BASF
BASF
BASF

AGRA

Společnost Soufflet oslavila 20 let na českém trhu

18. 03. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 405x

Koncem listopadu uspořádala společnost Soufflet Agro při příležitosti 20. výročí na českém trhu Odborné setkání farmářů. Na programu bylo zhodnocení uplynulé sezóny z pohledu počasí, výnosů, jejich kvality a zpeněžování, doporučení agrotechnických postupů i představení novinek chystaných pro rok 2024.

Limagrain

Úvodem semináře v rámci bilancování předešlých let zmínil ředitel společnosti Ing. Ľuboš Šulan akvizici Soufflet s InViva v roce 2021 jako nejdůležitější milník v historii. Tímto krokem došlo k transformaci z rodinného podniku na skupinu vlastněnou francouzskými zemědělci. Novinkou, která se uskutečnila koncem roku 2023 je oddělení specializované výrobní společnosti osiv IS SEED.

Aktuální situaci v zemědělství v rámci ČR i EU, včetně propadu cen komodit, které by chtěla Agrární komora řešit pomocí zavedení kaucí, intervencí a využitím nadprodukce některých zemědělských produktů na biopaliva, nastínil její prezident Ing. Jan Doležal.

Zhodnocení ročníku - výnos

Ředitel sladovny v Nymburku Ing. Jiří Boháč a manažer produktu Ing. Miroslav Mucha zhodnotili ročník 2023 z pohledu sklizní ozimého a jarního ječmene. Ozimý ječmen dosáhl vysokých výnosů tradičně ve Francii, konkrétně 7,3 t/ha. V ČR byl průměrný výnos pro letošní rok 6,5 t/ha. U jarního ječmene Francie dosáhla nadprůměrného výnosu 6,0 t/ha, ČR 5,2 t/ha, průměr celé EU 4,5 t/ha. Problematický rok byl ve Španělsku, Dánsku a Švédsku, což ovlivnilo celkový prodej. Bilance ozimého sladovnického ječmene v EU ze sklizně 2023 je + 650 tis. t, které by měly být částečně vyvezené do Mexika, Číny a Kolumbie. Jarní sladovnický ječmen dosáhl v EU záporné bilance o 0,2 mil. t. Nedostatek ho je i na světových trzích.

Kvalita sklizeného zrna a možnosti jejího ovlivnění

Obsah dusíkatých látek byl v tomto roce relativně příznivý u ozimého i jarního ječmene. Ideální hodnota je cca mezi 9–11 %, což bylo většinově splněno. Větší problém byla díky přísušku hodnota přepadu nad sítem >2,5 mm. Zde je ideální hodnota nad 90 %. Toho bylo lépe dosaženo ve vyšších nadmořských výškách. Ječmen jarní dosáhl této hodnoty lépe. Zrno, které bylo sladařsky hodnotné, ale přepad nad sítem nesplňovalo, se muselo čistit.

Kvalita, které by měl sladovnický ječmen dosahovat je značná nejen z pohledu dusíkatých látek a přepadu nad sítem, ale také by neměl obsahovat plísně a mykotoxiny. Ochrana proti nim by měla být komplexní počínaje výběrem předplodiny i samotné odrůdy, vhodnou agrotechnikou atd. Dalším neblahým vlivem plísní může být snížení klíčivosti zrna, což se potvrdilo díky srpnovým dešťům i v roce 2023.

Někteří zákazníci, zejména německý a rakouský trh, jsou také velmi citliví na rezidua glyfosátu. Proto je jeho použití firmou Soufflet pro porosty sladovnického ječmene zakázané. Nebezpečím je však i úlet z okolních porostů, což může při detekční hranici 0,01 ppm kontaminovat celou šarži.

Prodej

Vliv na cenu a cenotvorbu ječmene má do značné míry situace na Ukrajině. V době invaze se cena ječmene jarního dvouřadého náhle vyšplhala až na hodnotu 430 €/t. V současné době se pohybuje kolem 300 €. Prémie za sladovnický ječmen proti krmnému se v době sklizně dostala na historické maximum okolo 120 €. Predikce ceny sladovnického ječmene pro příští rok je, že bude ovlivněna deficitem ječmene v Evropě, plánovaným vývozem ječmene z Francie do Skandinávie a samozřejmě i průběhem počasí v nadcházející sezóně. Negativní vliv budou ovšem mít rekordní zásoby sladu v Evropě, které vznikly díky snížené spotřebě piva zejména v době lockdownu. Navíc se pro sladování stále více používá ozimý ječmen, kterého je v Evropě přebytek, a ještě dochází k protlačování dovozu ze zemí, jakými jsou Austrálie a Argentina.

Pro letošní rok je plánovaný nákup 425 tis. t sladovnického ječmene. Z toho 40 tis. t by měl být ozimý ječmen (odrůdy Ariane, Tepee), 120 tis. t jarní ječmen pro výrobu Českého piva (Bojos, Stamgast, Slovan) a 265 tis. t ostatní odrůdy ječmene (Tosca, Overture, Planet, Amadora) určené převážně pro vývoz.

Nové odrůdy pro rok 2024

Mezi představené odrůdy pro následující vegetační rok jsou ječmeny jarní KWS ThalisLexy, které se vyznačují plasticitou pěstebních podmínek, výborným výnosem a kvalitou. Pro české pivo pak LG Slovan, která je rezistentní proti padlí travnímu (gen mlo), středně odolná až odolná hnědé rzivosti ječmene a spále ječmene a středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a růžovění klasů ječmene. Tato odrůda bude preferovaná pro výkup u Sladoven Soufflet ČR.

Ochrana ječmene

Široké spektrum dvouděložných plevelů v ječmeni je možné regulovat sulfonylmočovinovým herbicidem TribenGuard s účinnou látkou tribenuton-methyl, který je použitelný již od 5 °C. Pozor by si měli dávat pouze pěstitelé Clearfield řepky, jejíž výdrol na postřik nereaguje. Výhodou je dobrá kombinovatelnost s dalšími přípravky na ochranu rostlin. Ve vyšší růstové fázi na regulaci dvouděložných plevelů byl doporučen FluroGuard s účinnou látkou fluroxypyr, u kterého bylo upozorněno na jeho částečné odpařování, které může způsobit problémy na sousedních kulturách, zejména vinicích, chmelnicích, či okolních zahradách. Proti chorobám se jako účinný jeví BoscaGuard (boscalid) na stéblolam, braničnatky atd., nebo MetcoGuard (metconazole) proti braničnatkám, rzem a fuzariózám. Účinnost insekticidů Soufflet doporučuje podpořit smáčedlem MultiAD.

Výživa ječmene

Pro výživu ječmene jsou vedle dusíku důležité i ostatní prvky jako fosfor, draslík, vápník, síra. Například fosfor podporuje kořenový vývoj, odnožování a je zdrojem energie, tím je potřeba po celou dobu vegetace. Jako možnost doplnění doporučil Ing. Dušan Musil aplikaci 150 kg/ha FertiStart 30 NP pod patu na půdách s dobrou zásobou draslíku, případně FertiStar 48 NPK na pozemcích, kde draslík chybí. Další dávku je vhodné aplikovat v době odnožování v přípravku CereaStart v dávce 3,0 l/ha, v tank-mixu s močovinou 5 kg/ha a CCC 0,5 l/ha. Tím se dosáhne vyrovnaného porostu s dobrým kořenovým systémem. V ověřovacích pokusech se také osvědčilo zařazení biostimulantů StimStart v době odnožování a StimTop ve fázi praporcového listu, díky kterým došlo nejen ke zvýšení výnosů, ale také optimálnímu obsahu dusíkatých látek.

Vliv průběhu sklizně na kvalitu ječmene popsal Ing. Miroslav Mucha  a Ing. Jiří Boháč
Vliv průběhu sklizně na kvalitu ječmene popsal Ing. Miroslav Mucha a Ing. Jiří Boháč

Související články

Pohled Enrique Salmona ze společnosti Adama

08. 03. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 716x

Protesty zemědělců donutily EU přehodnotit omezování ochrany a daly naději

08. 02. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1086x

Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina

03. 01. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 387x

Podívej se do pole

27. 12. 2023 Darina Zemanová; CropLife Czech Republic Management Zobrazeno 693x

Předpoklad produkce olejnin a zejména sóji v roce 2023

03. 11. 2023 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Management Zobrazeno 1035x

Další články v kategorii Management

detail