Chemap Agro s.r.o.

Komplexní celostní ochrana rostlin s využitím biologické ochrany

11. 06. 2019 Mgr. Ing. Miloslava Navrátilová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Ochrana obecně Zobrazeno 1005x

Biologické metody by měly být buď alternativou k chemické ochraně, nebo alespoň jejích doplněním, jak vyplývá i z postupů integrované ochrany rostlin. Biologické metody - přírodní - nechemické metody nemusí znamenat jen, že není látka syntetizována chemicky, ale že jde o látku biologického původu, šetrnou pro životní prostředí.

Polní dny Sója 2020

Podpora šetrných metod ochrany rostlin

Pro zlepšení možnosti využití biopesticidů v zemědělské produkci ČR pro podporu přípravků biologického původu přispívají i jednání Evropského Parlamentu (Biologické pesticidy představující nízké riziko, usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2017), která souvisí s impulsem revize právních předpisů upravujících přípravky na ochranu rostlin, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Ve výše citovaném usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2017 o biologických pesticidech představujících nízké riziko se zdůrazňuje, že iniciativa k podpoře přípravků biologického původu nesmí vést ke snížení standardů v oblasti zdraví, bezpečnosti potravin a ochrany životního prostředí. Dále se zdůrazňuje, že je nutné podpořit vývoj a povolování pesticidů biologického původu představujících nízké riziko a jejich uvádění na trh EU; usnesení dále konstatuje, že stávající povolovací řízení před uvedením přípravků na ochranu rostlin na trh není pro pesticidy biologického původu představující nízké riziko optimální, zvažuje se zavedení zrychleného postupu posouzení, povolování a registrace pesticidů biologického původu představujících nízké riziko. Tyto iniciativy předpokládají vymezit v nařízení (ES) č. 1107/2009 pojem „přípravek na ochranu rostlin biologického původu“ označující přípravky na ochranu rostlin, jejichž účinnou látkou je mikroorganizmus nebo molekula vyskytující se v přírodě, která se buď získá přírodními procesy nebo se syntetizuje v podobě, která je identická s přírodní molekulou, na rozdíl od přípravků na ochranu rostlin, jejichž účinnou látkou je syntetická molekula, jež se v přírodě nevyskytuje, a to bez ohledu na metodu výroby.

Členské státy jsou v souvislosti s touto iniciativou vyzývány, aby do svých vnitrostátních akčních plánů v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví lidí začlenily používání pesticidů biologického původu představujících nízké riziko a podle směrnice 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů vytvořit a zavést alternativní přístupy nebo postupy s cílem omezit závislost na používání pesticidů.

Rovněž toto usnesení upozorňuje na skutečnost, že zemědělci musí mít k dispozici širší soubor nástrojů na ochranu plodin, aby mohli rozhodnout, jaká opatření jejich plodiny ochrání nejlépe a nejudržitelněji; jde tedy o širší využívání různých nástrojů, včetně pesticidů biologického původu představujících nízké riziko, a to v souladu se zásadami integrované ochrany proti škůdcům.

Biopesticidy a legislativa v ČR

Vstřícný krok při implementaci a realizaci těchto záměrů na národní úrovni lze zaznamenat v úpravě legislativy v ČR, kdy v poslední novele zákona č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326 /2004 Sb. o rostlinolékařské péči, bylo umožněno povolování biologických přípravků na bázi mikroorganizmů a bioagens bez úhrady nákladů vzniklých při provádění příslušných odborných úkonů poplatků na hodnocení. Zároveň ministerstvo zemědělství a zejména ÚKZÚZ se snaží vytvářet metodické zázemí, informovat, jak lze v ochraně rostlin racionálně, efektivně a šetrně postupovat. V této souvislosti je třeba zmínit důležitý nástroj jak pro poradenská centra, odborné poradce, tak i pro samotné zemědělce, stále aktualizovaný a doplňovaný Rostlinolékařský portál http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/.

Podpora využití biologických metod v rámci systémů ochrany rostlin v ČR je významná i z důvodu bohaté tradice a využívání biologických přípravků i výzkumné činnosti v této oblasti.

Biologické preparáty

V posledních letech se stále více prosazují nechemické metody ochrany, biologické a fyzikální. Biologické ošetření biopreparátem znamená aplikaci biologického přípravku, tj. přípravku, jehož účinnou složkou je živý mikroorganizmus. V ČR je k dispozici několik takových přípravků, žel část z nich kvůli systému jejich povolování (náročnost na podklady pro hodnocení) nespadají do kategorie přípravků na ochranu rostlin (s výjimkou přípravků s uvedených v tabulce Seznam povolených biologických přípravků v ČR, stav k 28. 2. 2019.) a jsou prodávány pod různými obchodními názvy a registrací, zejména jako hnojiva pro podporu zdravotního stavu se všemi důsledky - třeba že se na ně nevztahuje dotační titul pro podporu biologické ochrany.

Např. se jedná o preparáty: Gliorex s mikroorganizmy rodu ClonostachysTrichoderma, Hirundo (Bacillus amyloliquefaciens), Prometheus CZ (Pseudomonas veronii), Clonoplus (konidie kmenů hub rodu Clonostachys). Princip účinnosti těchto preparátů se dá zobecnit, že užitečné mikroorganizmy kolonizují kořeny kulturních rostlin a vytváří s nimi volné soužití prospěšné pro oba organizmy. Kulturní plodina získává minerální látky biodegradačním procesem a ochranu kořenového systému proti stresovým faktorům. Nebo užitečné mikroorganizmy mají schopnost rozkládat pro rostlinu organické zbytky v půdě, a tím zvyšovat příjem živin z půdy. Podporují tvorbu bakteriálních hlízek. Zvyšují odolnost rostlin proti stresu, zvyšují počet vzešlých rostlin, zvyšují dynamiku růstu rostlin. Zejména přes zimní období mohou rozložit neaktivní stadia hub: sklerocia, mikrosklerocia, gemy a chlamydospory patogenních hub (Claviceps, Sclerotinia, Botrytis, Rhizoctonia, Verticillium).

Co se týká povolování těchto preparátů, problematická se jeví spíše náročnost schvalovacího procesu na dokumentaci pro biologické přípravky na ochranu rostlin, než samotná účinnost přípravků.

Nechemická × chemická ochrana

Nechemická ochrana využívá zejména preventivní postupy, rovněž využívá preparáty na bázi bakterií nebo hub, které jsou antagonisty původců chorob, potlačují jejich množení a růst nebo také stimulují rostlinné obranné mechanizmy. Ovšem u těchto přípravků zejména vzhledem k pomalejšímu působení, než je obvyklé u chemických přípravků, a protože jejich dostatečná účinnost závisí na biotických i abiotických podmínkách daného prostředí, nelze očekávat, že by jimi daly nahradit nedostatky v agrotechnice. Naopak integrací šetrných metod do stávajících systémů ochrany rostlin, spolupůsobením na zlepšení půdní úrodnosti, lze vytvořit podmínky pro efektivnější ochranu rostlin.

Biologické přípravky a dotace

Z přehledu povolených biopreparátů v ČR je zřejmé (viz tabulka), že podstatná část indikací, zejména biopreparátů proti chorobám je určena na ochranu polních kultur a trvalých kultur. Dotační podporu na biologickou ochranu lze uplatnit pouze na přípravky biologické ochrany rostlin uvedené v registru přípravků na ochranu rostlin, který je veden ÚKZÚZ, tzn., na skutečně vynaložené náklady na pořízení bioagens/biopreparátu a na odborný servis u biologické ochrany, které byly v daném roce použity na biologickou ochranu rostlin (http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/) za dodržení předepsaných závazků.

Biologická ochrana v tomto pojetí je chápána jako aplikace bioagens/biopreparátů na bázi parazitoidů, predátorů, parazitických hlístic a/nebo patogenních mikroorganizmů k potlačení populací škodlivých organizmů rostlin.

Dotační titul - 3.a. Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany rostlin bude poskytován podle pravidel pro rok 2019:

  • do výše 80 % u zeleninových druhů okurka, rajče a paprika pěstovaných ve skleníku,
  • do výše 50 % u slunečnice, maximálně však 290 Kč/ha,
  • do výše 25 % u polních druhů plodin, jmenovitě řepka olejka, kukuřice, obilniny a luskoviny, maximálně však u druhu řepka olejka 384 Kč/ha, kukuřice 450 Kč/ha, obilniny 518 Kč/ha a luskoviny 366 Kč/ha,
  • do výše 40 % u okrasných rostlin, maximálně však ve výši částky v Kč ekvivalentní k částce 15 000 EUR, a to tak, aby byly dodrženy podmínky nařízení (EU) č. 1408/2013, z prokázaných nákladů na pořízení bioagens a biopreparátů a na odborný servis u biologické ochrany.

Aplikace

Významnou součástí biologických metod ochrany je vlastní aplikace biologických přípravků na ochranu rostlin, bioagens, popř. dalších prostředků ochrany rostlin. Nechemické metody i biologické metody ochrany rostlin jsou využívány v různých systémech ochrany, např. integrovaná ochrana rostlin, integrovaná produkce, ekologické zemědělství, skleníkové kultury ale s různou intenzitou, v souvislosti s požadavky, které jsou kladeny na jednotlivé pěstitelské systémy. Je také rozdíl v použití biologických přípravků/bioagens, zda se jedná o trvalé kultury nebo monokultury nebo zda jde o rostliny pěstované v regulovaných podmínkách (např. skleníky).

Významnou součástí šetrných postupů vůči životnímu prostředí je rovněž využití moderních „chytrých“ technologií pro aplikaci přípravků, popř. zavedení různých strategií, jako např. pásové aplikace či cílené aplikace do ohnisek.

Nejjednodušší zapojení biologických metod do systému ochrany rostlin je podpora přirozeně rozšířených užitečných organizmů, tzn. zachování refugií - biokoridory s kvetoucími rostlinami, zejména pro pyl, jako zdroj potravy pro hmyz, tvorba záměrně neošetřovaných ploch a biokoridorů s cílem podpořit populační dynamiku užitečných druhů a udržet stanovištní diverzitu v rámci biotopu.

Perspektiva nechemických metod

Závěrem lze konstatovat, že bude třeba, aby u zemědělců nastala změna přístupu a smýšlení při řešení ochrany rostlin tím, že zajistí větší rotaci plodin v osevním postupu, z pohledu ekologie a ekonomiky budou snižovat použití pesticidů (i za účelem snížení smyvu pesticidů do vod, a v souladu s naplňováním požadavků národního akčního plánu NAP).

S celým systémem hospodaření samozřejmě souvisí dodržování agrotechnických postupů, je třeba si uvědomit, že pracujeme s půdou jako s živým organizmem. Možným řešením je právě uplatnění nechemických metod v souladu s požadavky integrované ochrany rostlin a rovněž využití nových hybridů, např. rezistentních odrůd.

Limitujícím faktorem pro celkovou změnu přístupu nakonec budou škodlivé organizmy, jenž kvůli oteplování, změně klimatu, restrikci účinných látek, nástupu rezistence a dalším faktorům budou vyžadovat skutečnou integraci všech dostupných postupů, aby bylo dosaženo dostatečné regulace pro zajištění uspokojivých výnosů jednotlivých pěstovaných kultur.

Seznam povolených biologických přípravků v ČR, stav k 28. 2. 2019

Biopreparáty proti chorobám

Přípravek

Mikroorganizmus

Plodina

Škodlivý organizmus

Oblast použití

Contans WG /

Coniothyrium minitans kmen

řepka olejka ozimá a jarní, hořčice bílá, slunečnice roční, mák setý

hlízenka obecná

polní kultury

Euro-Chem Thyriumtans (souběžný obchod)

CON/M/91-08 (DSM 9660)

čekanka salátová

hlízenka obecná, hlízenka menší

zelenina

 

 

luskoviny, aromatické a léčivé rostliny, kmín kořenný, zelenina, okrasné rostliny, tabák

hlízenka obecná

zelenina, okrasné a kořeninové rostliny

Integral Pro

Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600

řepka olejka

fómová hniloba brukvovitých

polní kultury

dřepčíci rodu Psylliodes,* dřepčíci rodu Phyllotreta*

PMV-01

Virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906

rajče

virus mozaiky pepina

zelenina

Green Doctor*** = Polydresser = Polyversum - Biogarden*** = Polyversum - Polygandron***

Pythium oligandrum M1

pšenice, ječmen jarní

fuzariózy klasu

polní kultury

cukrovka, řepa krmná

spála řepná

brambor

plíseň bramborová

brambor sadba

kořenomorka bramborová, plíseň bramborová – primární infekce**

řepka olejka

fómová hniloba, hlízenka obecná

hrách

houbové choroby,

antraknóza hrachu

lupina, sója

houbové choroby, antraknóza, sklerociniová hniloba

Polygandron STP

Pythium oligandrum M1

cukrovka, řepa krmná, červená řepa

padání klíčních rostlin

polní kultury

Polygandron TTP

Pythium oligandrum M1

brambor

kořenomorka bramborová

polní kultury

Polygandron WP

Pythium oligandrum M1

brambor

plíseň bramborová

polní kultury

Polyversum

Pythium oligandrum M1

pšenice, ječmen jarní

fuzariózy klasu

cukrovka, řepa krmná

spála řepná

brambor

plíseň bramborová

brambor sadba

kořenomorka bramborová, plíseň bramborová - primární infekce**

řepka olejka

fómová hniloba, hlízenka obecná

hrách

houbové choroby,

antraknóza hrachu

lupina, sója

houbové choroby, antraknóza, sklerociniová hniloba

jahodník

plíseň šedá, fytoftorová hniloba jahodníku, červená hniloba jahodníku

jahodník

kaštanovník

inkoustová choroba kaštanovníku

trvalé kultury

lesní dřeviny, okrasné dřeviny

houbové choroby

chmel

houbové choroby kořenáčů, (Fusarium spp., Verticillium albo-atrum), plíseň chmelová

réva

houbové choroby sazenic (Botryotinia fuckeliana), plíseň šedá, plíseň révová

slunečnice

hlízenka, plíseň šedá, alternáriová skvrnitost

polní kultury

hořčice

hlízenka obecná, plíseň šedá, čerň řepková

pšenice, ječmen, žito, tritikale

fuzariozy, snět mazlavá, stéblolam, rzi, černání pat stébel**

mák setý

plíseň maková, helminthosporióza máku

ředkev olejná pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení

fómová hniloba, sklerociniová hniloba

trávníky golfové, trávníky okrasné

houbové choroby

trávníky

zelenina

houbové choroby

zelenina

zelenina brukvovitá

alternáriová skvrnitost brukvovitých, fómová hniloba brukvovitých, plíseň zelná

okurek

houbové choroby, plíseň okurková

paprika, rajče

houbové choroby

Proradix

Pseudomonas sp. kmen DSZM 13134

brambor

kořenomorka bramborová

polní kultury

Serenade ASO

Bacillus amyloliquefaciens (původně subtilis) kmen

řepka olejka, hořčice, slunečnice, mák

plíseň šedá, hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost

polní kultury

QST 713

řepka olejka

fómová hniloba

 

cukrovka, řepa salátová, řepa krmná

cerkosporióza řepy, padlí řepné

 

pšenice, ječmen, kukuřice

fuzariózy klasů

 

pšenice, žito, tritikale

padlí travní, rez pšeničná, rez plevová, braničnatka pšeničná, čerň na obilninách, plíseň sněžná, braničnatka plevová

 

ječmen, oves

padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, čerň na obilninách, plíseň sněžná, hnědá skvrnitost ječmene, ramuláriová skvrnitost ječmene

 

brambor

kořenomorka bramborová, stříbřitost slupky bramboru, hnědá skvrnitost bramborových listů

 

hrách na zrno, fazol na zrno, sója, lupina, bob, peluška

plíseň šedá, hlízenka obecná

 

hrách na zeleno a lusky, fazol na lusky

plíseň šedá, hlízenka obecná

 

réva

plíseň šedá, octová hniloba hroznů révy, padlí révy

trvalé kultury

 

třešeň, višeň, slivoň, meruňka, broskvoň

moniliová spála, moniliová hniloba, bakteriální spála, plíseň šedá, bakteriální skvrnitost peckovin

 

jádroviny

bakteriální spála, plíseň šedá, stemfyliová skvrnitost hrušně

 

chmel

padlí chmelové

 

ostružiník, maliník, borůvka, brusnice brusinka, rybíz, angrešt

plíseň šedá, americké padlí angreštové

 

jahodník

plíseň šedá, padlí jahodníkové

jahodník

 

kmín kořenný, světlice barvířská

plíseň šedá, hlízenka obecná

zelenina, koření

 

zelenina tykvovitá

plíseň šedá, padlí okurky

 

zelenina košťálová

plíseň šedá, hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost

 

ředkvička, ředkev

hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost

 

petržel, pastinák, celer bulvový

suchá skvrnitost listů, plíseň šedá, padlí, hlízenka obecná

 

chřest

plíseň šedá, hlízenka obecná

 

pór

alternáriová skvrnitost póru

 

cibule

botryotiniová skvrnitost listů cibule

 

mrkev

padlí miříkovitých, alternáriová skvrnitost

 

salát

plíseň šedá, sklerotiniová hniloba salátu

 

rajče, paprika, baklažán

plíseň šedá, alternáriová skvrnitost

 

špenát, zelenina listová

plíseň šedá, hlízenka obecná

 

celer listový

suchá skvrnitost listů, plíseň šedá, padlí, hlízenka obecná

 

léčivé rostliny

plíseň šedá, hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost, padlí

okrasné a léčivé rostliny

 

okrasné rostlin, okrasné dřeviny

plíseň šedá, hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost, padlí, padlí růžové

Insekticidní biopreparáty

Přípravek

Mikroorganizmus

Plodina

Škodlivý organizmus

Oblast použití

Carpovirusine***

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

jabloň

obaleč jablečný

trvalé kultury

Carpovirusine Evo 2

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

jabloň, hrušeň

obaleč jablečný

trvalé kultury

Delfin WG

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, kmen SA-11

jabloň, hrušeň

píďalka podzimní, obaleč ovocný

trvalé kultury

réva

obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý

trvalé kultury

zelenina plodová, zelenina košťálová, okrasné rostliny do 50 cm

housenky motýlů

zelenina, okrasné rostliny

Lepinox Plus

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, kmen EG 2348

réva

obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý

trvalé kultury

broskvoň

obaleč východní, makadlovka broskvoňová

hrušeň, jabloň

slupkoví a pupenoví obaleči

chmel

zavíječ kukuřičný

kukuřice

zavíječ kukuřičný

polní kultury

brokolice, kapusta, zelí, zelí pekingské, kapusta růžičková, vodnice, ředkev, salát, čekanka, štěrbák zahradní (endivie), kozlíček polníček, špenát, mangold, celer, petržel, hrách, fazol, tykev, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, rajče, paprika, baklažán, kořeninové rostliny a koření (kardamom, fenykl, bazalka pravá)

blýskavka červivcová, černopáska bavlníková, mandlovka Tuta absolutna, zápředníček polní

zelenina, kořeninové rostliny

jahodník

blýskavka červivcová, černopáska bavlníková, zápředníček polní

jahodník

peckoviny

obaleči, píďalky

trvalé kultury

okrasné rostliny, okrasné dřeviny

předivky, obaleči, píďalky, bekyně, bourovci, přástevník americký, bělásek ovocný, zavíječ zimostrázový

okrasné rostliny, okrasné dřeviny

Madex***

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

jabloň, hrušeň

obaleč jablečný

trvalé kultury

Madex TOP***

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

jádroviny

obaleč jablečný

trvalé kultury

Pozn.: *stimulace rostliny řepky k redukci škod způsobených dřepčíky rodu PsylliodesPhyllotreta
** v systémech ekologického zemědělství 
*** Používání přípravku povoleno max. do 30. 4. 2019 (pokud nebude nově požádáno o prodloužení povolení)

 

Přípravek

Mikroorganizmus

Plodina

Škodlivý organizmus

Oblast použití

Contans WG /

Coniothyrium minitans kmen

řepka olejka ozimá a jarní, hořčice bílá, slunečnice roční, mák setý

hlízenka obecná

polní kultury

Euro-Chem Thyriumtans (souběžný obchod)

CON/M/91-08 (DSM 9660)

čekanka salátová

hlízenka obecná, hlízenka menší

zelenina

 

 

luskoviny, aromatické a léčivé rostliny, kmín kořenný, zelenina, okrasné rostliny, tabák

hlízenka obecná

zelenina, okrasné a kořeninové rostliny

Integral Pro

Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600

řepka olejka

fómová hniloba brukvovitých

polní kultury

dřepčíci rodu Psylliodes,* dřepčíci rodu Phyllotreta*

PMV-01

Virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906

rajče

virus mozaiky pepina

zelenina

Green Doctor*** = Polydresser = Polyversum - Biogarden*** = Polyversum - Polygandron***

Pythium oligandrum M1

pšenice, ječmen jarní

fuzariózy klasu

polní kultury

cukrovka, řepa krmná

spála řepná

brambor

plíseň bramborová

brambor sadba

kořenomorka bramborová, plíseň bramborová – primární infekce**

řepka olejka

fómová hniloba, hlízenka obecná

hrách

houbové choroby,

antraknóza hrachu

lupina, sója

houbové choroby, antraknóza, sklerociniová hniloba

Polygandron STP

Pythium oligandrum M1

cukrovka, řepa krmná, červená řepa

padání klíčních rostlin

polní kultury

Polygandron TTP

Pythium oligandrum M1

brambor

kořenomorka bramborová

polní kultury

Polygandron WP

Pythium oligandrum M1

brambor

plíseň bramborová

polní kultury

Polyversum

Pythium oligandrum M1

pšenice, ječmen jarní

fuzariózy klasu

cukrovka, řepa krmná

spála řepná

brambor

plíseň bramborová

brambor sadba

kořenomorka bramborová, plíseň bramborová - primární infekce**

řepka olejka

fómová hniloba, hlízenka obecná

hrách

houbové choroby,

antraknóza hrachu

lupina, sója

houbové choroby, antraknóza, sklerociniová hniloba

jahodník

plíseň šedá, fytoftorová hniloba jahodníku, červená hniloba jahodníku

jahodník

kaštanovník

inkoustová choroba kaštanovníku

trvalé kultury

lesní dřeviny, okrasné dřeviny

houbové choroby

chmel

houbové choroby kořenáčů, (Fusarium spp., Verticillium albo-atrum), plíseň chmelová

