Chemap Agro s.r.o.

Spolupráce pěstitelů a katedry rastlinné výroby FAPZ SPU v Nitre

11. 01. 2012 Doc. Ing. Ivan Černý, PhD., Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil; Slovenská poľnohospodárska univerzita Management Zobrazeno 6265x

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je súčasťou vzdelávacej a vedeckej ustanovizne, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na základe vedeckých poznatkov v oblasti agrobiologických vied a výživy a tvorivé vedecké bádanie. Poslaním fakulty je zabezpečenie vzdelávania a výskumu tak, aby vytvárala a prenášala poznatky potrebné na rozvoj a produkciu potravinových zdrojov a príbuzných odvetví, rozvoj vidieka na Slovensku, s celkovým prepojením na medzinárodné spoločenstvo. Svoje poslanie napĺňa výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Za viac ako 60 rokov svojej činnosti sa rozhodujúcou mierou podieľala na rozvoji vzdelávania a vedy v oblasti pôdohospodárstva a vytvorila priestor pre vznik ďalších fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Počas jej existencie štúdium na fakulte ukončilo viac ako 17 tisíc absolventov, ktorí našli uplatnenie nielen v pôdohospodárstve, ale aj ďalších oblastiach spoločenského a hospodárskeho života. V posledných rokoch Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov reagovala na meniace sa podmienky trhu práce a diverzifikovala štúdium akreditáciou nových študijných programov, ako aj nových foriem štúdia tak, aby sa absolventi po ukončení štúdia úspešne a najmä širšie uplatnili v spoločenskej praxi.

Porast kukurice siatej (EXBA Dolná Malanta)Porast kukurice siatej (EXBA Dolná Malanta)
Porast kukurice siatej (EXBA Dolná Malanta)
 

 

Historicky vyprofilovanou a opodstatnenou súčasťou systému výchovy nových poľnohospodárskych odborníkov na FAPZ SPU v Nitre je Katedra rastlinnej výroby, ktorá ako profilová katedra zabezpečuje výučbu predmetu Rastlinná výroba na väčšine fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. V súčasnosti je na katedre evidovaných 8 pedagogických (3 pracovníci s vedeckou hodnosťou PhD., resp. CSc., 3 s vedecko - pedagogickým titulom docent, 2 univerzitní profesori), 3 inžiniersky a 5 technických pracovníkov.

Teoretické napredovanie študentov, v rámci výučby rastlinnej výroby, je účelne doplňovaný aj činnosťou odborno praktickou. Pri praktickej demonštrácii biologického materiálu a poľných technológii študenti cielene spájajú a tvorivo uplatňujú biologické, technické a technologické poznatky rastlinnej produkcie. K uvedenému účelu slúžia na Katedre rastlinnej výroby vzorkovnice poľných plodín, v rozsahu ktorých je sústredený široký sortiment poľných plodín, alternatívnych  a energetických rastlín.

Vzorkovnica alternatívnych a energetických plodín je lokalizovaná priamo v areáli univerzity. Zameraním vzorkovnice je študentom v priebehu vegetačného obdobia demonštrovať jednotlivé fenologické fázy rastlín, realizovať odbery vzoriek, morfobiologickú analýzu a hodnotenie. Vzorkovnica je botanicky, v rámci jednotlivých hospodárskych skupín plodín, systemizovaná. Rastliny sú vo vzorkovnici diferencované do niekoľkých základných blokov, v ktorých dominujú predovšetkým obilniny (pšenica, jačmeň, ovos, raž, tritikale, kukurica, proso, pohánka), strukoviny (hrach, fazuľa, sója, bôb, šošovica, cícer, hrachor), okopaniny (repa, zemiaky, čakanka, kŕmna mrkva), olejniny (kapusta repková, slnečnica, ľan, horčica, mak), priadne a špeciálne plodiny (ľan, paprika koreninová, tabak). Významnú časť vzorkovnice predstavujú alternatívne rastliny (topinambur, jakon, čierny koreň, požlť, katran, ľaničník, ricín, mohár, čumíza, lalemancia, ciroky) a plodiny určené na energetickú fytomasu (špeciálne odrody kukurice, ciroku, slnečnice a láskavca).

Vzorkovnica alternatívnych a energetických plodín je využívaná aj ako "maloparcelková výskumná báza katedry", slúžiaca na prevádzkovú prax študentov FAPZ a praktickú realizáciu teoretických zadaní bakalárskych a inžinierskych záverečných prác. Vo forme sušených rastlín a semien je významným zdrojom rastlinného materiálu, ktorý má katedra v priebehu celého školského roka na praktických cvičeniach k dispozícii. Doposiaľ nedocenený prínos prevádzkovania vzorkovnice je v medzinárodnom kontexte, nakoľko vzorkovnica alternatívnycha energetických plodín sa stala vhodnou inšpiráciou pre prevádzkovanie podobných vzorkovníc aj v zahraničí.

 Experimentálne políčka pšenice letnej formy ozimnej (EXBA Dolná Malanta)
Experimentálne políčka pšenice letnej formy ozimnej (EXBA Dolná Malanta)
 

 

Vzorkovnica určená k monitorovaniu poľných technológií kultúrnych rastlín a systémov hospodárenia na pôde sa nachádza v blízkosti Nitry, na experimentálnej báze SPU na Dolnej Malante. Aktivity Katedry rastlinnej výroby na EXBA Dolná Malanta majú charakter predovšetkým experimentálny, formou maloparcelkových pokusov. V plnom rozsahu sa jedná o experimenty dlhodobého charakteru, vzťahujúce sa na získané vedeckovýskumné projekty (domáce a medzinárodné), ktoré v rozsahu činnosti Katedry rastlinnej výroby sú získavané pravidelne  a dlhodobo. Prevádzka jednotlivých maloparcelkových pokusov (hustosiate  a širokoriadkové plodiny) plní okrem vytýčených experimentálnych zámerov i funkciu názornej "výchovno - pedagogickej pomôcky", v rámci ktorej Katedra rastlinnej výroby zabezpečuje biologický materiál pre kontaktnú výučbu i praktickú časť (poľné podmienky ) predmetov vyučovaných na bakalárskom stupni štúdia (Všeobecná rastlinná výroba, Rastlinná výroba I, Rastlinná výroba II, Rastlinná výroba) a inžinierskom stupni štúdia (Manažment rastlinnej výroby). Experimentálna báza je zároveň metodickou plochou experimentálnych zámerov i v rámci III. stupňa univerzitného štúdia, pri realizácii doktorandských dizertačných prác.

Výsledky výskumu sú každoročne prezentované na propagačnej akcii Deň poľa, kde jednotliví vedúci projektov predstavujú študentom i záujemcom z výrobnej praxe výsledky jednotlivých výskumných úloh.

Správna organizácia vedeckovýskumných aktivít na úrovni realizácie a prevádzkovania rozsiahleho spektra výskumných a prezentačných činností vyžaduje širokú spoluprácu s organizáciami zaoberajúcimi sa výrobou a predajom osív, agrochemikálií a strojov. V oblastí osív má Katedra rastlinnej výroby dlhodobo rozvinutú spoluprácu s firmami Syngenta Slovakia s.r.o. (slnečnica ročná, kukurica siata, kapusta repková pravá), SAATBAU LINZ Slovensko spol. s r.o. (obilniny, olejniny), Strube (repa cukrová, kapusta repková pravá), Považský cukrovar a.s. Trenčianska Teplá (repa cukrová), PIONEER HI-BRED Slovensko, spol. s r.o. (kukurica siata, kapusta repková pravá, slnečnica ročná), Triana spol. s r. o. (zemiaky), SESVANDERHAVE (repa cukrová),

V oblasti aplikácie agrochemikálií, pri regulácii zaburinenosti a ochrane proti chorobám a škodcom je účelná spolupráca s firmami Dow AgroSciences s.r.o., Agrovita spol. s r.o., MV - servis s.r.o., Arysta LiveScience s. r. o., BASF Slovensko spol. s r. o., Chemtura Europe LTD, O.Z.

Na úseku prevádzky poľnohospodárskej techniky a mechanizácie katedra spolupracuje s firmami Biolife spol. s r.o., Ematech technológie s.r.o., BIBUS SK, s.r.o., Aplitec-Agrotechnika.

Okrem spolupráce na úrovni výrobných a výskumných inštitúcií Katedra rastlinnej výroby veľmi úzko spolupracuje aj so zahraničnými poľnohospodárskymi univerzitami a inštitúciami, ktorými sú Univerzita poľnohospodárskych vied v Halle, Poľnohospodárska univerzita Wageningen, Poľnohospodárska univerzita v Bukurešti, Moskovská štátna univerzita Lomonosovova, Česká zemědělská univerzita Praha, Jihočeská univerzita České Budějovice, Mendelova univerzita Brno, Akadémia Rolniczna Krakow, SGGW Warszava, AR Wroclaw, Centrum Agronomických vied Debrecínskej univerzity Debrecín, Univerzita svätého Štefana Gödöllő, Veszprémska univerzita Keszthely, Univerzita Luciana Blagu v Sibiu, Univerzita Din Oradea, Univerzita Babesa - Bolyaiho.

 Experimentálne políčka vzorkovnice alternatívnych a energetických plodín Katedry rastlinnej výroby SPU v Nitre
Experimentálne políčka vzorkovnice alternatívnych a energetických plodín Katedry rastlinnej výroby SPU v Nitre
 

 

Související články

VII. slovenské rastlinolekárske dni, Nitra 17.–18. 10. 2017

15. 08. 2017 Ing. Jozef Kotleba Management Zobrazeno 180x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 11993x

BASF v měnící se době

27. 01. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 713x

Prograin – Zia, zavedená osivářská společnost změnila název

01. 01. 2017 Ing. Vít Procházka; Prograin – Zia, s.r.o. Management Zobrazeno 540x

Další články v kategorii Management

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail