BASF
BASF
BASF

AGRA

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín v súvislosti so vzdelávaním

09. 09. 2023 Ing. Jozef Kotleba; Slovenská asociácia ochrany rastlín Legislativa Zobrazeno 875x

Kto v poslednom období podrobnejšie sleduje rokovania viacerých európskych inštitúcií vrátane pripomienok od verejnosti ohľadne prijatia nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín, určite môže potvrdiť, že v návrhu nariadenia je niekoľko paragrafov, ktoré vyvolávajú opodstatnené otázniky, ako ich po prijatí návrhu na Slovensku realizovať a to tak, aby napriek tomu, že ide o nariadenie, ktoré sa dňom schválenia stáva automaticky platné, nezostalo iba na papieri.

Proseeds

Zároveň je žiadúce dať si vopred otázku, že aj napriek určitému časovému posunu medzi jeho platnosťou a nadobudnutím účinnosti, ktorý bude daný členským štátom na splnenie jeho požiadaviek, či by nebolo správne už teraz pracovať na ich dôkladnej príprave.

Dôvod je ten, že na Slovensku máme zaužívané nie systematicky sa pripravovať na požiadavky vyplývajúce z takýchto nariadení, ale následne všetko „dobiehame na poslednú chvíľu“. Tých článkov, ktoré by si zo spomenutého nariadenia zaslúžili určite zvýšenú pozornosť je viacero. Keďže sa dlhodobo profesijne venujem aj vzdelávaniu za účelom získania odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami na ochranu rastlín, dotknem sa kapitoly VII, článku 25. Ide o „Praktickú odbornú prípravu pre profesionálnych používateľov zameranú na používanie aplikačných zariadení na profesionálne použitie“, o „Poskytovanie odbornej prípravy prostredníctvom poverených inštitúcií“ a na viaceré ďalšie súvislosti.

Čo zásadné v oblasti vzdelávania prináša návrh nariadenia

V roku 2020, teda pred dvoma rokmi, som vo svojom príspevku pre Agromanuál 7/2020  s názvom „Systém vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami na ochranu rastlín na Slovensku“ podrobne analyzoval systém vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na Slovensku vrátane riešenia, ako systém nastaviť tak, aby spĺňal požiadavky doby a prinášal obohatenie tým, ktorí sa vzdelávania v zmysle zákona musia zúčastniť. V príspevku som uviedol, že u nás zásadným nedostatkom je, že vzdelávanie obsahuje iba teoretickú časť, a jeho rozsah je nedostatočný.

Ak by si čitateľ pozrel súčasný návrh nariadenia, tak ten v horeuvedenom článku zavádza nasledovné ustanovenia:

a) počiatočnú a ďalšiu odbornú prípravu pre profesionálnych používateľov v oblastiach uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu;

b) praktickú odbornú prípravu pre profesionálnych používateľov zameranú na používanie aplikačných zariadení na profesionálne použitie.

Priznám sa, že v prvom rade som nesmierne rád návrhu horeuvedených ustanovení, ktoré sú nielen potvrdením môjho názoru prameniaceho z dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti, ale sú potvrdením toho, čo si jednoznačne vyžaduje súčasná doba. Druhé, osobné pozitívum mám z toho, že hoci sa môj názor na Slovensku v roku 2020 nestretol u mnohých kompetentných s porozumením, súčasný návrh mi v mnohom dáva za pravdu.

Obr. 1: Odborné vzdelávanie agronómov, roľníkov, traktoristov je zatiaľ teoretické (2016)
Obr. 1: Odborné vzdelávanie agronómov, roľníkov, traktoristov je zatiaľ teoretické (2016)

Prečo je potrebné zmeniť súčasnú formu vzdelávania?

Súčasnú formu vzdelávania je potrebné zmeniť z viacerých dôvodov. Dôvodom je nielen meniaca sa štruktúra účastníkov vzdelávania, ale čím častejšie využívanie sofistikovanejších postrekovačov/aplikačných zariadení, potreba poskytnúť účastníkovi, aby sa oboznámil s ďalšími dôležitými postupmi súvisiacimi s prípravou postrekových prác a prácami po ich ukončení.

Vzdelávanie je potrebné zmeniť z dôvodu nových požiadaviek a trendov, ktoré sa postupne zavádzajú do praxe a jednoznačne prispievajú k znižovaniu spotreby prípravkov. Sú to: digitalizácia a senzorová technológia, využívanie robotov a dronov. Všetky tieto trendy majú prispieť k cielenej aplikácii prípravkov, k nižšej záťaži životného prostredia, k zníženiu rezíduí v potravinách a k zníženiu negatívneho vplyvu na necieľové organizmy. Ak hovoríme o robotizácii v ochrane rastlín, tak treba vyzdvihnúť aj zníženie vplyvu rizika z prípravkov na operátora, ktorý je často vystavený ich negatívnemu vplyvu.

Ďalšími témami, ktoré plne harmonizujú s návrhom nariadenia je poradenstvo pre profesionálnych a neprofesionálnych používateľov a biologická ochrana rastlín, uplatňovanie ktorej si v ochrane rastlín vyžaduje čoraz vyššie percento spotrebiteľov v Európe vrátane Slovenska. Veľkou výzvou pre poľnohospodárov v Európe a na Slovensku je ochrana pred bodovým znečistením vodných zdrojov, zber a následná recyklácia prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín a správne využívanie aplikačnej techniky vrátane jej kontroly.

Nechcem sa vracať do minulosti, ale u nás už v začiatkoch odborného vzdelávania v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, bola praktická časť neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania pre získanie osvedčenia na prácu s prípravkami na ochranu rastlín. A platilo to až do roku 1989.

Poskytovanie odbornej prípravy prostredníctvom poverených inštitúcií

Článok 25 súčasného návrhu nariadenia hovorí o tom, že príslušný orgán štátnej správy, v prípade Slovenska je to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vymenuje jeden alebo viacero orgánov na poskytovanie tejto odbornej prípravy. Ak hovoríme o materiálno-technickom vybavení dvoch súčasne poverených inštitúcií na vykonávanie odborného vzdelávania, ktorými sú Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácii (ďalej len „IZPI“) a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej len „SPPK“), tak ani jedna z nich nemá žiadne technické vybavenie zamerané na praktické používanie aplikačných zariadení na profesionálne použitie.

Podotýkam, že v zmysle návrhu nariadenia pre riadny priebeh odborného vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín je nevyhnutné mať pre praktickú časť skutočné alebo tzv. ukážkové (demo) aplikačné/strojové vybavenie, vybavenie na výplach obalov, prezentáciu úletu, erózie, nastavenia a čistenia dýz a demo ukážky dotýkajúce sa osobnej ochrany traktoristov a pracovníkov (OOPP) zabezpečujúcich prípravné práce.

Ak chce rezort naplniť toto ustanovenie, tak bez tohto materiálno-technického vybavenia nie je možné zvládnuť zmienenú praktickú odbornú prípravu vyplývajúcu z návrhu spomenutého nariadenia. Uvádzam to aj preto, lebo najmenej päť rokov pripomínam kompetentným orgánom, aby venovali náležitú pozornosť praktickej príprave počas vzdelávania vrátane jej zakomponovania do súčasne platnej legislatívy. Na ich mieste by som nečakal až na schválenie spomenutého nariadenia, keďže si to bude vyžadovať nielen „Brusel“, ale zvlášť poľnohospodárska prax a súčasná doba.

 

Obr. 2: Praktická ukážka použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov (Rastlinolekárske dni, Nitra, 2022)
Obr. 2: Praktická ukážka použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov (Rastlinolekárske dni, Nitra, 2022)

Obr. 3: Ukážka moderných spôsobov plnenia postrekovača a vyplachovania obalov (Rastlinolekárske dni, Nitra, 2022)
Obr. 3: Ukážka moderných spôsobov plnenia postrekovača a vyplachovania obalov (Rastlinolekárske dni, Nitra, 2022)

Obr. 4: Ukážka aplikácie postreku s proti-úletovými dýzami (Rastlinolekárske dni, Nitra, 2022)
Obr. 4: Ukážka aplikácie postreku s proti-úletovými dýzami (Rastlinolekárske dni, Nitra, 2022)

Dĺžka platnosti osvedčenia

Súčasný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín zároveň hovorí o tom citujem, že „Osvedčenie o odbornej príprave alebo zápis v centrálnom elektronickom registri má platnosť desať rokov, a to v prípade distribútora alebo profesionálneho používateľa, a päť rokov v prípade poradcu“. Môžeme polemizovať a diskutovať o dĺžke platnosti osvedčenia. Je na mieste sa spýtať, či desaťročná platnosť osvedčenia nie je neprimerane dlhá z profesijného pohľadu?

Myslím si, že ak sa v mnohých iných oblastiach hospodárstva členských štátov EÚ vrátane Slovenska treba vzdelávať v päťročných cykloch, tak pre zmienené skupiny by to malo platiť tiež. A naviac, netreba podceňovať vzrastajúcu mieru celospoločenského tlaku verejnosti na zodpovedné používanie prípravkov na ochranu rastlín. Som rád, že pracovná skupina k návrhu tohto nariadenia vytvorená pri SPPK sa zhodla v tom, že práve platnosť osvedčenia pre profesionálnych používateľov/farmárov a distribúciu by mala byť päťročná, teda naopak, ako to navrhuje nariadenie.

Čo je potrebné neodkladne riešiť

Nezávisle na tom, kedy bude nariadenie prijaté, odporúčal by som, aby sme začali neodkladne pracovať na príprave novej vykonávacej vyhlášky o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a upraviť jej rozsah, keďže jej súčasťou by mala byť aj praktická časť. Praktická časť by mala byť súčasťou vyhlášky aj preto, lebo je to už teraz súčasťou návrhu nariadenia.

Otvoriť systém aj pre ďalšie fyzické a právnické osoby

Napriek tomu, že Slovensko je malá krajina, treba sa taktiež zamyslieť nad tým, či vzdelávanie nie je žiadúce otvoriť aj pre ďalšie fyzické alebo právnické osoby, ktoré by vedeli vniesť do vzdelávania nielen zdravú konkurenciu, ale taktiež kreativitu a nové postupy. Súčasný zákon o rastlinolekárskej starostlivosti to umožňuje a bolo by protiprávne brániť ďalším subjektom v tom, aby nemohli vzdelávať v tejto oblasti, ak spĺňajú požiadavky stanovené zákonom. Naviac vidím veľký priestor viac zapojiť do systému vzdelávania aj profesijné organizácie ochrany rastlín, ktoré sa v tejto oblasti dlhodobo angažujú a viackrát prezentovali konkrétne návrhy a riešenia na zmenu systému vzdelávania. Určite sa k nim radia aj spoločnosti zaoberajúce sa predajom, kontrolou a servisom aplikačnej techniky.

Čo priniesol covid

Ak do roku 2019 prebiehalo odborné vzdelávanie tak, že sa koncentrovalo buď v Nitre alebo pri organizovaní prostredníctvom SPPK na vopred dohodnutých miestach, covidové obdobie prinieslo možnosť virtuálneho vzdelávania - online. Určite základné informácie za účelom získania odborného osvedčenia je možné absolvovať aj virtuálne. Otvorená však zostáva oblasť zakomponovania odbornej prípravy pre profesionálnych používateľov, ktorá má byť zameraná na používanie aplikačných zariadení na profesionálne použitie.

Tu by som preferoval určitú mobilitu a flexibilitu a to v tom, aby praktickú časť bolo možné absolvovať na viacerých miestach, resp. u viacerých subjektov, aby sa účastníkom vzdelávania stala táto časť odbornej prípravy dostupná a nemuseli cestovať napr. z Michaloviec do Nitry. Bude si to však vyžadovať dostupnosť ukážkového postrekového aplikačného zariadenia a inej techniky potrebnej na zabezpečenie odbornej prípravy. Preto ako jedinú cestu pre tento účel vidím vo využívaní „ukážkovej/demo techniky“. Ako hlavný dôvod uberať sa týmto smerom je v tom, že je nezmyselné dohadovať sa o cene prenájmu používaného strojového vybavenia a vystaviť účastníkov praktického vzdelávania riziku použitím nevypláchnutého postrekovača. Naviac ukážková aplikačná technika pre praktické vzdelávanie musí byť kedykoľvek dostupná pre potreby vzdelávania a nemôže byť blokovaná komerčným využitím.

Obr. 5: Ukážka využitia dronu pri ochrane rastlín (Rastlinolekárske dni, Nitra, 2022
Obr. 5: Ukážka využitia dronu pri ochrane rastlín (Rastlinolekárske dni, Nitra, 2022

Obr. 6: Využívanie robotov v rastlinnej výrobe (Rastlinolekárske dni, Nitra, 2022
Obr. 6: Využívanie robotov v rastlinnej výrobe (Rastlinolekárske dni, Nitra, 2022

Záver

Mám opodstatnené obavy o reálny výkon ustanovenia, ktoré sa dotýka zabezpečenia praktickej odbornej prípravy pre profesionálnych používateľov zameranej na používanie aplikačných zariadení na profesionálne použitie po jeho schválení na Slovensku. Obavy sa opierajú o viacročnú osobnú skúsenosť, že napriek uisteniam o získaní finančných prostriedkov pre zabezpečenie požadovanej aplikačnej ukážkovej techniky, sa doteraz tak nestalo. Je úsmevné roky počúvať, že prostriedky budú poskytnuté z európskych zdrojov. Neupieram snahu, ktorá bola vynaložená zabezpečiť zmienené finančné prostriedky pre praktickú časť požadovanou aplikačnou technikou.

Myslím si však, že jedinou cestou ako napredovať v zabezpečení tejto požiadavky je vygenerovať finančné prostriedky priamo zo vzdelávania, keďže každý subjekt, ktorý je z akéhokoľvek zákona poverený na vykonávanie vzdelávania alebo doškoľovania, musí mať pripravený aj svoj biznis plán. No nie je žiadny. Naviac neprebieha v tejto oblasti seriózny a otvorený dialóg medzi súkromným sektorom a štátnou správou. Je to na škodu veci. Využiť spoluprácu oboch sektorov je vždy obohacujúce. Zvlášť posúva dopredu menšie krajiny, ku ktorým sa radí aj Slovensko.

Ing. Jozef Kotleba; Slovenská asociácia ochrany rastlín
foto: 1 - J. Kotleba, 2–6 -P. Rafaj

Související články

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2024

18. 05. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 861x

Snížení výměry neproduktivních ploch v roce 2024

22. 02. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1023x

AKTUÁLNĚ - Prostor pro nové genomické techniky se otevírá v EU

08. 02. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 662x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2023

09. 01. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2233x

Rozšiřování povinnosti elektronické evidence hnojení přinesla novela zákona

07. 12. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1614x

Další články v kategorii Legislativa

detail