BASF
BASF
BASF

AGRA

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

05. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 862x

Trysky, které nejčastěji používáme k rozptylu postřiku, tj. k aplikaci přípravků na ochranu rostlin, lze označit za nejdůležitější komponenty postřikovačů. Jejich důležitost lze spatřovat zejména v přesnosti a kvalitě disperze postřikové kapaliny. Efektivnost prováděného ošetření je dána využitím doporučeného pracovního režimu (správnou výškou nad porostem, pracovním tlakem, pojezdovou rychlostí), při kterém budou používány. Velmi důležité jsou také jejich protiúletové vlastnosti.

Proseeds

Tryska

Tryska rozptyluje (disperguje) aplikovanou kapalinu na kapky požadované velikosti, zajišťuje dodržování přesného dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času - nanášení aplikované kapaliny v pracovním záběru by mělo být co nejrovnoměrnější. Trysky na postřikovacím rámu polního postřikovače musejí být všechny stejného výrobce, typu a velikosti (s výjimkou koncových trysek). Nejčastěji se trysky umisťovaly na rámu v rozteči 50 cm (trysky s výstřikovým úhlem 110°). V současné době je rozteč pro některé aplikace se 25 cm nebo dle použitých trysek anebo přesné technologie - pásová aplikace atp.

Tryska má tři základní úkoly:

  1. rozptyl aplikované kapaliny na kapky požadované velikosti,
  2. zajištění přesného dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času,
  3. rovnoměrné nanesení aplikované kapaliny v pracovním záběru trysky i celého zařízení.

Výběr trysky pro postřikovač je nezbytný vzhledem k maximální účinnosti postřiku a hospodárnosti. Při výběru je třeba vždy dodržovat doporučení nejen výrobce trysky nebo stroje, ale i výrobce přípravku, aby bylo docíleno správné kvality postřiku. Stejný typ trysky dnes nelze používat pro všechny aplikace a podmínky pro aplikaci.

Obsluha postřikovače a trysky

Obsluha by měla trysky pravidelně kontrolovat. Opotřebované nebo poškozené trysky mohou vést ke škodám na porostech, poškodit životní prostředí, a také mohou zvýšit ekonomické ztráty. Opotřebené trysky mají obvykle větší průtok a není-li to zohledněno při výpočtu dávky postřiku, tak je aplikováno větší množství přípravků, než je nezbytné!

Je třeba pravidelně provádět kontrolu průtoku za pomocí odměrné nádoby nebo vhodného průtokoměru a dávkovacích tabulek trysek a bude-li naměřená hodnota o více než 10 % vyšší, je třeba trysky vyměnit. Vždy je dobré mít k dispozici náhradní trysky včetně těsnění a převlečné matice.

Je správné vizuálně kontrolovat i výstřikový obrazec trysky, který musí být rovnoměrný. Pokud v něm zjistíme viditelné nepravidelné paprsky (pruhy), znamená to, že tryska je opotřebená nebo poškozená. Znečištěné a ucpané trysky se doporučuje ponořit do teplé a čisté vody s mycím prostředkem a jemným kartáčkem vyčistit. Trysky nesmí být čištěny profukováním ústy! Nemělo by se využívat ostrých a tvrdých předmětů, jako jsou dráty, hřebíky atp.

Pravidelně by měla být čištěna také všechna sítka trysek, jsou-li používána, a v případě potřeby vyměněna. Správně zvolená filtrace a její údržba má na životnost trysek velký vliv.

I při manipulaci s tryskami vždy používejte ochranné rukavice.

Trysky je třeba pravidelně čistit (TOPPS)
Trysky je třeba pravidelně čistit (TOPPS)

Měření průtoku kapaliny tryskou před seřízením hektarové dávky (TOPPS)
Měření průtoku kapaliny tryskou před seřízením hektarové dávky (TOPPS)

Detail výstřikového obrazce dvouštěrbinové trysky (P. Harašta)
Detail výstřikového obrazce dvouštěrbinové trysky (P. Harašta)

S tryskami na postřikovači manipulujeme v ochranných rukavicích (TOPPS)
S tryskami na postřikovači manipulujeme v ochranných rukavicích (TOPPS)

Označení trysek

Téměř každá tryska je označena několika údaji. Jde o název/logo výrobce (Lechler, Albuz, Hypro, Agrotop atp.) a dále písmenný a číselný kód. Písmena označují typ trysky (AD = AntiDirft, LD = Low Dridft, ID = Induction nozzle atp.). Číselná označení na trysce uvádí velikost úhlu výstřikového obrazce (80, 110, 120 …). Poslední číslo udává informaci o průtoku trysky. Tato čísla (015, 02, 025, 03, 04 atp.) udávají hodnotu průtoku kapaliny tryskou. Průtok je ale vyjádřen v galonech. Například tryska s označením 015 = průtok 0,15 galonu/min. měřeno při pracovním tlaku 40 PSI (Pounds per Square Inch). Převedeno do jednotek SI to je 0,56 l/min. při tlaku 2,8 bar. Podíváme-li se do dávkovacích tabulek, uvádí se u trysek určitý rozsah pracovních tlaků, který většinou začíná hodnotou 2 bary a dále průtok v litrech za minutu. Tohoto rozdělení bychom se měli držet.

Dalším způsobem označení trysek je jejich barevné rozlišení. Téměř všichni výrobci dodržují mezinárodní standardy a vyrábí svoje trysky v předepsaném barevném rozlišení (ISO 10625 Equipment for crop protection - Sprayer nozzles - Colour coding for identification). Tím se zjednodušuje identifikace trysek pro uživatele. Trysky jedné barvy od všech výrobců jsou stejného průtoku, a to: zelená barva = 015, žlutá barva = 02, modrá barva = 03 a tak dále.

Protiúletové/nízkoúletové trysky

Správná funkce protiúletových trysek je ovlivňována pracovním tlakem kapaliny, přívodem vzduchu do rozptylované kapaliny nebo konstrukční úpravou těla trysky. Výsledkem je buď jednotnější kapkové spektrum obsahující větší a hmotnější kapky, nebo kapky s obsahem vzduchu a kapalinovým obalem, tj. bublinky.

Víte, že důsledkem použitím protiúletových trysek při aplikaci přípravků může být zhoršena kvalita pokrytí (pokryvnost), a tím i účinnost některých přípravků? Jde zvláště o aplikace fungicidních a insekticidních přípravků.

Obecně platí, že účinnost přípravků se zvyšuje se snižující se velikostí kapek, tzn., že čím menší jsou kapky (a jejich množství větší), tím vyšší je pokryvnost porostu postřikovou kapalinou. Toto se nevztahuje pouze na kontaktní přípravky, ale i na systémové. Taková aplikace je nejčastěji prováděna štěrbinovými tryskami s plochým výstřikovým obrazcem, které nejsou tzv. protiúletové. Jejich použití je z tohoto ohledu rizikovější. Pro tyto aplikace uvádějí české předpisy optimální podmínky, které riziko úletu snižují. Těmi jsou: rychlost větru do 3 m/s, teplota vzduchu do 25 °C a relativní vlhkost vzduchu 60 % a více.

Použití nízkoúletových trysek je doporučeno, především tehdy, kdy není možné zajistit optimální aplikační podmínky (nebezpečí úletu postřiku je zvýšené) a postřik přitom nemůže být odložen vzhledem k růstovému stadiu ošetřované plodiny nebo plevele anebo vývojového stadia škůdce nebo choroby. Tímto způsobem je možné provádět aplikaci i za podmínek již nevyhovujících pro použití klasické štěrbinové trysky. U tohoto druhu trysek však dochází vzhledem k eliminaci nežádoucího kapkového spektra k mírnému snížení pokryvnosti oproti standardním štěrbinovým tryskám! Výsledkem práce je odlišná kvalita postřiku ve srovnání se štěrbinovými standardními tryskami. Riziko úletu je však nižší.

Protiúletové klasifikace

Nízkoúletové trysky mohou být pomocníkem při aplikaci přípravků, jejichž použití je omezeno některou ze stanovených ochranných vzdáleností. Jejich zkrácení je podmíněno použitím protiúletových opatření (ne všechna omezení je možné řešit pomocí použití protiúletových opatření). Přehledy protiúletových klasifikací neuvádějí jen typy trysek, ale také další protiúletové konstrukce nebo techniky, které byly po přezkoušení a schválení zařazeny do některé ze třídy omezení úletu (TOU) v tabulkách přehledů. Ty jsou dostupné na webové stránce ÚKZÚZ: Minimalizace úletu přípravků (eagri.cz).

Může to být vhodný typ protiúletové trysky nebo jiná možnost (systém podpory vzduchem, deflektor atp.). Vždy je však důležitý pracovní režim nebo další doporučení, které je uvedeno u konkrétního typu protiúletové trysky, které musejí být pro danou TOU dodrženy.

Přehledy obsahují tři skupiny (třídy omezení úletu) těchto protiúletových opatření. Jsou označeny jako TOU 50 %; TOU 75 % a TOU 90 %. Toto označení je užíváno mezinárodně. V zahraničí však tamní úřady pracují i se třídami omezení úletu 95 nebo dokonce 99 %.

Pro praxi to představuje zejména vyšší pozornost při volbě vhodných typů protiúletových trysek a jejich použitý/nastavený pracovní režim. Poklud je tryska používána při příliš vysokém tlaku, dochází k tvorbě tzv. postřikové mlhy, tzn. spektra velmi malých kapek, které mají minimální hmotnost a mnohdy nepadají do porostu, ale vznášejí se nad ním. Když je použitý pracovní tlak příliš nízký, trysky produkují příliš velké kapky, které sice padají do porostu, ale dochází k nedostatečné pokryvnosti porostu. Každý typ trysky vyžaduje optimální rozsah tlaku, při kterém pracuje kvalitně!

