BASF
BASF
BASF

AGRA

Správná tryska - kvalitní aplikace

14. 03. 2023 Ing. Petr Harašta, PhD.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 798x

Trysky, které se používají k aplikaci přípravků na ochranu rostlin patří k nejdůležitějším komponentům postřikovačů. Jejich důležitost lze spatřovat jednak v přesnosti, kvalitě a efektivnosti prováděného ošetření, ale velmi důležitá je také jejich funkce protiúletová. Správný výběr trysky pro aplikaci musí být doplněn doporučeným pracovním režimem (správnou výškou nad porostem, pracovním tlakem, pojezdovou rychlostí), při kterém budou používány. Rozptyl kapaliny je nejčastěji prováděn za pomoci hydraulické energie vznikající tlakem kapaliny přiváděné do trysky.

Proseeds

Tryska

Tryska rozptyluje (disperguje) aplikovanou kapalinu na kapky požadované velikosti a zajišťuje dodržování přesného dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času. Nanášení aplikované kapaliny v pracovním záběru by mělo být co nejrovnoměrnější. Trysky na postřikovacím rámu polního postřikovače musejí být všechny stejného výrobce, typu a velikosti (s výjimkou koncových trysek). Nejčastěji používaná rozteč trysek na rámu je cca 50 cm (trysky s výstřikovým úhlem 110°). Pro některé aplikace se využívají i rozteče 25 cm.

Tryska má tři základní úkoly:

  1. rozptyl aplikované kapaliny na kapky požadované velikosti;
  2. zajištění přesného dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času;
  3. rovnoměrné nanesení aplikované kapaliny v pracovním záběru trysky i celého zařízení.

Výběr trysky pro postřikovač je nezbytný vzhledem k maximální účinnosti a hospodárnosti aplikace. Při výběru je třeba vždy dodržovat doporučení nejen výrobce trysky nebo stroje, ale i výrobce přípravku, aby bylo docíleno správné kvality postřiku. Stejný typ trysky dnes nelze používat pro všechny aplikace a podmínky pro aplikaci.

Kontrola trysek

Obsluha postřikovače by měla trysky pravidelně kontrolovat. Opotřebované nebo poškozené trysky mohou vést ke škodám na porostech, poškodit životní prostředí, a také mohou zvýšit ekonomické ztráty. Opotřebené trysky mají obvykle větší průtok a není-li to zohledněno při výpočtu dávky postřiku, tak je aplikováno větší množství přípravků, než je nezbytné!

Je třeba pravidelně provádět kontrolu průtoku za pomocí odměrné nádoby nebo vhodného průtokoměru a dávkovacích tabulek trysek a bude-li naměřená hodnota o více než 10 % vyšší, je třeba trysky vyměnit. Vždy je dobré mít k dispozici náhradní trysky včetně těsnění a převlečné matice.

Je správné vizuálně kontrolovat i výstřikový obrazec trysky, který musí být rovnoměrný. Pokud v něm zjistíme viditelné nepravidelné paprsky (pruhy), znamená to, že tryska je opotřebená nebo poškozená. Znečištěné a ucpané trysky se doporučuje ponořit do teplé a čisté vody s mycím prostředkem a jemným kartáčkem vyčistit. Trysky nesmí být čištěny profukováním ústy! Nemělo by se využívat ostrých a tvrdých předmětů, jako jsou dráty, hřebíky atp. Pravidelně by měla být čištěna také všechna sítka trysek, jsou-li používána a v případě potřeby vyměněna. Správně zvolená filtrace a její údržba má na životnost trysek velký vliv.

Měření průtoku kapaliny tryskou před seřízením hektarové dávky (TOPPS)
Měření průtoku kapaliny tryskou před seřízením hektarové dávky (TOPPS)

Označení trysek

Téměř každá tryska je označena několika údaji. Jde o název/logo výrobce (Lechler, Albuz, Hypro atp.) a dále písmenný a číselný kód. Písmena označují typ trysky (AD = AntiDirft, LD = Low Dridft, ID = Induction nozzle atp.). Číselná označení na trysce uvádí velikost úhlu výstřikového obrazce (80, 110, 120 …). Poslední číslo udává informaci o průtoku trysky. Tato čísla (015, 02, 025, 03, 04, atp.) jsou považována za označení „velikosti trysky“ a ve skutečnosti udávají hodnotu průtoku kapaliny tryskou. Průtok ale udávají v galonech. Například tryska s označením 015 = průtok 0,15 galonu/1 min. měřeno při pracovním tlaku 40 PSI (Pounds per Square Inch). Převedeno do jednotek SI to je 0,56 l/min. při tlaku 2,8 bar.

