BASF
BASF
BASF

AGRA

„Revyluce“ v ochraně řepky a slunečnice

02. 04. 2024 Ing. Marek Šmíka; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 697x

Pictor® Revy je špičkový fungicid a nástupce legendárního přípravku Pictor®, který zajišťuje dokonalou ochranu řepky a slunečnice proti houbovým chorobám ve fázi kvetení. Přichází na trh v roce, ve kterém bude ukončeno povolení pro používání přípravku Pictor®. Oba tyto přípravky budeme v letošním roce prodávat souběžně.

Limagrain

Rozhodným dnem pro uvádění přípravku Pictor® na trh a dnem ukončení používání je shodně 31. červenec 2024. Veškeré zásoby nebo nově nakoupený přípravek Pictor® je tak možné spotřebovat během celého období fungicidních aplikací do řepky a slunečnice. Pictor® doporučujeme nakoupit všem pěstitelům hospodařících na pozemcích s OP II. st. povrchových vod.

Hlavním znakem nového přípravku Pictor® Revy je nadstandardní účinnost na široké spektrum chorob, která je doplněná o špičkové know-how naší společnosti spočívající v supermoderní formulaci SC+.

Pictor® Revy přináší do ochrany kvetoucích olejnin novou účinnou látku mefentriflukonazol (Revysol®), v kombinaci s masivní dávkou boscalidu (SDHI), čímž rozšiřuje řadu boscalidových přípravků BASF. Právě kombinace moderního triazolu a SDHI zajišťuje maximální spektrum účinnosti proti chorobám.

Přípravek Pictor® Revy byl registrován do řepky ozimé a slunečnice. V řepce získal Pictor® Revy registraci proti hlízence obecné, alternáriové skvrnitosti brukvovitých a padlí brukvovitých. Podle obsažených účinných látek a provedených pokusů ale víme, že ochrání také před fómovou hnilobou (obě látky), plísní šedou (boscalid) a pomůže snížit rozvoj verticiliového vadnutí (Revysol®). Ve slunečnici obdržel registraci proti hlízence obecné, alternáriové skvrnitosti slunečnice, červenohnědé skvrnitosti slunečnice a fómové hnilobě. Stejně jako u řepky lze díky boscalidu očekávat účinnost na plíseň šedou.

Pictor® Revy má registraci také v pšenici, v této plodině se ale naše doporučení nemění.

Obsahuje Revysol®

Revysol® dodává přípravku Pictor® Revy neocenitelné vlastnosti jako je vynikající preventivní účinnost, razantnější kurativita, účinnost od nízkých teplot (5 °C) a v neposlední řadě také vyšší odolnost smyvu při silných děšťových srážkách, silném UV záření a masivním odpařování v důsledku vysokých teplot. Revysol® v účinkuje na hlízenku obecnou, alternáriovou skvrnitost a padlí brukvovitých.

Vykazuje významnou reziduální aktivitu, protože většina zásobních míst látky v rostlině je dobře chráněna uvnitř struktury listu.

Vnitřní zásobárny chrání účinnou látku proti vnějším vlivům, jako je déšť, odpařování a sluneční záření (UV stabilita)
Vnitřní zásobárny chrání účinnou látku proti vnějším vlivům, jako je déšť, odpařování a sluneční záření (UV stabilita)

Revysol® spolehlivě účinkuje od teplot 5 °C, zatímco jiné účinné látky ze stejné skupiny potřebují pro svoji účinnost alespoň 10–12 °C. Účinnost od nízkých teplot může být výhodou pro zemědělce hospodařící zejména ve vyšší nadmořské výšce nebo při poklesu teplot během kvetení řepky (nízké denní ale i noční teploty).

Díky svým vlastnostem a flexibilitou je Revysol® registrovaný ve většině polních i speciálních plodin. Od minulého roku ho v rámci našeho doporučení používají pěstitelé řepky v přípravku Belanty®.

Masivní dávka boscalidu

Masivní dávka boscalidu v přípravku Pictor® Revy zajišťuje preventivní účinnost a dokonalou kontinuální ochranu proti hlízence, fomové hnilobě a plísni šedé. Při porovnání množství boscalidu u našich boscalidových přípravků vycházejících z doporučených dávek, které odpovídají plným registrovaným dávkám zjistíme, že Pictor® Revy z pohledu obsaženého boscalidu nejsilnějším přípravkem. Boscalid se vyznačuje lokálně systemickým účinkem v rostlině.

Díky dvousložkovému složení zabraňuje Pictor® Revy vzniku rezistencí nepřátelských kolonií (antirezistentní řešení). Pictor® Revy poskytuje rostlinám vynikající preventivní a silnou kurativní účinnost. Zatímco boscalid poskytuje preventivní a částečně kurativní účinnost, Revysol® významně zvyšuje kuravititu nového přípravku. Nejvyšší účinnosti a vlivu na výnos však dosahuje vždy při preventivním použití.

Zesílený štít s podporou AgCelence

Pictor® Revy na trh přivádí zesílený boscalidový štít s podporou AgCelence efektu, který boscalid jako SDHI látka rostlinám poskytuje, tedy s výhodami silných fyziologických účinků působících na zdraví a vitalitu rostlin, a to v podmínkách teplotního stresu. Výsledkem je delší vegetační doba, nižší pukání šešulí, nižší výdrol a tedy vyšší výnos

Supermoderní formulace SC+

Know-how, zkušenosti a technologie výroby BASF dali vzniknout supermoderní formulaci přípravku Pictor® Revy s označení SC+. Díky ní a vlastnostem účinných látek je Pictor® Revy flexibilnější, odolnější, a především účinnější než konkurenční přípravky. Vykazuje dlouhodobě stabilní a spolehlivé působení i v extrémním podmínkách.

4 hlavní pilíře SC+ formulace:

  • vynikající přilnavost,
  • špičková aplikovatelnost a pokryvnost,
  • vysoká voděodolnost,
  • mimořádná stabilita při vysokém UV záření a teplotách.

Doporučení v řepce olejce

Pictor® Revy doporučujeme aplikovat v plné dávce 1 l/ha v rozmezí růstových fází BBCH 57–69 tj. těsně před začátkem květu až po konec kvetení. Nejvyšší účinnosti a vlivu na výnos dosahuje v termínu BBCH 61–65 (první polovina květu). V případě nižšího infekčního tlaku přípravek zlepšuje fyziologii rostliny, zvyšuje stresovou odolnost a snižuje pukání šešulí. V případě aplikace přípravku v technologii boscalidového štítu je možné po předchozí aplikaci přípravku Efilor® v dávce 0,6 l/ha snížit dávku přípravku Pictor® Revy na dávku 0,8 l/ha, nejdéle však v rozmezí 21 dnů.

Technologie špičkového ošetření řepky
Technologie špičkového ošetření řepky

Doporučení ve slunečnici

Pictor® Revy doporučujeme aplikovat v plné dávce 1 l/ha v rozmezí růstových fází BBCH 31–69 tj. od fáze 8 listů do fáze konce kvetení. Nejvyšší účinnosti a vlivu na výnos dosahuje v termínu BBCH 51–61 tj. od fáze hvězdy (květní pupen rozpoznatelný) po fázi počátku květu. Proti alternariové skvrnitosti slunečnice přípravek doporučujeme aplikovat v termínu BBCH 51. V případě nižšího infekčního tlaku přípravek zlepšuje fyziologii rostliny a zvyšuje její stresovou odolnost. V případě aplikace přípravku v systému dvojitého ošetření s přípravkem Architect® 1,2 l/ha + Turbo® 0,6 kg/ha regulace + časná ochrana) je možné po předchozí aplikaci snížit dávku přípravku Pictor® Revy na dávku 0,8 l/ha, nejdéle však v rozmezí 28 dnů.

Technologie špičkového ošetření slunečnice
Technologie špičkového ošetření slunečnice

Omezení

Pictor® Revy lze aplikovat v ochranných pásmech II. st. podzemních vod a na svazích. Jeho použití je naopak omezené v ochranných pásmech II. st. povrchových vod (v roce 2024 doporučujeme použít přípravek Pictor®, který toto omezení nemá). Ochranná vzdálenost od povrchových vodních zdrojů je pro všechny typy trysek 4 m. Mezi hranicí ošetřené plochy a hranici oblasti využívané zranitelnými skupinami je nutné dodržet vzdálenost 3 m. Přípravek nepodléhá oznamovací povinnosti, a proto jej za stanovených podmínek lze aplikovat kdykoliv během letové aktivity včel.

Výsledky pokusů v řepce

Přípravek Pictor® Revy dlouhodobě testujeme, a proto disponujeme velkým množstvím výsledků, které jednoznačně potvrzují jeho nadstandardní kvalitu. Pictor® Revy poskytuje stabilní účinnost proti významným chorobám a v každém roce významně zvyšuje výnos. Při porovnání s konkurenčními přípravky pravidelně dosahuje na lepší výsledky. Vzhledem ke složení přípravku Pictor® Revy a jeho fyzikálně-chemickým vlastnostem lze do budoucna očekávat stále vysokou účinnost a pozitivní vliv na výnos.

Průměrné navýšení výnosu ke kontrole v q/ha v jednotlivých letech ve všech pokusech - bez i s napadením. Číslo v závorce udává počet pokusů v daném roce. Pokusy BASF 2019–2023, celkem 342 pokusů.
Průměrné navýšení výnosu ke kontrole v q/ha v jednotlivých letech ve všech pokusech - bez i s napadením. Číslo v závorce udává počet pokusů v daném roce. Pokusy BASF 2019–2023, celkem 342 pokusů.

Srovnání účinnosti na hlízenku obecnou v % s přípravkem prothioconazole + fluopyram 1 l/ha v letech 2019–2023. PINF = průměrná infekce na kontrole v daném roce. Číslo v % udává účinnost přípravků. N = počet pokusů. Pokusy BASF 2019–2023, celkem 171 pokusů.
Srovnání účinnosti na hlízenku obecnou v % s přípravkem prothioconazole + fluopyram 1 l/ha v letech 2019–2023. PINF = průměrná infekce na kontrole v daném roce. Číslo v % udává účinnost přípravků. N = počet pokusů. Pokusy BASF 2019–2023, celkem 171 pokusů.

Výsledky pokusů v ČR

Od roku 2020 jsme v České republice provedli sérii tzv. Market Development pokusů tedy pokusů porovnávaných nejprodávanější konkurenční přípravky.

Výnos semen (t/ha), Pictor® Revy vs. prothioconazole + fluopyram, pokusy BASF, n = 14, ČR 2020–23
Výnos semen (t/ha), Pictor<sup>®</sup> Revy vs. prothioconazole + fluopyram, pokusy BASF, n = 14, ČR 2020–23

Napadení hlízenkou v %, Pictor® Revy vs. prothioconazole + fluopyram, pokusy BASF, n = 14, ČR 2020–23
Napadení hlízenkou v %, Pictor<sup>®</sup> Revy vs. prothioconazole + fluopyram, pokusy BASF, n = 14, ČR 2020–23

Výnos semen (t/ha), Pictor® Revy vs. azoxystrobin + difenoconazole, pokusy BASF, n = 11, ČR 2020–23
Výnos semen (t/ha), Pictor<sup>®</sup> Revy vs. azoxystrobin + difenoconazole, pokusy BASF, n = 11, ČR 2020–23

Napadení hlízenkou v %, Pictor® Revy vs. azoxystrobin + difenoconazole, pokusy BASF, n = 11, ČR 2020–23
Napadení hlízenkou v %, Pictor<sup>®</sup> Revy vs. azoxystrobin + difenoconazole, pokusy BASF, n = 11, ČR 2020–23

Pokusy BASF s nejvyšším napadením hlízenkou

V roce 2021 jsme testovali přípravky na pokusné stanici v Rokytnici u Přerova za použití umělé inokulace řepky hlízenkou obecnou. V pokusu došlo k extrémnímu napadení na kontrole 83 %. Velký vliv na vysoké napadení měl i průběh jarní sezóny, kdy přicházely pravidelné srážky. Výnos na kontrole byl 29,9 q/ha. Níže jsou uvedeny výsledky nejprodávanějších přípravků v ČR.

Závěr

Pictor® Revy otevírá novou éru v ochraně kvetoucí řepky a slunečnice, tedy v rozhodující fázi ochrany proti houbovým patogenům. Pro svojí mimořádnou flexibilitu najde uplatnění za všech podmínek, a to jak v období intenzivních dešťových srážek, kolísání teplot v době aplikace nebo při velkém počtu slunečných dní. Svoji účinnost si zachovává i v případě nižší dávky vody a aplikace ve fázi před květem. V případě kombinace s uvedenými přípravky BASF je možné snížit jeho dávku o 20 % při zachování výkonosti. Pictor® Revy zajišťuje nadstandardní ochranu před širokým spektrem chorob a dosahuje na stabilně vysoké výnosy.

Související články

Nový závažný patogen na kořenech řepky Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

03. 04. 2024 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 804x

Priaxor® EC - dopřejte vašim obilninám to nejlepší v ochraně před houbovými chorobami

01. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 272x

Choroby olejnin: Listové skvrnitosti světlice barvířské

25. 03. 2024 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 304x

Tango® Flex - nová konstelace úspěchu

03. 03. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 313x

Daxur® - pomůže udržet rovnováhu mezi výnosem a příznivou cenou ošetření

01. 03. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 345x

Další články v kategorii Choroby

detail