BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

07. 01. 2022 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Management Zobrazeno 645x

V roce 2021 pokračoval v České republiky kromě pandemie Covid-19 také mimořádný stav v ochraně rostlin, který se stejně jako v roce 2019 a 2020 týkal přemnožení hraboše polního na zemědělské i nezemědělské půdě. Kromě toho v roce 2021 vrcholí přípravy Strategického plánu v návaznosti na nové období „Společné zemědělské politiky“ začínající v roce 2023. S tím je spojena také změna v kontrolovaných požadavcích v oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin, jejichž dodržování bude mít od roku 2023 vliv na vyplácení dotací.

Proseeds

Nařízení Evropské unie

V souvislosti se změnou nařízení EU dojde k rozšíření požadavků podmíněnosti v porovnání se současným stavem. Řada národních požadavků pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, ale i požadavků, které jsou povinné pro žadatele v režimu agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), je navržena zařadit pod požadavky podmíněnosti.

Nové nařízení EU pro všechny členské státy EU stanovuje, jaká ustanovení právních předpisů mají být kontrolována u žadatelů o dotace. Kromě čl. 55 (věty první a druhé) nařízení EU č. 1107/2009, na jehož základě se kontrolují již nyní požadavky PPH 10/1 - 10/8 (nově PPH 12/1 - 12/8), budou v rámci kontrol podmíněnosti kontrolovány také požadavky PPH 13 (dle čl. 5 odst. 2, čl. 8 odst. 1 až 5, čl. 12, pokud jde o omezení používání pesticidů v chráněných oblastech vymezených na základě rámcové směrnice o vodě a právních předpisů týkajících se sítě Natura 2000, čl. 13 odst. 1 a 3 týkající se nakládání s pesticidy a jejich skladování a likvidace jejich zbytků, směrnice 2009/128/ES).

U požadavků PPH 12 (nyní PPH 10) je navrženo od roku 2023 rozšíření o další, např.:

 • dodržování ochranné lhůty po aplikaci přípravku na ochranu rostlin,
 • nepřekročení maximálního počtu ošetření v plodině,
 • dodržování 20metrové ochranné vzdálenosti od oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel při aplikaci přípravků na ochranu rostlin nejrizikovějších pro zdraví lidí (karcinogenních - H350 nebo H 350i, mutagenních v zárodečných buňkách - H340, toxických pro reprodukci - H360 a doplňující písmeno, např. H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, senzibilizujících dýchací cesty - H334), není-li u přípravku stanovena vzdálenost větší.

Mezi nové požadavky PPH 13 je navrženo zařadit současné minimální požadavky pro použití POR (AEKO POR 1–3), což je požadavek na:

 • zajištění nakládání s přípravky na ochranu rostlin odborně způsobilou osobou,
 • kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravku na ochranu rostlin a
 • skladování přípravků na ochranu rostlin podle druhů, odděleně od jiných výrobků a přípravků nebo pomocných prostředků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků nebo pomocných prostředků.

Dále je pod PPH 13 navrženo zahrnout další požadavky na skladování POR přípravků na ochranu rostlin na uvedené v ustanovení § 46 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o rostlinolékařské péči“), např.:

 • splnění technických požadavků na skladování přípravků na ochranu rostlin podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v zemědělství,
 • vedení evidence o příjmu a výdeji skladovaných přípravků na ochranu rostlin,
 • skladování pouze přípravků na ochranu rostlin, které byly získány od registrovaného distributora přípravků na ochranu rostlin nebo, u nichž je subjekt držitelem povolení k souběžnému dovozu přípravků na ochranu rostlin.

V souvislosti s používáním zařízení pro aplikací přípravků na ochranu rostlin jsou pod PPH 13 nově navrženy:

 • požadavky na dodržení postupů při přípravě aplikační kapaliny a čištění použitého zařízení po aplikaci přípravku na ochranu rostlin,
 • provádění pravidelné kontroly technického stavu a seřízení zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin v období mezi kontrolním testováním.

Z 22 nově navržených požadavků CC (PPH 12, PPH 13) se jedná o 8 stávajících požadavků podmíněnosti (PPH 10), 3 požadavky AEKO a 11 národních požadavků. Všechny požadavky jsou již nyní ze strany Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „ÚKZÚZ“) u profesionálních uživatelů přípravků na ochranu rostlin kontrolovány.

Kontroly prováděné ÚKZÚZ

Z přehledu výsledků kontrol požadavků PPH 10 (tab. 1) vyplývá, že nejčastěji bylo zjištěno porušení požadavků PPH 10/2, 10/4 a 10/6. V posledních letech sledujeme větší počet dotazů veřejnosti, jejichž pozemky sousedí se zemědělskými, kde je prováděna aplikace přípravku na ochranu rostlin a na to navazující řešení podnětů v souvislosti s podezřením, že došlo při aplikaci přípravku k zasažení necílové plochy (PPH 10/6). Za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat je důležité provádět aplikace přípravků na ochranu rostlin na pozemcích, které sousedí s oblastmi využívanými zranitelnými skupinami obyvatel nebo široké veřejnosti za optimálních povětrnostních podmínek a při dodržení omezení stanovených na etiketě a v zákonu o rostlinolékařské péči (ochranné vzdálenosti).

Z přehledu výsledků kontrol národních požadavků (tab. 3) vyplývá, že nejčastěji bylo zjištěno překročení maximálního počtu ošetření v plodině a použití přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele získaných od neregistrovaného distributora.

Aplikace přípravku na ochranu rostlin v okolí oblastí využívaných širokou veřejností a zranitelnými skupinami obyvatel
Aplikace přípravku na ochranu rostlin v okolí oblastí využívaných širokou veřejností a zranitelnými skupinami obyvatel

Novela rostlinolékařského zákona

Vzhledem k pandemii Covid-19 se nepodařilo projednat návrh novely zákona o rostlinolékařské péči, který se v roce 2021 dostal do programu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (před 1. čtením, sněmovní tisk 1149/0). Tento připravený návrh novely zákona o rostlinolékařské péči je zařazen do plánu legislativních prací vlády pro rok 2022 a je předpoklad, že bude projednán novou Poslaneckou sněmovnou.

Mimo uvedené změny v tabulce 4, které se týkají používání přípravků na ochranu rostlin, obsahuje návrh novely zákona o rostlinolékařské péči povinnost pro subjekty uvádějící na trh „přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele“ označovat je 2D kódy a distributorům těchto přípravků zasílat údaje o těchto přípravcích do úložiště dat. Kód na balení, který obsahuje informaci o číslu šarže a datu výroby daného přípravku na ochranu rostlin, umožní rychlé načtení dodávek do elektronických systémů distributorů a snadnější plnění oznamovací povinnosti dle zákona o rostlinolékařské péči. Zavedení výše uvedené povinnosti poskytne informace o pohybu přípravku na ochranu rostlin od jeho vstupu na území ČR po prodej profesionálnímu uživateli.

Náhrady za omezení v hospodaření

Za účelem zlepšení kvality zdrojů pitné vody, zejména snížení výskytu reziduí používaných přípravků na ochranu rostlin, připravilo Ministerstvo zemědělství pro období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2024 „Pravidla k poskytování a čerpání finančních náhrad za omezení zemědělského hospodaření v hydrologických povodích vodárenských nádrží Římov, Vrchlice, Opatovice a Švihov na Želivce a způsob kontroly jejich užití.“ Tento dotační program navazuje na stávající projekt, který od roku 2019 probíhá v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov na Želivce a je do něho v současnosti zapojeno 18 zemědělských subjektů.

V nových pravidlech (pro čtyři vodní nádrže) je na pozemcích, které zemědělské subjekty přihlásí do projektu, např. zakázáno používat přípravky na ochranu rostlin s účinnou látkou: dimethachlor, S-metolachlor, metolachlor, metazachlor a u dalších účinných látek jsou stanoveny limity, které nesmí být překročeny, tzn., nižší koncentrace účinné látky, např.: glyphosate, bentazone, mesotrione, tebuconazole, clomazone. ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování požadavků uvedených v těchto pravidlech a poskytuje výsledky kontroly Ministerstvu zemědělství, které na základě toho vyplácí finanční náhradu.

Kontrola použití přípravků na ochranu rostlin v ochranném pásmu zdroje pitné vody (OPVZ)
Kontrola použití přípravků na ochranu rostlin v ochranném pásmu zdroje pitné vody (OPVZ)

Tab. 1: Přehled o počtu provedených kontrol požadavků PPH 10 za období 2019–2020

Název požadavku

Počet kontrol požadavku celkem (2019)*

Z toho počet kontrol s porušením (2019)

Počet kontrol požadavku celkem (2020)*

Z toho počet kontrol s porušením (2020)

Byly při aplikaci přípravku na ochranu rostlin se stejnou účinnou látkou dodržovány požadavky na ochranu podzemní vody? (PPH 10/1)

956

 

0

788

2

Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organizmu v souladu s údaji o použití? (PPH 10/2)

1037

 

10

927

3

Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku? (PPH 10/3)

1028

 

2

924

3

Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží? (PPH 10/4)

987

9

884

4

Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky na ochranu včel a suchozemských obratlovců? (PPH 10/5)

980

5

878

1

Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k zasažení rostlin mimo pozemek, na němž se prováděla aplikace? (PPH 10/6)

968

4

865

4

Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky k ochraně vodních organizmů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody? (PPH 10/7)

976

2

868

0

Byl použitý přípravek na ochranu rostlin povolen v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009? (PPH 10/8)

1017

 

3

926

2

Pozn.: * Jedná se o součet kontrol podmíněnosti a národních kontrol.

Tab. 2: Přehled o počtu provedených kontrol minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin za období 2019–2020

Název požadavku

Počet kontrol požadavku celkem (2019)*

Z toho počet kontrol s porušením (2019)

Počet kontrol požadavku celkem (2020)*

Z toho počet kontrol s porušením (2020)

Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.? (požadavek AEKO POR 1)

920

1

817

1

Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.? (požadavek AEKO POR 2)

586

0

380

0

Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků? (požadavek AEKO POR 3)

453

0

281

0

Pozn.: * Jedná se o součet kontrol podmíněnosti a národních kontrol.

Tab. 3: Přehled o počtu provedených kontrol vybraných národních požadavků pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin za období 2019–2020

Název požadavku

Počet kontrol požadavku celkem (2019)*

Z toho počet kontrol s porušením (2019)

Počet kontrol požadavku celkem (2020)*

Z toho počet kontrol s porušením (2020)

Jsou profesionálním uživatelem skladovány přípravky určené pro profesionální uživatele, které byly získány od registrovaného distributora nebo u nichž je držitelem povolení? (národní požadavek)

413

1

259

1

Byl dodržen zákaz aplikace přípravků karcinogenních - H350 nebo H 350i, mutagenních v zárodečných buňkách - H340, toxických pro reprodukci - H360 a doplňující písmeno, např. H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, senzibilizujících dýchací cesty - H334 na pozemcích, na nichž se nachází oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel a na zastavěných stavebních pozemcích a v jejich okolí do vzdálenosti 20 metrů, není-li u přípravku stanovena vzdálenost větší? (národní požadavek)

371

0

444

0

Byla dodržena ochranná lhůta v návaznosti na použitý přípravek na ochranu rostlin?

(národní požadavek)

325

0

249

0

Byl profesionálním uživatelem použit přípravek pro profesionální uživatele, který byl získán od registrovaného distributora nebo u něhož je držitelem povolení? (národní požadavek)

499

4

496

1

Byl přípravek použit tak, aby nedošlo k překročení maximálního počtu ošetření v plodině? (národní požadavek)

366

4

310

2

Pozn.: * Jedná se o součet kontrol podmíněnosti a národních kontrol.

Tab. 4: Přehled hlavních povinností profesionálních uživatelů POR včetně informací o tom, jaká je navržena úprava v novele rostlinolékařského zákona

Stav k roku 2021

Návrh na úpravu v novele rostlinolékařského zákona

Používání přípravků na ochranu rostlin, které jsou povoleny ÚKZÚZ.

Bez změny

Používání přípravků na ochranu rostlin do povolené plodiny, popř. k účelu, který je ÚKZÚZ povolen.

Bez změny

Používání přípravků na ochranu rostlin tak, aby nebylo překročeno jeho dávkování.

Bez změny

Používání přípravků na ochranu rostlin v souladu s požadavky na ochranu zdraví lidí, zdrojů pitné vody, včel, zvěře, vodních a dalších necílových organizmů.

Bez změny

Zákaz zasažení rostlin a ploch mimo pozemek, na němž se provádí aplikace přípravku na ochranu rostlin.

Bez změny

Dodržování požadavků v souvislosti s používáním zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin (funkční způsobilost - testování).

Bez změny

Dodržování požadavků na vedení záznamů o použitých přípravcích na ochranu rostlin a pomocných prostředcích.

 

Úprava - Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 200 ha podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství jsou povinni záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků, pokud nejsou vedeny v elektronické podobě, je převést do elektronické podoby umožňující jejich následné elektronické zpracování a předávat tyto záznamy Ústavu v elektronické podobě do konce měsíce následujícího po aplikaci způsobem a ve formátu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 132/2018 Sb.). V návrhu se zavádí elektronizace záznamů o použitých přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, která navazuje na obdobnou úpravu, která je v zákonu o hnojivech.

Úprava nemění povinnost zaznamenat údaje o provedené aplikaci přípravku na ochranu rostlin do následujícího pracovního dne po aplikaci, kdy k tomu lze využít záznamy v písemné podobě např. do provozní knihy, sešitu s tím, že je dle návrhu novely nutné tyto záznamy následně přepsat do elektronické podoby a předávat je Ústavu v elektronické podobě, a to do konce měsíce následujícího po aplikaci.

Nakládání s přípravky na ochranu rostlin osobou odborně způsobilou podle § 86 odst. 1–3 zákona o rostlinolékařské péči.

Úprava - Získání osvědčení o OZ I. stupně dává v novele možnost zvolit, zda pracovníci, kteří tuto odbornou způsobilost potřebují, budou vysláni na běžný kurz (kdy platnost získaného osvědčení trvá 3 roky) nebo zda proškolení bude provedeno zaměstnavatelem ve vlastní režii. K poskytování znalostí v rámci kurzu organizovaného zaměstnavatelem by byl držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně, nikoliv nutně odborný školitel. Platnost tohoto proškolení je pak zkrácena na dobu 1 roku (nyní pouze do konce kalendářního roku), což zajistí pravidelné předání těch nejdůležitějších znalostí. Obsah a  rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem a způsob prokázání absolvování tohoto kurzu určený vyhláškou č. 206/2012 Sb. však zůstane nezměněn včetně odborných témat.

Nově je navrženo zjednodušení systému, který by byl zajištěn pro vydávání osvědčení I. a II. stupně komplexně v režii vzdělávacího zařízení, což by mělo usnadnit administrativu (nyní osvědčení o OZ II. stupně vydává ÚKZÚZ). Vydávání osvědčení III. stupně OZ zůstane dle návrhu v kompetenci ÚKZÚZ.

Dodržování požadavků na skladování přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků.

Úprava - Zajistit ve skladu skladování přípravků na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků povolených ÚKZÚZ a jejich oddělené uskladnění od ostatních skladovaných přípravků na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků P - nepovolených (snížení rizika výdeje nepovoleného přípravku nebo pomocného prostředku k použití a ohrožení zdraví lidí a životního prostředí).

Povinnost skladovat pouze přípravky na ochranu rostlin získané od registrovaného distributora se rozšiřuje na fyzickou a právnickou osobu, která v rámci podnikání nakládá s přípravky na ochranu rostlin, i když nakoupené přípravky přímo neaplikuje.

Povinnost „uživatele pozemku“ před aplikací přípravků na ochranu rostlin povolených k hubení hlodavců (rodenticidů) na pozemku, který je součástí honitby, oznámit aplikaci 3 dny předem ÚKZÚZ a uživateli honitby.

Úprava - Oznamovací povinnost 3 dny před aplikací rodenticidů pouze vůči ÚKZÚZ, a to na všech pozemcích.

Povinnost min. 48 hod. před aplikací přípravků na ochranu rostlin označených dle rozhodnutí ÚKZÚZ jako nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely oznámit tento záměr chovatelům včel v okruhu 2 km od hranice pozemku.

Úprava - Nejpozději 2 dny před provedením aplikace přípravků na ochranu rostlin označených jako nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely oznámit záměr chovatelům včel, jejichž adresa elektronické pošty (e-mail) je uvedena v evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství (z IZR přebírá LPIS - po kliknutí na DPB - záložka „Včely v okolí“).

Související články

Portál agrorisk.cz - zkušenosti z ročního provozu

20. 06. 2022 Ing. Eva Svobodová, Ph.D. a kol. Management Zobrazeno 172x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 06. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 17726x

Ekosystémové služby v zemědělství (4): Podpora opylování

20. 05. 2022 Ing. Hana Foffová, Doc. RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., RNDr. Pavel Saska, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Management Zobrazeno 236x

Změna klimatu a zemědělstí

17. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Management Zobrazeno 591x

Aktuálna situácia ponuky dopytu pšenice na agropotravinárskom trhu Slovenska

27. 10. 2021 Ing. Mária Jamborová; Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Management Zobrazeno 5001x

Další články v kategorii Management

detail