BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální situace v kůrovcové kalamitě v roce 2021/22

19. 12. 2022 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Škůdci Zobrazeno 1144x

Současná, již pátá kalamita, způsobená přemnožením lýkožroutem smrkovým - Ips typographus (L.), započala v roce 2003. Nyní se nacházíme v třetí etapě této kalamity, která započala v roce 2015 (2016) a nabyla svým objemem extrémních hodnot. Ty dosáhly více než desetinásobku ročního objemu evidovaného kůrovcového dříví v předchozím období. To sebou nese řadu problémů při jejím zpracování a potlačení dalšího nárůstu.

Varistar

Období 2014–2020

Máme-li hodnotit současnou etapu kůrovcové kalamity, je nutné se krátce věnovat i období, které tomu předcházelo. Současnou kalamitu, která započala již v roce 2003, můžeme rozdělit do tří etap, které se lišily objemem napadeného dříví, příčinami vzniku a přístupem k jejímu zvládnutí.

První etapa proběhla v letech 2003–2004 a byla zapříčiněna abnormálním suchem a dlouhým a teplým létem v roce 2003. Evidováno bylo při ní 1,94 mil. m3 kůrovcového dříví.

Druhou etapu lze datovat do období 2007–2010, a bylo při ní evidováno 6,45 mil. m3. Její příčinou byly pozdě zpracované polomy, zejména po orkánech Kyrill, Emma a Ivan.

Třetí etapa započala v roce 2015, opět v důsledku abnormálního sucha a nadnormálních teplot, které se opakovaly i v dalších letech, a stále trvá. Zatím v této etapě bylo evidováno 55,50 mil. m3 (dle hlášení pro LOS). V mezidobí jednotlivých etap se postupně dařilo kalamitu postupně eliminovat, ale v důsledku dalších nepříznivých faktorů došlo vždy k dalšímu nárůstu.

Jak již bylo uvedeno, třetí etapa je skutečně bezprecedentním katastrofálním stavem, dosud zcela nevídaném. Ještě rok 2015 nenasvědčoval vzniku tak závažného stavu. Objem napadeného dříví se blížil maximálním objemům evidovaným v předešlých etapách nebo kalamitách. V roce 2016 došlo ke zdvojnásobení napadeného dříví a v roce 2017 došlo vůči přechozímu roku o navýšení téměř o 10 %. Již v těchto dvou letech se začal projevovat problém, kdy do evidovaného kůrovcového dříví nejsou zahrnovány stojící nezpracované kůrovcové souše. Následoval exponenciální nárůst „zpracovaného“ kůrovcového dříví.

Rok 2021

V roce 2021 došlo k opožděnému začátku rojení, i když lze konstatovat, že jsme se více méně vrátili do stavu, který jsme znali v 60. a 70. letech minulého století. Rojení započalo v týdnu od 3. do 9. května (ojedinělé odchyty byly zaznamenány i před tímto datem). Ke kulminaci došlo v týdnu od 10. do 16. května, aby ve dvou následujících týdnech došlo v důsledku počasí k poklesu výše odchytů, přičemž v druhém týdnu (od 24. do 30. května) se téměř zastavilo. V důsledku prudkého oteplení proběhla druhá kulminace prvního rojení v týdnech od 1. do 13. června, která byla intenzivnější než první vlna. Ve vyšších polohách v tom to období první rojení teprve začalo. Šlo o dokončení prvního rojení a současně mohlo jít částečně i o sesterské přerojování.

Druhé rojení bylo rozvleklé a mnohem slabší než první rojení. Vrchol tohoto rojení proběhl v týdnech od 26. července do 8. srpna, což je z historického pohledu značně neobvyklé. Třetí rojení neproběhlo.

Průběh počasí byl sice významným faktorem při potlačení rozsahu kalamity, ale nelze opomenout ani oživení obchodu s dřívím, se zvýšenou poptávkou, a s tím související cenovou politikou, kdy se ceny dříví opět po delší době zvýšily. Nemalou roli sehrála i aktivita lesníků a všech vlastníků lesa, směřující k potlačení kalamity.

Celkový objem evidovaného kůrovcového smrkového dříví se proti roku 2020 snížil zhruba o jednu třetinu, a to po několikaletém předchozím nárůstu.

Rok 2022

Průběh počasí v roce 2022 byl pro kůrovce opět, stejně jako v roce 2021, více méně nepříznivý a pro lesníky a ochranu lesa příznivý.

Začátek letošního rojení byl proti minulým rokům zpožděný, avšak opětovně, jako v roce 2021, se dostal stavu, který jsme znali v 60. a 70. letech minulého století. Rojení započalo v týdnu od 25. dubna do 1. května, přičemž ojedinělé odchyty byly zaznamenány i před tímto datem. Ke kulminaci došlo v období od 9. do 22. května. V následujících dvou týdnech došlo v důsledku průběhu počasí k prudkému poklesu výše odchytů, přičemž v druhém z těchto týdnů se letová aktivita lýkožroutů téměř zastavila. V důsledku prudkého oteplení proběhlo dokončování prvního rojení a současně i sesterského přerojování ve 23.–27. týdnu; průběh rojení byl rozkolísaný a do značné míry závisel i na nadmořské výšce.

Tím došlo ke zpoždění začátku druhého rojení, které započalo ve 29. týdnu a v následujícím týdnu kulminovalo v období od 18. do 31. července. Léto bylo abnormálně teplé, takže vývoj byl opět urychlen, avšak deštivé září let lýkožrouta ukončilo. Došlo tedy pouze k založení dvou generací lýkožrouta, přičemž ta druhá generace již napadené stromy v naprosté většině již neopustila.

Kromě průběhu počasí se na dalším potlačení kalamity podílejí i další socio-ekonomické faktory. Je to především zvýšená poptávkou po dřevu, započatá již v minulém roce - dříví se už v lese dlouhodobě neskladuje a v relativně krátkém čase po těžbě les opouští. S tím úzce souvisí i zpeněžení dřeva, které se dostalo na úroveň před kalamitou, v některých případech je dokonce vyšší

V roce 2022 předpokládáme objem kůrovcové těžby na cca 6 mil. m3, což je další pokles. Proti roku 2021 je to přibližně o jednu třetinu. Stále je to ale zhruba trojnásobek objemu evidovaného kůrovcového smrkového dříví z vrcholů předchozích kalamit (opět vztaženo asi na 2/3 rozlohy lesů v ČR, takže důvody k optimismu nejsou zatím stále namístě, i když pokles druhým rokem po sobě k jisté míře optimismu vede.

Výhled do roku 2023

Bylo by více než potěšitelné, kdyby pokles kalamity pokračoval stejným tempem, jako v letech 2021 a 2022. Je zde ovšem několik faktorů, které mohou tento proces negativně zvrátit. V prvé řadě je to průběh počasí. Stačí, aby se opakoval rok 2015 nebo 2018 a situace se zhorší. Zásoba lýkožrouta v porostech je stále velmi vysoká.

Dalším rizikem je možnost chemické asanace napadeného dříví. Skončila použitelnost přípravků s účinnou látkou alfa-cypermetrin (Vaztak Les, Vaztak Active, Storanet, Trinet-P, u některých dalších přípravků s účinnými látkami deltamethrin a cypermethrin může v roce 2023 použitelnost skončit, takže problém se posune do roku 2024. Včetně potencionálního průběhu počasí.

Otázkou zůstává, jak se do pokračování kůrovcové kalamity promítne ukončení platnosti opatření obecné povahy. To umožňovalo odklad těžby sterilních kůrovcových souší, ale ke konci roku 2022 by měly být tyto souše vytěženy, což bude mít dopad do těžebních kapacit.

Graf 1: Objem evidovaného kůrovcového smrkového dříví dle hlášení Lesní ochranné služby
Graf 1: Objem evidovaného kůrovcového smrkového dříví dle hlášení Lesní ochranné služby

Graf 2: Objem evidovaného kůrovcového smrkového dříví dle hlášení Lesní ochranné služby, dopočítaný na 100 % rozlohy lesů a se zohledněním údajů SSÚ (Pozn.: údaje SSÚ za rok 2020 a 2021 nejsou zatím zahrnuty)
Graf 2: Objem evidovaného kůrovcového smrkového dříví dle hlášení Lesní ochranné služby, dopočítaný na 100 % rozlohy lesů a se zohledněním údajů SSÚ (Pozn.: údaje SSÚ za rok 2020 a 2021 nejsou zatím zahrnuty)

Příspěvek vznikl za podpory Ministerstva zemědělství v rámci smlouvy na zajištění Lesní ochranné služby.

Související články

Užitečné organizmy (50): Mšicomaři (V)

19. 02. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 344x

Užitečné organizmy (49): Mšicomaři (IV)

29. 01. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 329x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (53): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VII. - Rezidua insekticidů v brukvovité zelenině

22. 01. 2024 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 525x

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2023

18. 01. 2024 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava Škůdci Zobrazeno 333x

Genom saranče pouštního

14. 01. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 296x

Další články v kategorii Škůdci

detail