réva

houbové choroby sazenic (Botryotinia fuckeliana), plíseň šedá, plíseň révová

slunečnice

hlízenka, plíseň šedá, alternáriová skvrnitost

polní kultury

hořčice

hlízenka obecná, plíseň šedá, čerň řepková

pšenice, ječmen, žito, tritikale

fuzariozy, snět mazlavá, stéblolam, rzi, černání pat stébel**

mák setý

plíseň maková, helminthosporióza máku

ředkev olejná pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení

fómová hniloba, sklerociniová hniloba

trávníky golfové, trávníky okrasné

houbové choroby

trávníky

zelenina

houbové choroby

zelenina

zelenina brukvovitá

alternáriová skvrnitost brukvovitých, fómová hniloba brukvovitých, plíseň zelná

okurek

houbové choroby, plíseň okurková

paprika, rajče

houbové choroby

Proradix

Pseudomonas sp. kmen DSZM 13134

brambor

kořenomorka bramborová

polní kultury

Serenade ASO

Bacillus amyloliquefaciens (původně subtilis) kmen

řepka olejka, hořčice, slunečnice, mák

plíseň šedá, hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost

polní kultury

QST 713

řepka olejka

fómová hniloba

 

cukrovka, řepa salátová, řepa krmná

cerkosporióza řepy, padlí řepné

 

pšenice, ječmen, kukuřice

fuzariózy klasů

 

pšenice, žito, tritikale

padlí travní, rez pšeničná, rez plevová, braničnatka pšeničná, čerň na obilninách, plíseň sněžná, braničnatka plevová

 

ječmen, oves

padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, čerň na obilninách, plíseň sněžná, hnědá skvrnitost ječmene, ramuláriová skvrnitost ječmene

 

brambor

kořenomorka bramborová, stříbřitost slupky bramboru, hnědá skvrnitost bramborových listů

 

hrách na zrno, fazol na zrno, sója, lupina, bob, peluška

plíseň šedá, hlízenka obecná

 

hrách na zeleno a lusky, fazol na lusky

plíseň šedá, hlízenka obecná

 

réva

plíseň šedá, octová hniloba hroznů révy, padlí révy

trvalé kultury

 

třešeň, višeň, slivoň, meruňka, broskvoň

moniliová spála, moniliová hniloba, bakteriální spála, plíseň šedá, bakteriální skvrnitost peckovin

 

jádroviny

bakteriální spála, plíseň šedá, stemfyliová skvrnitost hrušně

 

chmel

padlí chmelové

 

ostružiník, maliník, borůvka, brusnice brusinka, rybíz, angrešt

plíseň šedá, americké padlí angreštové

 

jahodník

plíseň šedá, padlí jahodníkové

jahodník

 

kmín kořenný, světlice barvířská

plíseň šedá, hlízenka obecná

zelenina, koření

 

zelenina tykvovitá

plíseň šedá, padlí okurky

 

zelenina košťálová

plíseň šedá, hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost

 

ředkvička, ředkev

hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost

 

petržel, pastinák, celer bulvový

suchá skvrnitost listů, plíseň šedá, padlí, hlízenka obecná

 

chřest

plíseň šedá, hlízenka obecná

 

pór

alternáriová skvrnitost póru

 

cibule

botryotiniová skvrnitost listů cibule

 

mrkev

padlí miříkovitých, alternáriová skvrnitost

 

salát

plíseň šedá, sklerotiniová hniloba salátu

 

rajče, paprika, baklažán

plíseň šedá, alternáriová skvrnitost

 

špenát, zelenina listová

plíseň šedá, hlízenka obecná

 

celer listový

suchá skvrnitost listů, plíseň šedá, padlí, hlízenka obecná

 

léčivé rostliny

plíseň šedá, hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost, padlí

okrasné a léčivé rostliny

 

okrasné rostlin, okrasné dřeviny

plíseň šedá, hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost, padlí, padlí růžové

 

adsadsd

Související články

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červenec a srpen 2020

15. 07. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 75x

Choroby a škůdci třezalky

11. 07. 2020 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 159x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2020

16. 06. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1369x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2020

15. 06. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 935x

Přípravky společnosti Coteva Agriscience v máku od setí až do sklizně

29. 05. 2020 Ing. Radomil Vlk, Ph.D.; Corteva Agriscience Ochrana obecně Zobrazeno 209x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail