BASF
BASF
BASF

AGRA

Drôtovce - nebezpečný škodcovia vzchádzajúcich rastlín kukurice a ich regulácia morením osiva

21. 12. 2022 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta, s.r.o. Nitra Škůdci Zobrazeno 2371x

Drôtovce, larvy kováčikov (čeľaď Elateridae), sú najnebezpečnejší pôdny škodcovia jarných plodín, ktoré ničia už vzchádzajúce rastliny kukurice. V posledných rokoch je ich význam na vzostupe. Príčiny zvýšených škôd súvisí s minimalizačným spracovaním pôdy a zmenou štruktúry rastlinnej výroby. Zvýšenie plôch kukurice vytvára väčšie množstvo nerozložených rastlinných zvyškov čo poskytuje dostatok potravy pre drôtovce počas ich viacročného vývinu.

Varistar

Regulácia drôtovcov je veľmi náročná, priame opatrenia sú pre zákaz niektorých pôdnych insekticídov veľmi obmedzené. Preto sú v stratégií ochrany poľných plodín pred drôtovcami významné agrotechnické metódy. Pre dlhý vývojový cyklus drôtovcov je nutné regulovať drôtovce v rámci celého osevného postupu jedného podniku. Jednou z plodín kde sa dá priamo zasiahnuť proti drôtovcom je kukurica. Preto sme založili v rámci SR niekoľko poľných pokusov s povolenými insekticídnymi moridlami: Force 20 CS (tefluthrine), Lumiposa (cyantraniliprole).

Drôtovce sú larvy chrobákov z čeľade kováčikovité, Elateridae. Dospelé jedince sa nazývajú kováčiky. Čeľaď Elateridae zahŕňa 398 rodov s 8 500 druhmi. V Strednej Európe je zastúpených 50 rodov so 168 druhmi. Najrozšírenejším deštruktívnym druhom: Agriotes lineatus, po ktorom nasleduje A. obscurusA. sputator. Na Slovensku Masler v prieskume koncom šesťdesiatych rokov zistil 12 škodlivých druhov kováčikov. Percentuálne prevládal rod Agriotes, poradie druhov sa menilo v závislosti od oblastí. Na juhozápadnom Slovensku bol dominantný druh A. brevis, v južnej časti stredného Slovenska a vo Východoslovenskej nížine dominoval A. sputator. Tretí po poradí bol A. ustulatus, po ňom nasledoval A. obscurus a v zanedbateľnom množstve A. linestus.

Bionómia a ekológia škodcu

Kováčiky majú viacročný vývoj, trvá 3–5 rokov. Druhy A. brevis, A. sputator, A. obscurus, A. linestus prezimujú v štádiu larvy okrem posledného roku vývoja, keď prezimuje imago v pôde v hĺbke 20– 0 cm. Výnimkou je druh Agriotes ustulatus (kováčik poľný), ktorý prezimuje vždy v štádiu larvy.

Imága sa objavujú na povrchu pôdy, keď teplota povrchovej vrstvy je nad 10 °C, čo v jednotlivých rokoch spadá najskôr na začiatok apríla, kým A. ustulatus od polovice júna do polovice augusta. Imága sa živia na listoch obilnín a tráv. Aktivita imág trvá tri mesiace (apríl–jún).

Oplodneniu prichádza polovicou mája, samičky kladú vajíčka do pôdy na poliach obsiatych predovšetkým hustosiatymi obilninami a viacročnými krmovinami. Vajíčka potrebujú na vývoj vysokú vlhkosť nad 90 %, vývoj trvá 30 dní. Vyliahnuté larvy dlhé 2–2,5 mm sa živia najprv humusom, neskôr rastlinnými zbytkami a podzemnými časťami rastlín. Larvy majú dlhý vývoj 3–5 rokov, počas ktorého sa 9krát zvliekajú. Kuklia sa v pôde v hĺbke 10–30 cm, štádium trvá približne mesiac, imágo pôdu opúšťa na jar. Vývojový cyklus druhu A. ustulatus je kratší, trvá len 1–2 roky.

Škodlivosť

Drôtovce sú výrazné polyfágy, napádajú prakticky všetky pestované rastliny a mnohé divorastúce. Škodia na obilninách, okopaninách, strukovinách, krmovinách, zelenine a na ovocných stromoch. Hospodársky najvýznamnejšie škody zapríčiňujú na cukrovej repy, kukurici, zemiakoch a iných okopaninách. Menej poškodzuje strukoviny, repku, horčicu, pohanku a cibuľu. Poškodzujú podzemné časti rastlín: naklíčené osivo, korene a podzemné časti stonky, prenikajú do nich celým telom alebo len časťou tela. Konzumujú iba stravu v tekutej forme, preto musia rozžuvať a pomiagať väčšie množstvo potravy ako potrebujú. Z toho dôvodu sú veľmi pažravé a uprednostňujú mladé čerstvé časti rastlín, ktoré obsahujú veľa vody a vyhýbajú sa starším častiam rastlín.

Drôtovce sú najnebezpečnejšie pre posiate osivo, naklíčené osivo a vzchádzajúcu mladú rastlinu. Ak sú napadnuté rastliny v týchto vývojových fázach, bývajú často úplne zničené a vytvárajú sa v poraste menšie či väčšie miesta bez rastlín alebo s malým počtom rastlín na jednotku plochy (ohniská).

Kritickým štádiom repy a kukurice je obdobie od klíčenia po vytvorenie niekoľko listov, je to obdobie od polovice apríla do polovice mája. Pri zemiakoch sa poškodenia zvyšujú v závere vegetácie, v dobe jej ukončenia vegetácie a zberu.

Larvy kováčikov - drôtovce, rôzne instary
Larvy kováčikov - drôtovce, rôzne instary

Drôtovec vedľa poškodenej rastliny kukurice
Drôtovec vedľa poškodenej rastliny kukurice

Podmienky, ktoré vyhovujú škodcovi

Rozmnožovaniu kováčikov vyhovuje pestovanie obilnín a ďatelinovín na veľkých plochách, opakovaná sejba obilnín a pestovanie obilnín v monokultúre. Zvýšenie škôd súvisí s minimalizačným spracovaním pôdy a zmenou štruktúry rastlinnej výroby. Zvýšenie plôch kukurice vytvára väčšie množstvo nerozložených rastlinných zbytkov, čo poskytuje dostatok potravy pre drôtovce počas ich viacročného vývinu. Tiež im vyhovuje prítomnosť burín (zaburinenosť) a aj intenzívne používanie insekticídov lebo okrem škodcov zničia aj ich prirodzených nepriateľov.

Z abiotických faktorov najväčší vplyv na výskyt a dynamiku populácie má vlhkosť pôdy. Vajíčka nakladené do suchej pôdy rýchlo strácajú vodu a ako aj mladé larvy sušia sa a hynú.

Okrem abiotických faktorov na populáciu drôtovcov značne vplývajú aj prirodzený nepriatelia. Z prirodzených nepriateľov najvýznamnejšie populáciu kováčikov ovplyvňujú rôzne druhy dravých chrobákov z čeľade bystruškovitých (Carabidae) a vtáky (vrany, bažanty). Populačnú hustotu škodcu výrazne znižujú entomopatogéne huby z rodu Metarrhizium, BeauveriaTarichium.

Výraznejšie škody na kukurici nastávajú, keď je sejba v skorých termínoch do chladnej pôdy, to vplýva na zvýšené napadnutie koreňov mladých rastlín drôtovcami. Preto treba na jednom podniku najprv vysiať kukuricu na pozemkoch s najnižšou populačnou hustotou škodcu a nakoniec na plochách, kde je najviac lariev na 1 m2. Škody sú väčšie na poliach, kde sú zle vykonané agrotechnické opatrenia.

Ochrana

Úspešná ochrana plodín proti drôtovcom je možná iba kombináciou agrotechnických, biologických a chemických opatrení v rámci integrovanej ochrany rastlín (IPM). Pri čom najväčší význam majú preventívne opatrenia.

Agrotechnické opatrenia sú veľmi významné pri obmedzení masového rozmnožovania kováčikov a znížení ich populačnej hustoty. Veľmi významné opatrenia sú: správny osevný postup, obrábanie pôdy (často vykonávaná hlboká orba), načas urobená podmietka a zaorávanie pozberových zvyškov, termín a spôsob sejby, hnojenie, ničenie burín, ničenie pozostatkoch rastlín, zavlažovanie.

Základom ochrany proti drôtovcom je taký osevný postup, ktorý obmedzuje premnoženiu tohto škodcu, a to striedaním obilnín pestovaných len jeden rok s okopaninami (kukurica, cukrová repa a slnečnica). Keď na jednom poli v prvom a treťom roku pestujeme obilniny a v druhom roku okopaniny populácia drôtovcov je o 77 % nižšia v porovnaní s poľom, kde sa obilniny pestovali tri roky za sebou.

Na stredne zaburinených poliach populácia drôtovcov zvyšuje sa o 100 % a na veľmi zaburinených až o 130 % v porovnaní s poľami zo slabou zaburinenosťou. V podmienkach zavlažovania tiež sa zvyšuje populácia drôtovcov 5 až 10krát v porovnaní s poľami bez zavlažovania.

Ak sa uplatňuje správna agrotechnika, ktorá umožňuje rovnomerné vzchádzanie a rýchly rast mladých rastlín a tým aj rýchle prekonávanie kritického obdobia, rastliny sa vyhýbajú väčším poškodeniam od drôtovcov ale aj od iných škodcoch napríklad kukurica od imág dlhánika kukuričného alebo cukrová repa od ryhovca repového.

Obrábanie pôdy predstavuje jedno z najdôležitejších agrotechnických opatrení v regulácii drôtovcov. Ak sa vykoná podmietka po zbere obilnín, bude v nasledujúcom roku na pozemku 4krát menej lariev ako na pozemku, kde toto opatrenie nebolo vykonané. Keď sa orba vykoná do hĺbky 200–220 mm, je v nej 3krát menej lariev kováčikov, ako keď sa orba vykoná len do hĺbky 100–120 mm. Zmena načasovania zavlažovania, aby sa zabezpečilo vysušenie najvrchnejšej vrstvy pôdy hneď po nakladení vajíčok, môže byť tiež účinným prostriedkom kontroly populácií kováčikov z rodu Agriotes.

Monitorovanie populácie drôtovcov a predikcia poškodenia

V súčasnosti je možné spoľahlivo predpovedať niektoré úrovne populácie drôtovcov pomocou feromónových lapačov, ktoré sú vhodné na monitorovanie imág všetkých hlavných európskych druhov z rodu Agriotes.

Keď sa na feromónových lapačoch zistí vysoká hustota populácie chrobákov, treba použiť návnadové pasce na larvy. Populácie lariev v pôde môžeme zistiť výkopom jám veľkosti 50 × 50 × 40 cm v jeseň alebo na jar a počítajú sa všetky larvy sledovaného škodcu v rôznych instaroch.

Tiež môžeme použiť potravinové návnady. Používame ich keď je teplota pôdy nad 9 °C a vyššia vlhkosť pôdy. Na ploche 1 m2 a vytrhajú všetky buriny a na vrcholoch trojuholníka 60 × 60 × 60 sa do hĺbke 10 cm uloží a zahrabe pôdou za hrsť naklíčených semien pšenice alebo kukurice. Toto miesto sa prekryje fóliou a kontroluje sa po 4–5 dňoch. Všetky zistené drôtovce predstavujú počet drôtovcov na 1 m2 . Na poliach do 5 ha sa kontroluje na 8 miestach a na poliach nad 5 ha na 12 miestach.

Chemická ochrana kukurice proti drôtovcom

Chemickú ochranu proti týmto škodcom treba vykonávať len po prekročení prahov škodlivosti.

Prah škodlivosti pre obilniny je 20 drôtovcom na 1 m2 , pre kukuricu 15 drôtovcov na 1 m2 , pre cukrovú repu a slnečnicu 9 drôtovcov na 1 m2 a zemiaky 10 drôtovcov na 1m2.

Proti drôtovcom na priame použitie v ochrane kukurice je povolená účinná latka tefluthrin (prípravky Force 1,5G, Force 20 CS a iné). Výnimka Ministerstva pôdohospodárstva SR bola v roku 2022 udelená na použitie insekticídneho moridla Lumiposa (cyantraniliprole) na morenie osiva kukurice.

Biologická ochrana

Proti drôtovcom v jeseň môžeme zasiahnuť aplikáciou do pôdy prípravkami na baze entomoparazitických háďatiek z rodu Steinernema - prípravok Capsanem. Prípravok účinkuje aj proti iným pôdnym škodcom, ako sú pandravy, larvy chrústov, larvy siatíc, tipúľ a proti medvedíkovi obyčajnému.

Proti pôdnym škodcom v jeseň a na jar sa môže použiť aj prípravky na baze rôznych kombinácii entomopatogénnych húb: Metarhizium anisopliae a Beauveria bassiana a baktérii: Bacillus thurigiensis ssp. tenebrionis, Bacullus pumilus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus licheniformis, Bacillus psychrodurans.

Účinnosť insekticídneho morenia osiva kukurice proti drôtovcom

V našich pokusoch v roku 2022 na lokalite Hrubá Borša (okres Senec) sme porovnali účinnosť insekticídneho moridla Lumiposa (účinná látka cyantraniliprole) na ochranu kukurice proti drôtovcom s nemorenou kontrolou. Pokus bol založený na parcele, na ktorej bolo zistený vysoký výskyt drôtovcov metódou zakopávaním návnad pred začiatkom sadby zemiakov. Z dôvodu zistenia vysokej populácie drôtovcov pestovateľ sa rozhodol zmeniť plodinu a rozhodli sa na danú parcelu vysiať kukuricu s využitím povolených prípravkov na ochranu proti pôdnym škodcom.

Výsledky pokusu

Prvé hodnotenie sme robili 17. 5. 2022. Hodnotili sme počet vzídených rastlín v rade na 1 m dĺžky, počet poškodených koreňov larvami kováčikov (drôtovcami), počet lariev drôtovcov na rastlinách kukurice na ploche, kde bol aplikovaný prípravok (moridlo) Lumiposa a na ploche, kde bolo použité nemorené osivo. Hodnotenia sme robili na 4 miestach náhodne v poraste. Výsledky sú dané v tabuľke 1 a 2.

Na ploche, kde bola vysadená kukurica moreným osivom, sme zaznamenali väčší počet rastlín ako na ploche s nemoreným osivom, a ani jedna rastlina nebola poškodená drôtovcami, kým na ploche s nemoreným osivom sme zistili 3 poškodené rastliny. Priemerná výška na ploche s moreným osivom bola oveľa vyššia (179,3 cm), kým na nemorenej ploche bolo iba 114,6 cm. Rozdiel vo výške rastlín nastál ako dôsledok poškodenia rastlín drôtovcami na jar.

Tab. 1: Počet vzídených rastlín na 1 m dĺžky radu, počet poškodených koreňov larvami kováčikov (drôtovcami), počet lariev drôtovcov na rastlinách kukurice na ploche, kde bol aplikovaný prípravok Lumiposa a nemorené osivo (dátum hodnotenia 17. 5. 2022)

Odberné miesto

Lumiposa - morené osivo

Kontrola - nemorené osivo

počet rastlín

počet poškodených rastlín

počet lariev

počet rastlín

počet poškodených rastlín

počet lariev

1

8

0

0

6

1

0

2

6

0

0

7

2

1

3

7

0

0

6

0

0

4

7

0

0

6

0

0

Priemer

28

0

0

25

3

1

Tab. 2: Priemerná výška rastlín kukurice na ploche, kde bol aplikovaný prípravok Lumiposa a nemorené osivo (hodnotené po 10 rastlín na 3 miestach náhodne v poraste, dátum hodnotenia: 27. 6. 2022)

Výška rastliny (cm)

Počet rastlín

Lumiposa - morené osivo

Kontrola - nemorené osivo

90

-

3

100

-

14

130

-

10

150

-

1

160

-

2

170

10

-

180

12

-

190

8

-

Priemerná výška (cm)

179,3

114,6

Rastliny kukurice na ploche morené Lumiposou a s nemoreným osivom
Rastliny kukurice na ploche morené Lumiposou a s nemoreným osivom

Rastliny kukurice na ploche s moreným osivom
Rastliny kukurice na ploche s moreným osivom

Související články

Užitečné organizmy (50): Mšicomaři (V)

19. 02. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 329x

Užitečné organizmy (49): Mšicomaři (IV)

29. 01. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 324x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (53): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VII. - Rezidua insekticidů v brukvovité zelenině

22. 01. 2024 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 522x

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2023

18. 01. 2024 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava Škůdci Zobrazeno 331x

Genom saranče pouštního

14. 01. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 290x

Další články v kategorii Škůdci

detail