Chemap Agro s.r.o.

Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2019

04. 07. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 678x

Jelikož počasí na většině území ČR bylo velmi suché a teplé, výskyt a rozvoj houbových chorob byl jen ojedinělý a velmi nízký. Občas byl zaznamenán velmi slabý výskyt hlízenky (Sclerotinia sclerotiorum).

Proseeds

Obdobně tomu bylo i u ostatních houbových chorob, jejichž výskyt byl jen ojedinělý a velmi slabý a byl zpravidla spojený s předchozím poškozením porostů například krupobitím. Slabší výskyt peronospory (Peronospora manshurica) jsme zaznamenali např. na lokalitě Skalička (obr. 1).

Obr. 1: Listy sóji u kontrolní (neošetřené varianty) - na listech jsou patrné mírné příznaky poškození peronosporou (Peronospora manshurica)
Obr. 1: Listy sóji u kontrolní (neošetřené varianty) - na listech jsou patrné mírné příznaky poškození peronosporou (Peronospora manshurica)

Stimulace a fungicidní ochrana sóji

Již druhým rokem jsme do našich poloprovozních pesticidních pokusů se sójou zařadili fungicidní ochranu, která se v budoucnu spolu se zvyšováním ploch sóji a globální změnou klimatu může stát nezbytnou. Obdobně jako v roce 2018 byl i rok 2019 velmi suchý, což mělo zásadní vliv na poměrně slabý tlak houbových chorob. Jejich sekundární výskyt byl spíše spojený s předchozím poškozením porostů, například krupobitím. Tento převážně sekundární a slabý výskyt houbových chorob byl zaznamenán s více jak třicetidenním opožděním po aplikaci fungicidů. Efekt testovaných přípravků Amistar Gold, Elatus plus a Elatus ERA nebylo proto možné plně vyhodnotit.

Jelikož v posledních letech, při plném respektování základních agrotechnických zásad a využívání nových výkonných odrůd, nelze v žádném odvětví rostlinné produkce v podstatě očekávat výraznější vzestup výnosů bez využití látek se stimulačním (antistresovým) účinkem, jsou i ony nedílnou součástí našich pokusů. Tyto látky využíváme nejen k eliminaci všudypřítomného stresu, ale také ke zlepšování výnosových prvků a kvality sóji. V roce 2019 jsme ověřovali přípravky Lignohumát MAX, Aminátor, Lexin, LEXenzym a Litofol Active. Kontrolní varianta byla ošetřena pouze herbicidem Wing P (4,0 l/ha). Uvedený herbicid jsme použili záměrně jako základní herbicidní ochranu u všech variant ošetřených stimulačními látkami z důvodu jeho silnější fytotoxicity k rostlinám sóji.

Snadno měřitelný účinek stimulačních látek, ale i fungicidních přípravků na rostliny sóji prokazují mimo jiné i výsledky měření přístrojem Yara N-tester, který zaznamenává obsah chlorofylu v listech.

Použité stimulační látky obsah chlorofylu zvyšovaly, a to ještě po 40 dnech od jejich aplikace. Po 10 dnech od aplikace stimulátorů jsme zaznamenali nejvyšší obsah chlorofylu v listech sóji u přípravků Litofol Active, LEXenzym a Lexin (graf 1). Při druhém termínu měření přístrojem Yara N-tester (cca 40 dní po aplikaci stimulačních látek) jsme sledovali rychlost a dobu trvání účinků použitých přípravků (graf 2). Z porovnání údajů z obou grafů je patrné, že přípravky LEXenzym, Lignohumát MAX a Aminátor se v rostlinách rychleji metabolizují, proto je vhodné jejich aplikaci častěji opakovat. Nejvyšší obsah chlorofylu v listech sóji při druhém měření jsme pozorovali u přípravků Litofol Active a Lexin (graf 2).

Současně, i přes minimální tlak houbových chorob, se pozitivně projevila i aplikace fungicidů na obsahu chlorofylu v listech, zejména u kombinace Amistar Gold + Elatus plus (obr. 2 a, b). V době druhé bonitace porostů (tj. v období konce nalévání lusků) jsme na srážkami dobře zásobené lokalitě Skalička zaznamenali velmi slabý výskyt plísně sójové (Peronospora manshurica). Tato choroba se projevovala hranatými, světle zelenými skvrnami na listech sóji, a to jak na kontrolní (fungicidy neošetřené) variantě, tak na zbytku pole (obr. 1)). Na parcelách ošetřených fungicidy jsme výskyt těchto skvrn téměř nezjistili. Zajímavé však bylo, že i na parcelách ošetřených přípravky Lignohumát MAX, Aminátor, Lexin a Litofol Active byl výskyt plísně jen minimální. Z toho lze usuzovat, že výše uvedené stimulátory pozitivně ovlivňovaly vitalitu rostlin, čímž zlepšovaly jejich přirozenou obranyschopnost. Na závěr však poznamenáváme, že při silnějším tlaku chorob nedoporučujeme s tímto pozitivním vlivem stimulátorů příliš počítat.

Z dosažených výsledků (tab. 2) je zřejmé, že aplikované stimulační látky v řadě případů přispěly k udržení většího počtu jedinců na ploše, zejména Lexin a LEXenzym. Naproti tomu ve všech případech použité stimulační látky zvýšily výšku nasazení nejspodnějšího lusku od povrchu půdy. Z důvodu jednodušší sklizně hodnotíme výšku apikálního konce nejspodnějšího lusku od povrchu půdy, která významně ovlivňuje sklizňové ztráty. Nejvíce tuto výšku v porovnání s kontrolou zvýšil přípravek LEXenzym (o 2,88 cm), Litofol Active (o 2,36 cm) a Lexin (o 2,10 cm). Největší větvení rostlin jsme zjistili po aplikaci přípravku LEXenzym, dále pak po přípravcích Litofol Active a Lexin, ale také Aminátor.  Výšku porostu nejvýrazněji podporovaly přípravky Lexin, LEXenzym a Aminátor.

Graf 1: Obsah chlorofylu v listech sóji cca 10 dní po aplikaci stimulátorů
Graf 1: Obsah chlorofylu v listech sóji cca 10 dní po aplikaci stimulátorů

Graf 2: Obsah chlorofylu v listech sóji 28 dní po aplikaci fungicidů a 40 dní po aplikaci stimulátorů
Graf 2: Obsah chlorofylu v listech sóji 28 dní po aplikaci fungicidů a 40 dní po aplikaci stimulátorů

Tab. 1: Přehled pokusných variant a orientační ceny ošetření v roce 2019

Var.

Přípravek

Dávka

Cena

1.

kontrola

-

-

2.

Amistar Gold (fáze květu)

1,0 l/ha

1415 Kč/ha

3.

Elatus Era (fáze květu)

1,0 l/ha

1780 Kč/ha

4.

Amistar Gold + Elatus Plus (fáze květu)

0,5 + 0,2 l/ha

není známa

5.

Lignohumát Max  (fáze 1. až 3. trojlístku)

0,4 l/ha

155 Kč/ha

6.

Aminátor  (fáze 1. až 3. trojlístku)

100 g/ha

205 Kč/ha

7.

Lexin  (fáze 1. až 3. trojlístku)

0,25 l/ha

385 Kč/ha

8.

LEXenzym  (fáze 1. až 3. trojlístku)

0,25 l/ha

není známa

9.

Litofol Active  (fáze 1. až 3. trojlístku)

12,0 l/ha

500 Kč/ha

Všechny varianty byly preemergentně ošetřeny herbicidem Wing P (4,0 l/ha)

Tab. 2: Výsledky vegetačního pozorování sóji po aplikaci stimulátorů a fungicidů

Varianta

Výška nasazení prvních lusků* (cm)

Počet
větví

Výška
porostu (cm)

Počet lusků na rostlině

Počet
rostlin na m2

kontrola

4,96

0,70

75,0

29,80

39,9

Amistar Gold

4,14

0,70

69,8

31,10

38,4

Elatus Era

5,76

0,90

73,0

31,10

38,4

Amistar Gold + Elatus Plus

4,83

0,80

74,6

30,70

41,2

Lignohumát Max

5,70

0,70

77,7

30,55

40,4

Aminátor

5,04

1,20

75,7

31,50

38,6

Lexin

7,06

1,30

82,1

37,40

42,2

LEXenzym

7,77

1,40

80,2

33,70

41,9

Litofol Active

7,32

1,30

77,2

35,90

39,6

Pozn.: * - výška nasazení apikálního konce nejspodnějšího lusku od povrchu půdy

Obr. 2: Listy sóji po aplikaci fungicidů a stimulátorů růstu - a) Amistar Gold, - b) Lexin
Obr. 2: Listy sóji po aplikaci fungicidů a stimulátorů růstu - a) Amistar Gold, - b) Lexin

Souhrn

Závěrem lze konstatovat, že všechny testované stimulační a fungicidní přípravky, zejména však Lexin, LEXenzym, Litofol Active a také Aminátor měly velmi příznivý efekt na utváření výnosových prvků porostu sóji. Lze předpokládat, že při větším tlaku houbových chorob by efekt použitých fungicidů byl s největší pravděpodobností výrazně vyšší.

Autoři děkují za spolupráci zemědělským podnikům - Skalagru a.s., Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. a SHR - Miroslavu Sochorovi, zejména agronomům a jednatelům uvedených podniků - Ing. Rostislavu Dvorskému, Ing. Jiřímu Plachému, Ing. Jiřímu Sobotovi, p. Miroslavu Sochorovi, Ing. Josefu Sochorovi, Ing. Václavu Vozákovi a dalším.

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.1, Ing. Pavel Procházka, Ph.D.2, Daniel Štranc1
1
ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec, 2Česká zemědělská univerzita v Praze

Související články

Choroby bramboru 4: Bakteriální choroby bramboru (III.)

23. 11. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 771x

Choroby a škůdci konvalinky

13. 11. 2020 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 778x

Fuzariózy klasu u pšenice

19. 10. 2020 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 919x

Choroby bramboru 3: Bakteriální choroby bramboru (II.)

07. 10. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 795x

Virové choroby řepky, jejich výskyt, přenos, přirozené rezervoáry a ochrana

30. 09. 2020 Ing. Lucie Slavíková a kol. Choroby Zobrazeno 1008x

Další články v kategorii Choroby

detail