BASF
BASF
BASF

AGRA

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (1) - Fosfor

27. 06. 2023 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 875x

Předpokladem pro dlouhodobé úspěšné hospodaření je udržování dobré půdní úrodnosti. Většina doporučení ve výživě rostlin vychází ze sledování časových změn obsahu přístupných živin (viz AZZP) a jejich bilancování. Abychom získali výchozí podklady k jejich určení, využíváme výsledky z dlouhodobých přesných polních pokusů Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze. Jedním z pokusů je trojhon a budou hodnoceny pouze varianty bez organického hnojení a varianty s hnojem, které jsou hnojeny minerálně se stupňovitým hnojením fosforem.

Proseeds

Charakteristika stanoviště

Půdní typ a subtyp je hnědozem luvická, která vznikla mírnou ilimerizací a má luvický horizont pod melanickým humusovým horizontem. Klimatický region je teplý - suchý (T1) až teplý - mírně suchý (T2), průměrný roční souhrn srážek je 452 mm.

Střední obsah humusu v ornici je 1,3–2,5 %, HK : FK kolem 1. Půdní reakce je slabě kyselá až kyselá. Půda je náchylná na zhutnění, což vyžaduje kvalitní agrotechniku a patří mezi velmi úrodné půdy. Skupina půdního druhu je na rozhraní středně těžká až těžká půda.

Hnojení

Ze statkových hnojiv byla vybrána pouze varianta s hnojem, která se v osevním sledu aplikovala pod okopaniny, a to 21 t/ha k cukrové řepě a 15 t/ha k bramborám.

Minerální hnojení fosforem bylo stupňovité: 0, N1P1K1 a N3P2K2. Průměrné roční dávky živin v osevním sledu (kg prvku/ha): 39 N1, 67 N3, 24 P1, 31 P2, 109 K1, 146 K2. Nejsou zde uvedeny varianty s kejdou.

Přehled plodin

Základní osevní sled od roku 1978 je 9letý (devítihonný) a začíná vždy vojtěškou, klasický (45 % obilnin, 33 % okopanin, 22 % pícnin): 2× vojtěška, pšenice ozimá, cukrovka, ječmen jarní, brambory, pšenice ozimá, cukrovka a ječmen jarní s podsevem.

Způsob výpočtu bilance

Podstatou výpočtu předkládané bilance z DLP je jednoduchá kalkulace výpočtu vkladů živin a odběru živin plodinami: od celkových vkladů hnojiv se odečtou celkové odběry živin rostlinami za osevní sled a vypočítá se roční průměr za osevní sled.

Hodnocení bilancí z jednotlivých osevních sledů

Hodnocení je provedeno pomocí ročních průměrů bilancí z jednotlivých osevních sledů a lze je provést jednodušším způsobem, a to proto, že jsou pouze dvě opakovatelné úrovně dávek minerálního fosforu při stejných dávkách fosforu a draslíku (P1K1 a P2K2). Dávky hnojiv (Pmin, Porg) jsou uvedeny jako roční průměrné dávky za osevní sledy.

Ze získaných výsledků pro fosfor (tab. 1) vyplývají tyto závěry: Hodnoty bilancí, a to jak na variantě bez hnoje, tak variantě hnojené hnojem, které jsou graficky znázorněny na grafu 1. Průměrná dávka fosforu daná z hnoje je Porg 9 kg/ha. Na obou variantách bez minerálního hnojení jsou u všech osevních sledů záporné hodnoty bilancí. Na variantách minerálně hnojených dávka fosforu P1 a P2 (dávka 24 a 31 kg/ha) jsou již kladné hodnoty a na kombinaci N3P2K2 vyšší než na N1P1K1. Hodnoty bilancí mají na variantě hnojené hnojem vyšší hodnoty bilancí než na variantě bez organického hnojení.

Graf 1: Hodnoty bilancí fosforu v jednotlivých osevních sledech při různých dávkách minerálních hnojiv (1978–2021)
Graf 1: Hodnoty bilancí fosforu v jednotlivých osevních sledech při různých dávkách minerálních hnojiv (1978–2021)

Hodnocení průměru bilancí ze všech sledovaných roků

Všeobecně je známo, že přesnější a správnější hodnocení se docílí z velkého počtu výsledků. Z tohoto důvodu bylo hodnocení bilancí provedeno z průměrů bilancí ze všech sledovaných roků z různých kombinací minerálního a obou variant (bez hnoje a hnůj), které jsou uvedeny v tabulce 2 a grafu 2.

Z výsledků vyplývá následující hodnocení: Na obou variantách bez minerálního hnojení jsou záporné hodnoty bilancí a u všech dávek fosforu z minerálních hnojiv (P1 24 a P2 31 kg/ha) a jejich všechny kombinace minerálního hnojení (N1P1K1, N3P2K2) jsou již kladné hodnoty bilancí. Hodnoty bilancí opět kopírují dávky dodaného minerálního fosforu.

Graf 2: Hodnoty bilancí fosforu ze všech osevních sledů (1978–2021)
Graf 2: Hodnoty bilancí fosforu ze všech osevních sledů (1978–2021)

Nulová bilance

Nulová bilance je rovna takové dávce fosforu z minerálního hnojiva (Pmin) na daném základě hnojiva, aby se hodnota bilance rovnala nule. Tato bilance byla vypočtena ze závislosti průměrů hodnot bilance ze všech sledovaných osevních sledů v závislosti na různých dávkách Pmin pomocí regresních rovnic. Průměry hodnot bilancí z dávek minerálního fosforu (0, P1 24 a P2 31 kg/ha) jsou uvedeny v tabulce 2 a závislosti graficky znázorněné na grafu 2.

Nulová bilance na variantě bez hnoje se získá při dávce Pmin 18 kg/ha, na variantě s hnojem při dávce Pmin 10 kg/ha.

Tab. 1: Bilance fosforu v jednotlivých osevních sledech (1978–2021)

Var.

Osevní sled

Bilance fosforu (kg P/ha)

0

N1P1K1

N3P2K2

0

1978–86

1

-26

3

6

1987–95

2

-22

6

10

1996–04

3

-18

8

12

2005–13

4

-14

10

14

2014–21

5

-12

11

15

Hnůj

1978–86

6

-15

9

25

1987–95

7

-13

14

26

1996–04

8

-10

15

29

2005–13

9

-6

18

31

2014–22

10

-4

20

34

Pozn.: Osevní sledy 1–5 bez hnoje a 6–10 hnojené hnojem

Tab. 2: Průměrné hodnoty bilancí fosforu ze všech sledovaných let podle dávek minerálního hnojení (1978–2021)

Var.

Bilance fosforu (kg P/ha)

0

N1P1K1

N3P2K2

0

-18

7

11

Hnůj

-10

15

29

Závěry

V této publikaci je uveden přehled výsledků bilancí fosforu z dlouholetého polního pokusu VÚRV v Praze Ruzyni (hon 3) z rozmezí let 1965–2021. Postup hodnocení je prováděn podle jednotlivých osevních sledů a následně i z celkového souhrnu bilancí, a to až k výpočtu tak zvané „nulové bilance“. Přepočet dávky na Kč je podle současného ceníku 25.000 Kč/t, bez DPH. Na základě získaných výsledků z dlouhodobého polního pokusu pro fosfor, aby nedošlo k záporné bilanci, bylo zjištěno:

  1. Na variantě s hnojem se nulové bilance docílí při dávce fosforu Pmin 10 kg/ha, 23 kg P2O5/ha, což odpovídá dávce trojitého superfosfátu 51 kg/ha, jehož cena bude 1 275 Kč/ha.
  2. Na variantě bez hnoje docílí se nulové bilance při průměrné roční dávce Pnin 18 kg/ha, 41 kg P2O5/ha, a to odpovídá dávce trojitého superfosfátu 91 kg/ha, jehož cena bude 2 275 Kč.
  3. Hodnoty nulové bilanční rovnováhy odpovídají minimální dávce fosforu, aby se bilance nedostala do záporných hodnot.
  4. Jakákoliv vyšší dávka je přínosem a doporučují se dávky uvedené v metodice „Neuberg J. a kol. Hnojení při omezeném nákupu průmyslových hnojiv, ÚVTIZ 9/1991“.

Poděkování patří technickým pracovníkům pracujících na pokusech: Lenka Medešiová a Petr Ivičic.

Publikace byla vypracována za podpory MZe - instituciální příspěvek MZe-RO 048.

 

Var.

Bilance fosforu (kg P/ha)

0

N1P1K1

N3P2K2

0

-18

7

11

Hnůj

-10

15

29

Související články

Potenciál odrůdy čiroku Ruzrok pro zelené biofumigační hnojení

10. 07. 2024 Ing. Jiří Hermuth, Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 281x

Listová hnojiva a novinky od společnosti Innvigo

10. 06. 2024 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Hnojení Zobrazeno 275x

Vliv organických hnojiv na erozní parametry půdy

03. 06. 2024 Ing. Martin Císler; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 511x

Další články v kategorii Hnojení

detail