BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Po sezoně čistý postřikovač - jaro bez problémů

13. 12. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1202x

Čistá aplikační technika jak při střídání přípravků na ochranu rostlin, tak po ukončení práce nebo před kontrolním testováním. Očista zbaví postřikovač zbytků přípravků a nečistot. Neméně důležité je také vyčištění celého stroje po ukončení sezony a jeho přípravy na zazimování.

Limagrain

Pokud jsou pravidla týkající se výplachu a vnější očisty vykonávána pravidelně, požadovaného výsledku je dosaženo dříve a s větší efektivitou. Měla by být prováděna pravidelně, aby byla minimalizována rizika znečištění životního prostředí. Vypláchnout vnitřek nádrže a rozvody postřikové kapaliny, opláchnout vnější povrchy postřikovače od zbytků postřiku, který se může na postřikovači usazovat při aplikaci přípravků. Takto se o očistě píše také ve všech dostupných příručkách a manuálech řešících správné postupy při používání přípravků na ochranu rostlin, ale také v návodech k obsluze.

Správnému očištění aplikační techniky by mělo být věnováno dostatek času a pozornosti. Důležitým aspektem je také místo, kde se očista provádí.

Přípravky, které jsou touto technikou aplikovány, mohou být nebezpečné pro naše zdraví, zdraví zvířat a zejména pro životní prostředí. Rezidua přípravků na nečištěných strojích mohou být zdrojem kontaminace okolí. Všechny přípravky mají na etiketách informace o postupech čištění aplikační techniky, někdy upřesněné v souvislosti s druhem použitého přípravku. Je velmi důležité prostudovat etiketu přípravku také z důvodu čištění aplikační techniky.

Správná očista postřikovače po aplikaci je také součástí komplexu opatření pro omezování znečištění vody přípravky v projektu TOPPS. Očista patří k bodovým zdrojům znečištění a může významně zvýšit riziko kontaminace vody, není-li prováděna správně (nepravidelně, nevhodnými způsoby, na nevhodných místech).

Riziko poškození životního prostředí nesprávným používáním přípravků je natolik veliké, že jsou podnikány rozsáhlé kroky ke zlepšení všech činností, které souvisejí s jejich používáním.

Pro správnou očistu je důležité také vybavení postřikovače za účelem jeho očisty. Systémy proplachu jsou dnes již samozřejmostí. Nádrží na čistou vodu pro potřeby očisty by měly být vybaveny všechny postřikovače uváděné na trh. Pokud jde o výbavu pro vnější očistu strojů, stále více typů postřikovačů je již takto vybaveno. Požadavky na tuto výbavu uvádí mezinárodní harmonizovaná norma ČSN EN ISO 16119. Postřikovače, které dnes nejsou v souladu mimo jiné s tímto standardem by neměly být nabízeny k prodeji.

Správné čištění aplikační techniky a nakládání s oplachovými vodami přispívá k ochraně životního prostředí. Čistá aplikační technika také zjednoduší a zrychlí povinné kontrolní testování. Provozovny kontrolního testování mohou neočištěný stroj odmítnout zkontrolovat.

Tab.: Míchaní nemrznoucí směsi

Teplota (°C)

Množství vody
(litry)

Množství nemrznoucí
kapaliny (litry)

-7

10

2,5

-12

10

4,3

-20

10

6,7

-31

10

10

-40

10

12,2

Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec!

Postřikovače je třeba udržovat čisté také proto, aby se zabránilo korozi, dále také tzv. křížové kontaminaci přípravky při dalším použití stroje. To by mělo zabezpečit, aby nemohly poškodit následně ošetřované plodiny. Stopová množství jedné účinné látky mohou reagovat s jinými látkami nebo být přenesena do další postřikové kapaliny. Jedná se zejména o herbicidy. Dlouhodobé expozice malým množstvím některých přípravků mohou poškodit části postřikovače.

Žádná metoda čištění není 100% spolehlivá. Mají-li se postřikovat plodiny, které jsou velmi náchylné k poškození herbicidy, jako zelenina, ovoce nebo okrasné plodiny, doporučuje se používat dva postřikovače. První pouze pro herbicidy, druhý pro všechny ostatní přípravky.

Bude-li naše péče o čistotu postřikovače správná a důkladná, podaří se odstranit většinu zbytků přípravků a snížit tak i rizika pro životní prostředí a naše zdraví.

Ani výrobci aplikační techniky neberou zimní odstávku na lehkou váhu. Mají zpracovány postupy zimní údržby a přípravy stroje na zimní odstávku - „zazimování“.

Uskladnění po sezoně

(převzato od Hardi A/S - Unimarco a.s., kráceno)

1. Vyčistěte kompletně postřikovač - zevnitř/zvenku. Ujistěte se, že všechny ventily, hadice a vnější zařízení byly vyčištěny s čisticími přípravky a poté vypláchnuty čistou vodou tak, aby v postřikovači nezůstaly žádné zbytky reziduí.
2. Vyměňte poškozená těsnění a opravte možné netěsnosti.
3. Kompletně vyprázdněte postřikovač a poté nechte čerpadlo několik minut běžet. Ovládejte všechny ventily do všech jejich poloh tak, aby bylo dosaženo maximálního možného vyprázdnění kapaliny z postřikového okruhu stroje. Nechte čerpadlo běžet, dokud ze všech trysek nezačne vycházet vzduch. Vyprázdněte také proplachovací nádrž.
4. Ochrana proti mrazu:

Nejprve proveďte kompletní ošetření postřikovače zevnitř a z venku.

Nalijte cca 50 l nemrznoucí směsi do hlavní nádrže. Veškerou zbývající kapalinu v těžce dostupných částech postřikového okruhu také stáhněte do nádrže.

V závislosti na teplotách přes zimu použijte doporučenou směs v tabulce.

Zapněte čerpadlo a aktivujte všechny ventily a funkce systému, řídicí jednotky, zařízení pro plnění chemikálií atd., aby došlo k rozmístění nemrznoucí kapaliny do celého obvodu i do hůře dostupných míst. Kapalina nesmíchaná s nemrznoucí směsí zmrzne a může poškodit komponenty postřikovače.

5. Demontujte tlakoměry naplněné glycerinem a uskladněte je ve vertikální poloze na místě, které je chráněno proti mrazu.
6. Namažte veškeré mazací body dle plánu mazání.
7. Když je postřikovač vysušen, odstraňte rez z možných škrábanců nebo poškození laku a znovu na těchto místech lak obnovte.
8. Na všechny kovové části naneste tenkou vrstvu antikorozního oleje. Vyvarujte se kontaktu oleje s gumovými částmi, hadicemi a pneumatikami.
9. Složte ramena do transportní polohy a uvolněte tlak ze všech hydraulických funkcí.

Pozn. autor: Dále viz návod k obsluze konkrétního typu postřikovače HARDI - část Údržba - Uskladnění po sezoně.

Přes zdánlivě složitou operaci však bude technika před další sezonou v pořádku a její příprava k další činnosti v ochraně rostlin bude časově i finančně méně náročná. Očistě aplikační techniky věnují pozornost také výrobci postřikovačů, kteří zveřejňují instruktážní videa doplněná o cenné rady odborníků.

Pokud se používají speciální čisticí prostředky, vždy je důležité si pozorně přečíst návod k jejich použití. Vždy pamatovat na ochranné pracovní pomůcky, zejména odpovídající rukavice, kryt obličeje (ochranné brýle) a vhodný voděodolný oděv a obuv.

Čištění vlastně začíná již při seřizování postřikovače a přípravě postřikové kapaliny. Pokud je seřízení správné, zůstane v nádrži po aplikaci jen velmi malý zbytek postřikové kapaliny, tzv. technický zbytek.

Technický zbytek kapaliny se podle standardu počítá jako 0,5 % objemu hlavní nádrže postřikovače plus 2 litry kapaliny na každý 1 metr pracovního záběru stroje.

Př.: Postřikovač s nádrží 3 000 l a pracovním záběrem 32 m:

0,5 % = 15 l; 2 litry na 1 metr záběru = 64 l

Technický zbytek v nádrži tohoto postřikovače by tak mohl být 79 l postřikové kapaliny/oplachové vody. Je to množství, které nelze běžným způsobem vystříkat, a proto je většinou dovezeno z pole na farmu. Nové a moderní typy postřikovačů mají tento zbytek minimalizován, případně není žádný.

Odstavení/úschova postřikovače

Je důležité, aby byl postřikovač v době jeho nečinnosti (nejen přes zimu) odstaven na bezpečném a k tomuto účelu určeném místě. Nepoužívané postřikovače musejí být umístěny bezpečně a neměly by představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat ani životní prostředí. Vyčištěné postřikovače je vhodné odstavit pod střechu, ochránit před mrazem a mimo dosah dětí, potravin a krmiv.

Závěr

Správně a pečlivě očištěný, ošetřený a na zimu připravený postřikovač bude před novou sezonou v pořádku. Cílem všech těchto kroků zaměřených na správné používání postřikovačů (během celého aplikačního období) s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí je usnadnit práci obsluhy a dalších osob pohybujících se v ochraně rostlin a zabývajících se plánováním a prováděním aplikace přípravků.

Sledujte online nástroje projektu TOPPS nebo navštivte webové stránky projektu: www.topps-life.org

Oplach postřikovače tlakovou vodou na mycí rampě zbaví povrch zbytků přípravků
Oplach postřikovače tlakovou vodou na mycí rampě zbaví povrch zbytků přípravků

Důkladná očista před odstavením postřikovače na zimní přestávku
Důkladná očista před odstavením postřikovače na zimní přestávku

Neočištěný postřikovač může být zdrojem kontaminace okolního prostředí
Neočištěný postřikovač může být zdrojem kontaminace okolního prostředí

Související články

Aplikace přípravků podle pravidel

27. 05. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 527x

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 598x

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

05. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 825x

Nové samojízdné postřikovače Grim na Českém a Slovenském trhu

13. 03. 2024 Ing. Michael Trtilek; AKP spol. s r.o. Mechanizace Zobrazeno 433x

Dozvuky veletrhu Agritechnica 2023

03. 03. 2024 Ing. Libor Matyáš, Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 485x

Další články v kategorii Mechanizace

detail