Chemap Agro s.r.o.

Hodnocení citlivosti čmeláka zemního k účinným látkám pesticidů v roce 2016

20. 04. 2017 Ing. Pavel Kolařík; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Ochrana obecně Zobrazeno 618x

V přírodě se vyskytuje celá řada hmyzích druhů, která svým životním cyklem velmi ovlivňuje produkci zemědělských plodin. Jednou takovou velkou skupinou jsou opylovači. Bez těchto velmi výkonných pomocníků by nebyl časem možný život na zemi. Svoji činností podporují neustálý vývoj a reprodukci rostlin, jsou součástí přirozených společenstev krajiny. Velmi často do jejich činnosti však vstupuje lidská činnost, přímo jejich řízených chovem, či nepřímo např. vstupy v podobě aplikací přípravku na ochranu rostlin proti škodlivým činitelům.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Nejinak je tomu i u čmeláků a včely medonosné. V přírodě se vyskytují všude tam, kde najdou dostatečný zdroj potravy, ke kterým patří i produkční sady ovocných stromů. V nich jsou používány přípravky i v době, kdy se zde tito opylovači přirozeně vyskytují a hledají zdroj potravy. Při jejich aplikaci tak dojde i k zasažení těchto necílových organizmů.

Cílem naší práce bylo ověřit, zda konkrétní registrované a používané přípravky (insekticidy, fungicidy) negativně ovlivňují čmeláka zemního (Bombus terrestris).

Laboratorní testování

Laboratorní metodou použitou pro hodnocení citlivosti čmeláků k účinným látkám pesticidů byl lahvičkový test (adult-vial-test) doporučovaný International Resistance Action Committee (IRAC), která koordinuje práce v oblasti hodnocení rezistence hmyzu proti insekticidům v Evropě. Pro pyretroidy je určena Metoda č. 011 (Met 011, verze 3; originál verze na: http://www.irac-online.org). Pro organofosfáty je laboratorní metoda Adult vial test: lahvičkový test, metoda podle IRAC č. 025. Pro neonikotinoidy je laboratorní metoda Adult vial test: lahvičkový test, metoda podle IRAC č. 021. Roztoky (pracovalo se s analytickým vzorkem čisté účinné látky) se aplikují do skleněných lahviček se známým vnitřním povrchem (v našem případě: 75,94 cm2, lahvičky od firmy P-Lab) ve velmi nízkých koncentracích pomocí dávkovacích pipet (HandyStep). Jako rozpouštědlo slouží aceton. Cílem aplikace je dosáhnout rovnoměrného pokrytí vnitřních stěn testovacích lahviček příslušnou dávkou insekticidu (určitá dávka v μg ú.l. / cm2 povrchu lahvičky odpovídá určité hektarové dávce).

Např. v roce 2016 byla účinná látka acetamiprid (Mospilan 20 SP) aplikována v následujících dávkách: 0 % (kontrola, do lahviček pouze aceton, který se vypaří), 4 % (1,44 g ú.l./ha), 20% (7,2 g ú.l./ha), 100 % (36 g ú.l./ha, maximální registrovaná dávka pro acetamiprid v ČR; běžná evropská polní dávka), 500 % (180 g ú.l./ha).

Do každé testovací lahvičky byl z příslušného zásobního roztoku (čistý aceton; 4% dávka, 20% dávka, 100% dávka, 500% dávka) přenesen 1 ml tekutiny (naředěno tak, aby v 1 ml bylo potřebné množství ú.l.). Lahvička s roztokem se pak umístila na otáčející se válečky rolleru (obr. 1) a pomocí nich byla účinná látka distribuována rovnoměrně na vnitřní stěny za postupného odpařování rozpouštědla (aceton). Pro každý test čmeláků (tedy na 1 test) je připravena sada skládající se z 15 lahviček (3× kontrola bez insekticidu, 3× 4% dávka, 3× 20% dávka, 3× 100% dávka, 3× 500% dávka).

U níže uvedených přípravků byla nejvyšší dávka následující: Kumulus: var. 4 = 100 %, Captan: var. 5 = 200 %, Luna experience: var. 5 = 400 %, Spintor: var. 5 = 500 %, Dithane: Var. 5 = 200 %, Boundary SW: var. 5 = 500 %, Rock effect: var. 4 = 100 %, Flupyradifurone: var. 5 = 500 %, Mospilan: var. 5 = 500%, Calypso: var. 5 = 200%, PREV-B2: var. 5: 500%, NeemAzal T/S: var. 5 = 200%, Reldan: var. 5 = 100 %.

Do předem připravených lahviček se vkládají dospělci čmeláků - dělnice (5 imag/ lahvičku; 3 opakování/dávku) odebraní z úlku. Jejich reakce na jednotlivé koncentrace účinné látky byla hodnocena po 24 hodinách. Na základě jejich životních projevů byli dospělci rozděleni do tří stupňů postižení:

- St. 1 - živí a aktivní jedinci: sem patří buď jedinci zcela bez pozorovatelných symptomů postižení a ti, kteří jsou postiženi jen lehce (jsou schopni koordinovaného pohybu po nohou);

- St. 2 - jedinci v křeči (= těžce postižení; TP): myslí se jedinci v těžké křeči; tedy ti, kteří sice nejsou mrtví, ale nejsou již schopni koordinovaného pohybu po nohou;

- St. 3 - mrtví jedinci (M): jedinci, kteří nevykazují žádné pozorovatelné známky života.

Hodnocení prvotních záznamů z testů jsou založena na porovnávání podílů mrtvých + těžce postižených jedinců v jednotlivých variantách (dávkách) u jednotlivých testů. Důležité je, že se kategorie mrtví jedinci a těžce postižení jedinci slučují a rozhodující jsou součty jedinců v obou kategoriích. Od nich pak odvozeno % mortality pro výpočty procent účinností a hodnot letálních dávek (v některých striktních studiích se jedinci postižení zařazují mezi živé při vyjadřování hodnot LD50 či LD90). Pro jednotlivé testy byly vyjádřeny hodnoty účinnosti pro jednotlivé dávky a doby expozice - v této práci se jednalo o 24 hodin (dle Abotta; 1925). Dále se odhadují hodnoty LD50 a LD90 (v g ú.l./ha). K vyjádření hodnot LD50 a LD90 byl využit software Polo Plus software (LEORA software). Každému sběru (populaci) byl také přiřazen stupeň citlivosti dle kategorizace užívané v IRAC pro testování pyretroidů (metodika IRAC č. 011 v.3). Podle této jsou rozlišovány tyto kategorie:

- st. 1 = vysoce citlivá populace (laboratorní účinnosti 100% dávky i 20% dávky vyjádřené dle Abbotta musí dosáhnout hodnoty 100 %);

- st. 2 = citlivá populace (laboratorní účinnost 100% dávky vyjádřená dle Abbotta musí dosáhnout hodnoty 100 %; laboratorní účinnost 20% dávky vyjádřená dle Abbotta je pod hodnotou 100 %);

- st. 3 = středně citlivá populace (laboratorní účinnost 100% dávky vyjádřená dle Abbotta se pohybuje v intervalu od 90 do 99,99 %);

- st. 4 = necitlivá (rezistentní) populace (laboratorní účinnost 100% dávky vyjádřená dle Abbotta se pohybuje v intervalu od 50 do 89,99 %);

- st. 5 = vysoce necitlivá (vysoce resistentní) populace (laboratorní účinnost 100% dávky vyjádřená dle Abbotta je pod hodnotou 50 %).

Obr. 1: Lahvičky s roztoky na rolleru
Obr. 1: Lahvičky s roztoky na rolleru

Výsledky 2016

Celkem bylo v roce 2016 testováno 13 přípravků na ochranu rostlin. Výsledky testování jsou shrnuty do tabulky. Z této tabulky vyplývá, že většina testů (9) spadalo v roce 2016 dle klasifikace IRAC mezi populace vysoce necitlivé (kód 5 dle IRAC). Jedná se tedy o látky, které nemají negativní vliv na mortalitu čmeláků při laboratorním testování. Do této skupiny spadají jak vybrané testované fungicidy (Kumulus, Captan, Boundary SW), tak i insekticidy (Spintor, Mospilan, NeemAzal T/S). Testovaní čmeláci vykazovali vysokou necitlivost k přípravku Luna experience ve všech testovaných koncentracích, z tohoto důvodu nebylo možné pro tento přípravek spočítat hodnoty LD50 a LD95.

V souboru byly zaznamenány dva testy populace, na něž referenční dávky přípravků účinkovaly v intervalu od 50 do 89,99 %. Jedná se o testy s přípravky Rock effect a Dithane. Tyto populace je možno charakterizovat jako necitlivé (rezistentní) k insekticidu (kód 4 dle IRAC).

K přípravkům Spintor a Reldan 22 byli naopak testovaní jedinci čmeláka zemního nejvíce citliví. Lze charakterizovat dle IRAC jako vysoce citlivé (st. 1) a citlivé populace (st. 2). Přípravek Reldan pak vykazoval 100% účinnost i v nižší testované dávce.

Letální dávky (LD50 a LD90) jsou u většiny testovaných populací čmeláka zemního výrazně nad hodnotami pro registrované dávky u většiny zkoušených pesticidů. Dle laboratorního testování tak nemají negativní vliv na tuto skupinu hmyzu. Nutno konstatovat že do souboru zkoušených přípravků byly zahrnuty i dva neonikotionidní (Calypso 480 SC a Mospilan 20 SP), které mají systémový účinek. Při laboratorním testování tak postihujeme pouze malou část jejich kontaktního účinku na mortalitu čmeláka.

Hodnoty LD50 pro přípravek Reldan 22 se u laboratorního testování čmeláka zemního pohybuje na úrovni 7,753 g ú.l./ha, hodnota LD90 pak 32,241 g ú.l./ha. Registrovaná dávka u tohoto přípravku na hektar je 450 g ú.l./ha. U přípravku Spintor se hodnota LD50 u laboratorního testování čmeláka zemního pohybuje na úrovni 29,282 g ú.l./ha, hodnota LD90 pak 88,246 g ú.l./ha. Registrovaná dávka u tohoto přípravku na hektar je 144 g ú.l./ha.

Tab.: Výsledky testování citlivosti čmeláků (Bombus terrestris) z lokality Troubsko na vybrané pesticidy v roce 2016
Tab.: Výsledky testování citlivosti čmeláků (Bombus terrestris) z lokality Troubsko na vybrané pesticidy v roce 2016

Závěr

Laboratorním testováním bylo zjištěno, že většina zkoušených pesticidních látek neměla negativní vliv na mortalitu čmeláka zemního. V zásadě byly potvrzeny velmi nízké LD dávky pro insekticidní přípravky, konkrétně pro Reldan 22 EC a Spintor. Tyto přípravky tak nejvíce ovlivňovaly čmeláky při laboratorním testování již v nejnižších testovaných koncentracích účinných látek.

Výsledek byl získán při řešení projektu TAČR TH01030787 „Zavedení vhodných postupů snižujících negativní vlivy na hmyzí opylovače a další užitečné organizmy do technologie produkce ovoce a vypracování postupů zvyšujících efektivitu opylení“.

Hodnocení citlivosti čmeláka zemního k účinným látkám pesticidů v roce 2016

Obr. 1: Lahvičky s roztoky na rolleru

Související články

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 203x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2017

15. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 439x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2017

14. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 300x

Časné výsevy řepky vyžadují silnou morforegulaci

01. 08. 2017 Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D., Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Ochrana obecně Zobrazeno 396x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail