Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Semenní škůdci jetele lučního a ochrana proti nim

20. 09. 2018 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková, Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 349x

Jetel luční pěstovaný na semeno se v posledních několika letech řadí k plodinám, kde se postupně zvyšuje množitelská plocha v rámci České republiky. Celková plocha semenářských víceletých jetelovin činila v roce 2017 18 473,35 ha, z toho pak zastoupení jetele lučního bylo 7651,12 ha. Celkem se množilo 50 různých odrůd jetele lučního. Naopak semenné porosty vojtěšky seté činily v daném roce pouze 1628,85 ha.

Agronutrition

Nosatčíci

U semenných porostů jetele lučního musíme pro minimalizaci výnosových ztrát sledovat zastoupení hmyzích škůdců v porostu, a to především nosatčíka jetelového (Apion trifolii) a nosatčíka obecného (Protapion apricans).

Uvedené druhy jsou si velice podobní (obr. 1), mají obdobnou bionomii a společně žijí na jeteli lučním. Přezimující brouci se na jaře stěhují do porostů jetelů. V nich posléze provádí na listech úživný žír. Typickými příznaky jejich žíru jsou proděravěné listy s drobnými oválnými nebo okrouhlými dírkami. Vajíčka začínají klást v průběhu měsíce května do nerozkvetlých zelených kvítků v době, kdy se již začínají ukazovat růžové květní plátky. Vylíhlé larvičky se živí na bazálních částech kvítků. Vyžírají základy semeníku a semene. Tím, že přelézají i na sousední jetelové kvítky je schopna jedna larva během svého vývoje zničit průměrně 7 až 11 kvítků. Napadená květenství jsou zpravidla menší, květy se mění v tvrdou uzlovitou hmotu tmavé barvy. Larvy se kuklí ve strboulu (obr. 2) a v průběhu června a července se následně líhnou brouci nové generace. Hlavní škody u tohoto škůdce způsobují larvy, které u semenných porostů způsobují významné snížení výnosů.

Obr. 1: Nosatčíci rodu Apion
Obr. 1: Nosatčíci rodu Apion

Obr. 2: Kukla nosatčíka v jetelové hlávce
Obr. 2: Kukla nosatčíka v jetelové hlávce

Obr. 3: Opylovač v semenném porostu jetele
Obr. 3: Opylovač v semenném porostu jetele

Polní pokusy v Troubsku v roce 2017

V roce 2017 byly založeny maloparcelové pokusy v Troubsku s cílem ověřit účinnost zvolených insekticidních přípravků proti nosatčíkům rodu Apion s následnými variantami: 1 - neošetřená kontrola, 2 - Spintor 0,4 l/ha, 3 - Decis Expert 0,125 l/ha, 4 - Mospilan SL v dávce 0,5 l/ha, 5 - NeemAzal T/S (azadirachtin A 10,6 g/l) 4,0 l/ha, 6 - Biscaya 240 OD 0,3 l/ha, 7 - Karate se Zeon technologií 5 CS 0,2 l/ha, 8 - Bulldock 25 EC 0,3 l/ha.

Termín aplikace (10. 7. 2017) byl určen dle signalizace (200 a více imag nosatčíků na 100 smyků) v období těsně před květem až objevení se prvních rozkvetlých kvítků ve druhé seči. V době aplikace byly zjištěny následující povětrnostní podmínky: Tmin 27,9 °C, Tmax 28,8 °C, relativní vlhkost 59 %, jasno. Těsně před vlastní aplikací byly odebrány pomocí entomologického smýkadla z bylinného patra jetele vzorky entomofauny z předpokládaných jednotlivých variant (4× 10 smyků). V laboratoří byly usmrceny v parách octanu ethylnatého a rozborovány pod binokulární lupou a početnostně vyhodnoceny. Jednotlivá hodnocení byla prováděna v předem stanovených termínech stejným způsobem jako při hodnocení před aplikací. V termínu cca jednoho měsíce od aplikace bylo z porostu z jednotlivých variant odebráno 100 jetelových hlávek z různých míst a pak rozborovány v laboratoři na přítomnost larev nosatčíků, vyhodnocení účinnosti jednotlivých variant v porovnání s neošetřenou kontrolou z pohledu dospělců získaných z entomologických rozborů a vyhodnocení průměrného počtu larev na jednu jetelovou hlávku. Bylo provedeno výnosové hodnocení z pokusných parcel.

Výsledky

Před aplikací insekticidních přípravků byl zjištěn nižší výskyt dospělců nosatčíků v porovnání s minulými lety sledování, pohybující se od 90 do 480 jedinců na 100 smyků (tab. 1).

Následný den po aplikaci byl zjištěn nulový výskyt na variantách s přípravky Biscaya 240 OD a Karate se Zeon technologii 5 CS. U ostatních ošetřených variant byla zjištěna početnost od 7,5 (Mospilan SL) do 75 jedinců na 100 smyků (Bulldock 25 EC). Biologická účinnost jednotlivých přípravků se pohybovala od 52,4 % do 100 %.

V termínu hodnocení 4. den po aplikaci početnost nosatčíků zůstala na nižší úrovni (190 jedinců na neošetřené kontrolní variantě). Z ošetřených variant byla zjištěna vysoká biologická účinnost u všech variant (kromě Spintor), pohybovala se v rozmezí od 43,2 % do 94,8 %.

V posledním termínu hodnocení - 9. den po aplikaci - byla zjištěna vysoká biologická účinnost u variant s přípravky NeemAzal T/S a Biscaya 240 OD (80,6 resp. 94,4 %). Ostatní ošetřené varianty vykazovaly sníženou míru účinnosti v porovnání s neošetřenou kontrolní variantou.

Při rozborování jetelových hlávek dne 7. srpna bylo nejméně larev z ošetřených variant zaznamenáno u varianty 3 - Decis Expert (0,1 larev/hlávku, 10 % napadení) a 4 - Mospilan SL (0,18 larev/hlávku, 13 % napadení). Početnost na neošetřené kontrolní variantě se v průměru pohybovala na nižší úrovni v porovnání s minulými lety sledování (0,73 larev/jetelovou hlávku) - míra napadení hlávek byla v roce 2017 v úrovni 36 %.

V termínu 27. 9. 2017 byla provedena sklizeň jednotlivých pokusných parcel - zjištění výnosu z 25 m2 a vlhkosti. Z uvedených výsledků je zřejmé, že všechny postřikové varianty významně zvýšily množství sklizeného semene v porovnání s neošetřenou kontrolní variantou. U neošetřené kontrolní varianty byl přepočtený výnos celkem 330 kg/ha. U ošetřených variant se výnos pohyboval od 371 kg/ha (Spintor) do 441 kg/ha (Karate se Zeon technologií). Jedná se tak o zvýšení výnosu v rozmezí 12,4–33 %, resp. 40–111 kg.

Hodnocení fytotoxicity testovaných přípravku probíhalo ve stejných termínech jako odběry dospělců nosatčíků s tím, že v žádném termínu nebyly zjištěny negativní projevy použitých insekticidů na rostlinách.

Tab. 1: Vliv aplikace insekticidů na početnost nosatčíků rodu Apion v roce 2017 na lokalitě Troubsko (jetel luční)
Tab. 1: Vliv aplikace insekticidů na početnost nosatčíků rodu Apion v roce 2017 na lokalitě Troubsko (jetel luční)

Ochrana

U nosatčíků je nutné provádět důsledně prognózu i signalizaci ošetření proti nim. Ne každý rok se vyskytují ve škodlivé míře, ale některé roky se mohou vyskytovat až v kalamitní početnosti.

Prognóza výskytu se uskutečňuje před první sečí, kdy předpokládaný škodlivý výskyt je při zjištění 265 broků na 3× 25 smyků. Ošetřují se pak všechny semenné porosty, kde při výskytu prvních kvetoucích hlávek jetele druhé semenné seče je smýkáním zjištěno 150 a více imág nosatčíků na 3× 25 smyků.

Hlavní způsoby ochrany semenných porostů jetele lze rozdělit na agrotechnické a chemické.

agrotechnických opatření se jedná především o výběr vhodné plochy k semenaření. Nezakládáme semenné porosty jetele v blízkosti skladů sušeného jetele a ani v blízkosti starších porostů jetele určených k zaorání. Vhodné je také ponechat z první seče pás jetele pro vykladení nosatčíků a po odkvětu jej zlikvidovat. Kromě toho se na kvetoucí pás stahují opylovači, kteří pak plynule přechází na rozkvétající druhou seč.

V současnosti lze v rámci chemické ochrany použít tyto registrované přípravky: Karate se Zeon technologií 5 CS (lambda-cyhalothrin 50 g/l) v dávce 0,2 l/ha, Biscaya 240 OD (thiacloprid 240 g/l) v dávce 0,3 l/ha a Mospilan 20 SP (acetamiprid 20 %) v dávce 150 g/ha. Při aplikaci neonikotinoidních přípravků s kontaktním a systémovým účinkem dochází k průkaznému snížení početnosti nosatčíků jak z hlediska vyskytujících se dospělců, tak následně i s menším výskytem larev v jetelových hlávkách.

Na základě ověřovacích pokusů pak byl podán návrh na rozšíření minoritní registrace přípravku Spintor, u kterého nyní probíhá schvalovací proces příslušným orgánem státní správy.

Závěr

S nosatčíky rodu Apion je nutno v semenných porostech jetele lučního počítat každý rok. Je vhodné provádět prognózu a signalizaci výskytu, v případě dosažení stanovených prahů škodlivosti pak provést insekticidní zásah. V pokusech na lokalitě Troubsko byl v roce 2017 zjištěn nižší výskyt daného hmyzího škůdce.

Testované přípravky při porovnání s chemickým standardem Biscaya 240 OD a Karate se Zeon technologií 5 CS měly vliv na snížení výskytu dospělců nosatčíků v porostu s následným nižším výskytem larev v jetelových hlávkách. Při výnosovém hodnocení došlo vlivem cílené aplikace insekticidů ke zvýšení množství sklizeného semene u jetele lučního v rozmezí od 12,4 do 33,6 % resp. od 40 do 111 kg u jednotlivých variant.

Výsledek byl získán za institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a při řešení výzkumného projektu QJ 1510121 „Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícnin“, který financuje MZe ČR prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum.

Související články

Ochrana obilnin proti hmyzím přenašečům virových patogenů

05. 11. 2018 Ing. Jan Ripl, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 518x

Sledování hmyzích druhů v porostech víceletých pícnin na vybraných lokalitách jižní Moravy v roce 2017

26. 10. 2018 Ing. Pavel Kolařík, doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 364x

Mšice na ozimé řepce

22. 10. 2018 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 665x

Dřepčík olejkový - stále významný škůdce řepky na podzim

04. 10. 2018 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 508x

Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam

21. 09. 2018 Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Barbora Paternová Škůdci Zobrazeno 1025x

Další články v kategorii Škůdci

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail