BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - duben 2015

09. 04. 2015 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 5207x

Výskyt „chorob bází stébel“ zejména na ozimé pšenici a ozimém ječmeni zjišťujeme na konci odnožování, kdy se na listových pochvách objevují nespecifické nahnědlé skvrny. V převážné míře se může jednat o poškození způsobené růžovou sněžnou plísňovitostí (plísní sněžnou; Monographella nivalis), houbami rodu Fusarium spp., Rhizoctonia sp., Cochliobolus sp. a místy i o stéblolam pšenice (Oculimacula yallundae). V této fázi nelze přesně vizuálně rozlišit jednotlivé druhy. Pro přesné určení patogenů je nutno provést laboratorní rozbor.

Proseeds

Ozimé obilniny

Choroby pat stébel

Výskyt „chorob bází stébel“ zejména na ozimé pšenici a ozimém ječmeni zjišťujeme na konci odnožování, kdy se na listových pochvách objevují nespecifické nahnědlé skvrny. V převážné míře se může jednat o poškození způsobené růžovou sněžnou plísňovitostí (plísní sněžnou; Monographella nivalis), houbami rodu Fusarium spp., Rhizoctonia sp., Cochliobolus sp. a místy i o stéblolam pšenice (Oculimacula yallundae). V této fázi nelze přesně vizuálně rozlišit jednotlivé druhy. Pro přesné určení patogenů je nutno provést laboratorní rozbor.

Výskyt choroby podporují tyto dispoziční faktory: pěstování obilniny po obilnině, časný výsev, hustý porost, náchylné odrůdy, dlouhý vlhký podzim a zejména vlhké počasí v jarním období.

Pozorování porostu provádíme na více místech a zkontrolujeme alespoň 30 rostlin. Patologicky závažnější jsou skvrny na druhé (vnitřní) listové pochvě na 2–3 nejsilnějších odnožích. Napadení vnější odumírající pochvy nebo slabých odnoží nemá pro vlastní škodlivost velký význam. Prahy škodlivosti jsou u ozimých pšenic a u ozimého ječmene (podle dispozičních faktorů) 15–20 % hlavních odnoží rostlin s příznaky napadení listových pochev ve fázi 29–31 BBCH.

K ošetření jsou povoleny fungicidy: picoxystrobin, cyprodinyl (Acanto Prima), epoxiconazol, metrafenon, fenprofimorph (Capalo), epoxiconazol, thiophanate-methyl (Duet Top), prochloraz (Adept, Mirage 45 ECNA, Spartakus, Sportak HF), thiophanate-methyl (Topsin M 500 SC) aj.

Při slabším napadení a pokračujícím vlhkém počasí, doporučujeme kontrolu napadení porostů zopakovat za 10–14 dnů. Optimální termín ošetření porostů je na počátku sloupkování až do fáze druhého kolénka obilniny (BBCH 30–32). Slabě napadené porosty ošetřujte teprve až při zjištění prvních příznaků listových chorob (padlí, tečkovaná plevová a listová skvrnitost - braničnatky). Fungicidní ošetření proti lemované stébelné skvrnitosti pšenice (kořenomorce - Ceratobasidium cornigerum) a houbám rodu Fusarium na patách stébel je většinou nerentabilní.

Nahnědlé skvrny na bázi stébel signalizují choroby pat stébel
Nahnědlé skvrny na bázi stébel signalizují choroby pat stébel
 

Růžová sněžná plísňovitost

Na některých lokalitách s déletrvající sněhovou pokrývkou, může dojít i k vážnějšímu poškození porostů ozimých obilnin růžovou sněžnou plísňovitostí (plíseň sněžná). Jedná se o  chorobu, která ohrožuje porosty během zimy i v časném jaru a může podstatně přispět k jejich vyzimování. Ještě výraznější poškození mohou být u okrasných trávníků. Původcem této choroby je fytopatogenní houba Monographella nivalis, která napadá obilniny a trvalé travní porosty. Pohlavní stadium houby se vyskytuje v průběhu zimy a na jaře na posklizňových zbytcích. Tato houba může působit špatné klíčení osiva a vzcházení rostlin, při kterém dochází k hnědnutí kořenů a bází rostlin (mezi kořeny a prvním listem), vzniku skvrnitostí na listech a šroubovitému kroucení klíčků. Nepravidelný růst klíčků však může být způsoben i jinými příčinami, např. nevhodným mořením, špatným uskladněním osiva apod. Houba však může vyvolat preemergentní odumírání rostlin již na podzim.V předjaří se pak na listech napadených rostlin později vytváří bílý až narůžovělý (lososový) povlak houby, způsobený tvořícími se shluky konidií. Napadené rostliny mají také slabší kořenový systém a postupně odumírají - jednotlivě, případně i celé skupiny. Důsledkem je mezerovitý a prořídlý porost.  

Napadení chorobou je silně podmíněna průběhem povětrnosti, zejména sněhovou pokrývkou, její výškou a zvláště nebezpečné jsou ledové krusty, pokud na porostech setrvává dlouhodobě vrstva mokrého sněhu nebo pokud sníh padá na neumrzlou půdu. Nebo na jaře, po sněhových přívalech a nástupu teplot +4 až +6 °C, kdy se může poměrně rychle namnožit.

Škodlivost záleží na délce trvání těchto podmínek. Více poškozeny bývají husté porosty, a také porosty na hodně utužených půdách. Jedná se o onemocnění dispoziční, to znamená, že ani v  případě infikovaného osiva nemusí dojít k odumírání rostlin, pokud nenastanou podmínky příznivé pro rozvoj patogena, tj. před zimou je porost dostatečně silný a v předjaří dlouho neleží sníh.

Houba je přenosná osivem, ale za dominantní je považován přenos půdou. V půdě houba saprofyticky přežívá na odumírajících rostlinných zbytcích. Infekce nastává tak, že v půdě rostoucí mycelium proniká do spodní (nadzemní i podzemní) části rostlin. Microdochium nivale může být zjištěno i v pozdních růstových fázích při vlhkém počasí příznivém pro chorobu a teplotách v rozmezí +0,5 °C do 16 °C. Patogen se stává neaktivním, ale pouze na přechodné období, když porost usychá a teploty stoupají. Hlavním obdobím nástupu epidemie je však zima a počátek jara, především pod sněhovou pokrývkou a  na nezmrzlé půdě.

Mořením lze zabránit projevům choroby jen v omezeném měřítku, protože účinnost mořidla obvykle netrvá až do jara. Předpokladem zdravého porostu je kvalitně namořené zdravé osivo, vhodně zvolená (tolerantní až rezistentní) odrůda v kombinaci s  podzimním fungicidním ošetřením a využití rezistence.

Především na ozimých ječmenech bývá výskyt této choroby doprovázen i výskytem palušky.

Napadení plísní sněžnou je podmíněno průběhem počasí
 Napadení plísní sněžnou je podmíněno průběhem počasí
 

Paluška travní

Paluška travní (šedobílá sněžná plísňovitost obilnin) je další z chorob, které se mohou podílet na vyzimování porostů ozimých obilnin. Choroba je způsobovaná houbou Typhula incarnata. Napadá především porosty ozimého ječmene, napadena však může být i  ozimá pšenice, případně ozimé žito a pícní trávy. Projevuje se na jaře po roztátí sněhu. Napadené rostliny se vyskytují v řádcích nebo v  hnízdech. Nejprve odumírají starší listy od špiček, přičemž mladší listy jsou úzké a tuhé, nápadně žlutě zabarvené. Při silném napadení může docházet i k odumírání celých rostlin, neboť je zničen kořenový systém. Typickým příznakem jsou v listových pochvách i na kořenech vznikající sklerocia. Sklerocia vznikají jednotlivě nebo ve shlucích, jsou červeně nebo hnědě zbarvená, 0,5 až 4 mm velká. Sklerocia přežívají v létě v  klidu na povrchu nebo v malé hloubce pod povrchem půdy, prorůstají v  mycelium při nízkých teplotách v září nebo v říjnu a infikují kořeny nebo nadzemní části rostlin. Později se tvoří nová sklerocia.

Přímá ochrana neexistuje, některá mořidla vykazují vedlejší účinky i proti této chorobě. Napadení podporuje vysoká půdní vlhkost, teploty kolem 0 °C a časná a dlouhodobá sněhová pokrývka. Onemocnění se vyskytuje častěji na lehkých půdách s  nízkou biologickou aktivitou. Náchylnější jsou oslabené rostliny (mráz, padlí, herbicid apod.).

Nepřímou ochranou je pozdější, hustší a mělčí výsev, nezařazovat ozimý ječmen po ozimém ječmeni, zvýšená péče o oslabené porosty (lehké převálčení, přihnojení N).

Paluška travní se může podílet na vyzimování porostů ozimých obilnin
Paluška travní se může podílet na vyzimování porostů ozimých obilnin
 

Mšice a virové choroby

Vzhledem k pozdnímu setí a pokračujícímu teplému počasí na podzim i v průběhu zimy, při plošném zamoření území zdroji infekce virové zakrslosti pšenice a ječmene i vyšších výskytů křísků a mšic, byla poměrně velká pravděpodobnost napadení porostů virovou zakrslostí obilnin. Všechny výsevy, které do poloviny listopadu dosáhly fáze 3. listu, byly vystaveny vysokému riziku přenosu viróz. Příznaky napadení viry se většinou projeví až na jaře.

V porostech obilnin mohou  být na jaře také zjištěny i výskyty mšic, které mohou dále druhotně šířit virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV) způsobující virovouchorobu žlutou zakrslost ječmene. Jeho šíření je připisováno obilním mšicím, především mšici střemchové, kyjatce osenní a kyjatce travní. Na jaře se virus může sekundárně silně šířit s přibývajícím výskytem mšic (podle ročníku) především koncem května a začátkem června ve značném rozsahu. Na jaře jsou proto více poškozovány pozdější výsevy jarních obilnin.

Virus zakrslosti pšenice (WDV) je přenášen křískem polním. Na této sekundární infekci se podílejí nymfy a dospělci kříska vylíhlí z přezimujících vajíček, kteří se nakazili na nemocných rostlinách. Jak uvádí odborné zdroje, mimo porosty ozimů křísci migrují jenom v malé míře a významnější napadení jarních porostů virem WDV nebylo pozorováno.Obilniny infikované na jaře mají podstatně nižší výnosové ztráty než obilniny nakažené již na podzim.

Oba viry se přenášejí perzistentním způsobem. U obou virů jsou hostitelské rostliny i příznaky velmi podobné a snadno zaměnitelné. Nejčastěji se projevují žloutnutím rostlin, u některých druhů až červenáním (pšenice, oves, kukuřice). V případě silnějšího napadení zpravidla rostliny také málo rostou a méně větví kořeny, špatně nebo vůbec nevymetají a kvítky jsou sterilní. U  silných infekcí (zvláště časných podzimních infekcí) dochází k výrazným zakrslostem až odumírání rostlin.

V oblastech s plošným výskytem virových zakrslostí obilnin sledujte aktuální informace o situaci a prognóze vývoje letové aktivity mšic, vývoje populace kříska polního a dalších škodlivých organizmů, které jsou uváděny v Aphid Bulletinu, jenž pravidelně vydává ÚKZÚZ: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-bulletin/

Přímé ošetření proti virózám není možné a  celá ochrana je tak soustředěna na preventivní agrotechnická opatření a  proti vektorům se provádí postřik pyretroidy (alfa-cypermetrin, esfenvalerát, deltametrin aj.), organofosfáty (dimethoát, chlorpyrifos) nebo neonikotidy (imidakloprid).

Příznaky napadení viry se většinou projeví až na jaře - žloutnutí, nerovnoměrný růst
Příznaky napadení viry se většinou projeví až na jaře - žloutnutí, nerovnoměrný růst
 

Plevele

Porosty, kde přetrvává zaplevelení pcháčem rolním, šťovíkem kadeřavým, případně dalšími vytrvalými plevely bude vhodné ještě ošetřit některým herbicidem s účinnou látkou MCPA, 2,4-D, dicamba, aj. Maximálního účinku dosáhneme při aplikaci na plevele ve fázi listové růžice až do výšky 20–30 cm pcháče a při teplotách nad 12 °C. Toto ošetření můžete spojit s případným ošetřením proti listovým a  klasovým chorobám.     

Jarní ječmen

Ošetření proti plevelům můžete provádět většinou již od začátku odnožování, kdy účinně zničíte vzcházející plevele i nižšími doporučenými dávkami herbicidů. U ploch zaplevelených pcháčem rolním počkejte až na vytvoření listové růžice pcháče, případně proveďte opravné ošetření herbicidy s účinnou látkou: MCPA (Agroxone 750, Agritox 50 SL, Aminex 500 SL), 2,4-D (Dicopur D Extra, Esteron, U 46 D Fluid), tribenuron-methyl (Granstar 75 WG, Nuance) aj. spolu s fungicidním ošetřením.

U zažloutlých, „zamazaných“ porostů podpořte rozvoj kořenů přihnojením ledkem (nejlépe vápenatým) a aplikací „antistresorů“: Albit, Atonik, Hergit, Synergin, Sunagreen aj. i pro eliminaci stresu z nízkých nočních teplot.

U citlivých odrůd jarního ječmene se zaměřte i na sledování a případné ošetření padlí ječmene (Blumeria graminis f. sp. hordei)fungicidy s účinnou látkou: chinoxyfen (Atlas), prochinazid (Talius), fenpropidin (Leader), fenpropimorf (Corbel) aj. a přípravky na bázi síry povolené i pro ekologické zemědělství: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG a Sulfurus.Tato choroba může při časné infekci výrazně omezit i počet produktivních odnoží.

V rizikových oblastech, kde bývají obilniny napadeny virem žluté zakrslosti ječmene (BYDV), věnujte zvýšenou pozornost (zejména u později setých porostů) i výskytu obilních mšic a v případě potřeby porosty včas ošetřete přípravky s účinnou látkou: dimethoát (Danadim progress), chlorpyrifos (Dursban Delta), chlorpyrifos, cypermethrin (Nurelle D),pirimicarb (Pirimor 50 WG),deltamethrin, thiacloprid (Proteus 110 OD) nebo některým pyretroidem: Alfametrin, Buldock 25 EC, Cyperkil 25 EC, Decis Mega, Fury 10 EW, Karate se Zeon tech. 5 CS, Markate 50, Nexide, Rapid, Rafan, Sumi-Alpha 5 EW, Vaztak Active aj.

Ošetření ječmene proti plevelům lze provádět většinou již od začátku odnožování
Ošetření ječmene proti plevelům lze provádět většinou již od začátku odnožování
 
Ječmen je citlivý na napadení padlím
Ječmen je citlivý na napadení padlím
 

Ozimá řepka

Plevele

Pokud jste nestihli odplevelit řepku na podzim nebo i přes ošetření řepka zarostla heřmánky, chrpou polní, svízelem, pcháčem aj., lze ji ještě ošetřit přípravkem s účinnými látkami: klopyralid, pikloram (Galera). Aplikaci je možno provádět jakmile plevele obnoví na jaře růst a teploty vystoupí nad 12 °C. Je však nutno počítat s tím, že odolnější plevele (svízel přítula, mák vlčí, penízek rolní, kakost maličký atd.) budou potlačeny jen částečně.

Na pýr, výdrol obilnin a další trávovité plevele můžete aplikovat povolené graminicidy s účinnou látkou: cykloxydim (Focus Ultra), chizalofop-P-tefuryl (Pantera QT), fluazifop-P-butyl (Fusilade Forte 150 EC), propachizafop (Agil 100 EC, Garland Forte) aj.

Regulace růstu

Pro následné ošetření kvetoucího porostu proti chorobám i škůdcům (nehledě na další výhody) je vhodné zkrátit výšku rostlin řepky aplikací některým přípravkem s účinnou látkou: boskalid, metkonazol (Efilor), mepikvát chlorid, metkonazol (Caryx), trinexapak-ethyl(Moddus, Vertico), případně také přípravky s účinnou látkou: difenokonazol, tebukonazol (Magnello), metconazol (Caramba), tebuconazol, prothioconazol (Prosaro 250 EC, Tilmor), tebukonazol (Horizon 250 EW, Ornament 250 EW, Staccato) aj. na jaře při výšce rostlin 20–30 cm.

Blýskáček řepkový

Blýskáček řepkový je nejrozšířenější škůdce ozimé řepky, který na porostech ozimé řepky může lokálně způsobovat i větší škody. Brouci způsobují největší škody za chladného počasí v období před květem, kdy plodina pomalu rozkvétá, ale také i při postupném dlouhém nakvétání řepky na větvích. Ohroženy jsou zejména slabé řídké porosty.Velké škody také mohou způsobit dospělci nově vylíhlé generace i na jarní řepce, hořčicích a dalších brukvovitých semenných plodinách.

Na řepce se objevuje a začíná škodit v období začátku tvorby květních poupat BBCH 50–53 (hlavní květenství již viditelné, těsně obklopené nejvyššími listy, výška rostlin je cca 20 cm) - v této fázi se uvádí orientační kritické číslo 1 brouk na jednu rostlinu. Ošetření se signalizuje na začátku výskytu brouků na ozimé řepce. Škodí především brouci a částečně i larvy. Ošetřují se porosty kdykoliv před začátkem květu při dosažení kritických číselv závislosti na dosažené růstové fázi a počtu jedinců na rostlinách.

Brouci přezimují v povrchové vrstvě půdy a ve vrstvách spadaného listí na zemědělské půdě i mimo ní. Zimoviště opouští při teplotě vzduchu 9–10 °C a na jaře se živí pylem na květech mnoha bylin a dřevin. Hromadný přelet na řepku nastává při teplotách nad 13,5°C. Brouci vyžírají otvory do poupat a živí se jejich pylem. Přitom mohou poškodit prašníky a blizny a mnohdy i malá poupata. K největším škodám dochází v letech, kdy teplota poklesne pod 9 °C a dojde ke zpomalení růstu řepky před květem.

Odrůdy, které více větví, je potřeba kontrolovat po celou dobu výskytu poupat v porostu na větvích a následně podle intenzity napadení ještě opakovaně ošetřit. Orientační kritické číslo v pozdějších fázích BBCH 59–69 (před začátkem květu a začátek květu) v průměru 3 brouci na rostlinu.

Po rozvinutí květních pupenů škodlivost většinou ustává, otevřené květy brouci ani larvy blýskáčků již tolik nepoškozují. Intenzivní insekticidní ochrana proti šešulovým škůdcům ve fázi BBCH 65–70 také redukuje populaci blýskáčka řepkového a snižuje rizika škodlivého výskytu v příštím roce. V posledních letech vzhledem k  dlouhodobé účinné ochraně zjišťované množství blýskačků v porostech velmi pokleslo. Lokálně byly jen minimální výskyty blýskáčků a brouci se živili většinou pylem v rozkvetlých květech (opylovali porosty).

Avšak v roce 2012 v některých lokalitách (Hranicko), došlo i přes opakované ošetření porostu pyretroidy k  silnému poškození blýskáčky a snížení výnosu semene. Již v roce 2011 byla v ČR laboratorně prokázána rezistence různých populací blýskáčka (zejména ve Slezsku a na severní a střední Moravě) proti některým účinným látkám běžně používaných pyretroidů. V roce 2013 byly zjišťovány v mnoha oblastech silné výskyty blýskáčka řepkového.Na některých lokalitách byly až velmi silné opakované výskyty blýskáčka řepkového rezistentního vůči aplikovaným pyretroidům. Oproti roku 2013 byly v  loňském roce (2014) výskyty blýskáčka řepkového většinou nízké. Významnější výskyty byly pozorovány spíše v chladnějších, vyšších oblastech.Slabší výskyty škůdců v nižších polohách byly pravděpodobně kvůli horšímu přezimování. Naopak ve vyšších polohách byl normální průběh zimy se sněhovou pokrývkou, a škůdci zde lépe přezimovali - nebyli tolik likvidováni svými konzumenty - predátory a  parazity.

Bylo provedeno testování citlivosti blýskáčků na povolené insekticidy. Výsledky jsou uvedeny na: http://www.vupt.cz/odborne-informace/mapy-se-specializovanym-obsahem/. Šetření na severní a střední Moravě prováděné v roce 2013 pracovníky Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. - Agrotest fyto, s.r.o. vykázalo předpokládanou různou míru rezistence blýskáčků vůči lambda-cyhalotrinu idalším pyretroidům.Byla potvrzena i  dříve zjištěná vysoká variabilita populací blýskáčků. U thiaclopridubyla rezistence zjištěna jenom ojediněle. Na základě těchto a dalších výsledků je nutné věnovat ochraně nejen proti blýskáčkům náležitou pozornost a vyhodnocovat její účinnost ihned následující dny po aplikaci. Rovněž i na lokalitách, kde se ještě rezistentní blýskáčci nevyskytují, je nezbytné používat antirezistentní strategie.

Antirezistentní strategie zahrnuje soubor opatření, které by měli přijmout všichni pěstitelé v  oblasti, aby zabránili nebo oddálili vznik a vývoj rezistence škůdce vůči insekticidům. V případě blýskáčka řepkového je základem strategie střídání insekticidů s různým mechanizmem účinku cílené na všechny druhy škůdců řepky v jarním období, tj. období před květem až do ukončení květu. Výběr přípravků musí zohlednit výsledky monitoringu výskytu rezistentních populací blýskáčka řepkového v regionech a výsledky postregistračního sledování účinnosti přípravků. Konkrétně to znamená nepoužívat v ochraně opakovaně za sebou insekticidy ze stejné skupiny účinných látek, ale střídat insekticidy s různými skupinami účinných látek s rozdílným způsobem účinku.

Účinné látky obsažené v povolených insekticidech: neonikotinoidy - acetamiprid (Mospilan 20 SP), thiakloprid (Biscaya 240 OD, Bariard, Calypso 480 SC, Ecail Ultra); organofosfáty - chlorpyrifos (Dursban Delta, Pyrifos 480 EC), malathion (Fyfanon 440 g/L EW), chlorpyrifos-methyl (Reldan 22);  pyretroidy - alfa-cypermethrin  (Alfamethrin, Vaztak 10 EC, Vaztak Active), beta-cyfluthrin (Bulldock 25 EC), cypermethrin (Cyperkill 25 EC, Rafan), deltamethrin (Decis 15 EW, Decis Mega, Poleci), esfenvalerát (Sumi-Alpha 5 EW), etofenprox (Trebon 30 EC, Trebon OSR), gamma-cyhalothrin (Nexide, Rapid), lambda-cyhalothrin (Karate se Zeon technologií, Markate 50), tau-fluvalinát (Mavrik 2 F), zeta-cypermethrin (Fury 10 EW) aj.

Pokud je rezistence zjištěna, mělo by být vždy více upřednostňováno střídání různých účinných látek (z různých skupin účinných látek) než míchání insekticidů s účinnými látkami z různých skupin účinných látek používaných při jednom postřiku a  směsné přípravky. Při používání směsi účinných látek na rezistentní populaci je větší riziko selekce jedinců, kteří si vytvoří rezistenci k  dosud účinné složce ve směsi, a tím možnost vzniku několikanásobné rezistence.

