Chemap Agro s.r.o.

Inovace pěstební technologie u brambor s ohledem na ochranu vod

07. 02. 2017 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol Mechanizace Zobrazeno 2394x

Brambory jsou v ČR pěstovány často v oblastech se zvýšenými nároky na ochranu vod. V tradičních bramborářských oblastech jsou rizika znečištění vod spojená zejména s vodní erozí při pěstování brambor na svažitých pozemcích, zatímco v rano-bramborářských oblastech s vyplavováním a povrchovým smyvem nitrátů do do vodních toků a podzemních vod.

Agronutrition

Za účelem omezení vodní eroze na svažitých půdách jsou v zemědělské praxi uplatňovány standardy „Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy“ ( DZES, dříve GAEC), které povolují pěstovat brambory jen na mírně erozně ohrožených pozemcích a s využitím půdoochranných technologií. Pro omezování znečišťování povrchových a podzemních vod nitrátovým dusíkem jsou uplatňovány nové postupy v hnojení brambor s vyšším využitím dusíku z aplikovaných hnojiv rostlinami.

Tvar hrůbků

Tvar hrůbků a jejich povrch vytvářený při sázení brambor má významný vliv na zadržení vody ze srážek nebo závlahy a její infiltraci do hrůbku. Na obrázku 1 je zobrazen nevhodný tvar hrůbků vytvořený lisovacími plechy s hladkou horní částí a bočními stěnami, ze kterých voda při srážkách nebo závlaze rychle stéká do brázdy. V té pak odtéká do níže položených míst (obr. 2) a v případě větší svažitosti a intenzivnějších srážek může docházet k vodní erozi. Při doporučovaném sázení brambor na svažitých pozemcích po vrstevnici často dochází zejména při vlhčí půdě ke sjíždění kol traktoru i sazeče po svahu (obr. 3) a v důsledku toho rozšiřování brázd, deformaci boku hrůbků a utužení půdy v místech, kde má voda infiltrovat z brázdy do hrůbku (obr. 4). To má nepříznivý vliv nejen na následné hromadění vody v brázdách, ale i napojení postřiků pesticidů bez nedostřiků nebo přestřiků při přejezdu aplikační techniky v širších a posunutých brázdách. Při protržení hrůbků po intenzivních srážkách pak může docházet k větším škodám způsobených vodní erozí než při sázení po spádnici (obr. 5).

Obr. 1: Nevhodný tvar hrůbků a brázd pro zadržení vody ze srážek a závlahy
Obr. 1: Nevhodný tvar hrůbků a brázd pro zadržení vody ze srážek a závlahy

 Obr. 2: Hromadění vody v níže položených místech pozemku
Obr. 2: Hromadění vody v níže položených místech pozemku

Obr. 3: Sjíždění sazeče brambor po svahu při sázení po vrstevnici
Obr. 3: Sjíždění sazeče brambor po svahu při sázení po vrstevnici

Obr. 4: Deformované hrůbky a brázdy při sázení po vrstevnici
Obr. 4: Deformované hrůbky a brázdy při sázení po vrstevnici

Obr. 5: Vodní eroze u brambor sázených po vrstevnici
Obr. 5: Vodní eroze u brambor sázených po vrstevnici

Úprava tvaru hrůbků a brázd při sázení brambor

S cílem zadržet více srážkové vody v hrůbcích a omezit její povrchový odtok brázdami s následnou vodní erozí jsme v posledních letech ve spolupráci s českou firmou P&L vyvinuli v rámci řešení projektu TAČR půdoochranné pakety k sazečům brambor, které upravují tvar hrůbků a brázd. Na ověření funkčnosti úpravy hrůbků se kromě VÚRV, v.v.i. podíleli také pracovníci VÚB HB, s.r.o. a VÚMOP, v.v.i. Jedná se o inovaci sazečů brambor za účelem celkového rozšíření vrcholové plochy hrůbků spojené s vymělčením středové nekolejové brázdy.

Vrchol hrůbku má v průřezu miskovitý tvar zešikmený směrem k nekolejové brázdě, u které jsou vytvořeny originálním, autorsky chráněným, důlkovacím kolem čechrané důlky a nahrnuté hrázky. Tato speciální úprava zajišťuje, že je při dešti omezeno stékání srážkové vody z vrcholu hrůbku po jeho boku do kolejové a částečně i do nekolejové brázdy a dochází k nasměrování pohybu vody ke středu hrůbku s hrubší povrchovou strukturou půdy nebo vytvořeným žlábkem, kde dochází k jejímu vsakování do hrůbku (obr. 6). Při nasycení hrůbku vodou nebo omezení vsakování srážkové vody z jiného důvodu, přetéká voda vzhledem k naklonění povrchu hrůbku do nekolejové brázdy opatřené důlky a hrázkami. Celkovým zvětšením hrůbků, pozvolnějším zešikmením jejich boků, vymělčením a zmenšením nekolejové brázdy a zúžením kolejové brázdy (vhodné použití kultivačních kol) se zvětšuje plocha pro vsakování a zadržení srážkové vody. Uvedená úprava tvaru hrůbků může mít i další přínos spočívající v udržení vlhkosti půdy uvnitř hrůbku delší dobu v suchých obdobích, což se projevilo nejvíce v suchém roce 2015 (graf 1). Tím dochází ke stabilizaci výnosů hlíz v letech s přísušky.

Obr. 6: Vytváření přerušovaných žlábků na povrchu hrůbku a důlků v nekolejové brázdě při sázení brambor
Obr. 6: Vytváření přerušovaných žlábků na povrchu hrůbku a důlků v nekolejové brázdě při sázení brambor

Graf 1: Vliv úpravy tvaru hrůbku na výnos hlíz (Věž 2015)
Graf 1: Vliv úpravy tvaru hrůbku na výnos hlíz (Věž 2015)

Vsakovací žlábek na vrcholu hrůbku a důlkování brázdy

Vytvoření souvislého nebo přerušovaného vsakovacího žlábku na vrcholu hrůbku zlepšuje infiltraci srážkové vody do hrůbku. To se příznivě projevuje nejvíce v sušších letech s krátkými intenzivními srážkami. Důlkování a hrázkování je opatření, které má při správném provedení vysoký půdoochranný efekt, a to především v období od sázení do vzcházení porostu a v raných fázích vegetace.

V této době u brambor hrozí největší riziko vzniku soustředěného povrchového odtoku a následné ztráty půdy vodní erozí. Důlkování a hrázkování je vhodné používat zejména k úpravě nekolejové brázdy. Lopatky na důlkovacím kole je možné natočením přizpůsobit šířce brázdy nebo požadavkům na směrování a velikost hrázek podle svažitosti pozemku. Lopatky mohou být opatřeny na spodní části 1–3 kypřícími zuby pro dosažení optimálního prokypření a hrubé půdní struktury na dně vytvořených důlků.

Omezení znečišťování vod nitráty z aplikovaných hnojiv

Největší obsahy nitrátů v půdě do hloubky 0,6 m jsme zjistili při odběru vzorků půd ve fázi 4. listu (červen) vzhledem k dosud nízkému příjmu N rostlinami (graf 2). Obsah nitrátů v půdě byl vysoký již u nehnojené kontrolní varianty (117 kg N/ha, což je způsobeno organickým hnojením k bramborám (40 t hnoje/ha) a následným opakovaným kypřením půdy před a při sázení brambor, které podporuje mineralizační procesy v půdě.

Po aplikaci dusíkatých hnojiv (síran amonný = SA a Alzon = močovina s inhibitorem nitrifikace) v dávce 100 kg N/ha se zvýšil obsah nitrátů v půdě o 44–82 kg N/ha. U hnojených variant množství nitrátů v půdě dosahovalo v jednotlivých letech hodnot od 101 do 330 kg NO3--N/ha, přičemž nejnižší hodnota byla zjištěna po lokální aplikaci hnojiva Alzon a nejvyšší po plošné aplikaci síranu amonného. Vysoký obsah nitrátů v půdě v době, kdy nemohou být přijímány rostlinami, představuje značné riziko jejich vyplavování do podorničí.

Na základě měření prokořenění půdy v těchto pokusech bylo zjištěno, že kořeny brambor rostly ve všech letech do hloubky okolo 0,7 m od vrcholu hrůbku, přičemž směrem do brázdy se prokořenění půdy významně snižovalo. Z výsledků znázorněných na grafu 2 vyplývá, že lokální aplikace hnojiva při sázení brambor po obou stranách hlíz snížila ve srovnání s plošnou aplikací před sázením množství nitrátů v půdě. Při použití hnojiva Alzon s inhibitorem nitrifikace byl obsah nitrátů v půdě obdobný jako u síranu amonného, u kterého je však aplikována více než 2× vyšší dávka hnojiva (500 kg/ha). Vsakovací žlábek na vrcholu hrůbku neměl na obsah nitrátů v půdě vliv. Během vegetace brambor množství nitrátů v půdě postupně klesalo v důsledku odběru dusíku rostlinami. Průměrný obsah nitrátového dusíku v půdě byl při odběru vzorků půd v červenci ve fázi poupat u hnojených variant v červenci 116 kg NO3- -N/ha a při odběru po sklizni brambor v říjnu 50 kg NO3--N/ha.

Graf 2 : Obsah nitrátového dusíku v půdě po různých způsobech aplikace N-hnojiv (Valečov, fáze 4. listu - červen, průměr let 2008– 2012)
Graf 2 : Obsah nitrátového dusíku v půdě po různých způsobech aplikace N-hnojiv (Valečov, fáze 4. listu - červen, průměr let 2008– 2012)

Variabilní lokální aplikace minerálních hnojiv

Vyvíjené půdoochranné technologie a modifikované tvary hrůbků byly sledovány nejen z hlediska protierozního účinku a vlivu na výnos hlíz, ale i z hlediska využití živin, zejména dusíku, z aplikovaných hnojiv. Při lepším a stabilnějším vodním režimu v upraveném hrůbku bylo zjištěno vyšší využití živin z aplikovaných hnojiv a následně nižší hodnoty reziduálního dusíku v půdě po sklizni brambor, který může být v následujícím mimovegetačním období vyplaven ve formě nitrátů a podílet se na znečištění vod.

Variabilní lokální aplikace hnojiv představuje originální způsob aplikace hnojiv do více míst v hrůbku v různých dávkách, včetně možnosti aplikace menší dávky hnojiva (např. Ureaastabil) do sázecí radlice přímo pod hlízu, kam si rostlina po stonku stahuje vodu ze srážek a v důsledku toho je zde vysoké využití živin rostlinami také v sušších letech.

Inovovaný systém variabilní aplikace hnojiv umožňuje například aplikovat 70 kg hnojiva/ha přímo pod hlízu a 140 kg hnojiva/ha vedle hlízy směrem k nekolejové brázdě, nebo při vyšších dávkách 70 kg hnojiva/ha pod hlízu, 70 kg hnojiva/ha vedle hlízy směrem ke kolejové brázdě a 140 kg hnojiva/ha směrem k nekolejové brázdě. Přitom dávka a druh hnojiva a jeho umístění v hrůbku je optimalizováno podle konkrétních srážkových a půdních podmínek daného stanoviště, rizika eroze a vyplavování živin do podorničí a navazuje na úpravu tvaru hrůbku spojenou s vytvořením zón s větší vláhovou jistotou pro využití živin z aplikovaných granulovaných hnojiv.

 

Výsledky byly získány za finanční podpory projektů NAZV (QJ 1320213) a TAČR (TA02021392).

Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha

Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.

foto: P. Růžek

Inovace pěstební technologie u brambor s ohledem na ochranu vod

Nevhodný tvar hrůbků a brázd pro zadržení vody ze srážek a závlahy
Hromadění vody v níže položených místech pozemku
Sjíždění sazeče brambor po svahu při sázení po vrstevnici
Deformované hrůbky a brázdy při sázení po vrstevnici
Vodní eroze u brambor sázených po vrstevnici
Vytváření přerušovaných žlábků na povrchu hrůbku a důlků v nekolejové brázdě při sázení brambor

Související články

TOPPS - evropský projekt pro omezování znečištění vody

04. 12. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 137x

Zařízení pro aplikaci přípravků

02. 12. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 155x

Je nežádoucí úlet postřiku nebezpečný?

14. 07. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 468x

Kvalitní aplikace přípravků není jen moderní technika

15. 06. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 542x

Je po ukončení aplikace nutná očista postřikovače?

07. 05. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 785x

Další články v kategorii Mechanizace

detail