BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Novinky v pěstitelské technologii jarního sladovnického ječmene

25. 05. 2018 Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Listová hnojiva Zobrazeno 4546x

Poloprovozní pokusy ve sladovnickém ječmenu v roce 2017 navazovaly na předešlé ročníky 2014 až 2016. Varianty vycházejí z intenzifikačních prvků ověřených v maloparcelkových pokusech.

Limagrain

Poloprovozní pokusy

V pokusech je kladen důraz na stimulaci, přiměřenou regulaci a foliární výživu. Kontrolní variantou je běžná technologie pěstování jarního ječmene v daném podniku, přičemž konkrétní technologie podniku se od sebe liší dle zvyklostí daného podniku a regionu. Pokusy byly založeny na lokalitách:

 • Bechlín - okr. Litoměřice 210 m n. m.,
 • Žichlice - okr. Plzeň sever, 280–450 m n. m.,
 • Slatiny - okr. Jičín, 250 m n. m.,
 • Velký Týnec - okr. Olomouc, 230 m n. m.,
 • Vrcha, a.s. - okr. Havlíčkův Brod, 520 m n. m.

Poloprovozní pokus 2017

Výnos zrna byl vyrovnaný bez statisticky průkazných rozdílů. Kontrolní varianta (technologie podniku) dala na všech lokalitách nejnižší výnos zrna. To značí na možnost vylepšit pěstitelské technologie podniků.

Např. lze využít přiměřené regulace Floronem, aplikaci PlantAktivu na podporu půdního života a podporu fotosyntézy pomocí koncentrovaných aminokyselin v přípravku Aminocat (varianta Fertista/Bioaktiv). Tato varianta byla ve všech pokusných letech nejvýnosnější. Navýšení průměrného výnosu v roce 2017 o 0,65 t/ha bylo zajímavé a ekonomické.

Aplikace foliární výživy Agrofert zvyšovala výnos v průměru o 0,44 t/ha. Bude nutné se déle zabývat stopovými prvky společně s huminovými kyselinami pro ekonomickou optimalizaci výnosu.

Integrovaná ochrana rostlin pomocí hnojiv s obsahem síry pomáhá ve zlevnění fungicidní ochrany. Zároveň zlepšuje kvalitativní znaky jako je HTZ a přepad zrna nad sítem 2,5 × 22 mm. Aplikace hnojiv se síranovou a thiosíranovou složkou však musí skončit v době sloupkování. Pozdější aplikace zvyšují obsah N-látek v zrnu. To je pozitivní u pšenice, ale většinou negativní při pěstování sladovnického ječmene.

Prodloužení vegetace a zvýšení výkonnosti rostlin je dána aplikací hořečnatých hnojiv společně s fungicidní ochranou v druhé polovině vegetace. To byly principy strategie firmy Chemap Agro.

Použití extraktu z mořských řas v kombinaci s přiměřenou regulací rostlin a foliární výživou ukazuje ve všech letech nadprůměrné výsledky. Tato strategie vychází v úrodné oblasti Hané. Sestavení této technologie bylo z kuchařky Ditany Velká Bystřice.

Technologie Agra Střelské Hoštice vycházela z vývojových přípravků, které budou teprve uváděny na trh. Tato technologie dopadla na všech lokalitách lépe než standardní technologie podniku. Vynikajícího výsledku +0,44 t/ha dosáhla v poloprovozním pokusu ve Velkém Týnci.

Závěr z pokusů ročníku 2017

 • Všechny testované technologie dopadly lépe než technologie podniku.
 • Vzhledem k nestálému počasí je nutné brát v úvahu dělenou, přiměřenou regulaci s ohledem na průběh počasí.
 • Integrovanou fungicidní ochranu směřovat k aplikaci síry a mědi.
 • Dodání mikroelementů jako Zn a dalších se stává součástí pěstitelské technologie nejen kukuřice, ale i sladovnického ječmene. Vychází ze znalostí rozborů rostlin a precizní práce s porostem.

Poloprovozní pokusy a výnosové výsledky v roce 2017
Poloprovozní pokusy a výnosové výsledky v roce 2017

Poloprovozní pokus 2016

Výnosově byly lokality velmi rozdílné od 4,5 do 8,22 t/ha. Nejvyšších výnosů sladovnického ječmene bylo dosaženo na lokalitě Velký Týnec. Naopak nejnižších v Žichlicích. Z pohledu nestability výnosu a kvality na některých lokalitách (např. Žichlice) nebylo dále v pokusech pokračováno z důvodu vyřazení sladovnického ječmene z osevního postupu.

