BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Serenade® ASO - biologický přípravek pro široké spektrum plodin

06. 05. 2019 Mgr. Zdeněk Vošlajer, Ing. Marian Havlíček; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 4560x

Společnost Bayer představila a od roku 2018 zajistila dostupnost přípravku Serenade® ASO pro české zemědělce. V první vegetační sezóně bylo doporučeno použití převážně v plodinách, jako je réva vinná, ovoce či zelenina. I přesto si někteří pěstitelé vyzkoušeli první provozní aplikace tohoto přípravku i v polních plodinách. A právě předáním zkušeností s použitelností přípravku Serenade® ASO v polních plodinách se poradenský team společnosti Bayer věnuje v letošním roce.

Limagrain

Nejprve však několik základních údajů o samotném přípravku. Serenade® ASO je biofungicid a baktericid do širokého spektra plodin. Lze jej uplatnit jak v čistě ekologickém režimu pěstování plodin, tak i v rámci systému integrované či konvenční produkce, kde je alternativou aplikací chemických prostředků na ochranu rostlin.

Přípravek Serenade® ASO je založen na mikrobiální účinné látce. Jedná se vyselektovaný specifický kmen QST 713 poměrně běžné bakterie Bacillus subtillis, který má oproti jiným kmenům B. subtillis odlišné vlastnosti vhodné pro použití v ochraně rostlin.

Finální formulace přípravku vyráběná procesem fermentace je směsí spor a lipopeptidů, což jsou produkty metabolizmu mikroorganizmu B. subtillis. Při foliárních aplikacích jsou lipopeptidy zodpovědné za samotnou fungicidní a baktericidní účinnost. Jedná se o stabilní látky, které nejsou ovlivňovány vlivy okolního prostředí jako je UV záření, pH aplikační tekutiny, teplota či kombinace se syntetickými pesticidy. I proto je kvalitně vyrobený přípravek skladovatelný v běžných podmínkách jako konvenční pesticidy po dobu 2 let.

Serenade® ASO se vyznačuje 3 způsoby účinku: fungicidní, baktericidnízlepšení zdravotního stavu rostlin.

Způsoby biologického účinku Serenade® ASO obsahující živé spóry Bacillus subtillis QST 713
Způsoby biologického účinku Serenade® ASO obsahující živé spóry Bacillus subtillis QST 713

Fungicidní účinnost je dána stavbou a vlastnostmi skupiny lipopeptidů produkovaných B. subtillis (agrastatin, iturin, surfactin), které na základě vodního gradientu penetrují buněčné stěny cílového houbového patogena. Mezi důležité choroby kontrolované přípravkem Serenade® ASO v rámci polních plodin patří převážné fuzariózy, padlí, hlízenka, černě či foma.

Bakteriální účinnost přípravku obstarává jiná skupina lipopeptidů (macrolactin, bacilysin, difficidin), kdy tyto lipopeptidy konkurenčně využívají stejné látky, jako potřebují pro stavbu buněčných stěn bakteriální patogenní druhy. Přípravek účinkuje především proti rodům Pseudomonas, Xanthomonas a Clavibacter.

Třetím a neméně důležitým způsobem účinku přípravku Serenade® ASO je podpora zdravotního stavu a celkové obranyschopnosti rostlin. Při foliární aplikaci mikrobiální částice stimulují metabolizmus některých fytohormonálních látek (peroxidáza, kyselina salycilová a giberelinová), čímž se zvyšuje přirozená odolnost rostlin jak vůči houbovým patogenům, tak i abiotickým stresům. Při aplikaci přípravku do půdy mikrobiální částice kolonizují povrch kořenů, kde stimulují především produkci auxinu, který podporuje celkový růst rostliny. Bakteriální částice rovněž produkují degradační enzymy, které usnadňují příjem organických látek kořenovým systémem rostlin. Velkým přínosem pro zdravotní stav rostlin je i fakt, že aplikace přípravku Serenade® ASO napomáhá zvýšit úroveň metabolizmu do takové míry, že rostlina je schopna rychleji odbourávat rezidua z předchozích aplikací klasických pesticidů.

V rámci provozních aplikačních podmínek je nutno jmenovat hlavně výhradně preventivní způsob použití přípravku Serenade® ASO a kratší odstupy mezi aplikacemi. Přípravek nelze použít kurativně či eradikativně. V rámci obecných doporučení je třeba zmínit alternaci s ostatními přípravky na ochranu rostlin a to jak v bio režimu, tak i v systémech integrované produkce. Při použití přípravku je doporučeno používat filtry hustoty 50 mesh. V rámci pěstitelských systému polních plodin je účinnostně jistější aplikovat formou tank-mixů se sníženou dávkou chemických přípravků. Také vhodné načasování aplikace samotného přípravku přinese kvalitní účinnost proti cílovým patogenům a to v závislosti na konkrétní plodině, citlivosti choroby, podmínek v porostu a reálném nastavení agronomických očekávání s ohledem na perzistenci působení biologického přípravku.

Vždy je možno se spolehnout na fakt, že přípravek nemá negativní vliv jak na operátora, tak i na okolní prostředí a to jak rostliny, tak necílové organizmy včetně člověka. Stejně tak je přípravek hodnocen jako bezpečný vzhledem k jakýmkoliv typům vod.

Použití v obilninách

Rozsah registrace přípravku Serenade® ASO v obilninách je poměrně široký. V rozmezí růstových fází 25–77 BBCH lze přípravek apli­kovat proti padlí travnímu, rzi pšeničné, ječné a plevové, hnědé a ramuláriové skvrnitosti ječmene, braničnatce pšeničné a plevové, plísni sněžné, fuzariózám klasů a černím na obilninách. Celkem jsou povoleny 4 aplikace v dávce 2,0–6,0 l/ha a dávce vody 200 až 400 l/ha. Aplikační interval je poměrně široký v rozmezí 5–14 dní, kdy je třeba dodržet podmínky pro preventivní aplikaci.

Hlavním a praktickým doporučením pro použití v obilninách je apli­kace proti fuzariózám v termínu T3 od počátku do poloviny kvetení (61–65 BBCH) před etablováním fuzarióz v klasech. Serenade® ASO je možno aplikovat samostatně v dávce 4,0 l/ha nebo v tank-mixu s konvenčními fungicidy v dávce na spodní hranici doporučené dávky, např. Prosaro® 250 EC v dávce 0,5–0,75 l/ha.

Vzhledem k širokému rozsahu registrovaného použití je možno dále doporučit i použití v termínu T0–T1 (25–31 BBCH), a to buď už v podzimních aplikacích či časně na jaře. Tato aplikace je cílena nejen k oddálení časných infekcí padlí či braničnatky pšeničné, ale také ke stimulaci odolnosti porostů proti stresovým faktorům. Preventivní potlačení časných chorob dává prostor ke kvalitnější odezvě porostu na zásah fungicidy v pozdějších růstových fázích. Aplikaci lze provést samostatně či v tank-mixu s jinými prostředky na ochranu rostlin. Toto aplikační doporučení se stává oblíbeným v zemích západní Evropy, převážně ve Francii.

Při využití pozitivních vlastností přípravku Serenade® ASO je možné také doporučit aplikaci v termínu T4 (69–77 BBCH), kdy lze použití tohoto přípravku v dávce 2,0–4,0 l/ha směřovat proti černím a dalším chorobám zrajícího zrna. Výsledkem je zvýšení kvality sklizeného zrna v situaci, kdy již nelze klasické fungicidy použít vzhledem ke stanovené ochranné lhůtě.

Schéma použití Serenade® ASO v obilninách
Schéma použití Serenade® ASO v obilninách

Použití v olejninách

V rámci olejnin je Serenade® ASO registrováno v plodinách: řepka olejka, mák, slunečnice a hořčice. Cílovými patogeny jsou hlízenka obecná, fomová hniloba, alternariová skvrnitost či plíseň šedá. Celkem je povoleno 6 aplikací v dávce 2–4 l/ha a dávce vody 200 až 400 litrů. Aplikační interval je stejně jako v obilninách 5–14 dní.

Přípravek lze proti jednotlivým chorobám použít v průběhu celé sezony (12–89 BBCH), ale praktické doporučení společnosti Bayer směřuje zejména k aplikaci v době kvetení proti hlízence (55 až 65 BBCH) a k preventivní ochraně šešulí proti černím od doby dokvétání do doby jejich největší citlivosti k napadení (65–79 BBCH). Doporučená dávka při samostatném použití je 4,0 l/ha nebo v tank-mixu s konvenčními fungicidy v dávce 2,0 l/ha. Pro kombinaci je možno doporučit přípravek Propulse® v dávce 0,5–0,8 l/ha, případně další vhodné fungicidy, jako je Tilmor®, Prosaro® 250 EC, Horizon® 250 EW či Sfera® 535 EC, a to dle registrace v jednotlivých plodinách. Při ochraně převážně proti šešulovým škůdcům řepky je vhodné spojit aplikaci insekticidu s použitím Serenade® ASO v dávce 4,0 l/ha, což prodlouží fungicidní ochranu porostu proti pozdním infekcím hlízenky, či ochrání tvořící se šešule proti primárním infekcím alternárie a plísně šedé.

Dotace

Náklady na aplikaci přípravku Serenade® ASO je možné snížit vstupem do Rozšířené dotační podpory biologické ochrany rostlin v ČR, dotační program Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, část Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin. Žadatel se zavazuje na pětileté období, že v případech, kdy bude nutné zasáhnout proti škodlivým organizmům, na jejichž regulaci je povolen prostředek biologické ochrany rostlin, jej za vhodných podmínek přednostně využije. V případě polních plodin je tak možné získat 25% vynaložených nákladů, resp. maximálně 518 Kč/ha u obilnin, 384 Kč/ha při použití v řepce olejce.

Závěr

Serenade® ASO je moderní přípravek, jehož použití dává prostor k ekologizaci zemědělství. Zcela nové způsoby účinku delegují tento přípravek pro zařazení v rámci antirezistentních opatření. Při použití v systémech ekologické či integrované produkce je možné se spolehnout na bezpečnost použití, absenci jakýchkoliv omezení či plasticitu použití díky možnosti kombinace s ostatními prostředky na ochranu rostlin.

Související články

Balíček Slape® Trio a Stemper®: Nová ekonomicky výhodná nabídka

12. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 81x

Prognóza výskytu stéblolamu na obilninách a způsoby ochrany

11. 06. 2024 Mgr. Jana Palicová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 214x

Pevná konstanta pro zdraví a energii obilnin

11. 06. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 105x

Romeo si plodiny zamilují

09. 06. 2024 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 87x

Výskyt chorob obilnin a možnosti fungicidní ochrany

06. 06. 2024 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 105x

Další články v kategorii Choroby

detail