BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

SIUZ aneb jak se daří průkopníkům inovací

18. 09. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s. Technologie pěstování Zobrazeno 1194x

Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, ve zkratce SIUZ, vznikl z iniciativy samotných sedláků, kteří sledují moderní trendy zemědělství u nás i v zahraničí. Vnímají význam a přínosy precizních technologií nutných pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti, adaptaci na změnu klimatu, plnění enviromentálních cílů Evropy a udržení rentability své podnikatelské činnosti, přitom co nejšetrněji k půdě, krajině a životnímu prostředí.

Proseeds

Protože praxe v tomto ohledu často předbíhá výzkum, je hlavním cílem těchto progresivních lidí přitáhnout odborníky k řešení skutečných potřeb zemědělství, inovovat zaběhnuté postupy a mít příležitost toto vše sdílet s podobně smýšlejícími hospodáři. SIUZ si klade za cíl zpřístupnit prvky zemědělského pokroku všem zemědělcům. A rozvojem poradenství či iniciativou zajistit dostatečnou motivaci sedláků využívat nové postupy úpravou stávajících legislativních podmínek. SIUZ v současné době sdružuje 30 farem s celkovou výměrou blížící se 40 tis. ha, jsou zde podniky o velikosti 50–10 000 ha hospodařící v konvenčním i ekologickém režimu. Členství v SIUZ není omezeno velikostí ani právní formou zemědělské společnosti.

Veškerá aktivita je zaměřena na vysokou zemědělskou odbornost, proto je čestnými členy v SIUZ řada předních odborníků na zemědělství, krajinu nebo životní prostředí. Členové SIUZ jsou zapojeni do různých výzkumných projektů, řada z nich se stala tzv. Demonstrační farmou MZe a formou dnů otevřených dveří pro širokou zemědělskou veřejnost předávají svoje know-how.

Strip-till o rozteči 12 × 50 cm - příprava pod kukuřici; meziplodinou je směs svazenky a ovsa; Xerion jede na tzv. psí chod, tzn. kola jedou bokem a dochází k výraznému snížení utužení, a to vše při zachování přesného navázání 50 cm mezi jízdami (ZD Dolní Újezd)
Strip-till o rozteči 12 × 50 cm - příprava pod kukuřici; meziplodinou je směs svazenky a ovsa; Xerion jede na tzv. psí chod, tzn. kola jedou bokem a dochází k výraznému snížení utužení, a to vše při zachování přesného navázání 50 cm mezi jízdami (ZD Dolní Újezd)

Řepka profituje z pomocné plodiny, která již vymrzla - je to zdroj živin nejen pro půdní organizmy, ale i pro řepku samotnou; na podzim pomocná plodina zabránila zaplevelení řepky bez plošné aplikace herbicidu na dvouděložné a bylo možné též vynechat pozdní aplikace insekticidů proti dřepčíku olejkovému
Řepka profituje z pomocné plodiny, která již vymrzla - je to zdroj živin nejen pro půdní organizmy, ale i pro řepku samotnou; na podzim pomocná plodina zabránila zaplevelení řepky bez plošné aplikace herbicidu na dvouděložné a bylo možné též vynechat pozdní aplikace insekticidů proti dřepčíku olejkovému

O jakém precizním zemědělství mluvíme?

Technologický pokrok v zemědělství se neustále vyvíjí, jednotlivé složky se vzájemně propojují a nabízejí řadu nových možností, jak získat a využít informace k dosažení vysoké efektivity a přesnosti řízení celé farmy. Ve spojení se zkušeností a odborností českých agronomů je to dokonalý nástroj, jak obhospodařovat velké půdní celky, charakteristické pro historii českého zemědělství. Dokonalá znalost tématu, přesnost a vhodné načasování umožňují plošnou ochranu půdy a snižování potřeby zemědělských vstupů. Využití moderní vědy a technologií, to je cesta k plošné ekologizaci zemědělství a vítězství selského rozumu i konzumně nastavené společnosti.

I přesto, že je řada známého, a v této oblasti již bylo hodně uděláno, je přechod od konvenčních postupů k technologiím precizního zemědělství náročný nejen finančně, ale také časově. A navíc hrozí i prvotní nezdary spojené s finanční újmou. Pro motivaci a zvýhodnění udržitelně hospodařících farem bude proto rozhodující nastavení dotačních podmínek.