Je důležité vědět, jaký typ trysky je na postřikovači používán, její doporučený optimální pracovní tlak a dávkování při pracovní rychlosti, kterou se postřikovač po poli pohybuje.

Dvouštěrbinové trysky

Výrobci zemědělských trysek nabízejí sortiment protiúletových trysek se dvěma štěrbinami. Například trysky s označením IDKT, IDTA nebo novinka XDT německé firmy Lechler.

V případě typu IDTA se jedná se o dvojité injektorové trysky s plochým výstřikovým obrazcem, s rozdílným sklonem štěrbin (přední 30°, zadní 50°) a rozdílným výstřikovým úhlem štěrbin. Přední štěrbina s úhlem 90°, zadní štěrbina s úhlem 120°. Trysky se vyznačující velmi nízkým úletem, (výrobce uvádí „extrémně nízký úlet“).

Typ IDKT představuje rovněž dvouštěrbinovou trysku, v tomto případě obě štěrbiny s jednotným sklonem 30° od svislé osy. Jak uvádí informace z JKI v Brauschweigu, tyto trysky byly přezkoušeny a zařazeny do protiúletových klasifikacích ve třídách omezení úletu až 95 %. Tyto „dvojité“ standardní štěrbinové injektorové trysky zajišťují optimální distribuci postřiku např. přední i zadní strany ošetřovaných rostlin. Vyšší pracovní rychlosti ani pro tyto trysky nejsou vhodné.

IDTA - dvouštěrbinová tryska Lechler s asymetrickým výstřikem kapaliny
IDTA - dvouštěrbinová tryska Lechler s asymetrickým výstřikem kapaliny

XDT - dvouštěrbinová tryska Lechler se symetrickým výstřikem kapaliny
XDT - dvouštěrbinová tryska Lechler se symetrickým výstřikem kapaliny

Trysky pro pásový a bodový postřik

Pásový a bodový postřik jsou technologie, na které je v současnosti zacílena pozornost všech, kdo se zajímají o aplikaci přípravků s důrazem na snížení celkového používaného množství přípravků na ochranu rostlin. Jednou z možností je ošetřením pouze části pole (pásový postřik nebo bodový postřikem řízeným senzory).

Každá z těchto technologií vyžaduje trysky s úzkým úhlem výstřiku, které produkují směrovaný postřik do cílové oblasti. Tyto trysky nesou označení např. RowFan nebo SpotFan s úhlem výstřiku 40° (např. RowFan 40-01E; SpotFan 40-02) - výrobce Agrotop GmbH.

TOPPS Water Protection

Správná, přesná a bezpečná aplikace jen nezbytného množství přípravků je krokem, který může ovlivnit rizika a dopady z používání přípravků mnohem více než složitá omezení nebo zákazy používání přípravků. Jedním takovým příkladem podpory pravidel používání může být projekt TOPPS Water Protection (http://www.topps-life.org/), který nabízí postupy správné praxe (BMP - Best Management Practice) zpracované skupinou evropských odborníků, a také možnost ověřit si, zda postřikovač svým vybavením (i pokud jde o osazení správnými tryskami a jejich používání ve správném režimu a při správných povětrnostních podmínkách) odpovídá potřebám pro omezení úletu a zda zvolený pracovní režim a povětrnostní podmínky pro aplikaci budou pro omezení úletu dostačující. Všechno v jednoduché aplikaci na www.topps-drift.org i v české mutaci.

I v těchto správných postupech hrají roli trysky. Jejich vhodný výběr pro aplikaci přípravků a používání v doporučeném režimu výrazně napomáhají snižování nežádoucích úletů a plnění závazků na snižování spotřeby přípravků.

Závěr

Při výběru trysek pro aplikaci je třeba pečlivě zvážit jejich možné varianty a vždy se řídit pokyny jejich výrobce. Důležité informace jsou součástí dávkovacích tabulek trysek. Výrobci v nich typy trysek rozdělují mimo jiné i podle vhodnosti využití pro jednotlivé skupiny přípravků včetně zařazení do kategorie kvality postřiku.

Související články

Aplikace přípravků podle pravidel

27. 05. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 739x

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 666x

Nové samojízdné postřikovače Grim na Českém a Slovenském trhu

13. 03. 2024 Ing. Michael Trtilek; AKP spol. s r.o. Mechanizace Zobrazeno 503x

Dozvuky veletrhu Agritechnica 2023

03. 03. 2024 Ing. Libor Matyáš, Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 538x

Příprava postřikovače na sezonu podle platných pravidel

09. 02. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D. Mechanizace Zobrazeno 787x

Další články v kategorii Mechanizace

detail