Podíváme-li se do dávkovacích tabulek, uvádí se u trysek určitý rozsah pracovních tlaků, který většinou začíná hodnotou 3 bary a dále průtok v litrech za minutu.

Dalším způsobem označení trysek je jejich barevné rozlišení. Téměř všichni výrobci dodržující mezinárodní standardy a vyrábí svoje trysky v předepsaném barevném rozlišení (ISO 10625 Equipment for crop protection - Sprayer nozzles - Colour coding for identification). Tím se zjednodušuje identifikace trysek pro uživatele. Trysky jedné barvy od všech výrobců jsou tak stejné „velikosti“. Tedy: zelená barva = 015, žlutá barva = 02, modrá barva = 03 a tak dále.

S tryskami na postřikovači manipulujeme v ochranných rukavicích (TOPPS)
S tryskami na postřikovači manipulujeme v ochranných rukavicích (TOPPS)

Protiúletové/nízkoúletové trysky

Správná funkce protiúletových trysek je ovlivňována pracovním tlakem kapaliny, přívodem vzduchu do rozptylované kapaliny nebo konstrukční úpravou těla trysky. Výsledkem je buďto jednotnější kapkové spektrum obsahující větší a hmotnější kapky, nebo kapky s obsahem vzduchu a kapalinovým obalem, tj. bublinky.

Víte, že důsledkem použitím protiúletových trysek při aplikaci přípravků může být zhoršena pokryvnost, a tím i účinnost některých přípravků? Jde zvláště o aplikace fungicidních a insekticidních přípravků.

Obecně platí, že účinnost přípravků se zvyšuje se snižující se velikostí kapek, tzn., že čím menší jsou kapky (a jejich množství větší), tím vyšší je pokryvnost porostu postřikovou kapalinou. Toto se nevztahuje pouze na kontaktní přípravky, ale i na systémové. Taková aplikace je nejčastěji prováděna štěrbinovými tryskami s plochým výstřikovým obrazcem, které nejsou tzv. protiúletové. Jejich použití je z tohoto ohledu rizikovější. Pro tyto aplikace uvádějí české předpisy optimální podmínky, které riziko úletu snižují

Použití nízkoúletových trysek je doporučeno, především tehdy, kdy není možné zajistit optimální aplikační podmínky (nebezpečí úletu postřiku je zvýšené) a postřik přitom nemůže být odložen vzhledem k růstové fázi ošetřované plodiny nebo plevele anebo vývojového stadia škůdce nebo choroby. Tímto způsobem je možné provádět aplikaci i za podmínek již nevyhovujících pro použití klasické štěrbinové trysky, které mají stanovenu optimální rychlost větru do 3 m/s. U tohoto druhu trysek však dochází vzhledem k eliminaci nežádoucího kapkového spektra k mírnému snížení pokryvnosti oproti standardním štěrbinovým tryskám! Výsledkem práce je odlišná kvalita postřiku ve srovnání se štěrbinovými standardními tryskami. Riziko úletu je však nižší.

Protiúletové klasifikace

Nízkoúletové trysky mohou být pomocníkem při aplikaci přípravků, jejichž použití je omezeno některou ze stanovených ochranných vzdáleností. Jejich zkrácení je podmíněno použitím protiúletových opatření (ne všechna omezení je možné řešit pomocí použití protiúletových opatření). Přehledy protiúletových klasifikací neuvádějí jen typy trysek, ale také další protiúletové konstrukce nebo techniky, které byly po přezkoušení a schválení zařazeny do některé ze třídy omezení úletu (TOU) v tabulkách přehledů. Ty jsou dostupné na webové stránce ÚKZÚZ: Minimalizace úletu přípravků (ÚKZÚZ - eagri.cz).

Může to být vhodný typ protiúletové trysky nebo jiná možnost (systém podpory vzduchem, deflektor atp.) Vždy je důležitý pracovní režim nebo jiné doporučení, které je vždy uvedeno u konkrétního typu protiúletové trysky, a které musejí být pro danou TOU dodrženy. Přehledy obsahují tři skupiny (třídy omezení úletu) těchto protiúletových opatření. Jsou označeny jako TOU 50 %; TOU 75 % a TOU 90 %. Toto označení je užíváno mezinárodně.

Pro praxi to představuje zejména vyšší pozornost při volbě vhodných typů protiúletových trysek a jejich použitý/nastavený pracovní režim. Pokud je tryska používána při příliš vysokém tlaku, dochází k tvorbě tzv. postřikové mlhy, tzn. spektra velmi malých kapek, které mají minimální hmotnost a mnohdy nepadají do porostu, ale vznášejí se nad ním. Když je použitý pracovní tlak příliš nízký, trysky produkují příliš velké kapky, které sice padají do porostu, ale dochází k nedostatečné pokryvnosti porostu. Každý typ trysky vyžaduje optimální rozsah tlaku, při kterém pracuje kvalitně!

Je důležité vědět, jaký typ trysky je na postřikovači používán, její doporučený optimální pracovní tlak a dávkování při pracovní rychlosti, kterou se postřikovač po poli pohybuje.

Dvouštěrbinové trysky

Výrobci zemědělských trysek nabízejí sortiment protiúletových trysek se dvěma štěrbinami. Například trysky s označením IDKT nebo IDTA německé firmy Lechler.

V případě typu IDTA se jedná se o asymetrické dvojité injektorové trysky s plochým výstřikovým obrazcem, s rozdílným sklonem štěrbin (přední 30°, zadní 50°) a rozdílným výstřikovým úhlem štěrbin. Přední štěrbina s úhlem 90°, zadní štěrbina s úhlem 120°. Trysky se vyznačující velmi nízkým úletem (výrobce uvádí „extrémně nízký úlet“).

Typ IDKT představuje rovněž dvouštěrbinovou trysku, v tomto případě obě štěrbiny s jednotným sklonem 30° od svislé osy.

Jak uvádí informace z JKI v Brauschweigu, tyto trysky byly přezkoušeny a zařazeny do protiúletových klasifikacích ve třídách omezení úletu až 95 %. Tyto „dvojité“ standardní štěrbinové injektorové trysky zajišťují optimální distribuci postřiku se sníženým tzv. postřikovým stínem při vyšších pracovních rychlostech.

Detail výstřikového obrazce dvouštěrbinové trysky
Detail výstřikového obrazce dvouštěrbinové trysky

Trysky pro pásový a bodový postřik

Pásový a bodový postřik jsou technologie, na které je v současnosti zacílena pozornost všech, kdo se zajímá o aplikaci přípravků s důrazem na snížení celkového používaného množství. Jednou z možností je ošetřením pouze části pole (pásový postřik nebo bodový postřik řízený senzory). Každá z těchto technologií vyžaduje trysky s úzkým úhlem výstřiku, které produkují směrovaný postřik do cílové oblasti. Tyto trysky nesou označení např. RowFan nebo SpotFan s úhlem výstřiku 40° (např. RowFan 40-01E; SpotFan 40-02) výrobce Agrotop GmbH.

TOPPS Water Protection

Správná, přesná a bezpečná aplikace jen nezbytného množství přípravků je krokem, který může ovlivnit rizika a dopady z používání přípravků na ochranu rostlin mnohem více než složitá omezení nebo zákazy používání přípravků.

Jedním takovým příkladem podpory pravidel používání přípravků může být projekt TOPPS Water Protection (http://www.topps-life.org), který nabízí Postupy správné praxe (BMP - Best Management Practice) zpracované skupinou odborníků, a také možnost ověřit si, zda postřikovač svým vybavením (i pokud jde o osazení správnými tryskami a jejich používání ve správném režimu) odpovídá potřebám pro omezení úletu a zda zvolený pracovní režim a povětrnostní podmínky pro aplikaci budou pro omezení úletu dostačující. Všechno v jednoduché aplikaci na http://www.topps-drift.org/. Aplikace je dostupná také v českém jazyce. I v těchto správných postupech hrají důležitou roli trysky. Jejich správný výběr pro aplikaci přípravků a používání v doporučeném režimu výrazně napomáhají snižování nežádoucích úletů a plnění závazků při snižování spotřeby přípravků.

Závěr

Při výběru trysek pro aplikaci je třeba pečlivě zvážit jejich možné varianty a vždy se řídit pokyny jejich výrobce. Důležité informace jsou součástí dávkovacích tabulek trysek. Výrobci v nich typy trysek rozdělují mimo jiné i podle vhodnosti využití pro jednotlivé skupiny přípravků včetně zařazení do kategorie kvality postřiku.

Trysky je třeba pravidelně čistit (TOPPS)

Trysky je třeba pravidelně čistit (TOPPS)

Související články

Čistit postřikovač se vyplatí

03. 05. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 655x

Podmínky pro správnou aplikaci přípravků

30. 03. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D. Mechanizace Zobrazeno 720x

Na sezonu s připraveným postřikovačem

25. 01. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D. a kol. Mechanizace Zobrazeno 930x

Po sezoně čistý postřikovač - jaro bez problémů

13. 12. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 684x

Další články v kategorii Mechanizace

detail