Zákres ozeleněných kolejových řádků jako neprodukční plochy v řepce - díky Section Control se obsluha nemusí starat o zvedání jednotek vozíků plečky
Zákres ozeleněných kolejových řádků jako neprodukční plochy v řepce - díky Section Control se obsluha nemusí starat o zvedání jednotek vozíků plečky

Ozeleněné kolejové řádky
Ozeleněné kolejové řádky

Ekoschémata precizně

Tento dokument zpracoval SIUZ v reakci na nové podmínky SZP i plánované zavedení ekoplatby a předal velmi brzy po svém založení, již na jaře roku 2021, MZe ČR. Materiál je ke stažení na webových stránkách spolku, precizní zemědělství je zde rozděleno do šesti oblastí a jejich podoblastí.

1. Pohyb a řízení zemědělských strojů

1.A Navigace a automatizované řízení strojů

1.B Optimalizace trajektorií

1.C Sekční kontrola

1.D Control Traffic Farming (CTF)

2. Variabilní aplikace hnojiv

2.A Variabilní aplikace N hnojiv

2.B Variabilní aplikace zásobního hnojení

2.C Variabilní aplikace pevných statkových hnojiv

2.D Variabilní aplikace kapalných statkových hnojiv

3. Precizní aplikace přípravků na ochranu rostlin

3.A Selektivní/variabilní aplikace herbicidů

3.B Selektivní/variabilní aplikace fungicidů a regulátorů růstu

3.C Pásková aplikace přípravků na ochranu rostlin

4. Organizace porostu

4.A Variabilní setí a sázení

4.B Doprovodné plodiny

4.C Selektivní/variabilní zpracování půdy

4.D Strip-till

5. Omezené zpracování půdy

5.A Přímé setí do rostlinného mulče s uplatněním optimalizace pojezdů

5.B Systémy pásové předseťové přípravy

6. Optimalizace tvaru pozemku

6.A Ozeleněné kolejové řádky (CTF)

6.B Systém vnitřních produkčních bloků

6.C Systém transportů a vstupů na PB a DPB

6.D Neprodukční, manipulační plochy

6.E Contour farming, vrstevnicové obdělávání a pásové střídání plodin

Bylo by možné přidat i bod 7 - Alternativní přípravky na hnojení a ochranu rostlin.

Cílem dokumentu bylo ukázat, že stejně jako je variabilní česká krajina a hospodaření v ní, tak se nabízejí i různé varianty a kombinace pro řešení stejných situací v různých podmínkách. Pokud chceme podporovat moderní hospodaření, nejde jednoduše zvýhodnit jen jeden prvek, který je pouhým dílkem pro sestavení celé skládačky.

Precizní zemědělství je velice pestré a nabízí různá řešení s ohledem na velikost farmy, její zaměření a způsob hospodaření jak v rostlinné, tak i živočišné výrobě. Startovní čára pro jeho rozvoj není u všech hospodařících společností na stejné úrovni. Navrhované řešení si kladlo za cíl vytvořit bodový systém k jednotlivým prvkům a kategoriím precizního zemědělství. Každý zemědělský subjekt, který by měl zájem do tohoto systému vstoupit, by do svého faremního plánu zakomponoval technologie, které používá, nebo chce výhledově používat tak, aby splnil nastavená pravidla a dosáhl požadovaného počtu bodů. Je to možnost, jak odbourat svázanost s konvenčními postupy zakotvenými v současné legislativě a cesta ke svobodnějšímu způsobu podnikání s vysokým enviromentálním přínosem.

Opticky naváděná plečka Horsch Transformer 12VF umožňuje vynechat plošnou aplikaci herbicidů proti dvouděložným plevelům a podpoří jarní mineralizaci
Opticky naváděná plečka Horsch Transformer 12VF umožňuje vynechat plošnou aplikaci herbicidů proti dvouděložným plevelům a podpoří jarní mineralizaci

Pracovní skupiny SIUZ

Ověřování nových postupů a zavádění inovací do zemědělských systémů se ve spolku děje v rámci pracovních skupin. Každý člen SIUZ se zavazuje, že se bude podílet na rozvoji minimálně jedné pracovní skupiny a založí ověřovací pokusy ve svých podmínkách na výměře alespoň 5 ha. V průběhu roku spolu členové pracovních skupin komunikují nejčastěji formou online schůzek, to proto, že jsou každý z jiného koutu ČR. Na začátku sezony se připravuje společný plán pokusů. Každý člen zhodnotí výsledky uplynulého roku, představí, čemu se bude věnovat a k jakým pokusům se připojí. V sezoně se pak konají polní setkání pracovní skupiny, popř. i exkurze pro širokou veřejnost. Činnost jednotlivých pracovních skupin vám budeme přibližovat pravidelnými články v časopisu Agromanuál.

