BASF
BASF
BASF

AGRA

Příprava postřikovače pro bezpečnou aplikaci

08. 03. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 3100x

Udržovat zařízení pro aplikaci přípravků bychom měli nejen před sezonou, ale průběžně po celou dobu aplikačních prací. Správný technický stav a funkce stroje je zárukou kvalitní, efektivní a bezpečné aplikace přípravků. Postupy přípravy postřikovače spojené s vhodně naplánovanou kontrolou a řádnou údržbou zvyšují účinek na jeho způsobilost bezpečně aplikovat přípravky v předepsaném množství a bezpečně pro životní prostředí. Na trh se dostávají postřikovače vybavené systémy, které umožňují precizní aplikaci přípravků a aplikovat jen jejich nezbytné množství efektivně a bezpečně. Ale i takovým strojům je třeba věnovat náležitá pozornost.

Proseeds

Dříve než začneme plánovat jednotlivé aplikační zásahy a nastavovat pracovní režim postřikovače na optimální aplikaci nezbytného množství přípravků je dobré připravit postřikovač a jeho vybavení v souladu se všemi doporučeními a pravidly pro správnou a bezpečnou aplikaci.

Postřikovač - jak jej správně používat?

Obecné požadavky na provoz postřikovačů se dnes vztahují na jejich technický stav a funkční způsobilost. Toto je ověřováno předepsaným kontrolním testováním, které musí být v době používání platné a na udržování technického stavu postřikovačů v době mezi kontrolami. Požadavky na údržbu a nastavení postřikovače, na plnění nádrže, omezení použití vzhledem k nežádoucím úletům a v neposlední řadě na očistu postřikovačů po aplikaci jsou stanoveny již řadu let. Chybí však jistá návaznost na technické vybavení postřikovačů, bez kterého nelze některé postupy provádět, a tedy ani plnit. Na trh dnes uváděné postřikovače musí splňovat požadavky technických předpisů (strojní směrnice, technické normy) a být s nimi ve shodě (strojní zařízení odpovídající technickým požadavků je označeno symbolem CE) .

Při volbě postřikovače je třeba přihlédnout nejen k termínu ošetření, plodinám, které budou ošetřovány, velikosti a tvaru pozemků pro ošetření, k druhům škodlivých činitelů a k druhům přípravků používaných k ošetření. Pozornost je třeba věnovat také výbavě postřikovače pro přípravu postřikové kapaliny (přimíchávací zařízení spojené s výplachem prázdných obalů; uzavřený systém pro plnění přípravků; protiúletové vybavení - vhodné trysky, podpora vzduchem, deflektory, usměrňovače proudu vzduchu atp.). Celá řada technických požadavků je také zaměřena na chování a funkci zařízení v souvislosti s bezpečností obsluhy a ochranou životního prostředí. Obsluha postřikovače musí být odborně způsobilá, být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a znát základní funkce aplikační techniky a její ovládání.

Příprava postřikovače na sezonu

Již při přípravě na sezonu je třeba mít na mysli ochranu zdraví obsluhy a ochranu životního prostředí, a to zejména vody a vodních zdrojů. Obecně by příprava zařízení k aplikaci přípravků měla obsahovat vzájemně na sebe navazující kroky.

Před zahájením sezony by měl být zkontrolován postřikový rám, čerpadlo, rozvody, trubky a hadice a trysky (včetně kontroly celkové těsnosti systému). Měla by se ověřit správnost funkce všech regulačních a ovládacích prvků případně doplňkové výbavy postřikovače.     Dalo by se říct, že pokud je používán pravidelně otestovaný postřikovač, toto všechno je kontrolováno v provozovně kontrolního testování. To ano, funkčně způsobilý postřikovač, který opustí provozovnu touto kontrolou prošel, ale testování se neprovádí každý rok a pro jeho správnou funkci je taková kontrola zásadní. Provozovatel postřikovače by měl sledovat technický stav i v době mezi jednotlivým kontrolním testováním.

Pravidelná kontrola trysek, jejich stav a případné opotřebení je nutností. Interval kontrolního testování je v současné době 3letý. Za tuto dobu mohou postřikovače ošetřit tisíce hektarů a mohou tuto práci provádět nekvalitně, pokud obsluha nebude trysky pravidelně kontrolovat.

Volba trysek, kterými bude osazen aplikační rám postřikovače, je prvním krokem před seřízením a vlastní aplikací. Druh použité trysky závisí především na použitém typu přípravku, případně kapalného hnojiva, na ošetřované kultuře a povětrnostních podmínkách. Požadovaná plošná dávka kapaliny v l/ha se potom řídí hodnotou pracovního tlaku a velikostí trysky.

Podle vybrané trysky je třeba seřídit výšku postřikovacího rámu. Tato výška je dána doporučením výrobce použitých trysek a lze ji snadno změřit. Jedná se o vzdálenost okraje trysky od povrchu ošetřovaného pozemku nebo porostu. Není vhodné doporučenou výšku překračovat, zbytečně jsou tím kapky aplikované kapaliny vystaveny povětrnostním vlivům a může docházet k větším ztrátám úletem, ale také zhoršené distribuci postřiku na ošetřovaný porost, a tím nesprávnému výsledku ošetření. Stále častější je zajištění výškového vyrovnávání postřikovacího rámu a jeho udržování ve správné poloze vůči ošetřovanému porostu používáním např. ultrazvukových senzorů.

Ověření funkce a seřízení postřikovače

Seřízení postřikovače je důležité pro správné dávkování postřikové kapaliny a mimo jiné i z hlediska minimalizace zbytků postřikové kapaliny zůstávající v nádrži po aplikaci. Ověření se provádí vždy čistou vodou. Voda by měla být bez usazenin a mechanických nečistot, které by mohly ovlivnit průtok kapaliny k tryskám nebo způsobit jiné poruchy postřikovače. K výpočtu potřebného množství přípravku a vody se využívají výsledky z ověření, kalibrace nebo etikety přípravku. Není nutné připravovat více postřikové kapaliny, než kolik je požadováno pro dané ošetření.

Nastavení dávky je dalším krokem seřizování. V případě postřikovačů bez automatické regulace dávky ji lze v zásadě ovlivnit dvěma způsoby, a to pojezdovou rychlostí a průtokem aplikované kapaliny rámem postřikovače.

Pojezdovou rychlostí lze dávkování měnit v omezené míře, jelikož zásadně ovlivňuje výkonnost postřikovače, a proto se volí jako konstantní. Na začátku každého seřízení plošné dávky je třeba tuto rychlost co možná nejpřesněji znát. Pro přesné zjištění pojezdové rychlosti (není-li postřikovač vybaven čidlem pro měření rychlosti nebo GPS nebo traktor tachometrem) lze vytýčit dráhu 100 m, kterou postřikovač nebo traktor s postřikovačem projede, a změřit čas nutný k projetí této dráhy. Je-li známa používaná pojezdová rychlost postřikovače, může dojít k nastavení požadované plošné dávky, a to pomocí změny průtoku postřikové kapaliny rámem, udávaným nejčastěji pomocí minutové průtočnosti rámu. Pokud se při seřizování postřikovače hovoří o nastavení dávky, je tím myšlena dávka postřikové kapaliny na hektar. Nejedná se o dávku použitého přípravku. Ta musí vždy odpovídat hodnotám, uvedeným na etiketě přípravku.

Průtok celým postřikovacím rámem se nastaví na stroji pomocí změny tlaku postřikové kapaliny. Provede se odměření množství kapaliny vystříkané od jedné trysky po dobu 1 minuty a srovná se tato hodnota s požadovanou minutovou průtočností stanovenou výpočtem nebo se použije jednoduchý průtokoměr, na jehož stupnici je možné přímo odečíst minutový průtok kapaliny. (V případě ručního ověření průtočnosti se měření provádí u několika trysek na postřikovacím rámu. Čím větší pracovní záběr, tím více trysek by mělo být přeměřeno).

Jak již bylo řečeno, hodnotu plošné dávky aplikované kapaliny ovlivňuje pojezdová rychlost postřikovače a minutová průtočnost stroje. Pokud má být během práce postřikovače přesně zachována plošná dávka nastavená před započetím postřiku, musí se obě tyto hodnoty udržovat neměnné. To však v praxi nelze zcela dodržet. Pojezdová rychlost kolísá se sklonem pozemku, případně stavem půdy. Skutečná plošná dávka tak v krajních případech může kolísat v rozmezí až 40 % od dávky nastavené.

Postřikovače jsou vybavovány automatickou regulací dávky, která má za úkol mimo jiné udržovat konstantní poměr mezi pojezdovou rychlostí a minutovou průtočností stroje. Je třeba si pamatovat, že správná funkce elektronické automatické regulace dávkování závisí ve značné míře na správné volbě provozních konstant, se kterými řídicí počítač pracuje. Ve většině případů je nutné správně zadat typ použitých trysek s jejich nominální průtočností, konstantu objemové hmotnosti aplikované kapaliny především u aplikace kapalných hnojiv, pracovní záběr postřikovače a při použití impulsního snímače pojezdové rychlosti od kola postřikovače také správný obvod kola, včetně případného prokluzu.

Místo pro plnění postřikovače - přípravu postřiku

Kromě vlastního postřikovače je dobré zkontrolovat připravenost místa, kde je prováděno rozmíchávání přípravků a plnění postřikovače. Buďto je tato operace prováděna na farmě/v podniku nebo „na poli“, tzv. většinou na okrajích pozemků, kde bude prováděna aplikace postřiku. Tato místa by měla splňovat některé požadavky, jejichž dodržováním můžeme výrazně snížit riziko znečištění okolního prostředí a riziko zasažení vodního prostředí (povrchová voda, vodní toky). Pokud se pozemky nacházejí v blízkosti vodního toku nebo zdroje místo pro plnění, je vhodné zvolit co nejdále od nich. Pokud to nelze dodržet, místo se přesouvá jinam tak, aby nemohla být voda ohrožena.

Závěr

Všechny kroky popisované v tomto článku by měly být chápány jako nezbytná potřeba pro správnou funkci a efektivní a ekonomicky výhodnou aplikaci přípravků a ne povinnost, která musí být splněna, protože to stanovují předpisy. Jedině takovým přístupem je možné přípravky aplikovat bezpečně a efektivně, chránit lidské zdraví a životní prostředí. Správná, přesná a bezpečná aplikace jen nezbytného množství přípravků je krokem, který může ovlivnit rizika a dopady z používání přípravků mnohem více než složitá omezení nebo zákazy používání přípravků.

Jedním takovým příkladem podpory pravidel používání může být projekt TOPPS Water Protection, který nabízí „Postupy správné praxe“ zpracované odborníky z celé Evropy a možnost ověřit si, zda postřikovač svým vybavením odpovídá potřebám pro omezení úletu a zda zvolený pracovní režim a povětrnostní podmínky pro aplikaci budou pro omezení úletu dostačující. Všechno v jednoduché aplikaci na www.topps-drift.org, která je připravena i v českém jazyce.

Nesený postřikovač při práci
Nesený postřikovač při práci

Armatury ovládání funkcí postřikovače s integrovaným ekomixérem JohnDeere
Armatury ovládání funkcí postřikovače s integrovaným ekomixérem JohnDeere

Ekomixer Hardi Filler a panel ovládání funkcí Hardi Alpha
Ekomixer Hardi Filler a panel ovládání funkcí Hardi Alpha

Kontrola rovnoměrnosti distribuce postřiku při kontrolním testování
Kontrola rovnoměrnosti distribuce postřiku při kontrolním testování

Související články

Příprava postřikovače na sezonu podle platných pravidel

09. 02. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D. Mechanizace Zobrazeno 303x

Praktické využití technologie strip-till, zkušenosti SIUZ

02. 01. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Mechanizace Zobrazeno 655x

Na zimní přestávku připravte také svůj postřikovač

22. 12. 2023 Ing. Petr Harašta, PhD.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 160x

Selejet nebo PWM? Precizně znamená přesně

02. 12. 2023 Ing. Ivan Olšan; AGRIO MZS s.r.o. Mechanizace Zobrazeno 825x

Traktorem roku 2024 byl zvolen Claas Xerion 12.650 Terra Trac

15. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 778x

Další články v kategorii Mechanizace

detail