Chemap Agro s.r.o.

Trysky zasluhují pozornost - jeden typ trysky nestačí

07. 05. 2018 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Mechanizace Zobrazeno 1378x

Zemědělské trysky používané k aplikaci přípravků na ochranu rostlin jsou nejdůležitějšími komponenty postřikovačů s ohledem na kvalitu a efektivnost prováděného ošetření proti škodlivým organizmům. Jejich nabídka je široká. Plastové, keramické, mosazné, nerezové, uchycené v držácích na postřikovacím nebo tryskovém rámu aplikačních zařízení rozhodují o efektivní a bezpečné aplikaci přípravků. Jejich výběr pro aplikaci však musí být doplněn správným pracovním režimem (výškou nad porostem, pracovním tlakem, pojezdovou rychlostí). Aby výsledek aplikace splnil očekávání, je třeba brát v úvahu také vnější vlivy (povětrnostní podmínky) působící na kapky postřiku, které jsou tryskami produkovány.

Polní dny Sója 2020

Tryska rozptyluje (disperguje) aplikovanou kapalinu na kapky požadované velikosti, zajišťuje dodržování přesného dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času; nanáší rovnoměrně aplikovanou kapalinu v pracovním záběru. Trysky na postřikovacím rámu polního postřikovače musejí být všechny stejného výrobce, typu a velikosti (s výjimkou koncových trysek). Nejčastěji používaná rozteč trysek na rámu je 50 cm (může být 25 cm).

Výběr trysky pro postřikovač je nezbytný vzhledem k maximální účinnosti a hospodárnosti. Při výběru je třeba vždy dodržovat doporučení výrobců přípravků, aby bylo docíleno správné kvality postřiku. Stejný typ trysky dnes nelze používat pro všechny aplikace a podmínky pro aplikaci. Stejně důležité jako výběr správného typu trysky je přesné dodržování pracovního režimu trysek, který je doporučován výrobci trysek a který je zárukou kvalitní aplikace.

Výběr vhodné trysky usnadňují dávkovací  tabulky výrobce trysky
Výběr vhodné trysky usnadňují dávkovací tabulky výrobce trysky

Manipulace s tryskami na postřikovači se provádí vždy v ochranných rukavicích
Manipulace s tryskami na postřikovači se provádí vždy v ochranných rukavicích

Ucpané trysky je nutné čistit nejlépe k tomu  určeným kartáčkem
Ucpané trysky je nutné čistit nejlépe k tomu určeným kartáčkem

Péče o trysky

Údržba trysek vyžaduje pozornost obsluhy postřikovače. Opotřebované nebo poškozené trysky mohou vést ke škodám na porostech, poškodit životní prostředí, a také mohou zvýšit ekonomické ztráty. Opotřebené trysky mají obvykle větší průtok a není-li to zohledněno při výpočtu/stanovení dávky postřiku, tak je aplikováno větší množství přípravků než je nezbytné.

Trysky je třeba důkladně kontrolovat. Je třeba pravidelně provádět kontrolu průtoku za pomocí odměrné nádoby nebo vhodného průtokoměru a dávkovacích tabulek trysek a bude-li naměřená hodnota vyšší o 10 %, je třeba trysky vyměnit. Vždy je dobré mít k dispozici náhradní trysky včetně těsnění a převlečné matice, případně i celý držák.

Vizuálně je dobré kontrolovat i výstřikový obrazec trysky, který musí být rovnoměrný. Pokud v něm budou viditelné nepravidelné paprsky (pruhy), znamená to, že tryska je opotřebené nebo poškozená. Znečištěné a ucpané trysky se doporučuje ponořit do teplé a čisté vody s mycím prostředkem a jemným kartáčkem vyčistit. Trysky nesmí být čištěny profukováním ústy. Nečistoty by se neměly odstraňovat ostrým a tvrdým předmětem, jako jsou dráty, hřebíky a podobné nástroje. Pravidelně by měly být čištěny také všechna sítka trysek, jsou-li používána a v případě potřeby být vyměněna. Správně zvolená filtrace a její údržba má na životnost trysek také velký vliv. I při manipulaci s tryskami vždy používejte ochranné rukavice.

Protiúletové trysky

Specifická funkce protiúletových trysek je také ovlivňována pracovním tlakem kapaliny, přívodem vzduchu do rozptylované kapaliny nebo konstrukční úpravou těla trysky. Výsledkem je buďto užší kapkové spektrum obsahující větší a hmotnější kapky, nebo kapky s obsahem vzduchu a kapalinovým obalem, tj. bublinkami.

Protiúletové klasifikace trysek jako opatření pro zkrácení ochranných vzdáleností při aplikaci přípravků. Pokyny, které omezují použití přípravků v blízkosti vodních zdrojů a vodních toků vymezením ochranných vzdáleností, jsou vydávány již delší dobu. Použití nízkoúletových trysek je zde pak často jediným řešením, jak provést jejich povolené zkrácení.

ÚKZÚZ uvádí na svých internetových stránkách informace o zavedení systému protiúletových opatření při aplikaci přípravků, jejichž použití je omezeno ochrannou vzdáleností. Systém těchto opatření má napomoci snížit/zkrátit omezení stanovená registrační autoritou u jednotlivých přípravků. Internetové informace jsou určeny zejména pro přípravky, v jejichž návodu k obsluze ještě nejsou konkrétní použití protiúletových komponentů zohledněna. Klasifikační systém rozděluje zařízení k aplikaci přípravků do tří tříd označených symboly 50 %, 75% nebo 90 %. Symboly udávají procento redukce nežádoucího úletu při použití dané nízkoúletové trysky. Ochrannou vzdálenost uvedenou na etiketě přípravku je možné zkrátit v závislosti na použitém zařízení zařazeném do systému omezování úletů.

UPOZORNĚNÍ! V důsledku použití nízkoúletových trysek v rámci těchto opatření, ale i při běžné aplikaci vyžadující omezení úletu může být zhoršena pokryvnost, a tím i účinnost přípravků, zvláště u aplikace fungicidních a insekticidních přípravků.

Obecně platí, že účinnost přípravků se zvyšuje se snižující se velikostí kapek, tzn., že čím menší jsou kapky (a jejich množství větší), tím vyšší je pokryvnost a účinnost postřiku. Toto se nevztahuje pouze na kontaktní přípravky, ale i na systémové.

Použití nízkoúletových trysek je doporučeno především tehdy, kdy není možné zajistit optimální postřikové podmínky (nebezpečí úletu postřiku) a postřik přitom nemůže být odložen vzhledem ke stadiu ošetřované plodiny nebo škodlivého organizmu. Tímto způsobem je možné provádět aplikaci i za podmínek již nevyhovujících pro použití klasické štěrbinové trysky, které mají stanovenu optimální rychlost větru do 3 m/s. U tohoto druhu trysek však dochází vzhledem k eliminaci nežádoucího kapkového spektra k mírnému snížení pokryvnosti oproti standardním štěrbinovým tryskám! Výsledkem práce je jiná kvalita postřiku ve srovnání se štěrbinovými standardními tryskami.

Pro praxi to představuje zejména vyšší pozornost při volbě vhodných typů protiúletových trysek a jejich použitý pracovní režim. Poklud je tryska používána při příliš vysokém tlaku, dochází k tvorbě „mlhy“, tzn. kapek, které jsou velmi malé, lehké a mnohdy nepadají do porostu, ale vznášejí se nad ním. Když je použitý pracovní tlak příliš nízký, trysky produkují příliš velké kapky, které sice padají do porostu, ale dochází k nedostatečné pokryvnosti porostu. Každý typ trysky vyžaduje optimální rozsah tlaku, při kterém pracuje kvalitně.

Příklad doporučených/optimálních hodnot tlaku trysek ALBUZ:

  • klasická šterbinová tryska AXI: 1,5 až 2,0 bar
  • injektorová tryska AVI: 3,0 až 5,0 bar

Je důležité vědět, jaký typ trysky je na postřikovači používán, její optimální tlak a dávkování při pracovní rychlosti, kterou se postřikovač pohybuje, aby byla aplikace přesná a kvalitní.

Rovnoměrný - správný výstřikový obrazec trysky
Rovnoměrný - správný výstřikový obrazec trysky

Výstřikový obrazec poškozené trysky
Výstřikový obrazec poškozené trysky

Kvalita postřiku

Kvalita postřiku je definována jako velikost kapek vytvářených tryskami, nejčastěji vyjádřená jako střední průměr dávky VMD (volume mean diameter) - jinak řečeno velikost kapek pro 50 % postřikového objemu.

Tato kvalita postřiku může být požadována nebo doporučována výrobcem přípravku. Tyto a další informace jsou uvedeny na etiketě.

Jinak pro většinu fungicidních přípravků, insekticidů a graminicidních aplikací proti plevelům je dobré zvolit jemnou nebo střední kvalitu postřiku pro dosažení optimálního pokrytí.

Pro postřik dvouděložných plevelů zvolit střední nebo hrubou kvalitu postřiku. Hrubý a velmi hrubý postřik by neměl být použit, pokud není výslovně doporučen, a to kvůli zhoršené účinnosti přípravků.

Postřik s velmi jemnou kvalitou postřiku by měl být používán pouze při postřiku s podporou vzduchem, jinak může dojít k úletu kapaliny, což většinou způsobuje problémy s poškozením sousedních ploch nebo necílových rostlin.

V případě použití postřikovače vybaveného podporou vzduchem odpadají úvahy o volbě správné protiúletové trysky. Takto vybavené postřikovače jsou většinou zařazeny do nejvyšší třídy omezení úletu (90 %) i při použití standardních štěrbinových trysek.

Závěr

Při volbě trysek pro aplikaci je třeba pečlivě zvážit jejich možné varianty a vždy se řídit pokyny výrobců trysek. Důležité informace jsou součástí dávkovacích tabulek trysek. Výrobci v nich typy trysek rozdělují mimo jiné i podle vhodnosti využití pro jednotlivé skupiny přípravků včetně zařazení do kategorie kvality postřiku. Stejně důležitá jsou doporučení výrobců přípravků, kde volba trysky je důležitá vzhledem k pokryvnosti porostu kapkami postřiku ovlivňující tak účinnost přípravku.

Související články

Jak na očistu postřikovače po ukončení aplikace

01. 07. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 186x

Pro kvalitní aplikaci přípravků je důležitá správná praxe

28. 05. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 590x

Technologie zpracování půdy s ohledem na erozní ohrožení

24. 04. 2020 Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D., Doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 632x

Co je nového v aplikační technice?

10. 04. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 631x

Použití trysek při aplikaci přípravků

06. 04. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 828x

Další články v kategorii Mechanizace

detail