Exkurze na farmách SIUZ v roce 2023

Na webových stránkách SIUZ je možné připravované akce sledovat, v sekci Aktuality jsou následně zveřejněny i záznamy a prezentace z těch, které již proběhly.

Koncem března se uskutečnila exkurze za finanční podpory SZIF pro přenos informací, během níž se prezentovali členové z Orlicko-Ústecka. Ing. Jiří Čtvrtečka z Labris, s.r.o., se podělil o své zkušenosti s postupným přechodem k trvalému pokryvu půdy v méně příznivých podhorských oblastech, to vše při udržení pestrého osevního postupu. K tomuto účelu hospodaření si zvolil secí stroj SLY Boss. Ve své prezentaci komentoval obrázky z porostu máku, založeného přímým výsevem do bývalého travního porostu. Přestože plevele byly velkou konkurencí, podařilo se zvládnout herbicidní ochranu a mák zdárně sklidit. Zajímavé bylo i založení množitelského porostu jetele lučního jako podsevu do Express slunečnice, je zde kompatibilita pro herbicidní ošetření a po sklizni slunečnice již byl k dispozici zimní pokryv půdy. Další obrázky z porostů pšenice ukázaly možnost přímého výsevu do výdrolu bobu z předchozího množení nebo do strniště po čiroku sklizeném v listopadu na zrno.

Přímý výsev pšenice do strniště zrnového čiroku sklizeného v listopadu (Labris, s.r.o.)
Přímý výsev pšenice do strniště zrnového čiroku sklizeného v listopadu (Labris, s.r.o.)

Ladislav Chmelík z Vlčkovic prezentoval své tříleté výsledky pokusů se založením jarního ječmene na podzim. Ze zkušeností vyplývá, že nejvhodnější termín setí je na přelomu října a listopadu. Dříve seté ječmeny v těžkých půdách, na kterých zde hospodaří, vymrzají a později seté mají problém s vytvořeným škraloupem a nedostatkem energie, pokud jsou po zimě ve fázi prvních listů.

Dále se ve Vlčkovicích věnují pěstování česneku, z něhož vyvíjejí i biologické přípravky, které lze využít např. v zelinářství k účinnému boji se škůdci. Produkce je tak následně bez reziduí účinných látek insekticidů.

Polní ukázky byly zaměřeny na jarní regeneraci porostů ozimů a možnosti omezení spotřeby minerálních hnojiv, přesné setí řepky, použití pomocných plodin a ozeleněných kolejových řádků. Dále též na půdoochranné technologie a využívání vymrzajících meziplodin v kombinaci s aplikací kejdy a digestátu. Zastávky byly na farmách ALA Řepníky, a. s., ZD Dolní Újezd a Statek Bureš, s. r. o.

ZD Dolní Újezd je významným průkopníkem zemědělských inovací a precizního zemědělství. K mapování pozemků zde využívají satelity, různé typy dronů, kamer a senzorů, půdní analýzy i analyzátory na aplikační technice. Hospodaří na výměře 8 200 ha a vzhledem k silné živočišné výrobě mají nejen široký osevní postup, ale i velké množství statkových hnojiv včetně digestátu z bioplynové stanice. Díky precizním technologiím a zájmu agronoma Josefa Čejky tyto zdroje živin využívají efektivně na celé obhospodařované výměře, k tomu ověřují účinnost biologických přípravků a hledají nejlepší kombinace meziplodin, které využívají aplikované živiny v mimoprodukčním období. V době exkurze probíhalo jarní regenerační přihnojení kejdou s následným přejezdem hvězdicovými bránami, které kejdu částečně zapraví, rozruší škraloup, podpoří mineralizaci a rychlejší jarní vývoj porostu.

V družstvu řepku vysévají přesným secím strojem s roztečí řádků 50 cm. Přesná práce strojů a dokonalé napojení řádků umožnují využití moderní aplikační techniky, která aplikuje přípravky na ochranu rostlin jen v pásku nad zasetým řádkem. Takto jsou v řepce prováděny všechny podzimní a též časně jarní aplikace. To přináší jak finanční úspory, tak i snížení zátěže pro životní prostředí. Navíc lze chemické ošetření kombinovat s mechanickou kultivací a s použitím opticky naváděné plečky.

Silná živočišná výroba znamená zařazení jetelovin, travních porostů a dalších zlepšujících plodin do osevního postupu, stejně jako meziplodin na celé výměře silážní kukuřice. Zakládají zde i 70 ha biopásů, to ale pro naplnění podmínek neprodukčních ploch nestačí! Ozelenění kolejových řádků je tak možností, jak podpořit biodiverzitu a zároveň výrazně nesnižovat produkční potenciál úrodných bloků. Kolejové řádky jsou zakresleny v aplikační mapě jako zakázané zóny, díky tomu je zajištěno, že zde nejsou aplikována hnojiva ani přípravky na ochranu rostlin. A automaticky se odpojí i sekce plečky.

Drony aneb nová doba zemědělství, typ Mavic 3M s RTK (ZD Dolní Újezd)
Drony aneb nová doba zemědělství, typ Mavic 3M s RTK (ZD Dolní Újezd)

Aplikace kejdy do porostu pšenice na podzim i na jaře snižuje závislost na minerálních hnojivech - pouze kvalitativní aplikace se provádějí močovinou, formou postřiku na list, následuje zapravení rotační plečkou  (ZD Dolní Újezd)
Aplikace kejdy do porostu pšenice na podzim i na jaře snižuje závislost na minerálních hnojivech - pouze kvalitativní aplikace se provádějí močovinou, formou postřiku na list, následuje zapravení rotační plečkou
(ZD Dolní Újezd)

ŘepnícíchBučině byly k vidění zbytky po vymrzlých pomocných plodinách vysetých do meziřádků řepky. Je to nový trend osevních postupů, kdy pomocné plodiny potlačují plevele a snižují atraktivitu hlavní plodiny pro škůdce. Při použití bobovitých druhů rostlin lze tak výrazně redukovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin a částečně i hnojiv.

V květnu proběhla další exkurze, tentokrát u Hranic na Moravě v Bělotíně, na GA Agri Moravia, s.r.o. Hlavním tématem setkání farmářů byla mechanická regulace plevelů v ekologickém zemědělství a dvoufázová sklizeň, o tuto problematiku projevili zájem jak ekologové, tak i konvenčně hospodařící zemědělci.

Odpolední program byl pak věnován půdoochranným technologiím pro cukrovou řepu na Farmě Kovář, s.r.o., v Mankovicích.

Závěr

Precizní zemědělství umožňuje pracovat s přesnými informacemi a hospodář, který je dokáže používat správně, je vždycky úspěšnější než ten, kdo potřebné informace nemá. Proto Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství věnuje hodně energie rozvoji poradenství v oblasti udržitelných zemědělských postupů. O našich aktivitách vás budeme průběžně informovat prostřednictvím připravovaného seriálu v časopise Agromanuál.

Aplikační mapa pozemku s porostem řepky - plochy poškození jsou jasně definovány, v těchto místech není potřeba hnojit ani aplikovat fungicidy; problematická místa v řepce vymezují snímky ze satelitu a AUG index
Aplikační mapa pozemku s porostem řepky - plochy poškození jsou jasně definovány, v těchto místech není potřeba hnojit ani aplikovat fungicidy; problematická místa v řepce vymezují snímky ze satelitu a AUG index

Pásková aplikace přípravků na ochranu rostlin v řepce - úzký kužel umožňuje aplikovat postřik jen v pásku nad řepkou, ošetřena je pouze 1/3 celkové plochy; na ramenech postřikovače jsou kamery od firmy DAT EcoPatch určené k detekci plevelů, v obilninách se tak aplikují přípravky pouze při překročení nastavené hranice - úspora přes 80 %
Pásková aplikace přípravků na ochranu rostlin v řepce - úzký kužel umožňuje aplikovat postřik jen v pásku nad řepkou, ošetřena je pouze 1/3 celkové plochy; na ramenech postřikovače jsou kamery od firmy DAT EcoPatch určené k detekci plevelů, v obilninách se tak aplikují přípravky pouze při překročení nastavené hranice - úspora přes 80 %

Související články

Přehled povětrnostních podmínek pro pěstování brambor v roce 2023

25. 04. 2024 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 80x

Regenerativní zemědělství - novinky a zkušenosti

31. 03. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 582x

Jarní práce u řepky jsou za dveřmi

23. 03. 2024 Ing. David Bečka, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 787x

Pěstování ředkve olejné

26. 02. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Julie Sobotková, Mgr. Helena Hutyrová Technologie pěstování Zobrazeno 605x

Optimalizace pozemkových bloků s ohledem na půdní charakteristiku a provozní parametry strojů

31. 01. 2024 Prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 781x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail