BASF
BASF
BASF

AGRA

Nosatčíci rodu Apion v porostech jetele lučního a možnosti ochrany

04. 10. 2022 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 938x

Víceleté pícniny se stále řadí mezi významné polní plodiny, a to především z následných hlavních důvodů. Jejich bohatý kořenový systém má vliv na zlepšení struktury půdy. Patří mezi významné přerušovače, poutají vzdušný N, který vzhledem k rostoucím cenám minerálních hnojiv může do budoucna hrát velmi významnou roli. Dobře zapojené porosty víceletých pícnin pak významně snižují erozi (vodní i větrnou), podporují zasakování dešťových srážek a biodiverzitu v dané krajině tím, že se v porostech vyskytuje celá řada hmyzích druhů, jak užitečných, tak ale i škodlivých.

Limagrain

Bionomie a škodlivost

U semenných porostů jetele lučního jsou za nejdůležitější hmyzí škůdce považování nosatčík jetelový (Apion trifolii) a nosatčík obecný (Protapion apricans) (obr. 1). Oba druhy jsou si velice příbuzní, mají obdobnou bionomii a na jeteli lučním žijí společně.

Přezimují dospělci, kteří se brzy na jaře stěhují do porostů jetelů. V nich provádí na listech úživný žír. Typickými příznaky jsou proděravěné listy s drobnými oválnými nebo okrouhlými dírkami. Vajíčka začínají klást v průběhu měsíce května do nerozkvetlých zelených kvítků v době, kdy se již začínají ukazovat růžové květní plátky.

Larvičky se živí na bazálních částech kvítků, kde vyžírají základy semeníku a semene. Během svého vývoje je schopna jedna larva zničit průměrně 7 až 11 kvítků. Napadená květenství mohou být vizuálně menší v porovnání s nenapadenými. Květy se zároveň mohou měnit v tvrdou uzlovitou hmotu tmavé barvy. Larvy se kuklí cca po 4 týdnech vývoje ve strboulu (obr. 2) a v průběhu června a července se následně líhnou brouci nové generace. Hlavní škody u tohoto škůdce způsobují larvy, které u semenných porostů způsobují významné snížení výnosů.

Obr. 1: Nosatčíci rodu Apion
Obr. 1: Nosatčíci rodu Apion

 Obr. 2: Kukla nosatčíka v jetelové hlávce
Obr. 2: Kukla nosatčíka v jetelové hlávce

Polní pokusy v Troubsku

V letech 2017 a 2018 byly na lokalitě Troubsko založeny maloparcelové pokusy s cílem ověřit účinnosti vybraných insekticidních přípravků proti nosatčíkům rodu Apion s následujícími variantami:

  1. neošetřená kontrola,
  2. SpinTor (spinosad 240 g/l) v dávce 0,4 l/ha,
  3. Decis Expert (deltamethrin 100 g/l) v dávce 0,125 l/ha,
  4. Mospilan MIZU 120 SL (acetamiprid 120 g/l) v dávce 0,5 l/ha,
  5. NeemAzal T/S (azadirachtin A 10,6 g/l) v dávce 4,0 l/ha,
  6. Biscaya 240 OD (thiacloprod 240 g/l) v dávce 0,3 l/ha,
  7. Karate se Zeon technologií 5 CS (lambda-cyhalothrin 50 g/l) v dávce 0,2 l/ha,
  8. Bulldock 25 EC (beta-cyfluthrin 25,8 g/l) v dávce 0,3 l/ha.

Termín aplikace byl určen dle signalizace (200 a více imag nosatčíků na 100 smyků) v období těsně před květem až objevení se prvních rozkvetlých kvítků ve druhé seči. Těsně před vlastní aplikací byly odebrány pomocí entomologického smýkadla z bylinného patra jetele vzorky entomofauny z předpokládaných jednotlivých variant (4× 10 smyků). V laboratoři byly usmrceny v parách octanu ethylnatého a rozborovány pod binokulární lupou a početně vyhodnoceny. Jednotlivá hodnocení byla prováděna v předem stanovených termínech stejným způsobem jako při hodnocení před aplikací. V termínu cca jednoho měsíce od aplikace bylo z porostu z jednotlivých variant odebráno 100 jetelových hlávek z různých míst a pak rozborovány v laboratoři na přítomnost larev nosatčíků, vyhodnocení účinnosti jednotlivých variant v porovnání s neošetřenou kontrolou z pohledu dospělců získaných z entomologických rozborů a vyhodnocení průměrného počtu larev na jednu jetelovou hlávku.

Výsledky polních pokusů 2017

Před aplikací insekticidních přípravků byl v roce 2017 zjištěn nižší výskyt dospělců nosatčíků v porovnání s minulými lety sledování, pohybující se od 90 do 480 jedinců na 100 smyků (tab. 1).

Následný den po aplikaci byl zjištěn nulový výskyt na variantách s přípravky Biscaya 240 OD a Karate se Zeon technologii 5 CS. U ostatních ošetřených variant byla zjištěna početnost od 7,5 (Mospilan MIZU 120 SL) do 75 jedinců na 100 smyků (Bulldock 25 EC). Biologická účinnost jednotlivých přípravků se pohybovala od 52,4 do 100 %.

V termínu hodnocení 4. den po aplikaci početnost nosatčíků zůstala na nižší úrovni (190 jedinců na neošetřené kontrolní variantě). Z ošetřených variant byla zjištěna vysoká biologická účinnost u všech variant (kromě SpinTor), pohybovala se v rozmezí od 43,2 do 94,8 %.

V posledním termínu hodnocení - 9. den po aplikaci - byla zjištěna vysoká biologická účinnost u variant s přípravky NeemAzal T/S a Biscaya 240 OD (80,6 %, resp. 94,4 %). Ostatní ošetřené varianty vykazovaly sníženou míru účinnosti v porovnání s neošetřenou kontrolní variantou.

Při rozborování jetelových hlávek bylo nejméně larev z ošetřených variant zaznamenáno u varianty 3 (0,1 larev/hlávku, 10% napadení) a 4 (0,18 larev/hlávku, 13% napadení). Početnost na neošetřené kontrolní variantě se v průměru pohybovala na nižší úrovni (0,73 larev/jetelovou hlávku) - míra napadení hlávek byla v roce 2017 36 %.

Tab. 1: Vliv aplikace insekticidů na početnost nosatčíků rodu Apion v roce 2017 na lokalitě Troubsko (jetel luční)

Varianta/datum

Počet brouků nosatčíků
na 100 smyků

Biologická účinnost
v %

Průměrný počet larev na hlávku

Biologická účinnost v %

% napadení jetelových hlávek

9. 7.

12. 7.

14. 7.

19. 7.

12. 7.

14. 7.

19. 7.

2017

Kontrola

340

157,5

190

180

-

-

-

0,73

-

36

SpinTor

440

57,5

107,5

85

63,49

43,42

52,78

0,22

69,8

18

Decis Expert

90

40

30

115

74,6

84,21

36,11

0,1

86,3

10

Mospilan MIZU 120 SL

110

7,5

15

55

95,24

92,11

69,44

0,18

75,34

13

NeemAzal T/S

250

20

30

35

87,3

84,21

80,56

0,39

57,53

17

Biscaya 240 OD

300

0

10

10

100

94,74

94,44

0,19

73,97

15

Karate se Zeon technologií 5 CS

315

0

15

60

100

92,11

66,67

0,27

63,01

17

Bulldock 25 EC

380

75

20

60

52,38

89,47

66,67

0,39

46,58

24

Výsledky polních pokusů 2018

V roce 2018 byl před aplikací insekticidních přípravků zjištěn na lokalitě Troubsko průměrný výskyt nosatčíků pohybující se od 200 do 310 jedinců nosatčíků na 100 smyků (tab. 2).

Následný den po aplikaci byl zjištěn velmi nízký výskyt na variantách s přípravky Buldock 25 EC, Biscaya 240 OD a Karate se Zeon technologii 5 CS. U ostatních variant byla zjištěna účinnost od 79,7 % (NeemAzal T/S) do 86,3 % (Mospilan MIZU 120 SL).

V následném termínu hodnocení 7. den po aplikaci početnost nosatčíků zůstala na nižší úrovni (127,5 jedinců na neošetřené kontrolní variantě). Z ošetřených variant byla zjištěna vysoká biologická účinnost u všech použitých přípravků pohybující se od 54,9 % (Decis Expert) do 94,6 % (Biscaya 240 OD).

10. den po aplikaci byla zjištěna vysoká biologická účinnost u variant s přípravky NeemAzal T/S a Biscaya 240 OD (88,7 %, resp. 94,6 %). Ostatní ošetřené varianty vykazovaly nižší míru účinnosti v porovnání s neošetřenou kontrolní variantou.

Při rozborování jetelových hlávek bylo nejméně larev z ošetřených variant zaznamenáno u varianty 6 (0,04 larev/hlávku, 4% napadení) a 3 (0,05 larev/hlávku, 4% napadení). Početnost na neošetřené kontrolní variantě se v průměru pohybovala na úrovni 0,71 larev/jetelovou hlávku - míra napadení hlávek byla v roce 2018 37 %.

Tab. 2: Vliv aplikace insekticidů na početnost nosatčíků rodu Apion v roce 2018 na lokalitě Troubsko (jetel luční)

Varianta/datum

Počet brouků nosatčíků
na 100 smyků

Biologická účinnost
v % (rok 2018)

Průměrný počet larev na hlávku

Biologická účinnost v %

% napadení jetelových hlávek

9. 7.

12. 7.

16. 7.

19. 7.

12. 7.

16. 7.

19. 7.

2018

Kontrola

287,5

172,5

127,5

137,5

-

-

-

0,71

-

37

SpinTor

310

15

22,5

60

91,3

82,35

56,36

0,15

78,87

12

Decis Expert

277,5

27,5

57,5

67,5

84,06

54,9

50,91

0,05

92,96

4

Mospilan MIZU 120 SL

242,5

10

17,5

45

94,2

86,27

67,27

0,11

84,51

9

NeemAzal T/S

317,5

35

40

15,5

79,71

68,63

88,73

0,34

82,11

26

Biscaya 240 OD

215

5

7,5

7,5

97,1

94,12

94,55

0,04

94,37

4

Karate se Zeon technologií 5 CS

235

7,5

5

35

95,65

96,08

74,55

0,15

78,87

13

Bulldock 25 EC

200

5

5

22,5

97,1

96,08

83,64

0,35

50,7

25

Ochrana v roce 2022

U nosatčíků je nutné provádět důsledně prognózu i signalizaci ošetření. Prognóza výskytu se uskutečňuje před první sečí, kdy předpokládaný škodlivý výskyt je při zjištění 265 brouků na 3× 25 smyků. Ošetřují se pak všechny semenné porosty (obr. 3), kde při výskytu prvních kvetoucích hlávek jetele v druhé, tj. semenné seči, je smýkáním zjištěno 150 a více imag nosatčíků na 3× 25 smyků.

Dostupné způsoby ochrany semenných porostů jetele lze rozdělit na agrotechnické a chemické.

agrotechnických postupů se jedná především o výběr vhodné plochy k semenaření. Nezakládáme semenné porosty jetele v blízkosti skladů sušeného jetele a ani v blízkosti starších porostů jetele určených k zaorání. Jako velmi vhodné je také ponechání pásu jetele z první seče, kde dojde k vykladení samic nosatčíků s tím, že po jeho odkvětu dojde k jeho zlikvidování (posečením či mulčováním). Kromě toho se na tento kvetoucí pás stahují opylovači (obr. 4), kteří následně plynule přechází na rozkvétající druhou seč (semenou).

V letošním roce lze v rámci chemické ochrany použít následující registrované přípravky: Karate se Zeon technologií 5 CS v dávce 0,2 l/ha, Mospilan 20 SP (úč. l. acetamiprid - 20 %) v dávce 150 g/ha. Při aplikaci neonikotinoidních přípravků s kontaktním a systémovým účinkem dochází k průkaznému snížení početnosti nosatčíků jak z hlediska vyskytujících se dospělců, tak následně i s menším výskytem larev v jetelových hlávkách. Dále je registrován biologický přípravek SpinTor v dávce 0,4 l/ha. Lze ho tak plně využít v semenných porostech, které jsou určené pro biologickou produkci osiva. V roce 2021 byl v rámci minoritní registrace povolen přípravek Mospilan MIZU 120 SL proti tomuto škůdci (i mnoha dalším významným škůdcům pícnin a minoritních plodin) v dávce 0,35 l/ha.

Obr. 3: Porost semenného porostu jetele lučního
Obr. 3: Porost semenného porostu jetele lučního

Obr. 4: Opylovači v semenném porostu
Obr. 4: Opylovači v semenném porostu

Závěr

V ochraně semenných porostů jetele lučního musí být důraz kladen v případě hmyzích škůdců hlavně na nosatčíky rodu Apion, kteří mohou potencionální výnos velmi značně omezit. Dostupné registrované přípravky aplikované ve správném termínu dokáží svoji biologickou účinností jejich početnost velmi významně potlačit.

U registrovaných pyretroidních přípravků se musí při jejich aplikaci dodržovat optimální povětrnostní podmínky, zvláště pak je neaplikovat za zvýšených denních teplot, které koncem června obvykle panují.

Od loňského roku lze nově použít i přípravek Mospilan MIZU 120 SL v ochraně proti tomuto škůdci, který se dle námi prováděných polních pokusů jeví jako velmi účinný, a to nejen v ochraně jetele lučního, ale i v dalších minoritních polních plodinách.

Výsledek byl získán za podpory MZe ČR, institucionální podpora MZE-RO1718.

Související články

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

18. 04. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 218x

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

17. 04. 2024 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 237x

Užitečné organizmy (51): Microgastrinae (I)

10. 04. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 212x

Zásady ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

09. 04. 2024 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 307x

Řepka - jarní insekticidní ochrana s vysokou účinností

06. 04. 2024 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 256x

Další články v kategorii Škůdci

detail