BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

26. 05. 2022 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 214x

V tomto příspěvku jsou uvedeny výsledky případové studie zaměřené na využití modelů degradace reziduí pesticidů v cibulovinách, kořenové zelenině a salátu pro účely nízkoreziduální a bezreziduální produkce zeleniny. Příklady degradace reziduí pesticidů jsou uvedeny pro 24 účinných látek ze skupin fungicidů a insekticidů z původně testovaných 32 účinných látek pesticidů v cibuli, póru, mrkvi, kořenové petrželi a salátu.

Proseeds

Případové studie degradace reziduí pesticidů

Modely degradace látek v cibulovinách (cibule kuchyňská, pór), podzemní a nadzemní části kořenové zeleniny (mrkev, petržel kořenová) a salátu byly stanoveny z pokusů probíhajících v letech 2008–2013. Vyjma cibule a póru, které byly pěstovány dva roky po sobě, byla ostatní zelenina hodnocena jeden rok.

Metody experimentů jsou popsány v certifikované metodice (Kocourek a kol., 2014, www.vurv.cz). Celkem byla popsána dynamika 32 účinných látek (15 fungicidů a 17 insekticidů). Většina z nich byla hodnocena na salátu (21) a cibuli (29). Z testovaných látek byla dosud registrace ukončena 7 látkám (chlorpyrifos, dimethoate, methoxyfenozide, pymetrozine, thiacloprid, beta-cyfluthrin a thiamethoxam). Kvůli obsažené látce mancozeb skončila registrace přípravkům Acrobat MZ WG (dimethomorph + mancozeb) a Ridomil Gold MZ Pepite (mancozeb + metalaxyl-M), které je možné používat do spotřebování zásob 4. 1. 2022 (registr přípravků na ochranu rostlin, eagri.cz). Výše uvedené přípravky, které obsahují dimethomorph nebo metalaxyl-M, byly povolené do některých druhů zeleniny. Protože jiné přípravky do zeleniny povolené nejsou, uvádíme v tabulkách tyto dvě účinné látky již v seznamu neregistrovaných do zeleniny. Další již neperspektivní látkou je akaricid pyridaben, který je v současné době povolen pouze na ošetření okrasných rostlin proti sviluškám, a proto se v další části článku budeme věnovat 24 účinným látkám, které jsou uvedeny v registru přípravků na ochranu rostlin.

Pesticidy byly aplikovány ve třech variantách v různých termínech, které byly voleny v závislosti na fenofázi rostlin a předpokládaném termínu sklizně. U salátu byl postřik dle varianty proveden 31–14 dní před plánovanou sklizní, u ostatní zeleniny cca 35–25 dní před plánovaným termínem sklizně (Kocourek a kol., 2014, www.vurv.cz).

U registrovaných látek byly na základě vytvořených modelů degradace reziduí a maximálních limitů reziduí (MRL) doporučeny akční ochranné lhůty (AOL; období od posledního postřiku do sklizně), při jejichž splnění bylo dosaženo limitu reziduí 25 % MRL pro nízkoreziduální produkci a 0,01 mg/kg pro produkci bezreziduální. Tyto lhůty byly porovnány se závaznými ochrannými lhůtami (OL). U neregistrovaných látek uvádíme jen dobu od postřiku, za kterou obsah reziduí klesne pod 25 % MRL a 0,01 mg/kg.

Nízkoreziduální a bezreziduální produkce salátu, cibule a kořenové zeleniny

Salát patří mezi listovou a stonkovou zeleninu. V tabulce 1 je uvedeno 8 účinných látek povolených do salátu a dalších pět látek, které nejsou do salátu registrované. U všech testovaných látek bylo možné vytvořit statisticky průkazné modely degradace s vysokým koeficientem determinace (R2 ˃ 0,89). U žádné z povolených látek nebylo třeba pro nízkoreziduální produkci prodloužit OL (tab. 1). Bezreziduální produkce byla možná pro 4 povolené látky (tab. 1). U dalších registrovaných látek byly pro bezreziduální produkci lhůty prodlouženy o 10 dní u mandipropamidu a o 2 dny u lambda-cyhalothrinu (tab. 1). U indoxacarbu se lhůta pro bezreziduální produkci prodlužuje u salátu pěstovaného na poli o 13 dní, zatímco u salátu pěstovaného ve skleníku je stanovená OL 14 dnů dostačující. U neregistrovaných látek uvádíme v tabulce 1 přehled akčních ochranných lhůt, které jsme stanovili z matematických modelů.

cibulovin byla hodnocena degradace účinných látek v cibuli kuchyňské a póru. V cibuli bylo hodnoceno 13 a v póru 5 registrovaných látek (tab. 2). Pouze u jedné z testovaných látek (fluopicolide) v cibuli nebylo možné vytvořit statisticky průkazný model degradace.

cibuli byly všechny povolené látky s výjimkou tebuconazolu degradovány pod 25 % MRL v závazné ochranné lhůtě (tab. 2). U tebuconazolu byla nízkoreziduální produkce možná po prodloužení OL o 5 dní. Bezreziduální produkci cibule umožnily látky deltamethrin, lambda-cyhalothrin, difenoconazole, pirimicarb, pyraclostrobin a spinosad, u kterých obsah reziduí klesl před koncem OL pod limit 0,01 mg/kg (tabulka 2). U dalších 6 registrovaných látek byla lhůta prodloužena o 2–27 dní (tab. 2).

V případě póru byla nízkoreziduální produkce možná u všech povolených látek kromě spinosadu, u které se OL prodloužila o 2 dny (tab. 2). Bezreziduální produkce póru nebyla možná u žádné z 5 povolených látek. Ochranné lhůty byly prodlouženy o 13–29 dní (tab. 2). U látek neregistrovaných do cibule a póru je v tabulce 2 uveden přehled akčních ochranných lhůt, které jsme stanovili z matematických modelů.

Degradace látek v kořenové zelenině byla hodnocena u mrkvekořenové petržele. Před stanovením obsahu reziduí účinných látek pesticidů byl vzorek mrkve i petržele rozdělen na kořen a nať. Nať mrkve se pro lidskou výživu používá jen velmi okrajově, ovšem často bývá zkrmována domácími zvířaty, a proto je sledování obsahu látek v nati mrkve důležité. Maximální obsah reziduí není pro nať mrkve v databázi Evropské unie (ec.europa.eu) uveden, a tak byl použit MRL pro nať petržele, který je stejný také pro listy celeru a celou řadu bylinek. Rezidua v nati petržele, resp. mrkve mají mírnější MRL. U testovaných registrovaných látek byl rozdíl mezi MRL v kořeni a nati obvykle v řádech desítek. Nejvyšší byl u difenoconazolu, kde je v listech povoleno 100× více reziduí než v kořenu viz tabulka 3A (kořen), 3B (nať). V případě spinosadu, který do kořenové zeleniny není v ČR povolen, je MRL v nati dokonce 3 000× vyšší než v kořenu. Výsledky degradací všech testovaných látek jsou uvedeny v tabulce 3A a 3B.

Z testovaných látek je nyní povoleno 5 do mrkve a 6 do petržele. Látky s neprůkaznými modely jsou vyznačeny v tabulkách 3A a 3B. Dle aktuálních informací z registru přípravků na ochranu rostlin (eagri.cz) skončila registrace přípravku Karis 10 CS (lambda-cyhalothrin) v březnu 2021. Zásoby je možné spotřebovat max. do 2. 9. 2022. Byl to jediný povolený přípravek na bázi lambda-cyhalothrinu se závaznou OL 14 dní. Všechny ostatní v současnosti povolené přípravky uvádí jen agrotechnickou lhůtu.

Pro potřeby nízkoreziduální produkce degradovaly v kořenu mrkve i petržele všechny registrované látky pod 25 % MRL v závazné ochranné lhůtě (tab. 3A). Pro tebuconazole v kořenu mrkve a difenaconazole v kořenech mrkve i petržele se nepodařilo sestavit statisticky průkazné modely, přesto byly tyto látky do konce OL detekovány v koncentraci, která nepřekračovala 25 % MRL. Bezreziduální produkci kořene mrkve i petržele bez prodloužení OL umožňovaly látky deltamethrin a lambda-cyhalothrin a dále pirimicarb, který byl hodnocen jen na petrželi. Rezidua těchto látek byla od prvního odběru 3 dny po postřiku nízká a nepřesahovala hranici 0,01 mg/kg. Naproti tomu ochranná lhůta pro bezreziduální produkci se u azoxystrobinu v kořenu mrkve a petržele prodloužila o 8 a 19 dní. V případě tebuconazolu se OL prodloužila v kořenu petržele dokonce o 29 dní (tab. 3A).

Nízkoreziduální produkce nati petržele i mrkve je u registrovaných látek možná zejména díky již zmiňovanému mírnějšímu MRL. Všechny látky s výjimkou tebuconazolu byly v OL degradovány pod limitem 25 % MRL. Pro tebuconazole v nati mrkve došlo k prodloužení OL o 28 dní. Stanovená AOL tedy dosáhla 42 dní (tab. 3B). Model pro tebuconazole v nati petržele nebyl průkazný, ale data ukazují, že do 34. dne po postřiku rezidua této látky neklesla pod 25 % MRL. Žádnou z testovaných povolených látek nelze použít pro bezreziduání produkci nati mrkve a petržele. U látek neregistrovaných do mrkve a kořenové petržele je v tabulce 3 uveden přehled akčních ochranných lhůt, který vychází z matematických modelů.

V tabulce 4 jsou u povolených účinných látek uvedeny aplikační dávky testovaných přípravků a možné alternativy přípravků za ty s již ukončenou platností.

Tab. 1: Akční ochranné lhůty v salátu pro nízkoreziduální produkci při akčním prahu 25 % MRL (AOL25) a bezreziduální produkci při akčním prahu 0,01 mg/kg reziduí v produktu (AOL0,01)

Plodina

Účinná látka

MRL (mg/kg)

OL (dny)

Nízkoreziduální produkce AOL25

Bezreziduální produkce AOL0,01

 

 

 

 

 

Salát

registrovaná


azoxystrobin

15

14

14

14

deltamethrin

0,5

7

7

7

difenoconazole

4

14

14

14

indoxacarb

3

pole 1; skleník 14

3*

14

lambda-cyhalothrin

0,15

7

7

9

mandipropamide

25

7

7

17

pirimicarb

1,5

7

7

9

spinosad

10

14

14

14

neregistrovaná


metalaxyl-M1

3

-

3*

11

acetamiprid

1,5

-

3*

13

cypermethrin

2

-

3

13

dimethomorph2

15

-

3*

12

tebuconazole

0,5

-

10

16

Pozn.: 1přípravku Ridomil Gold MZ Pepite skončila platnost (spotřebovat zásoby do 4. 1. 2022)

2přípravku Acrobat MZ WG skončila platnost (spotřebovat zásoby do 4. 1. 2022)

*model vypočítal kratší OL než 3 dny, navržená OL vzhledem k prvnímu odběru vzorků 3 dny po postřiku

Tab. 2: Akční ochranné lhůty cibulovin pro nízkoreziduální produkci při akčním prahu 25 % MRL (AOL25) a bezreziduální produkci při akčním prahu 0,01 mg/kg reziduí v produktu (AOL0,01)

Plodina

Účinná látka

MRL (mg/kg)

OL (dny)

Nízkoreziduální produkce AOL25

Bezreziduální produkce AOL0,01

Cibule

 

registrovaná

azoxystrobin

10

14

14

18

boscalid

5

14

14

41

cyprodinil

0,3

14

14

16

deltamethrin×

0,06

10

10

10

difenoconazole

0,5

21

21

21

fludioxonil

0,5

14

14

23

fluopicolide

1

7

n.s. model

n.s. model

lambda-cyhalothrin×

0,2

14

14

14

pirimicarb

0,1

14

14

14

propamocarb-hydrochlorid

2

7

7

27

pyraclostrobin

1,5

14

14

14

spinosad

0,07

7

7

7

tebuconazole

0,15

7

12

29

neregistrovaná

abamectin×

0,01

-

3**

3

acetamiprid

0,02

-

8**

8

cymoxanil

0,01

-

3**

3

cypermethrin1

0,1

-

3*

3

dimethomorph2

0,6

-

3

14

fluoxastrobin

0,04

-

11

11

chlorantraniliprole

0,01

-

4**

4

indoxacarb

0,02

-

3**

3

mandipropamide

0,1

-

12

16

metalaxyl-M3

0,5

-

3*

8

prothioconazole

0,05

-

10

13

Pór

registrovaná

azoxystrobin

10

21

21

45

deltamethrin

0,3

10

10

39

difenoconazole

0,6

14/214

14/21

34

spinosad

0,2

7

9

25

tebuconazole

0,6

21

21

34

neregistrovaná

acetamiprid

0,01

-

14**

14

cypermethrin

0,5

-

3*

50

lambda-cyhalothrin

0,07

-

10

20

Pozn.: 1cypermethrin povolen pouze pro aplikaci do půdy (Belem 0,8 MG)

2přípravku Acrobat MZ WG skončila platnost (spotřebovat zásoby do 4. 1. 2022)

3přípravku Ridomil Gold MZ Pepite skončila platnost (spotřebovat zásoby do 4. 1. 2022)

4délka OL v závislosti na přípravku: Askon (21 dní), Dagonis (14 dní)

*model vypočítal kratší AOL než 3 dny, navržená AOL vzhledem k prvnímu odběru vzorků je 3 dny po postřiku

**AOL25 by kvůli nízkému MRL (0,01–0,03 mg/kg) vyšla delší než AOL0,01; v  takovém případě platí AOL0,01

×, model nestanoven kvůli rychlé degradaci účinné látky

n.s. model, neprůkazný model (R2 < 0,5)

Tab. 3: Akční ochranné lhůty A) v kořenu a B) nati kořenové zeleniny pro nízkoreziduální produkci při akčním prahu 25 % MRL (AOL25) a bezreziduální produkci při akčním prahu 0,01 mg/kg reziduí v produktu (AOL0,01)

Plodina

Účinná látka

MRL (mg/kg)

OL (dny)

Nízkoreziduální produkce AOL25

Bezreziduální produkce AOL0,01

A) Mrkev - kořen

registrovaná

azoxystrobin

1

14

14

22

deltamethrin×

0,02

7

7

7

difenoconazole

0,4

7

n.s. model

n.s. model

lambda-cyhalothrin×

0,04

141, AT

14, 3*

14, 3

tebuconazole

0,4

14

n.s. model

n.s. model

neregistrovaná


acetamiprid

0,01

-

4**

4

cypermethrin2

0,05

-

3

6

spinosad

0,02

-

9**

9

A) Petržel - kořen

registrovaná

azoxystrobin

1

14

14

33

deltamethrin×

0,02

7

7

7

difenoconazole

0,4

7

n.s. model

n.s. model

lambda-cyhalothrin×

0,04

141, AT

14, 3*

14, 3

pirimicarb×

0,05

7

7

7

tebuconazole

0,4

14

14

43

neregistrovaná

cypermethrin×2

0,05

-

3*

3

metalaxyl-M×3

0,01

-

3*

3

spinosad

0,02

-

n.s. model

n.s. model

B) Mrkev - nať

 

registrovaná

azoxystrobin

70

14

14

54

deltamethrin

2

7

7

58

difenoconazole

10

7

7

75

lambda-cyhalothrin

0,7

141

14

46

tebuconazole

2

14

42

101

neregistrovaná

acetamiprid

3

-

4

33

cypermethrin2

2

-

22

125

spinosad

60

-

3*

24

B) Petržel - nať

registrovaná

azoxystrobin

70

14

14

17

deltamethrin

2

7

7

51

difenoconazole

10

7

n.s. model

n.s. model

lambda-cyhalothrin

0,7

141

14

57

pirimicarb

3

7

7

57

tebuconazole

2

14

n.s. model.

n.s. model

neregistrovaná

cypermethrin2

2

-

3*

66

metalayl-M3

3

-

3*

11

spinosad

60

-

3*

37

Pozn.: 1ochranná lhůta 14 dní patřila přípravku Karis 10 CS (lambda-cyhalothrin), jehož registrace skončila a lze ho používat do spotřebování zásob 2. 9. 2022; u ostatních povolených přípravků na bázi lambda-cyhalothrinu je uvedena pouze agrotechnická lhůta

2cypermethrin povolen pouze pro aplikaci do půdy (Belem 0,8 MG)

3přípravku Ridomil Gold MZ Pepite skončila platnost (spotřebovat zásoby do 4. 1. 2022)

×, model nestanoven kvůli rychlé degradaci účinné látky

*model vypočítal kratší AOL než 3 dny, navržená AOL vzhledem k prvnímu odběru vzorků je 3 dny po postřiku

**AOL25 by kvůli nízkému MRL (0,01–0,03 mg/kg) vyšla delší než AOL0,01; v  takovém případě platí AOL0,01

n.s. model, neprůkazný model (R2 < 0,5)

Tab. 4: Přípravky použité pro testování účinných látek a jejich dávkování

Plodina

Registrovaná účinná látka

Použitý přípravek*

Obsah úč. l. g/kg; l

Dávka kg; l/ha

Salát

azoxystrobin

Ortiva

250

1,0

deltamethrin

Decis Mega

50

0,15

difenoconazole

Score 250 EC1

250

0,2

indoxacarb

Steward

300

0,085

lambda-cyhalothrin

Karate se Zeon technologií 5 CS

50

0,15

mandipropamide

Revus

250

0,6

pirimicarb

Pirimor 50 WG

500

0,25

spinosad

SpinTor

240

0,4

Cibule

azoxystrobin

Ortiva

250

1,0

boscalid + pyraclostrobin

Signum

boscalid 267; pyraclostrobin 67

1,5

cyprodinil + fludioxonil

Switch

cyprodinil 375; fludioxonil 250

1,0

deltamethrin

Decis Mega

50

0,15

difenoconazole

Score 250 EC2

250

0,4

lambda-cyhalothrin

Karate se Zeon technologií 5 CS3

50

0,15

pirimicarb

Pirimor 50 WG

500

0,5

propamocarb-hydrochlorid + fluopicolide

Infinito

propamocarb-hydrochlorid 625; fluopicolide 62,5

1,6

spinosad

SpinTor

240

0,6

tebuconazole

Horizon 250 EW4

250

1,0

Pór

azoxystrobin

Ortiva

250

1,0

deltamethrin

Decis flow 2,55

25

0,3

difenoconazole

Score 250 EC2

250

0,2

spinosad

SpinTor

240

0,5

tebuconazole

Horizon 250 EW4

250

0,75

Mrkev

azoxystrobin

Ortiva

250

1,0

deltamethrin

Decis flow 2,55

25

0,2

difenoconazole

Score 250 EC2

250

0,2

lambda-cyhalothrin

Karate se Zeon technologií 5 CS

50

0,2

tebuconazole

Horizon 250 EW4

250

0,75

Petržel

azoxystrobin

Ortiva

250

1,0

deltamethrin

Decis Mega

50

0,2

difenoconazole

Score 250 EC1

250

0,4

lambda-cyhalothrin

Karate se Zeon technologií 5 CS

50

0,15

pirimicarb

Pirimor 50 WG

500

0,3

tebuconazole

Horizon 250 EW4

250

0,75

Pozn.: *přípravek obsahující povolenou látku nemusí být v plodině registrovaný, případně může být doporučeno jiné dávkování viz aktuální informace v registru přípravků na ochranu rostlin

1registrován přípravek Dagonis (difenoconazole 50 g/l)

2registrovány přípravky Askon (difenoconazole 125 g/l) a Dagonis (difenoconazole 50 g/l)

3registrován např. přípravek Jager (lambda-cyhalothrin 50 g/l)

4registrován přípravek Luna Experience (tebuconazole 200 g/l)

5registrován např. Decis Mega (deltamethrin 50 g/l)

Příklady modelů degradace účinných látek v různých druzích zeleniny

Pro ilustraci degradace fungicidů v různých druzích zeleniny byla stejně jako v minulém díle vybrána účinná látka azoxystrobin, která je obsažena v přípravcích povolených do řady druhů zeleniny. Zjištěný obsah azoxystrobinu třetí den po postřiku se v různých zeleninách lišil. V salátu činil obsah reziduí 1,8 mg na kilogram testovaného homogenizovaného vzorku, zatímco u póru byl ve dvou letech azoxystrobin stanoven v množství 0,7 a 1,2 mg/kg. Degradace probíhala i přes počáteční vyšší obsah reziduí rychleji v salátu (graf 1). U kořenové zeleniny byl významný rozdíl v obsahu reziduí mezi hodnocenou částí rostliny. V nati mrkve byla zjištěna rezidua azoxystrobinu 19,3 mg/kg, zatímco v kořeni jen 0,3 mg/kg. Podobně v nati petržele bylo stanoveno 7,8 mg/kg a v kořeni jen 0,09 mg/kg (graf 2, 3). V cibuli byl azoxystrobin ve dvou hodnocených letech stanoven v množství 0,04 a 0,2 mg/kg, tedy v koncentracích odpovídajícím podzemním částem kořenové zeleniny (graf 3).

Pro představu degradace insekticidu v zelenině byla zvolena účinná látka lambda-cyhalothrin. Tento pyretroid byl testován na všech druzích zeleniny, kde je s výjimkou póru povolen na ochranu proti škůdcům. V salátu a póru byla stanovena rezidua v množství 0,05 mg/kg a 0,03 mg/kg a také zde probíhala rychleji degradace v salátu (graf 4). V cibuli a podzemní části kořenové zeleniny se množství lambda-cyhalothrinu pohybovalo pod limitem detekce (0,01 mg/kg) a nebylo možné stanovit model. Naproti tomu v nati mrkve a petržele byl obsah lambda-cyhalothrinu zachycen nejvyšší (mrkev: 0,3 mg/kg; petržel: 0,1 mg/kg) viz graf 5.

Graf 1: Degradace azoxystrobinu v salátu a póru
Graf 1: Degradace azoxystrobinu v salátu a póru

Graf 2: Degradace azoxystrobinu v nati mrkve a petržele
Graf 2: Degradace azoxystrobinu v nati mrkve a petržele

Graf 3: Degradace azoxystrobinu v podzemních částech kořenové zeleniny a v cibuli
Graf 3: Degradace azoxystrobinu v podzemních částech kořenové zeleniny a v cibuli

Graf 4: Degradace lambda-cyhalothrinu v salátu a póru
Graf 4: Degradace lambda-cyhalothrinu v salátu a póru

Graf 5: Degradace lambda-cyhalothrinu v nati mrkve a petržele
 Graf 5: Degradace lambda-cyhalothrinu v nati mrkve a petržele

Závěry pro využití modelů degradace reziduí v praxi

Vytvořené modely degradace reziduí pesticidů potvrzují, že v různých druzích zelenin jsou stejné účinné látky nebo účinné látky ze stejných skupin odbourávány různou rychlostí a liší se také jejich počáteční hodnoty výskytu reziduí v rostlině. Rychlost degradace pesticidů byla nejvyšší u salátu, který v době po aplikaci látek výrazně zvětšoval svůj objem. Nejvyšší hodnoty výskytu účinných látek v rostlině byly pozorovány v nati kořenové zeleniny a nejnižší naopak v podzemní části kořenové zeleniny a v cibuli. Počáteční hodnoty výskytu účinných látek v póru byly obvykle nižší než v salátu, ovšem degradace v póru probíhala pomaleji.

Podmínky nízkoreziduální produkce hodnocené zeleniny je možné dodržet bez prodlužování ochranných lhůt pro registrované látky s výjimkou tebuconazolu (nať kořenové zeleniny, cibule) a spinosadu (pór). Naproti tomu bezreziduální produkce bez prodloužení OL je možná jen pro některé látky v salátu, cibuli a kořenech mrkve a petržele.

Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektů NAZV QK21020238 a RO0418.

Zdroje
Registr přípravků na ochranu rostlin. (online). cit. 25. 08. 2021; dostupné na eagri.cz.

registrovaná

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

16. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 506x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

15. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 357x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1680x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 821x

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

06. 05. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 231x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail