BASF
BASF
BASF

AGRA

Pravidla pro správnou aplikaci přípravků

18. 05. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 4345x

Účinnost přípravků na ochranu rostlin je významně závislá na kvalitě jejich aplikace. Nejen použití vhodného přípravku nebo moderních technologií nebo techniky, ale zejména správný postup při jednotlivých činnostech je zárukou efektivity a bezpečnosti zásahu. Postupy pro přepravu, přípravu postřikové kapaliny zahrnující zejména ředění a míchání přípravku, vlastní aplikaci při zohlednění povětrnostních podmínek, dodržení pracovního režimu a omezování nežádoucího úletu mají svá přesná pravidla a měly by být samozřejmostí. Důraz je třeba klást i na zdraví obsluhy, ale také na ohleduplnost k životnímu prostředí.

Limagrain

Správné postupy TOPPS Water Protection

Přeprava přípravků

Abychom mohli připravit postřikovou kapalinu na místě, kde je postřikovač plněn, je třeba tam přípravky přepravit. Přeprava by měla být co nejbezpečnější. Doporučuje se obaly s přípravky převážet v uzavíratelných boxech, kde jsou zabezpečeny před poškozením, ztrátou a případně odcizením. Pravidla přepravy hovoří také o plánování trasy, po které se přípravky budou přepravovat. Pokud cesta vede kolem vodních toků nebo zdrojů, mělo by to být zohledněno a trasu případně upravit a vyhnout se takovým místům.

Pokud dochází k přípravě postřikové kapaliny na farmě a poté postřikovač s naplněnou nádrží přejíždí na pole po pozemní komunikaci, je třeba mít na paměti případná omezení pohybu aplikační techniky po komunikacích. Postřikovače jsou klasifikovány jako zvláštní vozidla, pro která platí omezení, pokud jde o přepravu po pozemní komunikaci. Tato omezení se většinou uvádějí v technických průkazech. Takové omezení může znamenat zákaz pohybu postřikovače s plnou nádrží postřikové kapaliny po pozemních komunikacích, resp. povolena jen přeprava postřikovače s prázdnou nádrží.

Přípravky by měly být přepravovány zabezpečené a chráněné před poškozením
Přípravky by měly být přepravovány zabezpečené a chráněné před poškozením

Umístění obalů s přípravky v přepravní bedně na ložné ploše vozidla
Umístění obalů s přípravky v přepravní bedně na ložné ploše vozidla

Stanovení dávky přípravku a množství vody

Dávku nebo rozsah dávkování jednotlivých přípravků proti konkrétním škodlivým organizmům lze nejlépe zjistit z návodu k použití, a to jak v objemových či hmotnostních jednotkách (litry, kg) na 1 ha, tak i v řadě případů v procentech ředění a jsou pro uživatele závazné. Vyšší hranice dávky se doporučují pro silnější stupeň napadení škodlivým organizmem a naopak.

Množství postřikové kapaliny - hektarová dávka se řídí stavem porostu, typem použitého přípravku, charakterem škodlivého organizmu, použitou aplikační technikou, a také povětrnostními podmínkami. Vyšší dávky vody se doporučují při ošetřování vysokých a hustých kultur nebo porostů (velký povrch zelené hmoty), pro aplikaci kontaktně působících přípravků (fungicidy, desikanty atp.), a také při aplikaci za teplého a suchého počasí, kdy dochází k větším aplikačním ztrátám odparem.

V souvislosti se snižováním používání přípravků se hovoří o „nízkých dávkách“ (musí být v rozsahu povolení). To je samozřejmě možné. Takový požadavek dává prostor pro využívání pomocných látek, s jejichž pomocí lze dávky přípravku snížit, aniž by to ovlivnilo výslednou účinnost, a navíc tyto prostředky většinou zlepšují vlastnosti postřikové kapaliny (např. její přilnavost na povrch ošetřované plodiny nebo snižují riziko úletu). Výsledky s použitím některých pomocných látek ukazují nejen na zlepšení kvality pokryvnosti postřikovaných porostů, ale také lepší stabilitu přípravků v postřikové kapalině, vlastnosti podílející se na snižování úletu kapek postřiku, a také na možnosti požadovaného snižování dávek přípravků.

Dostupné jsou také nízkoobjemové technologie (ULV), které představují zejména nižší spotřebu přípravku při jeho stejné účinnosti, ale také téměř bezúletovou a přesnou aplikaci. Tyto technologie jsou v současné době prosazovány i v souvislosti se zaváděním principů integrované ochrany rostlin.

Míchání a plnění

Nádrž postřikovače by měla být plněna kvalitní čistou vodou, bez mechanických a dalších příměsí. Na vlastnostech vody může záviset výsledek aplikace. Nevhodné pH nebo nevhodná tvrdost vody může účinnost některých účinných látek snížit, případně zkomplikovat aplikaci.

Používání přimíchávacího zařízení (vyplachovací zařízení), které mimo jiné usnadňuje práci obsluhy by mělo být samozřejmostí u všech polních postřikovačů. Pozn.: V současné době všechny nové polní postřikovače musí být tímto zařízením vybaveny viz ČSN EN ISO 16119. Pro plnění přípravků lze použít i jiná, k tomuto účelu upravená zařízení, která jsou nabízena výrobci postřikovačů nebo trysek, např. systém Easy Flow od firmy Agrotop vyvinutý ve spolupráci s firmou BAYER, systém BASF atp. Jedná se o uzavřené systémy pro plnění kapalných přípravků zabraňující kontaminaci obsluhy i okolního prostředí přípravky. Umožňují plnění přípravků z originálních obalů (ať jen části nebo celého obsahu obalu), bez přímého kontaktu obsluhy s přípravkem.

I zde je však důležité řídit se pokyny pro plnění na etiketě přípravku. Obecně se přípravky nesmí nikdy plnit do prázdné postřikové nádrže. Používat se smějí pouze registrované směsi přípravků. Přečíst si návod k použití/etiketu a zkontrolovat kompatibilitu všech použitých pomocných nebo podpůrných látek. Užití neschválených směsí je jednak v rozporu s předpisy a může také způsobit, že přípravek bude chemicky a/nebo fyzikálně reagovat tak, že nebude možné jej správně a bezpečně aplikovat, případně dojde ke snížení výsledné účinnosti.

Pro plnění přípravku do nádrže využívejte přimíchávací zařízení
Pro plnění přípravku do nádrže využívejte přimíchávací zařízení

Provádění postřiku

V případě zjištění problému/závady je třeba ihned přerušit práci, zastavit a opravit poruchu na postřikovači. Aplikaci je třeba zastavit a napravit problém, pokud postřikovač představuje jakékoli riziko, jako např. propouštějící hadice nebo ucpané/kapající trysky. Při nápravě a odstraňování jakékoli chyby je třeba připomenout potřebu použití vhodných ochranných pracovních pomůcek a zachycení případně uniklé postřikové kapaliny. Je vhodné se řídit pokyny výrobce postřikovače.

Nepostřikovat přes vodní toky, studně, kanály, prameny a zpevněné plochy. Podle situace přitom uzavřít trysky anebo část nebo celou sekci rámu (je-li postřikovače vybaven systémem uzavírání trysek). Respektování ochranných pásem a vzdáleností patří k omezením, jejichž snahou je chránit vodu a vodní zdroje před případným znečištěním přípravky na ochranu rostlin. Tato omezení jsou stále častější a vypořádání se s nimi je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Aplikované přípravky nesmějí zasáhnout sousední plochy nebo necílové organizmy, takže zohledňování těchto omezení, jejichž cílem je ochrana vody před znečištěním možným úletem postřiku nebo splachem je velmi důležité.

Správný výběr trysek a správný pracovní režim je zárukou kvalitní aplikace
Správný výběr trysek a správný pracovní režim je zárukou kvalitní aplikace

Omezení použití přípravku

Je třeba dodržovat ochranná pásma a ochranné vzdálenosti nebo neošetřené pásy kolem studní, jsou-li stanoveny, a také mít na paměti pravidla pro aplikaci v blízkosti necílových ploch a citlivého prostředí. I tato omezení lze vyčíst z etikety každého přípravku.

Aplikace může být zcela vyloučena nebo zásadně omezena úředně stanovenou ochrannou vzdáleností. Tato vzdálenost stanovená pro konkrétní přípravek musí být dodržována. Její případná redukce/zkrácení je v některých případech možná, je-li aplikace provedena podle stanovených požadavků. Z pohledu aplikační techniky to je použití zařízení, které odpovídá protiúletové klasifikaci, stanovené ÚKZÚZ. V takovém případě lze ochrannou vzdálenost uvedenou v některých SPe větách adekvátně zkrátit. Tato pravidla je však potřeba správně použít, aby zkrácení bylo úřadem akceptováno.

Je zapotřebí dávat přednost nastavení střední až hrubé kvality postřiku a brát v úvahu rychlost a směr větru. Zkontrolovat specifické požadavky na etiketě. Při výběru protiúletové trysky brát v úvahu určité snížení pokryvnosti ošetřované plodiny, což je důsledkem produkce větších kapek a eliminace tvorby jemného kapkového spektra těmito tryskami.

Při aplikaci myslet na to, aby se kapky postřiku s přípravkem nestaly znečišťujícím faktorem vody (podzemní i povrchové). Vyhnout se aplikacím přípravků na jedno místo. Tzv. zavodňování rozvodů neprovádět u stojícího postřikovače. V takovém případě se postřiková kapalina soustřeďuje na jednom místě, čímž se zvyšuje riziko znečištění okolního prostředí. K zavodnění používat recirkulační systémy nebo zavodňovat rozvody na poli, kde se má postřik aplikovat, a nejlépe již za jízdy.

Obsluha postřikovače při aplikaci

Pro dosažení kvalitního ošetření s minimálními aplikačními ztrátami a ke splnění požadavků ochrany zdraví při práci musí obsluha postřikovače dodržovat tyto zásady:

  • ošetření začínat na závětrné straně pozemku; na opačné návětrné straně se provádí plnění nádrže, příprava postřikové kapaliny apod.;
  • dodržovat zvolenou pracovní pojezdovou rychlost v obou směrech jízdy i v členitém  terénu, (lze říci, že rychlost by měla být konstantní při jízdě po rovině, z kopce i do kopce);
  • dodržovat pracovní záběr postřikovače, při záběru 12 a více metrů i za pomoci směrové  navigace (využití satelitní navigace, pěnové značkovače atp.);
  • na souvratích vypínat postřik a okraje pozemku ošetřit samostatným průjezdem;
  • kontrolovat filtrační systém, zejména při použití suspenzních přípravků;
  • sledovat dodržování pracovního tlaku a funkci trysek;
  • provádět ošetření jen za vhodných povětrnostních podmínek a pokud možno na suchý porost.

Nežádoucí úlet

Je důležité vždy minimalizovat úlet postřiku. Zkontrolovat etiketu přípravku, zda neobsahuje specifické minimalizační požadavky. Vždy používat postřikovač v rámci doporučení na etiketě, který je schopen omezovat zejména úlet postřiku větrem. Před i během aplikace monitorovat povětrnostní podmínky. Vyhnout se postřikování za letních dnů s velmi teplým prouděním vzduchu, (zvedající se teplý vzduch působením turbulentních vztlakových sil může odnést zbytky účinných látek aplikovaných přípravků mimo ošetřený pozemek). Pokud je to možné, odložit postřik na chladnější část dne. Je-li třeba, přizpůsobit parametry postřiku - např. snížení výšky ramen, pracovního tlaku postřiku a pracovní rychlosti; u prostorových postřikovačů (rosičů) omezit podporu vzduchem (snížit otáčky ventilátoru nebo jej vypnout). Vždy však pouze v rozmezí, která odpovídají správným postupům a doporučením výrobce postřikovače nebo trysek.

Respektování povětrnostních podmínek vhodných pro aplikaci - rychlost větru a požadované pracovní rychlosti má zásadní vliv na kvalitu postřiku, a tedy na kvalitní využití potenciálu použitých přípravků.

Dodržování požadavku na rychlost větru ve spojení s odpovídající pracovní rychlostí má vliv na omezování nežádoucích úletů postřiku. Brání se tím odnosu přípravků mimo ošetřovaný porost nebo pozemek a případnému poškození necílových rostlin. U postřikovačů vybavených systémem podpory vzduchem je možné aplikaci provádět i za podmínek, při kterých je použití standardně vybaveného postřikovače již hraniční.

Podpora vzduchem umožňuje vhodnější načasování postřiku; prodlužuje využití takto vybavených postřikovačů v aplikačních dnech; snížení množství vody na jednotku plochy včetně celkového efektivnějšího výsledku aplikace. Její použití je vhodné také pro preemergentní nebo časně postemergentní aplikace přípravků (tzn. před setím nebo před vzejitím plodiny) na ošetřovaném pozemku. Systém podpory vzduchem je však důležité správně nastavit a seřídit i vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám (zejména rychlosti a směru větru).

Postřikovače vybavené systémem podpory vzduchem jsou většinou klasifikovány v nejvyšší třídě omezení úletu (TOU 90 %) a aplikaci je možné provádět běžnými standardními štěrbinovými tryskami. Používání protiúletových trysek se v tomto případě nevyžaduje.

Použití systému podpory vzduchem zaručuje minimalizaci úletu  a kvalitní aplikaci
Použití systému podpory vzduchem zaručuje minimalizaci úletu  a kvalitní aplikaci

Závěr

Zohledňování správných postupů a pravidel pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin napomůže snižovat dopady a rizika pro lidské zdraví i pro životní prostředí plynoucí z jejich používání. Zejména vodní zdroje vyžadují zvláštní pozornost a ochranu.

Je však třeba se o správné aplikaci bavit a diskutovat ji na všech úrovních rozhodování. Jedním z nástrojů nejen pro diskusi o správné aplikaci, ale i pro správný přístup k aplikaci jsou mimo jiné výstupy projektu TOPPS Water Protection, o kterém se lze více dozvědět na www.topps-life.org nebo z letáků a příruček, které byly v rámci projektu zpracovány a vydány také tiskem v českém jazyce.

foto: Hardi A/S, TOPPS

Související články

Aplikace přípravků podle pravidel

27. 05. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 758x

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 687x

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

05. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 883x

Nové samojízdné postřikovače Grim na Českém a Slovenském trhu

13. 03. 2024 Ing. Michael Trtilek; AKP spol. s r.o. Mechanizace Zobrazeno 523x

Dozvuky veletrhu Agritechnica 2023

03. 03. 2024 Ing. Libor Matyáš, Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 545x

Další články v kategorii Mechanizace

detail