Při porovnání výnosů v Žichlicích bylo vidět navýšení výnosu cca o 0,6 t/ha se stoupající intenzitou pěstitelské technologie (viz var. Fertistav a Ditana - listová výživa + stimulace rostlin) vůči standardní technologii podniku. Ekonomika intenzivních sledů sice zvýšila výnos, ale nedokázala dosáhnout odpovídajícího obsahu N-látek v zrnu (u všech variant nad 12,5 %).

Lokalita Jedlá s problematickou kvalitou (vysoký obsah N-látek v zrnu v roce 2015) měla v roce 2016 všechny varianty do 11,4 % NL - tudíž v optimální sladovnické jakosti. Reakce na listovou výživu byla u technologie Fertistav +2,9 t/ha a u technologie Ditana +2,2 t/ha. Tyto výsledky byly rekordní, co se týče navýšení výnosu za posledních mnoho let. Většinou je problém opačný, výsledky jsou s nízkým navýšením výnosu.

Tomuto odpovídaly výsledky z Bechlína, kde rozdíl mezi variantami byl pouze 0,13 t/ha. Tato suchá lokalita má dlouhodobě problémy s pěstováním sladovnického ječmene. I přes „slušný výnos“ nad 5 t/ha je zde kvalita problematická - v 2016 byl obsah N-látek těsně kolem 12 %.

Všechny pokusné varianty z pohledu dosaženého výnosu (kombajnového) vykázaly lepší výnosy zrna než kontrola.

Poloprovozní pokusy a výnosové výsledky v roce 2016
Poloprovozní pokusy a výnosové výsledky v roce 2016

Poloprovozní pokus 2015

Na jednotlivých lokalitách byly velmi rozdílné porosty a výnosy zrna. Nezklamaly lokality úrodné (Slatiny, Velký Týnec), které dosáhly i odpovídající sladovnickou kvalitu. Vlivem tropického počasí byly vysoké obsahy N-látek (zřejmě nejde jen o bílkoviny, ale o různé amidy, aminokysliny, amonné soli ap.) i na propustných půdách Vysočiny. V našich poloprovozních pokusech měla vysoké N-látky i lokalita v Dyníně a Jedlé. Maloparcelkové pokusy (lokalita Červený Újezd) rovněž s vysokým obsahem N-látek.

Zajímavá byla v Žichlici var. 6 s aplikací roztoku močoviny + hořké soli + tekuté síry Ferti MK S 800 SC, která dosáhla nárůstu výnosu o cca 0,5 t/ha (cca o 12 %) vůči ostatním variantám. Na zbývajících lokalitách takovéto rozdíly (v %) ale nebyly, i když tato var. 6 (ČZU) vyšla ze všech variant jako nejvýnosnější.

Aplikace Molysolu (u var. 1 Agrofert) oproti předpokladům nepomohla ke snížení N-látek v zrnu. Velmi podobně dopadl maloparcelkový pokus v Červeném Újezdě. Zde je potřeba prohloubit znalosti o molybdenu a jeho správné aplikaci. Zatím nelze dát jasné doporučení pro praktické užití.

Regulace porostů přípravkem Florone ve 2. var. se jevíla i podle maloparcelkových pokusů velmi slibně. Nevytvářela výnosovou depresi při pozdních aplikacích (po vymetání). Var. 2 s aplikací Plant Aktivu + Florone + Aminocat dosáhla v průměru druhého nejvyššího výnosu. Na lokalitách Velký Týnec a Dynín měla nejvyšší výnos. Bylo to potvrzení výsledků roku 2014, i když rozdíl mezi variantami byl nízký. Aplikace PlantAktivu byla reakcí na utužené pozemky s podporou růstu kořenů, půdní mikroflóry atd. Zařazení do systému s následnou novou šetrnou regulací porostu a aplikací aminokyselin je dobrou ekonomickou volbou.

V tropických teplotách roku 2015 propadla aplikace přípravku Polyversum. V přesných pokusech v Červeném Újezdě ale dala nejvyšší výnos. Aplikace Polyversa vychází, pokud je vázána na chladnější a vlhký průběh počasí.

Vývojový přípravek společnosti Agra zatím neukázal své přednosti.

Regulace odnoží koncem odnožování Sunagreenem a následné aplikace Aktifolu Mag přinesla (stejně jako v roce 2014) vysoké výnosy. Zařazení hořčíku do plošné listové výživy bude nutností. To potvrzuje i var. 6 s aplikací hořké soli.

