BASF
BASF
BASF

AGRA

Semenní škůdci jetele lučního a ochrana proti nim

20. 09. 2018 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková, Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 2621x

Jetel luční pěstovaný na semeno se v posledních několika letech řadí k plodinám, kde se postupně zvyšuje množitelská plocha v rámci České republiky. Celková plocha semenářských víceletých jetelovin činila v roce 2017 18 473,35 ha, z toho pak zastoupení jetele lučního bylo 7651,12 ha. Celkem se množilo 50 různých odrůd jetele lučního. Naopak semenné porosty vojtěšky seté činily v daném roce pouze 1628,85 ha.

Proseeds

Nosatčíci

U semenných porostů jetele lučního musíme pro minimalizaci výnosových ztrát sledovat zastoupení hmyzích škůdců v porostu, a to především nosatčíka jetelového (Apion trifolii) a nosatčíka obecného (Protapion apricans).

Uvedené druhy jsou si velice podobní (obr. 1), mají obdobnou bionomii a společně žijí na jeteli lučním. Přezimující brouci se na jaře stěhují do porostů jetelů. V nich posléze provádí na listech úživný žír. Typickými příznaky jejich žíru jsou proděravěné listy s drobnými oválnými nebo okrouhlými dírkami. Vajíčka začínají klást v průběhu měsíce května do nerozkvetlých zelených kvítků v době, kdy se již začínají ukazovat růžové květní plátky. Vylíhlé larvičky se živí na bazálních částech kvítků. Vyžírají základy semeníku a semene. Tím, že přelézají i na sousední jetelové kvítky je schopna jedna larva během svého vývoje zničit průměrně 7 až 11 kvítků. Napadená květenství jsou zpravidla menší, květy se mění v tvrdou uzlovitou hmotu tmavé barvy. Larvy se kuklí ve strboulu (obr. 2) a v průběhu června a července se následně líhnou brouci nové generace. Hlavní škody u tohoto škůdce způsobují larvy, které u semenných porostů způsobují významné snížení výnosů.

Obr. 1: Nosatčíci rodu Apion
Obr. 1: Nosatčíci rodu Apion

Obr. 2: Kukla nosatčíka v jetelové hlávce
Obr. 2: Kukla nosatčíka v jetelové hlávce

Obr. 3: Opylovač v semenném porostu jetele
Obr. 3: Opylovač v semenném porostu jetele

Polní pokusy v Troubsku v roce 2017

V roce 2017 byly založeny maloparcelové pokusy v Troubsku s cílem ověřit účinnost zvolených insekticidních přípravků proti nosatčíkům rodu Apion s následnými variantami: 1 - neošetřená kontrola, 2 - Spintor 0,4 l/ha, 3 - Decis Expert 0,125 l/ha, 4 - Mospilan SL v dávce 0,5 l/ha, 5 - NeemAzal T/S (azadirachtin A 10,6 g/l) 4,0 l/ha, 6 - Biscaya 240 OD 0,3 l/ha, 7 - Karate se Zeon technologií 5 CS 0,2 l/ha, 8 - Bulldock 25 EC 0,3 l/ha.

Termín aplikace (10. 7. 2017) byl určen dle signalizace (200 a více imag nosatčíků na 100 smyků) v období těsně před květem až objevení se prvních rozkvetlých kvítků ve druhé seči. V době aplikace byly zjištěny následující povětrnostní podmínky: Tmin 27,9 °C, Tmax 28,8 °C, relativní vlhkost 59 %, jasno. Těsně před vlastní aplikací byly odebrány pomocí entomologického smýkadla z bylinného patra jetele vzorky entomofauny z předpokládaných jednotlivých variant (4× 10 smyků). V laboratoří byly usmrceny v parách octanu ethylnatého a rozborovány pod binokulární lupou a početnostně vyhodnoceny. Jednotlivá hodnocení byla prováděna v předem stanovených termínech stejným způsobem jako při hodnocení před aplikací. V termínu cca jednoho měsíce od aplikace bylo z porostu z jednotlivých variant odebráno 100 jetelových hlávek z různých míst a pak rozborovány v laboratoři na přítomnost larev nosatčíků, vyhodnocení účinnosti jednotlivých variant v porovnání s neošetřenou kontrolou z pohledu dospělců získaných z entomologických rozborů a vyhodnocení průměrného počtu larev na jednu jetelovou hlávku. Bylo provedeno výnosové hodnocení z pokusných parcel.

Výsledky

Před aplikací insekticidních přípravků byl zjištěn nižší výskyt dospělců nosatčíků v porovnání s minulými lety sledování, pohybující se od 90 do 480 jedinců na 100 smyků (tab. 1).

Následný den po aplikaci byl zjištěn nulový výskyt na variantách s přípravky Biscaya 240 OD a Karate se Zeon technologii 5 CS. U ostatních ošetřených variant byla zjištěna početnost od 7,5 (Mospilan SL) do 75 jedinců na 100 smyků (Bulldock 25 EC). Biologická účinnost jednotlivých přípravků se pohybovala od 52,4 % do 100 %.

V termínu hodnocení 4. den po aplikaci početnost nosatčíků zůstala na nižší úrovni (190 jedinců na neošetřené kontrolní variantě). Z ošetřených variant byla zjištěna vysoká biologická účinnost u všech variant (kromě Spintor), pohybovala se v rozmezí od 43,2 % do 94,8 %.

V posledním termínu hodnocení - 9. den po aplikaci - byla zjištěna vysoká biologická účinnost u variant s přípravky NeemAzal T/S a Biscaya 240 OD (80,6 resp. 94,4 %). Ostatní ošetřené varianty vykazovaly sníženou míru účinnosti v porovnání s neošetřenou kontrolní variantou.

Při rozborování jetelových hlávek dne 7. srpna bylo nejméně larev z ošetřených variant zaznamenáno u varianty 3 - Decis Expert (0,1 larev/hlávku, 10 % napadení) a 4 - Mospilan SL (0,18 larev/hlávku, 13 % napadení). Početnost na neošetřené kontrolní variantě se v průměru pohybovala na nižší úrovni v porovnání s minulými lety sledování (0,73 larev/jetelovou hlávku) - míra napadení hlávek byla v roce 2017 v úrovni 36 %.

V termínu 27. 9. 2017 byla provedena sklizeň jednotlivých pokusných parcel - zjištění výnosu z 25 m2 a vlhkosti. Z uvedených výsledků je zřejmé, že všechny postřikové varianty významně zvýšily množství sklizeného semene v porovnání s neošetřenou kontrolní variantou. U neošetřené kontrolní varianty byl přepočtený výnos celkem 330 kg/ha. U ošetřených variant se výnos pohyboval od 371 kg/ha (Spintor) do 441 kg/ha (Karate se Zeon technologií). Jedná se tak o zvýšení výnosu v rozmezí 12,4–33 %, resp. 40–111 kg.

Hodnocení fytotoxicity testovaných přípravku probíhalo ve stejných termínech jako odběry dospělců nosatčíků s tím, že v žádném termínu nebyly zjištěny negativní projevy použitých insekticidů na rostlinách.

Tab. 1: Vliv aplikace insekticidů na početnost nosatčíků rodu Apion v roce 2017 na lokalitě Troubsko (jetel luční)
Tab. 1: Vliv aplikace insekticidů na početnost nosatčíků rodu Apion v roce 2017 na lokalitě Troubsko (jetel luční)

Ochrana

U nosatčíků je nutné provádět důsledně prognózu i signalizaci ošetření proti nim. Ne každý rok se vyskytují ve škodlivé míře, ale některé roky se mohou vyskytovat až v kalamitní početnosti.

Prognóza výskytu se uskutečňuje před první sečí, kdy předpokládaný škodlivý výskyt je při zjištění 265 broků na 3× 25 smyků. Ošetřují se pak všechny semenné porosty, kde při výskytu prvních kvetoucích hlávek jetele druhé semenné seče je smýkáním zjištěno 150 a více imág nosatčíků na 3× 25 smyků.

Hlavní způsoby ochrany semenných porostů jetele lze rozdělit na agrotechnické a chemické.

agrotechnických opatření se jedná především o výběr vhodné plochy k semenaření. Nezakládáme semenné porosty jetele v blízkosti skladů sušeného jetele a ani v blízkosti starších porostů jetele určených k zaorání. Vhodné je také ponechat z první seče pás jetele pro vykladení nosatčíků a po odkvětu jej zlikvidovat. Kromě toho se na kvetoucí pás stahují opylovači, kteří pak plynule přechází na rozkvétající druhou seč.

V současnosti lze v rámci chemické ochrany použít tyto registrované přípravky: Karate se Zeon technologií 5 CS (lambda-cyhalothrin 50 g/l) v dávce 0,2 l/ha, Biscaya 240 OD (thiacloprid 240 g/l) v dávce 0,3 l/ha a Mospilan 20 SP (acetamiprid 20 %) v dávce 150 g/ha. Při aplikaci neonikotinoidních přípravků s kontaktním a systémovým účinkem dochází k průkaznému snížení početnosti nosatčíků jak z hlediska vyskytujících se dospělců, tak následně i s menším výskytem larev v jetelových hlávkách.

Na základě ověřovacích pokusů pak byl podán návrh na rozšíření minoritní registrace přípravku Spintor, u kterého nyní probíhá schvalovací proces příslušným orgánem státní správy.

Závěr

S nosatčíky rodu Apion je nutno v semenných porostech jetele lučního počítat každý rok. Je vhodné provádět prognózu a signalizaci výskytu, v případě dosažení stanovených prahů škodlivosti pak provést insekticidní zásah. V pokusech na lokalitě Troubsko byl v roce 2017 zjištěn nižší výskyt daného hmyzího škůdce.

Testované přípravky při porovnání s chemickým standardem Biscaya 240 OD a Karate se Zeon technologií 5 CS měly vliv na snížení výskytu dospělců nosatčíků v porostu s následným nižším výskytem larev v jetelových hlávkách. Při výnosovém hodnocení došlo vlivem cílené aplikace insekticidů ke zvýšení množství sklizeného semene u jetele lučního v rozmezí od 12,4 do 33,6 % resp. od 40 do 111 kg u jednotlivých variant.

Výsledek byl získán za institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a při řešení výzkumného projektu QJ 1510121 „Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícnin“, který financuje MZe ČR prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum.

Související články

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

18. 04. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 260x

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

17. 04. 2024 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 262x

Užitečné organizmy (51): Microgastrinae (I)

10. 04. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 217x

Zásady ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

09. 04. 2024 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 314x

Řepka - jarní insekticidní ochrana s vysokou účinností

06. 04. 2024 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 263x

Další články v kategorii Škůdci

detail