BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální informace v oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin

16. 01. 2024 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Ochrana obecně Zobrazeno 801x

V roce 2023 došlo ke změnám v nastavení společné zemědělské politiky a požadavků, jejichž dodržení je podmínkou pro poskytnutí zemědělských dotací. Právní základ vychází z evropských právních předpisů a detailně je upraven v nařízeních vlády České republiky. Mezi těmito požadavky jsou také povinné požadavky na hospodaření z oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin (PPH 7 a PPH 8), minimální požadavky pro skladování a použití přípravků na ochranu rostlin a požadavky na vedení záznamů o použití přípravků na ochranu rostlin.

Agrinova

Elektronická evidence o použití

Rok 2023 je rokem změn i v národní legislativě, která upravuje oblast nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR). Novelou rostlinolékařského zákona č. 273/2022 Sb., která je účinná od 1. 7. 2023, došlo jak úpravě, tak k zavedení nových povinností.

Nově mají podnikající subjekty provozující zemědělskou výrobu, jenž hospodaří na výměře zemědělské půdy větší než 200 ha podle evidence půdy v LPIS, povinnost převést záznamy o používání přípravků na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin do elektronické podoby, umožňující jejich následné zpracování a předávat je do konce měsíce následujícího po aplikaci způsobem a ve formátu stanoveném novelou vyhlášky č. 200/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích na ochranu rostlin a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o POR“).

Zemědělskou výrobou se rozumí rostlinná výroba, živočišná výroba, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu a další činnosti vyjmenované v zákonu o zemědělství.

Tzn., pokud nemá subjekt v LPIS zemědělskou půdu o celkové výměře nad 200 ha (výměru dílů půdních bloků "DPB" nad 200 ha), tak se na něho vedení a předávání dat v elektronické podobě nevztahuje - viz příklad takového subjektu dle údajů v LPIS (obr. 1).

Obr. 1: Subjekt s výměrou menší než 200 ha zemědělské půdy
Obr. 1: Subjekt s výměrou menší než 200 ha zemědělské půdy

Způsob a formát předávaných dat je stanoven novelou vyhlášky o POR účinnou od 1. 7. 2023. Je požadováno předávat data v elektronické podobě od subjektů nad 200 ha půdy dle LPIS do „jednotného úložiště dat evidence POR“ pouze prostřednictvím webové služby ministerstva zemědělství, a to ve struktuře datového výstupu definované v příloze č. 5 k vyhlášce o POR.

Předávání dat v elektronické podobě ve formátu XML se týká použití POR a pomocného prostředku:

 • na zemědělském pozemku identifikovaném kódem čtverce DPB a zkráceným kódem DPB dle LPIS,
 • v objektu, tj. ve skladu rostlinných produktů, skleníku, v mořícím zařízení nebo jiném objektu, který bude identifikován označením ošetřovaného objektu.

Poznámka: Povinnost se netýká použití biocidních přípravků použitých např. ve skladech rostlinných produktů (k hubení hlodavců a dalších škůdců), jelikož tyto produkty nespadají pod rostlinolékařský zákon.

Subjekty specifikované výše předají data o použitých přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin na zemědělské půdě a v objektech "poprvé" elektronicky do 31. 10. 2023, a to za období od 1. 7. do 30. 9. 2023. Další data budou zaslána do 30. 11. 2023 za období 1. 7. až 31. 10. 2023 atd. Pokud subjekt použije přípravky až v březnu 2024, tak nemusí předávat záznamy za měsíce, kdy nic nepoužil (listopad až únor). Další data o použití přípravků předá do konce dubna 2024 za období 1. 7. 2023 do 31. 3. 2024.

Způsoby předávání záznamů v elektronické podobě do "Jednotného úložiště dat evidence POR" (JUDPOR) na Portálu farmáře (po přihlášení - uživatelským jménem a heslem):

 1. z aplikace "Evidence přípravků a hnojiv" (EPH) na Portálu farmáře;
 2. komerčního SW/vlastního SW:
  - webovou službou,
  - nahráním souboru ve formátu XML.

Ad 1.) Předání dat z aplikace "Evidence přípravků a hnojiv" (EPH) na Portálu farmáře (obr. 2) přes nový odkaz "Předání dat ev. POR podle vyhlášky (nové)" (obr. 3). Po kliknutí na tento odkaz dojde k přesměrování do Jednotného uložiště dat evidence POR (JUDPOR), kde subjekt nastaví období, za něž jsou data předávána (obr. 4) a po načtení dat dá „Odeslat do JUDPOR“. V JUDPOR proběhne kontrola předaných dat a zjištění chyb, které je možné najít na záložce Podání. Na této záložce je k dispozici přehled realizovaných podání a lze zde zobrazit „Potvrzení podání“ a Přehled chyb podání (tzv. chybník) (obr. 5), který obsahuje dvě kategorie chyb „Vážné chyby“ a „Upozornění“. Chyby v předaných datech je třeba opravit a předat data za dané období do JUDPOR znovu.

Ad 2.) Předání dat do JUDPOR z komerčních aplikací (obr. 6) využívaných subjekty k vedení záznamů o použití POR v elektronické podobě (popř. z vlastní aplikace, která bude umožňovat předání dat ve struktuře a formátu XML dle přílohy č. 5 k vyhlášce o POR).

Obr. 2: Jednotné úložiště dat evidence POR na Portálu farmáře
Obr. 2: Jednotné úložiště dat evidence POR na Portálu farmáře

Obr. 3: Předání dat
Obr. 3: Předání dat

Obr. 4: Nastavení období spotřeby přípravků na ochranu rostlin
Obr. 4: Nastavení období spotřeby přípravků na ochranu rostlin

Obr. 5: Kontrola podání a přehled chyb
Obr. 5: Kontrola podání a přehled chyb

Obr. 6: Předání dat do JUDPOR z komerčních aplikací
Obr. 6: Předání dat do JUDPOR z komerčních aplikací

Evidované údaje o použití

Novela vyhlášky o POR (účinná od 1. 7. 2023) v porovnání se zněním platným do 30. 6. 2023 mění "rozsah údajů evidovaných o použití POR a pomocného prostředku". Stanovuje některé nové údaje, popř. upřesňuje rozsah těch stávajících.

 • Identifikace subjektu, který tyto záznamy vede.
 • Přesnější vymezení údajů o místu aplikace:
  - zemědělský pozemek evidovaný v LPIS dle zákona o zemědělství - kód čtverce DPB, kód DPB, katastrální území;
  - lesní pozemek dle vyhlášky o lesním hospodářském plánování - kód lesního hospodářského celku - LHC, označení jednotky prostorového rozdělení lesa - oddělení, dílec, porost a porostní skupina (PSK), katastrální území;
  - pozemek, který není ani v LPIS, ani se nejedná o lesní pozemek - parcelní číslo/a, katastrální území;
  - objekt - parcelní číslo/a, katastrální území a označení objektu - sklad rostlinných produktů, skleník, mořicí zařízení, jiný objekt - uvést jaký.

Nově není od 1. 7. 2023 nutné uvádět v záznamech název obce a okresu.

S ohledem na zpracování dat o statistice spotřeby přípravků a pomocných prostředků je třeba vést v záznamech výměru oseté nebo osázené plochy plodiny/dřeviny, datum výsevu nebo výsadby plodiny (netýká se dřevin, lesního porostu) a datum ukončení pěstování plodiny (netýká se dřevin, lesního porostu).

Nově je od 1. 7. 2023 nutné uvádět také informaci o použití přípravku na ochranu rostlin nebo pomocného prostředku ve směsi s přípravkem na ochranu rostlin nebo pomocným prostředkem nebo hnojivem (při sólo aplikaci se uvede „S“, při použití ve směsi „TM“).

Názorně jsou změny v rozsahu evidovaných údajů uvedeny v obr. 7, kde je příklad vedení záznamů o použití POR na zemědělském pozemku v LPIS a v objektu.Obr 7: Příklad vedení záznamů o použití přípravků na ochranu rostlin na zemědělském pozemku v LPIS a v objektu

Obr. 7: Příklad vedení záznamů o použití přípravků na ochranu rostlin na zemědělském pozemku v LPIS a v objektu

Novelou rostlinolékařského zákona se nemění povinnost zaznamenat údaje o provedené aplikaci POR a pomocného prostředku do následujícího pracovního dne po aplikaci, včetně použití pomocných prostředků uvedených na trh dle nařízení EU 2019/515 o vzájemném uznání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008. Záznam do následujícího pracovního dne po aplikaci může být proveden v písemné podobě, např. do pracovního sešitu, knihy evidence o použitých POR a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, pokud není záznam proveden v této lhůtě v elektronické podobě, např. na Portálu farmáře (v EPH) nebo v komerčním/vlastním SW.

Na webových stránkách ÚKZÚZ byly k danému tématu zveřejněny informace s příkladem vedení záznamů o použití POR na zemědělském/lesním pozemku a „dotazy a odpovědi“. Aktuální informace a shrnutí změn je uvedeno v tomto článku.

Nařízení Komise EU 2023/564

Nařízení Komise EU 2023/564 o obsahu a formátu záznamů o POR vedených profesionálními uživateli zavádí od 1. 1. 2026:

a) povinnost vést záznamy v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu pro „všechny profesionální uživatele POR“ (na zemědělské, lesní a nezemědělské půdě);

b) bezodkladně zaznamenat každé použití přípravku na ochranu rostlin;

c) povinnost převést záznamy do elektronické podoby do 30 dnů ode dne použití přípravku s tím, že do 31. 12. 2029 může členský stát povolit delší lhůty pro převedení do elektronického formátu, jak vyplývá z prováděcího nařízení Komise EU 2023/564 ze dne 10. března 2023.

Z výše uvedeného vyplývá, že do roku 2026 se povinnost vedení a předávání záznamů v elektronické podobě do JUDPOR týká části podnikajících subjektů, než dojde v rámci celé Evropské unie k zavedení jednotných pravidel pro vedení záznamů o použití přípravků na ochranu rostlin. Tomu bude předcházet úprava požadavků na vedení záznamů o použití POR v rostlinolékařském zákonu a vyhlášce o POR (v další novele).

Úprava oznamovací povinnosti od 1. 7. 2023

V návaznosti na novelu rostlinolékařského zákona došlo k úpravě oznamovací povinnosti před aplikací přípravků na ochranu rostlin ze skupiny rodenticidů a přípravků označených jako nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely.

1. Od 1. 7. 2023 má uživatel pozemku povinnost 3 dny před aplikací rodenticidů oznámit plánovanou aplikaci na všech pozemcích zasláním oznámení na ÚKZÚZ. Na webových stránkách ÚKZÚZ je zveřejněn aktualizovaný formulář, který lze k podání oznámení využít.

Nově se oznamuje plánovaná aplikace rodenticidů pouze na ÚKZÚZ, a to na všech pozemcích, bez ohledu na to, zda je pozemek součástí honitby, či ne.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti mají vlastníci nebo nájemci honebních pozemků povinnost předem oznámit uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin. Tzn., podle zákona o myslivosti se má uživateli honitby oznamovat použití všech přípravků na ochranu rostlin na pozemcích v honitbě.

2. Od 1. 7. 2023 má uživatel pozemku povinnost nejpozději 2 dny před provedením aplikace přípravků na ochranu rostlin označených jako nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely oznámit záměr chovatelům včel, jejichž adresa elektronické pošty (e-mail) je uvedena v LPIS (po kliknutí na DPB - záložka „Včely v okolí“ - seznam chovatelů včel v okruhu 2 km, kteří mají uveden e-mail). Tzn., nově se oznamuje plánovaná aplikace POR označených jako nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely pouze chovatelům včel, kteří uvedli v rámci hlášení stanovišť včelstev do centrální evidence e-mailovou adresu.

Do nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 327/2012 Sb. budou v oznámení uvedeny údaje v rámečku.

Novinky v registru přípravků

V registru přípravků na ochranu rostlin jsou obsaženy přípravky a pomocné prostředky na ochranu rostlin, které ÚKZÚZ na základě žádosti a následného řízení povolil k uvádění na trh a používání na území ČR.

Nově je možné v registru POR vyhledat i vzájemně uznané pomocné prostředky uvedené na trh dle nařízení EU 2019/515, které byly do databáze doplněny v návaznosti na oznámení distributorů těchto pomocných prostředků. Resp., do registru POR byly a budou doplňovány vzájemně uznané pomocné prostředky uvedené na trh dle nařízení EU 2019/515 na základě doručených oznámení distributorů (§ 54 odst. 3 a 4 zákona o rostlinolékařské péči). Seznam lze získat ve Vyhledávání v registru přípravků po výběru v položce „Status povolení: Vzájemné uznání PP dle nařízení 2019/515“ (obr. 8 a 9).

Obr. 8: Vyhledání vzájemného uznání pomocného prostředku registru přípravků
Obr. 8: Vyhledání vzájemného uznání pomocného prostředku registru přípravků

Obr. 9: Stav seznamu vzájemně uznaných pomocných prostředků
Obr. 9: Stav seznamu vzájemně uznaných pomocných prostředků

Oznámení včelařům

V e-mailovém oznámení chovatelům včel o plánované aplikaci přípravku na ochranu rostlin nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely uvede uživatel pozemku následující údaje:

a) Obchodní název POR nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směs přípravků, která obsahuje přípravek označený jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem.

b) Identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace POR uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku.

c) Datum aplikace.

d) Kdo oznámení posílá - identifikace uživatele pozemku - název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail)

Související články

Rok 2023 v ochraně brambor

16. 02. 2024 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 413x

Jak efektivně snížit spotřebu pesticidů

24. 01. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 480x

Jaké jsou výhledy na objemná krmiva v roce 2023

23. 01. 2024 Ing. Jitka Kolomazníková; VP AGRO, spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 216x

Choroby a škůdci jalovce

11. 01. 2024 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 378x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail