnosti pokračuje výzkum stimulátorů v travách pěstovaných na semeno na stanici v Zubří. Cílem je ověření využití stimulátorů jako nových inovativních látek a jejich vlivu na výnos a kvalitu výsledného osiva trav.

Jílek jednoletý Rožnovský

Komentář k počasí

V lednu 2021 byla průměrná teplota vzduchu -0,4 °C - normál -1,8 °C. Srážky byly v lednu normální (46,5 mm - normál 46,3 mm). V únoru byla průměrná teplota vzduchu normální (-0,3 °C - normál -0,2 °C). Srážky v únoru byly normální (45,7 mm - normál 41,3 mm). V březnu byla průměrná teplota normální 3,1 °C - normál 3 °C a srážky byly normální (45,6 mm - normál 46,4 mm). Duben měl podnormální teplotu vzduchu (průměrná teplota 9,1 °C - normál 6,4 °C) a srážky byly normální (67,2 mm - normál 53,1 mm). V květnu byla podnormální teplota (průměrná teplota 12,1 °C - normál 13,7 °C) a srážky byly normální (85,4 mm - normál 90,2 mm). V červnu průměrná teplota vzduchu byla 19,8 °C silně nadnormální (normál 17,2 °C) a 65,1 mm srážek normálních, běžný normál 65,1 mm. V červenci byla průměrná teplota vzduchu 20,9 °C silně nadnormální ve srovnání s normálem 19,2 °C. Srážky byly podnormální 68,3 mm oproti normálu 121,2 mm. V srpnu byla průměrná teplota vzduchu 17,3 °C podnormální oproti normálu 18,7 °C. Suma srážek 206 mm byla mimořádně nadnormální oproti dlouhodobému normálu 79,3 mm. V září byla průměrná teplota vzduchu 14,4 °C normální oproti normálu 13,9 °C. Srážky byly podnormální 37,8 mm oproti normálu 83,3 mm. V říjnu 2021 byla průměrná teplota vzduchu 9,2 °C normální oproti normálu 9,1 °C a srážky silně podnormální 17 mm oproti normálu 55 mm.

Období leden až červen roku 2021 můžeme charakterizovat normálními srážkami, podnormální teplotou v měsíci dubnu a květnu, silně nadnormální teplotou v měsících červnu a červenci a podnormální teplotou v měsíci srpnu a mimořádně nadnormálními srážkami v měsíci srpnu 2021. Září a říjen roku 2021 byl teplotně normální, září srážkově podnormální a říjen silně podnormální.

Příspěvek byl zpracován na základě finanční podpory MZe v rámci institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se sídlem v Zubří č. MZE-RO 1823.

Související články

Regenerace plodin po mrazech - réva vinná, ovocné sady, polní plodiny

25. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 18x

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

22. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 153x

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 620x

Slabý nárůst kořenů limituje výnos porostů pšenice

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 567x

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

12. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 662x

Další články v kategorii Stimulace

detail