Poloprovozní pokusy a výnosové výsledky v roce 2015
Poloprovozní pokusy a výnosové výsledky v roce 2015

Poloprovozní pokus 2014

Některé varianty se opakují a pro porovnání rozdílného průběhu počasí uvádíme znovu výsledky i z roku 2014.

Pokusy byly založeny jen na čtyřech lokalitách. V Příkosicích vlivem špatného jarního počasí a změně agronoma se pokusy nepodařilo založit. Výnosy sklizeného zrna byly rekordní. V Slatinách a Velkém Týnci byly výnosy těsně nad průměrem posledních tří let. V Dyníně bylo dosaženo výnosu o cca 2 t/ha než obvykle.

Nejvýnosnější variantou v podniku Vrcha Jedlá a Dynín byla var. 2 (polovina odnožování Plant Aktiv 1,0 l/ha + konec odnožování Aminocat 0,3 l/ha + Florone 0,3 l/ha).

V Agro Slatiny byla nejvýnosnější var. 4, která nahradila druhé fungicidní ošetření aplikací Polyversum 100 g/ha a Velkém Týnci byla nejvýnosnější varianta po aplikaci LovoCaN 200 l/ha v polovině odnožování. Přihnojením LovoCaNem na list v polovině odnožování zvyšovalo výnos a je jedním z intenzifikačních faktorů stabilizujících sladovnickou kvalitu v srážkově optimálním nebo nadprůměrném ročníku. Při suchém průběhu jara může tato výhoda se stát nevýhodou a zvyšovat obsah N-látek v zrnu mimo sladovnickou kvalitu.

V průměru byla nejvýnosnější varianta Plant Aktiv 1,0 l/ha + konec odnožování Aminocat 0,3 l/ha + Florone 0,15 l/ha s výnosem 8,85 t/ha, vůči kontrole bylo navýšení výnosu  o 0,48 t/ha, což vychází i s ekonomickým ziskem.

Zajímavá je i varianta Chemapu s aplikací Aktifolu Mag s druhým nejvyšším průměrným výnosem.

Závěr z pokusů ročníku 2014

Všechny zkoušené technologie měly větší výnos než standardní technologie podniku, tudíž vzniká prostor pro zavedení efektivních intenzifikačních vstupů a vylepšení ekonomiky pěstování jarního sladovnického ječmene. Reakce pěstitelů na aktuální klimatické podmínky (pozdní nástup jara 2018 a další nepředpokládané výkyvy počasí v jednotlivých letech) umožňuje čtyřletá řada výsledků.

Poloprovozní pokusy a výnosové výsledky v roce 2014
Poloprovozní pokusy a výnosové výsledky v roce 2014

Závěrečné zhodnocení pokusů z let 2014–2017

 • Foliární výživa roztoky močoviny, hořké soli a elementární síry v tank-mixu s pesticidy působí na zvýšení výnosů s vynikající ekonomikou.
 • Přípravky na bázi humátů je vhodné doplnit o foliární výživu nejen makroprvky, ale i mikroprvky (např. Zn).
 • Pozvolná regulace (dělená - zpevněná pata stébla a následné zkrácení a zpevnění stébla) je cestou k nižší stresové zátěži za nepříznivých klimatických podmínek. Technologie Fertistav/Bioaktiv vychází z těchto principů a je doplněná o podporu rostlin před metáním aminokyselinami.
 • Při aplikaci přípravků na bázi aminokyselin se vliv na rostlinu prohlubuje v tank-mixu s foliární výživou.
 • Aplikace síranových a thiosíranových hnojiv je třeba ukončit v polovině sloupkování. Pozdější aplikace zvyšují obsah N-látek v zrnu. Toho se dá využít v ročníku s nadměrnými srážkami a nízkým slunečním svitem - jako byl ročník 2014.

V době metání dodávat do tank-mixů hnojiva na bázi hořčíku k podpoře fotosyntézy a prodloužení vegetace.

Související články

Listová hnojiva pro kukuřici

26. 06. 2023 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 751x

Yara vybuduje nový závod na výrobu speciálních hnojiv a biostimulantů

31. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Listová hnojiva Zobrazeno 980x

Listová hnojiva od společnosti Innvigo

14. 04. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 964x

Hnojiva z Lovochemie podpoří výnos ozimů

08. 04. 2023 Ing. Hana Rosolová; Lovochemie a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 1034x

Stabilizace pH jíchy společně s výživou a protistresovou složkou

19. 03. 2023 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 1241x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail