BASF
BASF
BASF

AGRA

Postřikovače pro větší bezpečnost obsluhy

07. 11. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1884x

Aplikace přípravků na ochranu rostlin v současné době zaznamenává významné změny jednak z důvodu omezení používání přípravků, ale také z hlediska zvýšení bezpečnosti obsluhy a celého procesu práce s přípravky na ochranu rostlin včetně řešení odpadů a zbytků po aplikaci. Tento trend je u aplikační techniky zaměřen zejména na přesnost, preciznost, komfort a snadnou a bezpečnou obsluhu, což by mělo vést k omezování rizik plynoucích z používání přípravků na ochranu rostlin, zejména na životní prostředí a zdraví lidí.

Proseeds

Samojízdné polní postřikovače

Nespornou výhodou použití samojízdných strojů jsou nižší provozní náklady při zvýšení pracovního výkonu, i když v porovnání s návěsnými stroji jsou pořizovací náklady samojízdných typů vyšší. I přesto je třeba zvážit zejména využitelnost tohoto provedení postřikovačů pro aplikaci přípravků a soustředit se na konkrétní požadavky ochrany rostlin. Vzhledem k opatřením zaměřeným na ochranu životního prostředí a reagujícím na současnou problematiku ochrany rostlin lze návrat k využívání menších strojů (zejména nesených) očekávat.

Významným kritériem pro samojízdné stroje je jejich přepokládané využití v konkrétních podmínkách a pro konkrétní účely. Kalkulace pořizovacích a provozních nákladů, úspor pohonných hmot a aplikovaných přípravků při dosažení vyšších výkonů bývá většinou dosti složitá. Samojízdný postřikovač představuje efektivní řešení, zejména pokud bude pracovat na větších pozemcích. Vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům je žádoucí jeho využití v průběhu celé sezony. Nové poznatky z oblastí technologií pěstování zemědělských plodin totiž jasně naznačují úzkou souvislost mezi intenzivnějším ošetřováním plodin v období jejich vegetace a vyššími výnosy. A právě u samojízdného postřikovače platí, že se zvyšujícím se počtem nasazení roste také úspornost těchto modelů.

Je třeba brát v úvahu celou řadu faktorů, které mohou mít významný vliv na jejich využití v konkrétních podmínkách podniku. Především je třeba zvolit vhodný typ pohonu a přiměřený výkon motoru, který bude odpovídat terénním a půdním podmínkám.

Při nákupu samojízdného postřikovače platí, že světlá výška by neměla být nižší než 90 cm, a to i přesto, že se uvažuje o využití postřikovače pouze na rovinatém terénu. Větší světlá výška postřikovače umožní ošetřování vzrostlých porostů a polních plodin vysokého vzrůstu. Usnadňuje průjezdnost těmito porosty bez jejich většího poškození. Přednostmi samojízdných postřikovačů jsou měnitelné rozchody kol a již uvedená světlá výška, u většiny typů také měnitelná, která je důležitým parametrem pro použití ve vysokých plodinách (kukuřice, slunečnice).

Významnou funkci u těchto postřikovačů má dokonalé odpružení. Právě na něm závisí stupeň průjezdnosti stroje. Nedostatečně odpružený model se špatně pohybuje na poli i na silnici, je pomalejší, má vyšší spotřebu paliva, má nižší průjezdnost terénem bez ohledu na světlovou výšku. Dalšími prvky, kterými se významně zvyšuje využitelnost postřikovače, jsou systémy podpory vzduchem, případně výbava zrychlující plnění postřikovače.

Návěsné polní postřikovače

I přes zájem o samojízdné postřikovače, návěsná provedení mají i nadále svoje důležité místo v aplikaci přípravků. Pořizovací náklady v porovnání se samojízdnými stroji jsou nižší, ale srovnatelný pracovní výkon je jedním z důležitých ukazatelů volby. K návěsnému postřikovači je třeba vždy počítat s energetickým zdrojem, tj. s traktorem, který je pro uvedení postřikovače do pohybu nezbytný. Ten musí výkonem odpovídat velikosti a energetické náročnosti postřikovače, aby jeho provoz byl optimální dle požadavků a doporučení výrobce. Provozní náklady i výkon se blíží provozu samojízdných. Zvážit účelnost a využitelnost tohoto provedení pro aplikaci přípravků je také zde namístě. Ne vždy je totiž návěsný postřikovač vhodným řešením.

Zejména pro použití ve vysokých plodinách, v kukuřici nebo slunečnici ve fázi jejich plného růstu a dozrávání, jsou návěsné postřikovače poněkud znevýhodněny nižší světlou výškou nejen samotného postřikovače, ale zejména traktoru.

Návěsné postřikovače splňují díky svým parametrům (objem nádrže až 19 000 l a šířka ramen až 42 m) požadavky pro využití v podnicích hospodařících s větší výměrou půdy. Pozornost je v tomto případě věnována postřikovacímu rámu, neboť při tak velkém záběru je nutná jeho kvalitní stabilizace a vedení nad ošetřovanou plodinou.

Nesené postřikovače

Postřikovače nesené nejčastěji na tříbodovém závěsu traktoru jsou nejčastěji nabízeny s objemem nádrže od 400 do 1 900 l a šířkou pracovního záběru až 28 m. Jsou lehce ovladatelné a s využitím moderních technologií i u těchto strojů spolu se spojením s lehkými traktory a malými přepravními časy umožňuje dosažení vysokých plošných výkonů. V prodeji zařízení pro aplikaci přípravků převládá zájem o větší stroje - návěsné a samojízdné. Neznamená to však pokles zájmu o typy nesené. Některá provedení se totiž jak objemem nádrže, tak pracovním záběrem blíží strojům návěsným v jejich nejmenších provedeních.

Řekne-li se dnes nesený postřikovač, snad většina z nás si představí stroje s nádržemi 200, 300 l a pracovními záběry 10 až 12 m. Toto jsou parametry skupiny strojů nejvíce využívané zemědělci, hospodařícími na malých výměrách. U nesených postřikovačů v provedení větším může rám dosáhnout záběru až 28 m a nádrž velikosti až 1 900 l.

Traktory, ke kterým jsou takové nesené postřikovače agregovány, obvykle potřebují další přední závaží pro dosažení optimálního rozložení sil na nápravy a k zajištění bezpečnosti při přejezdech po komunikacích. Jsou občas vybavovány také integrovanou přední nádrží, čímž dochází ke zvýšení dostupného množství vody pro potřeby aplikace a dalších kroků s ní spojených (zásoba vody pro postřik, vnitřní proplach, vnější očista atd.).

Variabilita modelů těchto postřikovačů je značná. Od jednoduchých se základním vybavením a ručním ovládáním až po plně automatické ovládání s nejmodernější výbavou. Jejich malá a jednoduchá provedení jsou atraktivní zejména pro malé zemědělce svojí nízkou cenou, snadnou a jednoduchou obsluhou a údržbou.

Výbava pro ochranu životního prostředí a bezpečnost obsluhy

Ne vždy je však jednoduchost zařízení tím nejvhodnějším řešením. Zde je potřeba brát v úvahu rozšiřující se požadavky na výbavu postřikovačů, zejména vzhledem k ochraně životního prostředí a zdraví obsluhy; jako jsou např. systémy proplachu, plnicí násypky (= přimíchávací zařízení, ekomixér) nebo systémy bezkontaktního plnění přípravků.

Důležitým parametrem u všech postřikovačů je tzv. technický zbytek kapaliny v nádrži po aplikaci.

Také je třeba vědět, jakou výbavu pro postřikovače uvádějí platné technické normy. Zejména se jedná o mezinárodní harmonizovanou normu ČSN EN ISO 16119. O uvedených funkcích se dnes hovoří podstatně méně ve srovnání s diskuzemi např. o systémech PWM, bodové aplikace nebo ovládání jednotlivých trysek na rámu postřikovače při aplikaci. Jejich přítomnost a funkce je však nezanedbatelná právě pro minimalizaci rizik pro životní prostředí i zdraví obsluhy.

Systém proplachu/oplachu postřikovače by měl být v současné době již samozřejmostí stroje. Nádrž na čistou vodu, která slouží právě k provedení výplachu postřikovače po aplikaci nebo jeho vnější očistě (jak to uvádí vyhláška č. 207/2012 Sb.), je běžnou výbavou moderních strojů. Ovládání a funkce proplachu/oplachu závisí na provedení tohoto systému jednotlivými výrobci. Druhá věc je, zda a jak jsou tyto systémy používány.

Plnicí násypky (nebo také ekomixéry, přimíchávací zařízení atp.) dnes patří k běžné výbavě každého postřikovače. Slouží ke kvalitnímu a správnému vpravení přípravků do nádrže postřikovače a jejich dobrému rozmíchání. Tyto násypky jsou vybaveny také rotační oplachovou tryskou uvnitř nádržky, kterou lze vyplachovat prázdné obaly od použitých přípravků. Jejich použití je také součástí pravidel pro přípravu postřikové kapaliny uvedených ve vyhlášce č. 207/2012 Sb.

Armatury ovládání funkcí postřikovače s integrovaným ekomixérem JohnDeere
Armatury ovládání funkcí postřikovače s integrovaným ekomixérem JohnDeere

CTS (Closed Transfer System) - bezkontaktní plnění

Výbava postřikovačů, o které se v současné době diskutuje, zejména ve spojení s použitím přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou diquat (Reglone), je tzv. bezkontaktní plnění přípravků. Jedná se o pomůcky - adaptéry, které umožňují plnění přípravků z originálních obalů, ať jen části nebo celého obsahu obalu, do nádrže postřikovače nebo nádržky plnicí násypky způsobem, který úplně eliminuje kontakt obsluhy s přípravkem. Jejich konkrétní použití se řídí pokyny výrobců těchto systémů stejně jako u jiných strojů nebo zařízení. Mezi tyto lze zařadit např. systém Easy Flow od Agrotop GmbH., systém od firmy Polmac, od firmy BASF a CleanLoad Nexus od firmy Pentair atp. V současné době je v některých zemích vedena diskuze o používání těchto systémů jako povinných.

Je potřeba v prvé řadě hovořit o tom, co všechno lze pod pojmem CTS (Close Transfer System) nalézt. Pouze EasyFlow a CleanLoad Nexus? Nebo i další systémy, které byly nebo jsou za tímto účelem vyvíjeny, nabízeny a je přezkušována jejich účinnost?

V JKI v Braunschweigu provádí ověřování použití takových systémů a podrobují je důkladnému prověření i z hlediska rizik plynoucích z použití CTS pro obsluhu.

U nás se k používání těchto systémů přistupuje poněkud nesystémově. Jejich použitím je podmíněno nakládání s některými přípravky, ale při vydávání - stanovování těchto podmínek se neuvažuje o tom, zda jsou na trhu nebo již v používání. V prvé řadě by měly být tyto systémy jednotně pojmenovány. U nás se můžeme setkat s pojmy: „uzavřený přepravní systém“, „uzavřený přečerpávací systém“, „uzavřený plnící sytém“ atp. Jedná se vždy o CTS? Splňují stejné minimální požadavky?

Některé systémy jsou dostupné již řadu let: EasyFlow, Polmac, ale postřikovačů takto vybavených tímto není mnoho.

Systémy: EasyFlow, CleanLoad Nexus jsou vyvinuty pro plnění přípravků na ochranu rostlin do postřikovače z obalů do velikosti 10 l (max. 15 l - uvádí některé firmy). Avšak přípravky na ochranu rostlin z dnes ještě dodávaných, větších obalů - 20 l atp., nelze pomocí těchto systémů do postřikovače plnit. Je to dáno způsobem použití těchto CTS, ale také konstrukcí obalů.

Systém EasyFlow montuje na postřikovače firma AGRIO MZS s.r.o. Systém CleanLoad Nexus v ČR dodává firma AKP s.r.o. Brno - na trhu zatím není - jeho použití je ověřováno v praxi na několika samojízdných postřikovačích. U tohoto systému je důležité vybavení obalů přípravků na ochranu rostlin speciálními uzávěry - EasyConnect, které umožňují použití tohoto systému pro plnění přípravků na ochranu rostlin do nádrže. Řešením pro přelití přípravků z větších obalů (20 l a více) se může jevit např. systém Goat Throat Pump, který je montován na hrdla velkých obalů a z nich je obsah (kapalné přípravky nebo jiné tekutiny) odměřován v požadovaném množství a přečerpáván např. do nádrže postřikovače či nádrže ekomixéru. Ale i zde platí podmínka, aby hrdlo obalu mělo průměr 63 mm. Tento systém sice není podporován výrobci přípravků, ale splňuje požadavky na CTS podle ISO 21191 a je využíván pro bezpečnou přepravu kapalin z původních, většinou velkoobjemových obalů.

Přimíchávací zařízení s adaptérem pro bezkontaktní plnění přípravků EasyFlow
Přimíchávací zařízení s adaptérem pro bezkontaktní plnění přípravků EasyFlow

Systém CleanLoad Nexus od firmy Pentair
Systém CleanLoad Nexus od firmy Pentair

Uzávěr obalu přípravku na ochranu rostlin EasyConnect
Uzávěr obalu přípravku na ochranu rostlin EasyConnect

Systém GoatThroat-1 splňuje rovněž požadavky pro CTS
Systém GoatThroat-1 splňuje rovněž požadavky pro CTS

Závěr

Přes všechny inovace a technické novinky je stále třeba hovořit také o správném používání aplikační techniky a správných postupech aplikace. Nejmodernější technika bez adekvátní obsluhy, pozornosti a zohledňování správných postupů a pravidel tak nedosáhne požadovaného výsledku, který by mohl napomoci zlepšit situaci v oblasti používání přípravků na ochranu rostlin. Kvalitní a správná obsluha postřikovačů je jednou z cest k větší bezpečnosti a omezování rizik, která mohou být způsobena nesprávným používáním přípravků na ochranu rostlin.

Související články

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 588x

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

05. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 822x

Nové samojízdné postřikovače Grim na Českém a Slovenském trhu

13. 03. 2024 Ing. Michael Trtilek; AKP spol. s r.o. Mechanizace Zobrazeno 428x

Dozvuky veletrhu Agritechnica 2023

03. 03. 2024 Ing. Libor Matyáš, Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 481x

Příprava postřikovače na sezonu podle platných pravidel

09. 02. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D. Mechanizace Zobrazeno 682x

Další články v kategorii Mechanizace

detail