BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

19. 07. 2022 Ing. Marek Světlík, Ph.D., Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 212x

Moření osiva ozimých obilnin je základním agrotechnickým ochranným opatřením, které má zásadní vliv na zdravotní stav, klíčivost a vitalitu rostlin. V současné době máme na trhu celou řadu standardních mořidel, které zajistí ochranu obilnin proti základním chorobám osiva a vzcházející rostliny.

Proseeds

Příchodem některých moderních účinných látek ze skupiny SDHI do oblasti moření osiva obilnin vznikla nová třída standardních mořidel, které vylepšují fungicidní účinnost klasických mořidel o pozitivní vliv na fyziologii rostlin, podporu kořenového systému a protistresový efekt. V tomto segmentu se úspěšně používá naše prémiové mořidlo Kinto® Plus. Vedle těchto klasických mořidel je v obilninách již několik let úspěšně používán speciální systém moření, kdy se společně se standardním mořidlem aplikuje na povrch obilek jedinečné fungicidní mořidlo Systiva®, které ještě navíc dokáže porosty ochránit proti chorobám pat stébelširokému spektru listových chorob až do pozdního jara. Díky unikátním vlastnostem inovativní SDHI účinné látky Xemium® dosahuje Systiva® skutečně dlouhodobé fungicidní účinnosti s výrazným stimulačním efektem podporujícím kořenový systém a nadzemní části rostliny.

Po velmi dobrých zkušenostech Systivy z jarních obilnin, kde se v současné době v ČR takto fungicidně ošetřuje více než polovina výměry jarních ječmenů, se tato technologie velmi dobře osvědčila i v ozimých obilninách, a to především v ozimých ječmenech a ozimé pšenici.

Fungicidní mořidlo Systiva® je v podstatě nepostřikovým fungicidem aplikovaným na osivo obilnin, který porosty dlouhodobě ochrání a tím dokáže nahradit klasické listové fungicidy. Díky tomu pěstitelé obilnin šetří náklady na fungicidní ochranu, dosahují stabilních výnosů a kvality, a výrazně jim ubylo starostí, neboť se mohou na tuto technologii spolehnout. Spokojenost se Systivou v ozimých obilninách dokazuje každoroční nárůst ošetřených ploch. Na tomto vzestupném trendu má bezesporu velký podíl rozšiřující se minimalizační technologie, pěstování obilnin po obilnině či kukuřici, větší množství posklizňových zbytků na povrchu či vrchní vrstvě půdy, restrikce v ochraně rostlin, a především pozitivní zkušenosti s touto technologií ochrany obilnin. V současnosti prakticky všichni dobří dodavatelé osiv mají moření Systivou ve své nabídce.

Co pěstitelé mohou od Systivy očekávat?

O přínosech Systivy již bylo prezentováno mnoho faktů a výsledků, ale nejcennější jsou vždy vlastní praktické zkušenosti. Dále v článku uvádíme zajímavé výsledky pokusů se Systivou v ozimé pšenici, kterých bylo dosaženo ve střední a jihovýchodní Evropě v letech 2018–2020. Z grafu 1 je patrné, že se jedná o skutečně rozsáhlý souhrn výsledků, který zahrnuje celkem 494 pokusů z pšenice. Z uvedených výsledků vyplývá, že v ozimé pšenici bylo díky moření Systivou dosaženo ekonomicky příznivého průměrného přírůstku výnosu 530 kg/ha.

Systiva® v ozimé pšenici (2018–20, pokusy BASF ST a JV Evropa)
Systiva® v ozimé pšenici (2018–20, pokusy BASF ST a JV Evropa)

V suchých letech jsou porosty se Systivou silnější, mohutnější, mají vyrovnanější odnože, což je dáno podporou tvorby silnějšího kořenového systému, který zabezpečí lepší příjem živin a hospodaření s vodou. Ve vlhčích letech kromě tohoto benefitu Systiva® zabezpečí kompletní ochranu proti houbovým chorobám jako jsou choroby pat stébel, padlí travní, braničnatky, rzi většinou až do pozdního jara. Díky tomu ušetříte jednu aplikaci fungicidu a navíc neřešíte stále častější omezení v ochranných pásmech vod, na svazích a v obytných zónách. Tím nejdůležitějším benefitem je pak výrazné zvýšení výnosu a kvality výsledného produktu. Tyto tři přínosy jsou velmi podstatné, protože v souhrnu znamenají uspořený čas, náklady, vyšší výnos a méně starostí.

Systiva® dokáže vyřešit choroby pat stébel

Vzhledem k faktu, že dochází k zákazu registrovaných účinných látek proti skupině chorob pat stébel, bude důležité volit vhodný systém ochrany již před setím. Vysoké riziko výskytu chorob pat stébel vzniká zejména při časném zásevu ozimů, volbě raných odrůd a pěstování pšenice po pšenici. Z praxe i výsledků maloparcelkových pokusů se dlouhodobě potvrzuje, že fungicidní mořidlo Systiva® vykazuje vysoký účinek i v tomto segmentu fungicidní ochrany. Díky tomu odpadá starost o volbu vhodného fungicidu pro postřik v časném termínu ošetření T1, snižuje se časová náročnost plánování polních operací v tomto termínu a odpadá závislost na průběhu počasí.

Doporučení pro systém fungicidní ochrany s použitím fungicidního mořidla Systiva®

Jako následné ošetření se podle rozvoje houbových chorob a jako pojistka dobré kvality produkce doporučuje použití fungicidu Revycare®. Revycare® obsahuje azol Revysol® a strobilurin pyraclostrobin, tím se nabízí jako ideální partner v technologii využívající nepostřikový fungicid Systiva s účinnou látkou Xemium® ze skupiny SDHI (karboxamidy). Při použití Systivy a následné aplikaci fungicidu Revycare® tak kombinujeme účinné látky s třemi různými mechanizmy účinku, čímž zajistíme dokonalou ochranu proti všem listovým chorobám pšenice a ječmene (včetně agresivní ramuláriové skvrnitosti) a navíc díky Agcelence® efektu povzbudíme přirozené fyziologické procesy v rostlinách. V případě, že chcete následnou ochranu zaměřit především proti klasovým chorobám, doporučujeme aplikaci fungicidního řešení Osiris® Pack (Alterno® + Curbatur®) ve fázi metání až kvetení. Díky kombinaci účinné látky metconazole s masivní dávkou ú. l. prothioconazole budete mít zajištěnou nejenom vysokou účinnost na klasová fuzária, ale i kvalitní ochranu posledních listů.

Tuto technologii jsme ověřili také ve společných pokusech se společností Limagrain, se kterou probíhá dlouhodobé testování výkonnosti mořidla Systiva® v systému kompletní ochrany obilnin. V roce 2020 jsme testovali efekt kompletní technologie. Osivo bylo namořenou fungicidním mořidlem Systiva® v dávce 1,5 l/t, následně byl na praporcový list aplikován nový fungicid Revycare® v dávce 1,2 l/ha a proti klasovým chorobám byl použit fungicid Osiris® Pack v dávce 0,5 + 0,5 l/ha. Technologie byla testována na 13 různých odrůdách pšenice ozimé. Tato technologie dokázala kompletně ochránit porosty proti všem chorobám po celou dobu vegetace a výsledkem bylo v průměru navýšení výnosu o 2,5 t/ha, což reprezentuje při ceně pšenice 8 500 Kč/t navýšení výnosu v hodnotě 21 250 Kč/ha. Zároveň došlo i k navýšení HTS o 12 %.

Výsledky společných pokusů BASF a Limagrain - Ozimá pšenice, lokalita Kujavy, 2021
Průměr ze 17 odrůd, navýšení výnosu a HTS oproti kontrolní variantě (pouze Kinto® Duo)
Výsledky společných pokusů BASF a Limagrain – Ozimá pšenice, lokalita Kujavy 2021. Průměr ze 17 odrůd, navýšení výnosu a HTS oproti kontrolní variantě (pouze Kinto® Duo)

Doporučení pro použití fungicidního mořidla Systiva® v technologii ochrany ozimé pšenice a ozimého ječmene
Doporučení pro použití fungicidního mořidla Systiva® v technologii ochrany ozimé pšenice a ozimého ječmene

Související články

Choroby přenosné osivem a moření osiva ozimých obilnin

18. 08. 2022 RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 51x

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

13. 08. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 103x

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 174x

Choroby černého rybízu

06. 08. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 188x

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

02. 08. 2022 Bc. Zuzana Lišková; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 178x

Další články v kategorii Choroby

detail