 Jsou k dispozici i přípravky, které mají z hlediska použití na blýskáčka úplně jiný mechanizmus účinku než dosud používané pesticidy: Plenum s účinnou látkou pymetrozin a Avaut 15 EC s účinnou látkou indoxakarb. Doporučování jiných možností ochrany než insekticidy je pro omezenou účinnost zatím značně obtížné (např. agrotechnická opatření jen na některé vybrané druhy). Při hromadném přeletu se blýskáčci nejprve soustřeďují na okrajích porostů, proto u velkých honů mnohdy postačí jenom opakovaně ošetřit tyto napadené okraje.

Při nedodržení doporučení uvedených na etiketě přípravku mohou být při aplikaci insekticidů snadno ohroženi opylovači - včely, čmeláci i další necílové druhy. Pozor na včely - aplikace přípravku spolu s jiným přípravkem nebo látkou, aniž by tato společná aplikace byla doporučena v návodu na použití, je posuzována jako aplikace přípravku nebezpečného pro včely (nebo zvlášť nebezpečného pro včely).

Při ochraně proti blýskáčkovi je nutné využívat antirezistetní strategie
Při ochraně proti blýskáčkovi je nutné využívat antirezistetní strategie
 

Cukrovka

Sledujte vývoj plevelů, účinnost aplikovaných herbicidů a nálet mšic a dalších škůdců do porostů. Porosty podle potřeby včas ošetřete.

Z abiotických stresových faktorů jsou pro vzcházející cukrovku největším nebezpečím přízemní mrazíky pokles teploty na povrchu půdy pod -3 °C. Kritická teplota je pro cukrovku v období vzcházení -6 až -7 °C. Mrazové poškození se projeví zešednutím, zhnědnutím a ztrátou turgoru. Pokud přijde mráz ve fázi děložních listů, pravděpodobně dojde k úhynu rostlin. Pokud mráz přesto přežijí, je nutno oddálit herbicidní ochranu.

V období od vytvoření pravých listů do zapojení porostu lze i u cukrovky využít stimulátory růstu: např. Albit, Atonik, Hergit, Synergin, Sunagreen aj. Lze je použít i opakovaně, ve směsi s některými chemickými přípravky i vybranými kapalnými hnojivy na překonání stresu.

Přehled povolených insekticidů do cukrovky: dimethoát (Danadim Progress), chlorpyrifos, cypermethrin (Nurelle D), pirimikarb (Pirimor 50 WG), pyretroidy (Bulldock 25 EC, Force 20 CS, Karate Zeon 5 CS, Nexide, Rapid, Samuraj).

Plevele

Z chemických abiotických stresových faktorů je cukrovka vystavena zejména toxickému působení chemických látek z reziduí v půdě a v aplikovaných herbicidech. Jak silné to působení bude, záleží na zařazení cukrovky v osevním sledu a systému hubení plevelů v cukrovce. V pokusech Řepařského institutu vychází jako nejjednodušší a nejšetrnější řešení nasazení herbicidní clony od vzcházení plevelů: T1 - do týdne po vzejití, T2 - 6 až 8 dní po T1, T3 - 7 až 9 dní po T2, T4 - 9 až 14 dní po T3). Institut preferuje vícesložkové, širokospektrální herbicidy typu Belvedere Forte nebo Betanal Maxx Pro, které obsahují spolehlivé účinné látky phenmedipham, desmedipham a ethofumesate. Pro kombinace je pak podle potřeby doporučován přípravek na bázi metamitronu, např. Goltix Top.

Neaplikujte herbicidy v poškozených či oslabených porostech. Za jasných dní se silným slunečním svitem lze, vzhledem ke zvýšenému riziku poškození cukrovky, většinou aplikovat tyto přípravky až v  podvečer, při teplotách nepřesahujících 23 °C (měřeno 5 cm nad povrchem půdy). Porost musí být při ošetření suchý. Nelze ošetřovat těsně po dešti a ani tehdy, kdy jsou rostliny pokryty rosou. Za nepříznivých podmínek nelze vyloučit přechodné poškození řepy (retardace růstu, popálení špiček, chlorózy).

Dávky a kombinace herbicidů volte podle růstové fáze cukrovky i plevelů a spektra plevelných rostlin. Pamatujte, že chyby v aplikaci herbicidů zvyšují finanční náklady na odplevelení a  procento výnosových ztrát!

Tab.: Maximální jednorázové dávky vybraných herbicidů při různých růstových fázích cukrovky (kg/ha nebo l/ha)

Herbicid
Účinná látka
Růstové fáze
vzcházení
děložní lístky
základ 1. pravého listu
2. pravý list
4. pravý list
maximální
dávka
maximální
dávka/rok
Betanal Expert
desmedifam, ethofumesát, fenmedifam
1,0
1,0
1,1
1,25
1,5
1, 5
4,5
Belvedere Forte
desmedifam, ethofumesát, fenmedifam
-
1,0
 
1,0
1,0
min. interval mezi 2 aplikacemi je 7 dnů
3,0
Betanal Maxx Pro
desmedifam, ethofumesát,
fenmedifam,
lenacil
1,25–1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4,5
Beta-Team
desmedifam,
ethofumesát, fenmedifam
-
1,25
1,25
1,5
1,5
1,5
5,0
Betasana SC, Fenifan
fenmedifam
1,5
1,5
2,0
3,0
3,0
3,0
6,0
Betasana Trio SC
desmedifam, ethofumesát, fenmedifam
1,0–1,5
1,0–1,5
1,0–1,5
1,5–2,0
2,5
2,5
7,0
Betoxon 650 WDG
chloridazon
0,6
0,6
0,6
1,0
2,0
2,0
4,0
Beetup Compact SC
desmedifam, fenmedifam
-
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
6,0
Beetup Trio SC
desmedifam,
ethofumesát, fenmedifam
1,5
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
6,0
Cliophar 300 SL, Lontrel 300
klopyralid
0,1
0,15
0,15
0,2
0,35
0,35
0,5
Destor
desmedifam
-
0,5
0,5
1
1,5
1,5
3.0
Ethosat 500, Stemat Super
ethofumesát
0,2
0,3
0,5
1,0
2,0
2,0
2,0
Flirt Nový +
Outlook
chloridazon, chinmerak +
dimethenamid-P
0,83 + 0,15
 
0,83 + 0,3
 
0,83 + 0,45
 
 
Frontier Forte, Outlook
dimethenamid-P
0,15
 
0,3
 
0,45
0,9
0,9
Golatron, Goltix Top, Mitra, Tornado
metamitron
1,0
2,0
2,0
3,0
5,0
5,0
 
Goltix Titan
chinmerak,
metamitron
1,33
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
6,0
Kontakttwin
ethofumesát, fenmedifam
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
9,0
Mix Double SC
desmedifam, fenmedifam
0,75
0,75
1,0
1,2
1,5
3,0
Powertwin, Kontakttwin Double
ethofumesát, fenmedifam
0,8–1,0
1,0
1,0–1,5
1,5–2,0
2,0
2,0
5,0
Pyramin Turbo, Chloridan
chloridazon
0,8
1,1
1,25
2,0
4,0
6,2
 
Safari 50 WG, Trener
triflusulfuron
30 g
30 g
30 g
30 g
30 g
30 g
 
lenacil
0,2
0,3
0,3
0,5
Dávky a kombinace herbicidů do cukrovky se volí podle růstové fáze cukrovky i plevelů
Dávky a kombinace herbicidů do cukrovky se volí podle růstové fáze cukrovky i plevelů
 

Mák

Plevele

Sledujte vývojovou fázi máku i  vzcházejících plevelů, zejména merlíky, laskavce, rdesna aj., aby nepřerostly fázi vhodnou pro aplikaci herbicidů. Dávky a kombinace herbicidů volte podle růstové fáze máku a spektra plevelných rostlin, zvláště u postemergentního použití herbicidu Callisto 480 SC, aby nedošlo k poškození (žloutence) máku. Určité malé míře fytotoxicity se při dostatečné herbicidní účinnosti asi nevyhneme. Tato je většinou pouze krátkodobá a obvykle vymizí bez negativního vlivu na růst máku. V méně příznivých podmínkách (za chladného počasí se účinná látka mesotrione v rostlině pomaleji odbourává) může docházet k prosvětlení i  celé listové plochy. Za těchto podmínek je velmi důležité dodržení minimální růstové fáze máku - 6. list máku. Větší rostliny i po tomto prožloutnutí úspěšně regenerují přibližně po 14 dnech. U menších rostlin však může docházet i k jejich úplnému uhynutí. Účinnost proti svízeli, rdesnům a pohance je vhodnější posílit kombinací s herbicidem Starane 250 EC v dávce do 0,4 l/ha + Callisto 480 v dávce 0,15 l/ha.

Na překonání stresu lze i v máku využít stimulátory růstu Atonik, Hergit, Route, Sunagreen, Synergin aj.

Plevele v máku nemají přerůst optimální fázi pro jejich regulaci
Plevele v máku nemají přerůst optimální fázi pro jejich regulaci
 

Krytonosec kořenový

Na lokalitách, kde na máku škodí krytonosec kořenový, věnujte zvýšenou pozornost i tomuto škůdci. Hostitelskými rostlinami krytonosce kořenového jsou všechny druhy pěstovaného i planého máku. Největší škody působí dospělí brouci úživným žírem na vzcházejících rostlinách máku do velikosti 4 až 5 listů, zvláště za suchého počasí. Listy mladých rostlin jsou skeletovány okénkovým žírem, pokud jsou rostliny z pozdějších výsevů ještě ve fázi jen několika lístků, dochází až k totálnímu zničení celých rostlinek.

Krytonosec kořenový přezimuje jako vylíhlý brouk. Má jen jednu generaci do roka. Brouci obvykle nalétávají do porostů na vzcházející mák od druhé poloviny dubna. Po úživném žíru (trvá až osm dní) samičky kladou vajíčka (až 300 kusů) do vyhlodané jamky v hlavním nervu na spodní straně listů. Larvy zpočátku poškozují listy, ale největší škody způsobují na hlavním kůlovém kořenu, který silně poškozují žírem (vytvářením chodbiček a jamek). Tím dochází k oslabení rostlin. Poraněná místa mohou být vstupní branou pro řadu patogenních mikroorganizmů, které mohou následně způsobit i úhyn rostlin máku. Larva se kuklí ve vejčitém hliněném kokonu v půdě.

Krytonosec kořenový je suchomilný a teplomilný, jarní chladné a deštivé počasí a zvláště déletrvající mrazy jsou pro jeho vývoj nepříznivé. Škody způsobuje především za sucha, zvláště u  pozdně setých nestejnoměrně vzcházejících porostů.

Rozsah škod lze omezit raným výsevem a  všemi agrotechnickými opatřeními urychlujícími vývoj a růst rostlin (zvýšit výsevek, snížit, případně vynechat dávky kořenových herbicidů aj.). Také výsev mořeného osiva sníží napadení. Avšak po omezení používání mořidel obsahujících neonikotinoidy s účinnými látkami clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, není k insekticidnímu moření máku v současné době povolen žádný přípravek. Při silném tlaku škůdce nutno provést plošné insekticidní ošetření.

Termín sledování je v období vzcházení máku až do 4.–5. listu (BBCH 10–25). Odpočty brouků na řádcích vzcházejícího máku je vhodné provádět v dopoledních hodinách za pěkného počasí, kdy brouci přijímají potravu. V odpoledních hodinách se již zdržují v úkrytech na povrchu půdy.

Ošetření se provádí po zjištění prvních příznaků napadení (asi 5 dní po začátku náletu) v době maxima výskytu brouků. Práh škodlivosti je 3 brouci na jeden běžný metr řádku při vzcházení máku. Ošetření je účinnější v nižších růstových fázích, do 2–3 pravých listů (růstová fáze BBCH 22–23), pozdější ošetření proti larvám na kořenech je již neúčinné. V současnosti jsou pro plošné ošetření povoleny přípravky s účinnou látkou cypermethrin (Cyperkill 25 EC), deltamethrin (Decis Mega), gamma-cyhalothrin (Rapid, Nexide), chlorpyrifos (Dursban Delta) a chlorpyrifos, cypermethrin (Nurelle D).

Krytonosec kořenový způsobuje prořídnutí porostu máku
Krytonosec kořenový způsobuje prořídnutí porostu máku
 

S nárůstem osetých ploch se rozšířila škodlivost houbových chorob,  zejména plísně máku a pleosporové hnědé skvrnitosti máku (helmintosporiové nekrózy máku). Původci obou chorob mohou přežívat na napadených rostlinných zbytcích a mohou přenášet i infikovaným osivem, proto je nutné používat osivo jen ze zdravých porostů.

Pleosporová hnědá skvrnitost máku

Pleosporová skvrnitost máku (helmintosporiová nekróza máku) - Pleospora calvescens u vzcházejících rostlin máku způsobuje padání klíčních rostlin a  později u větších rostlin může způsobovat i hnědnutí a zaškrcování kořenového krčku. Na starších rostlinách se většinou projevuje až v  průběhu kvetení, kdy se na listech tvoří tmavohnědé skvrny a na obvodu stonku jsou rozeznatelné modročerné pásky. Listy při silnějším napadení postupně uvadají a zasychají. Při teplém průběhu počasí může dojít k  velice rychlému napadení a poškození porostu. Choroba také proniká do makovic, ve kterých deformuje vnitřní přepážky a vyplňuje je šedým myceliem. Napadená semena jsou malá a zprohýbaná. Na povrchu makovic se tvoří černý povlak.

Mezi preventivní opatření patří: nevysévat mák na pozemky s těžkou slévavou půdou, provádět včasné a  kvalitní zapravení posklizňových zbytků a dodržovat odstup v osevním postupu min. 4–6 let.

Fungicidní ošetření máku proti pleosporové skvrnitosti lze provést na počátku kvetení přípravky s účinnou látkou: kresoxim-methyl (Discus), petconazol (Caramba), picoxystrobin (Acanto), prochloraz, propiconazol (Apel, Bumper Super), tebuconazol, prothioconazol (Prosaro 250 EC) a v ekologickém zemědělství lze podle metodiky ošetřit biopřípravkem Polyversum.

Pleosporová skvrnitost máku se projevuje na větších rostlinách až v době květu
Pleosporová skvrnitost máku se projevuje na větších rostlinách až v době květu 
 

Plíseň máku

Plíseň máku (Peronospora arborescens) má dva zdroje infekce: oospory z rostlinných zbytků a mycelium na osivu. K infekci dochází při širokém rozmezí teplot 5–26 °C a relativní vlhkosti 70– 90 % po celou dobu vegetace. Chladno v době vzcházení se projeví vyšší četností infekce (například při příliš časném setí). Napadeny mohou být i vzcházející rostliny, kde vyvolává systémové infekce, zároveň však může napadat i starší rostliny v průběhu vegetace. Nižší teploty, ovlhčení, vysoká vzdušná vlhkost a hustý porost vytvářejí ideální podmínky pro napadení. Pro plíseň makovou je typické, že napadené listy pouze žloutnou a dlouho zůstávají živé. Na spodní straně listů je nejprve bílý později šedofialový povlak plísně; listy postupně odumírají, rostliny zaostávají v růstu nebo uhynou. Nejnápadnějším příznakem systémové infekce je kroucení až zpětné ohýbání stonku připomínající poškození rostlin růstovými herbicidy. Infikované rostliny s projevy systémové infekce se v porostu většinou projevují jednotlivě. Poškození herbicidem však do značné míry zasahuje i sousední rostliny. Choroba se zejména vyskytuje ve vlhkých ročnících a na vlhkých pozemcích.

Agrotechnická opatření: Doručuje se pěstovat mák na stejném pozemku až po 4–6 letech. Škody omezí používání zdravého osiva z nenapadených porostů, dobrá zásoba fosforu a draslíku v půdě a řídký porost. Případně na menších plochách i  negativní výběr (likvidace) primárně napadených rostlin - onemocnění se v porostu šíří z rostliny na rostlinu. Pokud se vysévá jarní i ozimý mák, je vhodné mezi porosty dodržovat dostatečnou izolační vzdálenost. Stejně tak je vhodné udržovat izolační vzdálenost mezi novými výsevy a  pozemky, kde byl mák pěstován v loňském roce. Již se podařilo vyšlechtit i rezistentní odrůdy.

Chemická ochrana napadeného porostu proti plísni mákunení ještě plně dopracovaná. Časná aplikace fungicidů může omezit šíření sekundárních infekcí v porostu. Pro toto ošetření jsou povoleny fungicidy: mankozeb (Dithane DG Neotec) s aplikací v BBCH 18–39 a minimálním intervalu mezi ošetřeními 10 dnů; azoxystrobin, cyprokonazol (Amistar Xtra) od BBCH 18 (8 pravých listů) do BBCH 49 (poupě v úžlabí viditelné); tebukonazol, prothiokonazol (Prosaro 250 EC) pro preventivní použití ve fázi od listové růžice až po květ máku. Picoxistrobin (Acanto) je doporučen aplikovat od 51 do 61 BBCH.

Biopreparát Polyversum (Pythium oligandrum - oospóry) povolen v ekologickém zemědělství. První a druhou aplikaci udělat v BBCH 12–19 a  třetí aplikaci do BBCH 51 s intervalem mezi ošetřeními 14 dnů.

Pozor, rostliny již napadené plísní makovou v době ošetření odumírají nebo nedokončí svůj vývoj, proto se nepodílí na tvorbě výnosu!

K infekci plísní máku dochází v proběhu celé vegetace
K infekci plísní máku dochází v proběhu celé vegetace
 

Hraboš polní

Poslední teplé a sušší ročníky byly příznivé pro rozvoj populace hraboše polního i dalších hlodavců. V  ozimých obilninách, pícninách, ozimé řepce i kmínu, kde mu nebyla věnovaná patřičná pozornost, začal již opět ohniskově i plošně škodit. Rovněž jeho škodlivost narostla v sadech i zahradách. Nejúčinnější proti jeho dalšímu přemnožení jsou opatření prováděná již na jaře. Avšak z různých důvodů (hlavně finančních) se v jarních měsících většinou žádná opatření nedělají. Na podzim se zjistí, že se hraboš přemnožil a pokud se s tím něco neudělá, tak poškodí i nově zaseté ozimy, pícniny.

Populační hustotu hraboše polního sledujeme podle počtu užívaných nor na ha především na jaře a na podzim, popřípadě kdykoliv, když potřebujeme zjistit početnost výskytu. Na každé lokalitě větší než 5 ha (ve zvolené plodině) uskutečníme 4 průchody, každý o délce 100m a šířce 2,5 m. Procházíme porostem úhlopříčně a počítáme užívané nory. Jako užívanou noru hodnotíme tu, kde u východu z nory je čerstvý výhrabek, trus, čerstvé zbytky potravy, okolní vegetace je okousána, trus je i na cestičkách v okolí nory nebo byl spatřen živý hraboš. Zjištěný počet nor ze 4 průchodů vynásobíme 10, a tím získáme celkový počet užívaných nor na ha. Aby bylo sledování dostatečně přesné, neměl by být porost při šířce průchodu 2,5m vyšší než 10-15 cm.

Pro jarní období je v porostech ozimých obilnin, řepky ozimé, máku, kmínu aj. orientačně považováno za silný výskyt již 210 a více užívaných nor hraboše polního na 1 ha. Střední výskyt je v rozmezí 50 až 200 užívaných nor na 1 ha.

Ošetřování proti hraboši polnímu se doporučuje při dosažení střední a silné početnosti. Po zjištění intenzity výskytu hraboše polního je vhodné napadené porosty včas ošetřit ještě před vznikem velkých ztrát na porostu registrovanými rodenticidy. Základní formou ochrany porostů je hubení hrabošů v ohniscích na jaře. Při použití příslušných ochranných pracovních pomůcek mohou být tato napadená ohniska ošetřena i ručně.

Granulovaný nástrahový přípravek Stutox I s fosfidem zinečnatým je možno na zemědělské půdě podle návodu použít pro ohniskové ošetření nebo pro aplikaci do jedových staničekv dávce do 5 kg/ha.

Polytanol s fosfidem vápenatýmlze aplikovat na polní plodiny, louky, pastviny, ovocné dřeviny, zeleninu a okrasné rostliny do užívaných nor 13 tabl./noru nebo 5 g na noru podle signalizace, max. 1x za rok.

Lanirat Micro s bromadiolonem je povolen pouze na nezemědělskou půdu, lesní porosty a lesní školky, do nor hlodavců při středním, silném a velmi silném výskytu škůdců.

Přípravek musí být vpraven do nory tak, aby na povrchu půdy kolem nory nebo ve vchodu do nory nezůstaly viditelně ležet granule. Před použitím přípravku si vždy přečtěte pokyny k použití a dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Aktivní nora hraboše polního
Aktivní nora hraboše polního
 
 Proti hraboši jsou nejúčinnější opatření prováděná na jaře
Proti hraboši jsou nejúčinnější opatření prováděná na jaře
 

Používání přípravků a aplikační techniky

Uživatel přípravků na ochranu rostlin je povinen řídit se návodem k použití na obalu přípravku (etiketě) nebo dalšího prostředku na ochranu rostlin. Přípravek musí být používán v souladu s podmínkami stanovenými rozhodnutím o jeho registraci a prováděcím právním předpisem, a to podle označení a při dodržení zásad správné praxe a platného seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin.Používané mechanizační prostředky na ochranu rostlin musí splňovat legislativní požadavky vyplývající ze zákona o rostlinolékařské péči - http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-2004-326-viceoblasti.html

a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu - http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-32.html

V současném intenzivním zemědělství je kvalitní a včasná ochrana, tj. aplikace přípravků na ochranu rostlin, jedním z významných faktorů pro dosažení kvalitních výnosů. I  sebekvalitnější přípravek aplikovaný v optimálním termínu nebude dostatečně účinkovat, pokud vlastní aplikace nebude provedena dostatečně kvalitně. Aby byla aplikace přípravku bezpečná, a také kvalitní a  účinná, je nezbytné dodržovat obecně platné požadavky pro aplikaci. K těmto požadavkům patří především dodržování nastaveného pracovního režimu, tj. pracovní rychlosti, pracovního tlaku a předepsané výšky trysek nad porostem, a to za optimálních povětrnostních podmínek.

Omezení pro použití postřikovačů vzhledem k omezování nežádoucích úletů uvádí vyhláška č. 207/2012 Sb. v  platném znění, o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků - http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-207-novela-384-2011.html

Tato omezení jsou stanovena pro postřikovače bez vybavení protiúletovými komponenty. Povětrnostní požadavky však musejí být brány v úvahu i tehdy, používáte-li k aplikaci postřikovače s protiúletovými opatřeními. Jejich optimální hodnoty pak lze vzhledem k místním podmínkám vhodně upravit.

Při aplikaci pesticidů je nutné dodržovat obecně platné zásady
Při aplikaci pesticidů je nutné dodržovat obecně platné zásady
 

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - leden a únor 2022

19. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 273x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - leden a únor 2022

18. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 263x

Ochrana rostlin v ročníku 2020/21

14. 01. 2022 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 196x

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2020/21 v Čechách a výhled do jara 2022

31. 12. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 299x

Poškození polních plodin v roce 2021

28. 12. 2021 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 318x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail