BASF
BASF
BASF

AGRA

Rezidua přípravků na ochranu rostlin

08. 04. 2024 Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.; Masarykova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 704x

Průlomová studie projektu SPRINT odhalila znepokojivou skutečnost: rezidua přípravků na ochranu rostlin (pesticidů) jsou rozšířená jak v zemědělském prostředí, tak v obytném prostředí farem, což vyvolává obavy o životní prostředí a lidské zdraví. Tato nová zjištění jsou významnou zprávou pro rozhodovací orgány Evropské unie. Zdůrazňují naléhavou potřebu regulačních opatření k řešení problému spoluvýskytu pesticidních reziduí ve směsích jak ve složkách prostředí, včetně prostředí vnitřního, tak v lidských tělech. Nedávné publikace výsledků odhalují potenciál negativních dopadů takových směsí na lidské zdraví a fungování ekosystémů.

Albíit

Již desítky let se pesticidy celosvětově používají ke zvýšení zemědělské produktivity, avšak kumulativní účinky způsobené tím, že se jejich rezidua v prostředí vyskytují ve směsích, jsou do značné míry přehlíženy. Vědecká komunita stále častěji odhaluje alarmující trend: rezidua pesticidů, která jsou často posuzována z hlediska rizikovosti podle jednotlivých látek, se ve skutečnosti v ekosystémech ve velké míře mísí. Tento problém se neomezuje pouze na zemědělská pole a vodní plochy, ale také na samotné domovy zemědělců a jejich sousedů.

Rezidua pesticidů v prostředí

V rámci projektu SPRINT byly v roce 2021 v 10 evropských zemích provedeny odběry vzorků životního prostředí, zemědělských plodin, hospodářských zvířat i lidí (farmařících či žijících blízko polí, či zcela mimo zemědělskou krajinu). Plán studie byl publikován v prestižním časopise Plos One.

Nedávno byl zveřejněn první recenzovaný článek, který představuje souhrnné výsledky analýz více než 200 reziduí pesticidů ve více než 600 vzorcích životního prostředí z ekologických i konvenčních farem. Odebírané vzorky zahrnovaly půdu, vodu, sedimenty, plodiny, venkovní ovzduší a prach ve vnitřních prostorách. Pozoruhodné je, že studie odhalila, že 86 % testovaných vzorků obsahovalo rezidua pesticidů a 76 % směsi pesticidů (tedy dvě a více látek společně). Celkový počet různých pesticidů zjištěných v různých matricích se pohyboval od 76 ve venkovním ovzduší, 78 v plodinách, 99 v sedimentech, 100 v půdě až po 197 ve vnitřním prachu. Většina těchto pesticidů je na seznamu látek povolených v EU, ale významnou část směsí pesticidů představují také nedávno a dlouhodobě zakázaná rezidua. Nejčastěji byla zjištěna rezidua glyfosátu s vysokými koncentracemi ve všech studovaných vzorcích životního prostředí.

Obzvláště zarážející jsou zjištění týkající se prachu v interiérech, protože by to mohlo mít možné důsledky pro zdraví osob žijících v zemědělských usedlostech a venkovských oblastech. Prach v jednom domě obsahoval rezidua až 121 různých pesticidů.

Ačkoli studie nehodnotila konkrétní úroveň expozice obyvatel ani následná rizika pro zdraví, je znepokojující, že více než dvě třetiny reziduí zjištěných v prachu jsou podle databáze vlastností pesticidů (PPDB*) klasifikovány jako vysoce nebezpečné pro savce a jsou spojeny s nepříznivými účinky na lidské zdraví. Na základě výsledků studie byl navržen nový ukazatel nebezpečnosti pesticidů založený na prioritách pro hodnocení ekosystémů a lidského zdraví, který lze použít při dosahování cíle snižování pesticidů v rámci strategie „z farmy na vidličku“.

Profesorka Violette Geissen z Wageningen University, koordinátorka projektu SPRINT, zdůraznila dalekosáhlý význam těchto zjištění: „Náš výzkum ukazuje, že problém směsí pesticidů přesahuje hranice zemědělských polí a zasahuje i do domácností lidí pracujících na farmách a jejich sousedů. Výsledky ukazují, že směsi reziduí pesticidů jsou nejen poměrně běžné v zemědělském i obytném prostředí, ale že mohou být také velmi komplexní a složením různé dle daného prostředí. K lepšímu pochopení rizik pro ekosystém a lidské zdraví potřebujeme hlubší pochopení dopadu chemických směsí v terénu a související údaje o expozici a účincích. Naléhavě potřebujeme postupy integrovaného hodnocení rizik, které budou reflektovat složitost reálných situací a existenci takto rozšířených směsí pesticidů.“

Další fáze projektu SPRINT se zaměří na hodnocení rizik pro ekosystém a lidské zdraví, která by identifikované směsi pesticidů mohly představovat. Projekt sbírá rozsáhlá data a jeho cílem je vyvinout nové indikátory, které poskytnou rozhodovacím orgánům EU informace a nástroje pro řešení rostoucích problémů, které představují směsi pesticidů.

Odběry vzorků půdy, vody, semen máku a mléka
Odběry vzorků půdy, vody, semen máku a mléka

Rezidua pesticidů ve vnitřním prostředí

Výsledky ze studie SPRINT zmíněné výše týkající se vnitřního prostředí, tedy domácího prachu, přinesl další nedávno publikovaný článek. Studie analyzovala 128 vzorků prachu z domácností konvenčních i ekologických zemědělců a osvětlila rozsah nebezpečí, kterým mohou být tito lidé vystaveni.

Komplexní analýza, která hodnotila přítomnost 198 reziduí pesticidů, odhalila zarážející skutečnost. Bez ohledu na způsob hospodaření farem byly ve všech 128 vzorcích prachu identifikovány směsi reziduí pesticidů. Počet pesticidů v jedné domácnosti se pohyboval mezi 25 až 121 a koncentrace se pohybovaly od stopových množství až po hodnoty o osm řádů vyšší než limity detekce (0,01–206 μg/g prachu). V nejvyšších koncentracích byly zjištěny zejména glyfosát a jeho rozkladný produkt AMPA, permethrin, cypermethrin a piperonylbutoxid.

Studie zaznamenala ve vzorcích vnitřního prachu výrazně vyšší obsah insekticidů než herbicidů a fungicidů. Vzorky z ekologických farem vykazovaly podstatně nižší hladiny reziduí pesticidů jak v celkovém množství, tak v jednotlivých koncentracích ve srovnání se vzorky z konvenčních farem.

Dříve zakázané pesticidy představovaly přibližně 29 % identifikovaných látek. Třetina (32 %) zjištěných pesticidů je dle databází chemických látek klasifikována jako látky s potenciálem akutně a chronicky ohrozit lidské zdraví. Zatím ale není známo, zda riziko pro lidské zdraví může nastat v nalezených koncentracích. Asi pětina (21 %) zjištěných pesticidů byla klasifikována jako látky s možnými důsledky pro stav ekosystémů. Reálné riziko poškození ekosystémů zatím také nebylo v projektu SPRINT spočítáno.

Dr. Irene Navarro z CIEMAT ve Španělsku a hlavní autorka studie zdůraznila význam dalšího výzkumu pro pochopení dlouhodobých důsledků expozice pesticidům ve vnitřním prostředí. „Naše zjištění zdůrazňují potřebu komplexního zhodnocení zdravotních rizik zaměřeného na vnitřní prostředí, aby bylo možné vyhodnotit, jaké dopady mají tyto směsi pesticidů na zdraví člověka.“

Tato studie potvrzuje, že zemědělci a jejich rodiny jsou běžně vystaveni reziduím pesticidů ve svých domovech. Dosud nemáme ucelené znalosti o následných zdravotních rizicích. Zjištění však zdůrazňují potřebu regulace uvádění pesticidů na trh, jejich používání a likvidace v celém jejich životním cyklu a podtrhují potřebu bezpečnějších a udržitelných zemědělských postupů, které upřednostňují životní prostředí a lidské zdraví.

*Databáze vlastností pesticidů (PPDB) je komplexní relační databáze více než 1800 pesticidů a jejich metabolitů. Byla vytvořena především na podporu hodnocení rizik. Uchovávané údaje zahrnují registrační informace, fyzikálně chemické vlastnosti, toxikologické koncové body, údaje o lidském zdraví a obchodní informace.

O projektu SPRINT

Projekt SPRINT, financovaný z programu Evropské unie Horizon 2020, stojí v čele současného výzkumu dopadů směsí pesticidů na životní prostředí a lidské zdraví. Pomocí mezioborového přístupu a shromažďování rozsáhlých dat chce projekt vytvořit soubor nástrojů pro ucelené hodnocení zdravotních rizik, který umožní posuzovat dopady pesticidů na zdraví lidí i ekosystémů. Projekt se také zabývá navrhováním cest vedoucích ke snížení používání pesticidů a jejich rizik. Navštivte webové stránky: Sprint-H2020.eu

Související články

Adjuvanty

17. 07. 2024 Ing. Kamil Kraus, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 327x

Biologická ochrana (2): Hlístice - ochrana rostlin i lidského pohodlí

26. 06. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Ochrana obecně Zobrazeno 431x

Biologická ochrana (1) - přehled možností

23. 04. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Ochrana obecně Zobrazeno 886x

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

14. 04. 2024 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 246x

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 986x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail