BASF
BASF
BASF

AGRA

Sledování hmyzích druhů v porostech víceletých pícnin na vybraných lokalitách jižní Moravy v roce 2017

26. 10. 2018 Ing. Pavel Kolařík, doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 2271x

Pěstování polních plodin na velkých lánech ovlivňuje zásadním způsobem vzhled a využití okolní krajiny. Monotónní používání stále stejných osevních sledů sestávající se z pěstování obilnin a olejnin výrazně ovlivňuje přirozené systémy krajiny. Je to důsledek především pěstování „vysoko ziskových“ plodin. Dochází tak k nárůstu početnosti živočišných škůdců, a tím i zvýšený požadavek na aplikaci pesticidů s cílem jeho potlačení s maximalizací zisků pěstované plodiny. Důsledkem toho došlo na některých místech ke snížení či úplné ztrátě biodiverzity jak z pohledu rostlinných, tak i živočišných druhů, které se dříve běžně vyskytovaly.

Proseeds

Je předpoklad, že u porostů víceletých pícnin, které na daném stanovišti zůstávají i několik let, jsou velmi dobře zapojeny a mají bohatší kořenový systém, bude daleko rozmanitější výskyt živočišných druhů a tyto porosty tak budou patřit jako významné rezervoáry pro zvýšení rozmanitosti vyskytujících se druhů v krajině. Tyto rozdíly jsme se snažili zachytit při sledování biodiverzity hmyzích druhů v porostech vojtěšky seté se zaměřením se na odběry z lokalit jižní Moravy.

Konvenční zemědělství je rozvíjeno s cílem maximalizace produkce a zisku. Tuto intenzitu pomáhá celosvětově vytvářet šest hlavních pilířů - intenzivní obdělávání, monokultury, závlahy, aplikace průmyslových hnojiv, chemická ochrana rostlin a v poslední době i genové manipulace. Dohromady se tak tvoří systém, ve kterém je jeden pilíř závislý na druhém a zesiluje nutnost použití ostatních.

Ekologická hospodářství napomáhají k vyšší diverzitě přírodních biotopů z důvodu více diverzifikovaných životních podmínek nabízejících prostředí pro rozmnožování, potravní nabídku atd. Jde o systém, který více respektuje ochranu přírody a krajiny. Biodiverzita flóry a fauny na plochách orné půdy, trvalých travních porostech, okrajích polí a v okolních biotopech je větší v ekologickém než v konvenčním zemědělství. Rovněž diverzita pěstovaných plodin je vyšší v ekologicky hospodařících podnicích ve srovnání s konvenčními.

Sledování hmyzu

Sledování hmyzích společenstev na vybraných lokalitách probíhalo v porostech vojtěšky pěstované pro pícní využití v Ostopovicích (okres Brno-venkov), ve Starovicích a Pohořelicích (okres Břeclav). Vojtěška byla obhospodařovaná konvenčně tj. s použitím pesticidů a jiných agrochemikálií. Z hlediska botanické charakteristiky se jednalo o monokulturu vojtěšky seté, která byla prakticky bez jakéhokoliv zaplevelení.

Ekologicky pěstovaná vojtěška byla na lokalitě Březí (okres Břeclav) s vyloučením hnojiv a bez použití jakýchkoliv pesticidů. Z botanického hlediska se jedná o monokulturu vojtěšky s příměsí jetele lučního. Porost byl hůře zapojen s velmi značným zaplevelením. Vyskytovaly se zde heřmánkovité plevele, pýr plazivý, kokoška pastuší tobolka, smetánka lékařská, mák vlčí, mléč rolní, pelyněk černobýl, úhorník roční, violka rolní, chundelka metlice, jetel plazivý a další.

Všechny sledované lokality spadají do kukuřičné výrobní oblasti s typickým vnitrozemským klimatem. Dlouhodobá průměrná roční teplota je 9,2 °C a dlouhodobý roční úhrn srážek je 545 mm.

Vzorky entomofauny z bylinného patra byly na vybraných lokalitách odebírány pomocí entomologického smýkadla, vždy 2× 10 smyků. Termíny odběrů byly od začátku dubna až do začátku měsíce září. Vzorky entomofauny byly získány na různých vývojových fázích vojtěšky. Tyto vzorky hmyzu byly v laboratoři usmrceny v parách octanu ethylnatého a potom byly jednotlivé sběry rozborovány pod binokulární lupou a stanoveno jejich početní a druhové zastoupení.

Obr. 1: Klopuška černá (Adelphocoris seticornis)
Obr. 1: Klopuška černá (Adelphocoris seticornis)

Obr. 2: Nosatčík vojtěškový (Apion tenue)
Obr. 2: Nosatčík vojtěškový (Apion tenue)

Obr. 3: Klopuška chlupatá (Lygus rugulipennis) a mandelinky vojtěšková (Gonioctema fornicata)
Obr. 3: Klopuška chlupatá (Lygus rugulipennis) a mandelinky vojtěšková (Gonioctema fornicata)

Obr. 4: Listopasi rodu Sitona a viditelné poškození na listech
Obr. 4: Listopasi rodu Sitona a viditelné poškození na listech

Obr. 5: Tesařík dubový (Plagionothus arcuatus)
Obr. 5: Tesařík dubový (Plagionothus arcuatus)

Výsledky

Zjištěné druhové spektrum na jednotlivých lokalitách v roce 2017 je zaznamenáno v tabulkách 1 až 4.

Na lokalitě Starovice bylo identifikováno celkem 49 hmyzích druhů v celkové početnosti 8345 jedinců. Největší početní zastoupení měli jedinci Sitona puncticollis (listopas kořenový), kteří představovalo 15,8 % ze všech identifikovaných druhů. V termínu 27. 6. bylo celkem zaznamenáno 695 jedinců, což představuje velmi vysoký výskyt tohoto škůdce v porostu. Byly zaznamenány škody na listech v podobě výkusů (zejkování). K přítomným listožravým druhům patřili další jedinci rodu Sitona. Zde jsme identifikovali celkem 6 druhů s celkovým počtem 1700 jedinců. Jednalo se o druhy Sitona lineatus (listopas čárkovaný), S. sulcifrons (listopas rýhovaný), S. macularius (listopas zdobený), S. humeralis (listopas pruhovaný), S. hispidulus (listopas jetelový). Nejpočetnější druh s 1315 jedinci byl Sitona puncticollis s kalamitním výskytem především v termínech odběru 22. 6. a 27. 6. Další velice početnou skupinou byli zástupci z čeledi Miridae - celkem 1775 jedinců s významným početnostním zastoupením klopušky světlé - Adelphocoris lineolatus (54,9 %) a klopušky chlupaté - Lygus rugulipennis (10,4 %). V porostu, a to především v prvních termínech hodnocení, byli zaznamenáni hmyzí druhy řadící se ke škůdcům řepky - různé druhy dřepčíků a blýskáček řepkový. Významné procento výskytu zde představovali i škůdci obilnin - křísi, patřící k vektorům viróz obilnin. Co se týče užitečného hmyzu, nejčastěji se vyskytovala entomofágní slunéčka, lumci a lumčíci a jedinci rodu Orius. Na této lokalitě nebyla v roce 2017 zaznamenána mandelinka vojtěšková (Gonioctema fornicata) ani výskyt dalšího teplomilného škůdce Tychius flavus. Velmi významná byla početnost klikoroha vojtěškového (Hypera postica) - celkem zaznamenáno 420 jedinců s maximálním výskytem dne 8. 6. (270 jedinců/100 smyků).

Na lokalitě Pohořelice bylo v daném roce identifikováno celkem 7127 jedinců řadící se do 36 druhů. Významně zde dominovali jedinci z rodu Sitona (19,4 %) a to především Sitona puncticollis (1310 jedinců) s největším počtem v termínu 22. 6. 2017 (980 jedinců/100 smyků). Další dominantní skupinou byli jedinci z čeledi Miridae (907 jedinců), z nichž nejpočetnější byla Adelphocoris lineolatus - celkem 560 jedinců. K vyšším výskytům hmyzích škůdců víceletých pícnin vyskytujících se v porostu patřili též jedinci nosatčíka vojtěškového - Apion tenue (700 jedinců). V termínu 22. 6. byli při odběrech zjištěni jedinci Gonioctema fornicata patřící k potencionálním škůdcům porostů vojtěšky seté - 290 jedinců/100 smyků. Stejně jako na lokalitě Starovice byly v porostech zjištěny druhy užitečného hmyzu, ve větší míře především jedinci entomofágních slunéček. V termínu 22. 6. byli na této lokalitě v porostu zjištěni jedinci tesaříka dubového (Plagionothus arcuatus) v celkovém počtu 10 jedinců/100 smyků, jehož jako přirozený areál výskytu se uvádí dubové lesy v nížinách.

Celkový počet zaznamenaných jedinců byl v Ostopovicích 8550 s identifikovanými 33 druhy vyskytujícího se hmyzu. Výskyt různých druhů klopušek v daném roce představoval v porostech vojtěšky významnější faktor - procento z celkového zjištěného počtu se pohybovalo do 31,3 %. Hlavními vyskytujícími se jedinci byly různé druhy čeledi Lygus (1890 jedinců). I na této lokalitě bylo v roce 2017 zjištěno velmi málo jedinců z čeledi Aphididae. Dalšími typickými škůdci víceletých pícnin byly ve větší míře zastoupeni různé druhy listopasů, nejvíce pak jedinci Sitona puncticollis (210 jedinců). Výskyt klikoroha vojtěškového byl za celé sledované období na této lokalitě v nižší početnosti (200 jedinců), převažoval v termínech 8. 6. až 4. 7. s typickými příznaky žíru na listech vojtěšky. Početnou skupinou byly také nejrůznější druhy užitečného hmyzu patřící do čeledi Miridae - Orius niger, Nabis spp. a další.

Na lokalitě s ekologicky pěstovanou vojtěškou u obce Březí bylo za celé sledované období zjištěno celkem 9890 jedinců s identifikovanými 46 druhy hmyzu. Dominantní skupinou zde byli jedinci z čeledi Miridae celkem 3570, což představovalo 36,1 % z celého spektra zjištěného hmyzu. Početnou skupinou zde byli také listopasi rodu Sitona (celkem 370 jedinců) a vlivem vyskytujícího se jetele lučního a plazivého i jedinci rodu Apion (celkem 545 jedinců). Klikoroh vojtěškový se vyskytoval v menší míře v porovnání s ostatními lokalitami - celkem 15 jedinců ve třech termínech odběru. V tomto roce byl zaznamenán výskyt mandelinky vojtěškové v celkové početnosti 165 jedinců v termínech od 10. dubna do 4. července.

Tab. 1: Celkový počet sledovaných druhů hmyzu vojtěšky seté - Starovice 2017

Druh

Počty jedinců na 100 smyků k datu sběru

10. 4.

8. 6.

22. 6.

27. 6.

12. 7.

19. 7.

28. 7.

3. 8.

17. 8.

31. 8.

6. 9.

Psylliodes chrysocephala

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestřenky spp.

 

 

 

5

 

 

 

10

 

 

5

Slunéčka r. Harmonia

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Meligethes aeneus

5

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitona lineatus

10

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitona puncticolis

 

 

270

695

20

 

100

165

65

 

 

Sitona humeralis

70

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitona macularius

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitona spp.

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Sitona hispidulus

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitona sulcifrons

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabrotica virgifera

 

 

 

 

20

10

 

 

 

 

 

Oulema melanopus

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

Coccinella septempunctata

5

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Entomofágní slunéčka

5

25

 

45

40

55

20

50

80

30

40

Apion pisi

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Apion tenue

10

5

 

5

5

 

10

 

5

 

 

Acyrphosiphon pisum

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

Apion spp.

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrysopa spp.

 

5

85

45

 

20

 

 

5

 

 

Podagrica fuscicornis

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhophitoides canus

 

 

5

25

5

5

 

 

 

 

25

Chalcidky

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlamydatus pullus

 

 

 

10

15

 

 

5

5

 

10

Denivka spp.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

Hypera postica

10

270

90

45

 

5

 

 

 

 

 

Chlorops pumilionis

 

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lygus rugulipennis

5

 

35

85

 

 

25

 

 

35

 

Adelphocoris seticornis

 

 

80

 

 

 

10

 

 

 

 

Adelphocoris lineolatus

 

70

225

95

10

125

35

140

100

45

130

Lygus spp.

 

60

 

 

50

150

 

80

130

 

55

Orius minutus

 

 

 

255

5

 

 

 

 

 

 

Orius niger

 

15

100

 

 

65

5

95

 

 

25

Chiasmia clathrata

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Nabis spp.

5

 

 

25

20

40

35

55

20

15

90

Klopušky fytosugni

 

 

 

 

 

 

 

160

90

 

15

Ceutorhynchus assimilis

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovaříci spp.

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Třásněnky

 

120

 

 

 

15

 

400

350

 

 

Lumčíci a lumci

 

20

100

20

5

25

 

85

85

65

135

Plagiognathus chrysanthemi

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

Phyllotreta nemorum

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psammotetix alienus

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

15

Eupterix atropunctata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Empoasca spp.

 

10

 

 

25

 

 

30

 

15

60

Ostatní křísi

 

 

 

45

5

40

10

50

 

 

5

Opomyza florum

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylus corrigiolatus

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Therioaphis trifolii

 

 

 

50

 

 

10

25

 

 

 

Tab. 2: Celkový počet sledovaných druhů hmyzu vojtěšky seté - Pohořelice 2017

Druh

Počty jedinců na 100 smyků k datu sběru

10. 4.

22. 6.

4. 7.

12. 7.

19. 7.

3. 8.

17. 8.

31. 8.

6. 9.

Phyllotreta nemorum

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitona lineatus

20

20

 

 

 

 

 

 

 

Sitona sulcifrons

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitona hispidulus

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitona macularius

 

5

5

 

 

 

 

 

 

Sitona puncticolis

 

980

150

70

30

35

10

35

 

Entomofágní slunéčka

5

55

35

20

15

85

20

175

60

Trigonotylus ruficornis

 

 

 

 

 

 

15

 

5

Apion tenue

 

640

45

10

5

 

 

 

 

Chiasmia clathrata

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Chrysopa spp.

5

 

5

5

20

 

 

 

20

Psammotettix alienus

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Chlamydatus pullus

 

 

 

 

 

10

20

5

25

Lygus rugulipennis

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Adelphocoris seticornis

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Adelphocoris lineolatus

 

155

120

25

110

60

35

15

40

Lygus spp.

 

 

175

 

70

55

15

2

20

Plagiognathus chrysanthemi

 

5

 

5

 

 

 

 

 

Plagionotus arcuatus

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Orius niger

5

 

5

 

 

 

25

5

 

Dolycoris baccarum

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Rhophitoides canus

 

 

5

10

 

5

 

 

 

Orius minutus

 

 

20

 

90

 

 

 

 

Klopušky fytosugní

 

20

105

35

55

55

30

 

 

Nabis spp.

5

90

30

50

85

20

10

105

90

Lumčíci a lumci

35

5

65

 

30

35

215

20

100

Ostatní křísi

10

155

110

35

50

75

 

15

5

Empoasca spp.

5

 

 

 

 

 

5

 

5

therioaphis trifolii

 

 

20

 

15

 

50

 

 

Acyrthosiphon pisum

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Diabrotica virgifera

 

 

5

20

10

25

 

 

 

Třásněnky

 

 

 

 

500

500

 

 

 

Zrnokaz spp.

 

 

 

 

 

65

5

 

 

Tychius flavus

 

 

 

5

10

 

 

 

 

Gonioctema fornicata

 

290

 

 

 

 

 

 

 

Hypera postica

 

5

15

 

 

 

 

 

 

Tab. 3: Celkový počet sledovaných druhů hmyzu vojtěšky seté - Ostopovice 2017

Druh

Počty jedinců na 100 smyků k datu sběru

8. 6.

22. 6.

27. 6.

4. 7.

12. 7.

19. 7.

3. 8.

31. 8.

6. 9.

Pestřenky

 

 

5

 

5

20

 

 

5

Deraeocoris ruber

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Rhagonycha fulva

 

 

20

 

 

5

 

 

 

Sitona sulcifrons

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Sitona lineatus

 

 

 

 

25

10

15

 

 

Sitona puncticolis

5

15

100

 

5

70

5

 

10

Sitona humeralis

35

 

 

 

 

5

 

 

 

Entomofágní slunéčka

 

10

45

 

10

150

15

25

35

Apion pisi

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Apion tenue

 

140

95

 

5

 

 

 

 

Chrysopa spp.

 

 

15

 

 

15

30

5

 

Plagiognathus chrysanthemi

 

455

125

 

 

 

 

 

 

Chlamydatus pullus

5

 

 

5

15

5

 

15

 

Hypera postica

90

60

45

5

 

 

 

 

 

Diabrotica virgifera

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Chlorops pumilionis

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelphocoris lineolatus

75

200

185

10

 

75

165

20

50

Adelphocoris seticornis

 

5

5

 

 

 

 

 

 

Acyrthosiphon pisum

45

275

115

40

 

75

 

20

500

Lygus spp.

15

205

240

125

70

445

565

105

120

Therioaphis trifolii

 

110

45

20

 

35

 

 

500

Micropeza corrigiolata

 

165

30

 

 

 

 

 

 

Orius minutus

 

60

55

15

50

 

 

 

 

Orius niger

5

 

 

 

 

105

50

30

100

Rhophitoides canus

 

 

5

 

 

 

5

 

 

Nabis spp.

 

75

80

 

5

95

55

20

20

Třásněnky

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumčíci a lumci

15

90

65

40

20

40

15

20

45

Ostatní křísi

5

485

150

25

 

50

20

5

 

Psammotettix alienus

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Eupterix atropunctata

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Empoasca spp.

10

 

 

 

25

 

65

 

 

Coccinella septempunctata

5

15

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4: Celkový počet sledovaných druhů hmyzu vojtěšky seté - Březí 2017

Druh

Počty jedinců na 100 smyků k datu sběru

10. 4.

8. 6.

22. 6.

27. 6.

4. 7.

12. 7.

19. 7.

28. 7.

3. 8.

31. 8.

6. 9.

Pestřenky

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

Dřepčíci r. Phyllotreta

30

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dřepčíci r. Chaetocnema

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meligethes aeneus

 

 

265

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitona lineatus

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitona sulcifrons

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Sitona macularius

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

Sitona humeralis

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Sitona puncticolis

 

 

 

160

35

10

25

40

20

 

 

Sitona hispidulus

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Apion trifolii

 

5

 

5

 

 

 

10

 

 

 

Apion tenue

20

115

260

40

50

 

 

5

 

 

5

Apion pisi

15

5

5

 

 

 

 

 

 

 

5

Chrysopa spp.

 

 

 

5

5

10

 

15

10

5

 

Diabrotica virgifera

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Rhagonycha fulva

 

 

 

25

245

20

 

 

 

 

 

Philaenus spumarius

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhophitoides canus

5

 

10

10

20

20

20

5

 

5

 

Psylliodes chrysocephala

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plagiognathus chrysanthemi

 

 

 

15

10

 

5

 

 

 

 

Trigonotylus ruficornis

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Chlamydatus pullus

 

 

 

10

 

 

 

 

640

 

 

Lygus rugulipennis

 

 

10

 

 

 

 

 

 

5

30

Lygus pratensis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Adelphocoris lineolatus

 

525

225

275

435

325

520

440

 

60

40

Adelphocoris seticornis

 

15

 

 

15

5

25

10

15

 

 

Lygus spp.

 

40

 

100

60

70

180

90

45

 

 

Orius niger

 

90

5

 

 

 

105

60

275

20

15

Orius minutus

 

 

 

45

160

130

 

 

 

 

 

Hactus apterus

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabis spp.

 

 

10

20

15

15

15

5

55

40

20

Hypera postica

 

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

Gonioctema fornicata

5

10

125

20

5

 

 

 

 

 

 

Klopušky fytosugní

 

 

 

 

10

 

 

80

50

 

 

Třásněnky

 

285

50

 

 

 

 

 

500

 

400

Lumčíci a lumci

35

 

70

50

45

15

15

30

40

70

40

Empoasca spp.

15

 

10

 

 

15

 

 

25

15

 

Ostatní křísi

5

35

 

75

60

5

25

15

 

20

30

Entomofágní slunéčka

 

 

 

 

65

20

35

35

40

40

5

Slunéčka r. Harmonia

 

 

10

5

 

 

 

 

 

 

 

Coccinella septempunctata

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Sítěnka r. Piesma

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micropeza corrigiolata

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Therioaphis trifolii

 

 

 

105

40

 

20

 

15

 

 

Závěr

Ze získaných výsledků sledování výskytu hmyzích druhů v porostech vojtěšky seté na vybraných lokalitách jižní Moravy je patrné, že se zde vyskytují velmi významné početnosti jak škodlivých, tak i užitečných druhů entomofauny. Důležitým faktorem pro výskyt jednotlivých druhů byl průběh povětrnostních podmínek přes zimu a v průběhu vegetace.

V roce 2017 byl zjištěn na všech lokalitách významný výskyt klopušek z čeledi Miridae v době před květem druhé semenné seče a významný výskyt listopasů rodu Sitona. Na všech lokalitách byli v porostech zjištěni jedinci klikoroha vojtěškového ve vysokém početním zastoupení na lokalitě Starovice. Mandelinka vojtěšková byla v roce 2017 zjištěna na lokalitách Březí a Pohořelice. Důležité je též zjištění významného výskytu užitečných druhů hmyzu, které přirozeně potlačují škodlivý výskyt dalších druhů.

Výsledek byl získán při řešení výzkumného projektu QJ 1510121 Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícnin, který financuje MZe ČR prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum.

Související články

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

18. 04. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 260x

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

17. 04. 2024 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 262x

Užitečné organizmy (51): Microgastrinae (I)

10. 04. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 217x

Zásady ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

09. 04. 2024 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 314x

Řepka - jarní insekticidní ochrana s vysokou účinností

06. 04. 2024 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 263x

Další články v kategorii Škůdci

detail