Chemap Agro s.r.o.

Podzimní ošetření řepky proti chorobám a škůdcům

26. 01. 2021 Ing. Eva Plachká; Ph.D.; OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumný ústav olejnin Opava, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 346x

Řepka olejka ozimá patří k intenzivně pěstovaným plodinám. Vitalitu a zdraví rostlin řepky ovlivňujeme již jejím zařazení do osevního sledu, zpracováním půdy, předseťovou přípravou, volbou odrůdy, termínem a hustotou setí dále ošetřeními proti plevelům, škodlivým organizmům, morforegulací a stimulací růstu včetně výživy. Víceletá sledování účinnosti insekticidních a fungicidních ošetření prováděných na základě signalizace výskytů škodlivých organizmů dokladují vliv ošetření prováděných na základě signalizace na ekonomiku pěstování řepky olejky.

Proseeds

Polní pokusy

Za účelem posouzení vlivu ošetření na ekonomiku pěstování jsou na pracovišti v Opavě opakovaně zakládány maloparcelové pokusy s řepkou olejkou ozimou.

Lokalita pěstování se nachází jižně od Opavy v nadmořské výšce 260 až 280 m v řepařské výrobní oblasti. Dlouhodobé roční hodnoty z let 1981 až 2010 jsou: teplota 8,6 °C a suma srážek 567,6 mm. Pozorování byla prováděna na stejné hybridní odrůdě o hustotě setí 450 tisíc klíčivých semen na 1 ha. Pokus měl 5 variant ve 4 opakováních. Velikost jedné parcely/opakování byla 30 m2. Byly sledovány varianty s foliárním ošetřením pouze insekticidy nebo fungicidy a jejich kombinace na základě signalizace výskytu škodlivých organizmů. Byly zařazeny dvě kontrolní varianty: varianta neošetřena insekticidy a fungicidy (var. 1) a varianta ošetřena paušálně dle vývojové fáze řepky (var. 5). Použili jsme registrované přípravky na ochranu rostlin v plných dávkách. Ve výběru insekticidů byla zohledněna citlivost škůdců k jejich účinným látkám ve sledované oblasti. V případě podzimního a časně jarního fungicidního ošetření byly zvoleny fungicidy s morforegulačním efektem. Herbicidní ošetření a přihnojení byla prováděna jednotně. Na základě půdních rozborů bylo v obou letech na podzim plošně přihnojeno dusíkem v dávce 20 až 30 kg N/1 ha, jarní přihnojení dusíkem bylo na úrovni 150 a 160 kg N/1 ha. Pokus byl dle potřeby plošně ošetřen herbicidy a graminicidy.

Tab. 1: Měsíční hodnoty teplot a srážek, ČHMU Otice

Dlouhodobé hodnoty (1981-2010)

Měsíc

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

⁰C

18,0

13,4

8,9

3,9

-0,2

-1,3

-0,3

3,4

8,4

13,6

16,5

18,0

mm

65,4

58,4

33,4

36,0

29,2

18,2

18,6

19,2

40,8

69,3

82,5

65,4

Vegetační ročník 2017/18

⁰C

19,3

13,1

10,5

5,1

2,4

2,4

-3,5

1,2

13,4

16,1

17,6

19,3

mm

40,2

96,2

56,8

27,3

5,6

27,5

11,1

20,4

4,9

32,9

83,9

40,2

Vegetační ročník 2018/2019

⁰C

21,0

15,5

9,95

4,9

2,07

-1,1

3,2

6,5

9,5

11,7

21,0

19,1

mm

22,3

61,6

31,5

14,1

17,5

17,6

19,0

17,1

25,2

86,7

34,9

48,8

Vegetační ročník 2019/2020

⁰C

20,2

14,0

10,8

7,3

3,6

1,4

5,1

4,2

8,5

10,9

17,1

18,1

mm

94,6

93,9

41,0

27,8

39,9

8,5

24,1

21,4

4,3

89,1

181,5

83,9

Vegetační rok 2018/19

Ve vegetačním roce 2018/19 byly zaznamenány vysoké teploty a nedostatek srážek. Měsíce srpen až prosinec 2018 byly teplotně nad dlouhodobým průměrem. Výrazně nad dlouhodobou hodnotou byly také měsíce únor, březen, duben, červen a červenec. Květen byl teplotně pod dlouhodobou hodnotou. Deficit srážek byl zaznamenán v srpnu, listopadu, prosinci, dubnu, červnu a červenci. Květen byl srážkově bohatý +25 %. Pokus byl zaset 18. srpna, vzcházel vyrovnaně. Přezimování bylo 100%. Jarní regenerace řepek nastoupila již v únoru. Řepky začaly kvést okolo 18. dubna. Vlivem deštivějšího a chladnějšího počasí v květnu byla délka kvetení delší ve srovnání s rokem 2018. Výskyty chorob v období zrání řepky byly ovlivněny teplým a suchým počasím v červnu a v červenci. Sklizeň proběhla 17. 7. 2019. Výnosy se pohybovaly mezi 2,9 až 3,8 t/ha.

Dle posouzení výnosů varianty ošetřené pouze insekticidy (var. 2) nebo fungicidy (var. 3) bylo zjištěno, že v ročníku 2018/19 se na výnosu významně podílelo insekticidní ošetření. U variant insekticidně neošetřených byly na podzim na spodních stranách listů zaznamenány kolonie mšice broskvoňové a housenky zápředníčka polního. Listy byly fialově zbarveny a jejich plocha byla menší ve srovnání s variantou insekticidně ošetřenou v září. Obdobná situace byla pozorována i na jaře a v dozrávání, kdy na variantě ošetřované pouze insekticidně byly rostliny mohutnějšího vzrůstu. Na počátku zrání byly ve stoncích zaznamenány vyšší počty larev stonkových krytonosců. Byl hodnocen počet otvorů ve stoncích. U insekticidně neošetřených variant (1, 3) se odpočty pohybovaly okolo 14 otvorů, u insekticidně ošetřených variant (2, 4, 5) okolo 10 otvorů. U varianty ošetřené pouze insekticidně byly na konci dozrávání zaznamenány o něco málo vyšší výskyty než na neošetřené kontrole (+3 %). Napadení se u sledované odrůdy varianty 2 pohybovalo na úrovni 5 %. V této variantě bylo zaznamenáno také nejvyšší napadení původcem fomového černání stonku řepky. I přes vyšší napadení uvedenými chorobami byl u varianty ošetřované pouze insekticidně výnos navýšen +18 %.

Ve statistickém posouzení byl rozdíl ve výnosu průkazný ve srovnání ke kontrolní neošetřované variantě (var. 1) a k variantě ošetřované pouze fungicidně (var. 3). Výnos u varianty ošetřované pouze fungicidně na základě signalizace byl navýšen +7 %. U varianty ošetřované insekticidně a fungicidně na základě signalizace výskytů bylo dosaženo zvýšení výnosu +30 % (var. 4), u varianty ošetřované dle fáze plodiny bylo navýšení výnosu +26 % (var. 5). Rozdíly ve výnosu u těchto variant 4 a 5 nebyly signifikantní.

Vegetační rok 2019/20

Měsíce červen a červenec 2019 byly mimořádně suché a teplé, v srpnu byl dostatek srážek. Podmínky pro přípravu půdy a vzcházení byly dobré. Porosty byly zasety 19. srpna a dobře vzešly. Podzim byl teplý a vlhký. Rostliny řepky byly před zimou v dobré kondici. Zima byla teplá, odchylka od dlouhodobých hodnot se pohybovala mezi +2,7 až +5,4oC. Přezimování bylo 100%. Jaro začalo neobvykle brzy. Mrazíky v březnu a dubnu poškodily listy a část květenství na terminálu u raných odrůd. Březen byl srážkově normální a teplotně nadprůměrný. Duben byl teplotně normální a srážkově extrémně nízký (10,5 % srážek dlouhodobé hodnoty). Řepka začala kvést okolo 15. dubna. Rostliny rychle nakvétaly, výška rostlin na počátku kvetení byla o 90 cm. Květen byl chladný a srážkově nad dlouhodobou hodnotou. Červen byl extrémně mokrý 220 % srážek dlouhodobé hodnoty. Chladno a deštivo v první polovině července prodloužilo dozrávání řepky. Porosty byly před sklizni nízké do 120 cm. V období zrání došlo k rozvoji padlí brukvovitých, šedé plísňovitosti brukvovitých a bílé hniloby řepky. Sklizeň proběhla 25. července 2020. I přes nedostatek srážek a vysoké teploty v prodlužovacím růstu byly výnosy vysoké a pohybovaly se mezi 4,13 až 5,71 t/ha.

Dle posouzení výnosů variant ošetřených pouze insekticidy (var. 2) nebo fungicidy (var. 3), bylo zjištěno, že v ročníku 2019/20 se na výnosu významně podílelo fungicidní ošetření. Navýšení výnosu u varianty ošetřené pouze fungicidně (var. 3) bylo +31 %, u varianty ošetřované pouze insekticidně na základě signalizace výskytů bylo +8 %. Rozdíl ke kontrolní neošetřované variantě (var. 1) byl signifikantní. Zvýšení výnosů u varinat ošetřovaných na základě signalizace (var. 4) a dle vývojové fáze plodiny (var. 5) bylo +35 % a +39 %. Rozdíly ve výnosu u variant 3, 4 a 5 nebyly signifikantní.

Na základě hodnocení zdravotního stavu je možné konstatovat, že nejvyšší míru na výši výnosu měla bílá hniloba řepky, šedá plísňovitost a padlí brukvovitých. Jejích střední až vysoký výskyt byl zaznamenán v období zrání řepky. Napadení řepky fomovým černáním stonku bylo v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 asi o polovinu nižší. Intenzita napadení bází stonků byla na úrovni 48 % a kořenových krčků 15 %.

Pozorování kolegy Jiřího Havla potvrdilo v roce 2020 silné nálety stonkových krytonosců. Na základě zjištění kolegy převažuje na sledovaných lokalitách Opavska krytonosec čtyřzubý. Opět byly provedeny odpočty otvorů po larvách na stoncích. U insekticidně neošetřených variant (1, 3) bylo zjištěno cca 13 otvorů, u insekticidně ošetřených variant (2, 4, 5) mezi 7 až 9 otvory na 1 rostlinu.

Tab. 2: Výskyty škodlivých organizmů ve sledovaných letech, Opava-Komárov

Choroba

Intenzita výskytu

Škůdce

Intenzita výskytu

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

Fomové černání

podzim

dozrávání

 

+

+++

 

+

++

Dřepčíci + Pilatka

vzcházení

 

+

 

+++

Padlí brukvovitých

podzim

dozrávání

 

++

+++

 

++

+++

Mšice broskvoňová

podzim

 

+++

 

+

Plíseň brukvovitých

podzim

 

++

 

Zápředníček polní

podzim

 

++

 

+

Alternáriová skvrnitost

podzim

 

+

Stonkoví krytonosci*

prodlužovací růst

 

+++

 

+++

Šedá plísňovitost brukvovitých

dozrávání

 

 

+

 

 

++

Blýskáček řepkový

butonizace

 

+

 

+

Bílá hniloba

dozrávání

 

+

 

++

Bejlomorka kapustová

plné kvetení

 

+

 

+

*Na sledovaných lokalitách Opavska převažuje výskyt krytonosce čtyřzubého

Intenzita: + nízká, ++ střední, +++ vysoká

Tab. 3: Účinné látky použitých insekticidů a fungicidů

Aplikace

Vegetační rok 2018/2019

Vegetační rok 2019/2020

Termín

Fungicidy

Insekticidy

Termín

Fungicidy

Termín

Insekticidy

Podzim

19. 9.

boscalid

+ metconazol

deltamethrin

+ thiakloprid

4. 10.

boscalid

+ metconazol

28. 8.

thiacloprid

-

-

-

12. 11.

prothikonazol

+ tebukonazol

-

-

Jaro + květ

27. 3.

difeconazol

+ paclobutrazol

gamma

-cyhalothrin

18. 3.

difeconazol

+ paclobutrazol

18. 3.

thiacloprid

9. 4.

-

pymetrozine

-

-

17. 4.

gamma

-cyhalothrin

25. 4.

fluopyram

+ prothiokonazol

acetamiprid

5. 5.

fluoparym

+ prothiokonazol

5. 5.

acetamiprid

Tab. 4: Vliv insekticidního a fungicidního ošetření na výnos, Komárov 2018/19

Varianty

Sklizeň

t/ha

%

1

Fungicidně a insekticidně neošetřená kontrola

2,96c

100

2

Podzim

Časné jaro

Butonizace

Plné kvetení

insekticid

insekticid

insekticid

insekticid

3,48ab

118

3

Podzim

Časné jaro

Butonizace

Plné kvetení

fungicid

-

-

fungicid

3,16bc

107

4

Podzim

Časné jaro

Butonizace

Plné kvetení

fungicid

 

 

fungicid

insekticid

insekticid

insekticid

insekticid

3,83a

130

5

Podzim

Časné jaro

Butonizace

Plné kvetení

fungicid

fungicid

 

fungicid

insekticid

insekticid

insekticid

insekticid

3,74a

126

Tab. 5: Vliv insekticidního a fungicidního ošetření na výnos, Chvalíkovice 2019/20

Varianty

Sklizeň

t/ha

%

1

Fungicidně a insekticidně neošetřená kontrola

4,13c

100

2

Vzcházení

Podzim

Podzim

Časné jaro

Počátek kvetení

Plné kvetení

 

insekticid

-

insekticid

insekticid

-

-

4,46bc

108

3

Vzcházení

Podzim

Podzim

Časné jaro

Počátek kvetení

Plné kvetení

-

-

fungicid

-

-

fungicid

 

 

 

5,4ab

131

4

Vzcházení

Podzim

Podzim

Časné jaro

Počátek kvetení

Plné kvetení

-

-

fungicid

-

-

fungicid

insekticid

-

-

insekticid

insekticid

-

5,58ab

135

5

Vzcházení

Podzim

Podzim

Časné jaro

Počátek kvetení

Plné kvetení

-

fungicid

fungicid

fungicid

-

fungicid

insekticid

-

-

insekticid

insekticid

insekticid

5,71a

138

Signalizace ošetření proti chorobám na podzim

Signalizace výskytů chorob probíhá na základě hodnocení aktuálního stavu porostů, na základě průběhu počasí a hodnocení zdroje infekce. V hodnocení se zaměřujeme na všechny choroby. Významnými chorobami řepky v podzimním období jsou fomové černání stonku řepky, plíseň brukvovitých, padlí brukvovitých a další dle podmínek konkrétní lokality. V rámci pozorování a informací z pozorovacích stanovišť byly na konci října 2019 zaznamenány velké rozdíly ve výskytu fomového černání na jednotlivých lokalitách.

Ošetření proti fomovému černání stonku řepky provádíme zpravidla do 14 dnů od splnění podmínek. Splnění podmínek hodnotíme různými způsoby:

  1. Fyzická kontrola porostu, kdy je v porostu okolo 15 % rostlin s příznaky fomového černání na listech.
  2. Hodnocením průběhu počasí: Pokud jsou v období setí srážky na úrovni dlouhodobých hodnot a vyšší, následuje říjen s průměrnými denními teplotami okolo 10 °C.
  3. Hodnocení letu askospor původců choroby patogenů Leptosphaeria maculnas, L. biglobosa - při dosažení 20 askospor a více za jeden den. Hodnocení je prováděno na základě záchytů askospor a následné mikroskopické analýzy.

Signalizace ošetření na základě kontroly porostu a průběhu počasí lze uplatnit především na lokalitách, kde jsou výskyty fomového černání pravidelné a řepka je pěstována kratších odstupech 3 až 4 roky.

Signalizace ošetření na základě letu askospor patogenu je časově náročná, ale dává nejpřesnější výsledky. Je k dispozici údaj o síle infekčního tlaku v konkrétním čase. Ošetření prováděná na základě těchto údajů jsou efektivní. Z grafu denních odečtů letu askospor prováděných na Opavsku v letech 2017 až 2019 v září a říjnu je zřejmé, že v jednotlivých pozorovaných letech jsou nálety rozdílné. Pro hodnocení škodlivosti patogenu je důležitý termín maximálního odečtu askospor. Nejškodlivější jsou vysoké nálety askospor v průběhu září, kdy při splnění teplotních podmínek v říjnu dochází k infekci a růstu patogenu v rostlině již v podzimním období.

Tab. 6: Výskyty fomového černání na listech, říjen 2019

Intenzita

Lokalita

Silný výskyt

Opava Předměstí, Kujavy, Krásné Údolí

Střední výskyt

Opava Chvalíkovice, Chlumec nad Cidlinou, Chrastava,

Nízký výskyt

Hadačka u Kralovic, Šumperk

Bez výskytu

Lednice, Ivanovice na Hané, Červený Újezd, České Budějovice

Graf: Denní odečty letu askospor původců fomového černání stonku řepky Leptosphaeria maculans, L. biglobosa; Opava-Předměstí, září až říjen 2017, 2018 a 2019
Graf: Denní odečty letu askospor původců fomového černání stonku řepky Leptosphaeria maculans, L. biglobosa; Opava-Předměstí, září až říjen 2017, 2018 a 2019

Závěrem

K ošetření proti škodlivým organizmům je nutné přistupovat komplexně. To znamená zohlednit konkrétní podmínky lokality a průběhu počasí, riziko výskytů jak škůdců, chorob a vzájemné vazby dalších vstupů např. výživy.

Ošetření provádět při dosažení kritických hodnot pro ošetření, jejich dosažení hodnotíme pomocí dostupných signalizačních modelů.

Důležitá je i ekonomická návratnost ošetření prováděných v rámci zvolené technologie pěstování řepky olejky ozimé s ohledem na aktuální rok pěstování řepky, ale také s ohledem na další období pěstování brukvovitých plodin a zdroj infekce jejich patogenů.

Detail varianty neošetřované insekticidně a fungicidně, 30. 10. 2018
Detail varianty neošetřované insekticidně a fungicidně, 30. 10. 2018

Pohled na variantu neošetřovanou fungicidně a insekticidně, 30. 10. 2018
Pohled na variantu neošetřovanou fungicidně a insekticidně, 30. 10. 2018

Pohled na variantu ošetřovanou fungicidně a insekticidně, 30. 10. 2018
Pohled na variantu ošetřovanou fungicidně a insekticidně, 30. 10. 2018

Mšice na spodní straně poškozeného listu, fungicidně ošetřená varianta, 30. 10. 2018
Mšice na spodní straně poškozeného listu, fungicidně ošetřená varianta, 30. 10. 2018

Příznaky fomového černání stonku řepky na listech lokalita Opava Předměstí, 1. 11. 2019
Příznaky fomového černání stonku řepky na listech lokalita Opava Předměstí, 1. 11. 2019

Příznaky padlí brukvovitých na listech lokalita Opava-Komárov, 16. 11. 2018
Příznaky padlí brukvovitých na listech lokalita Opava-Komárov, 16. 11. 2018

Řešení uvedené problematiky bylo podpořeno projekty MZe ČR - RO18/20 a NAZV - QK1710397.

Související články

Biologická ochrana a výživa v polní produkci a zelenině

26. 02. 2021 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 773x

Zvláštnosti pěstitelského ročníku 2019/20

22. 02. 2021 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s. r. o. Ochrana obecně Zobrazeno 367x

Choroby a škůdci břečťanu

19. 02. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 311x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - únor a březen 2021

16. 02. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 897x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - únor a březen 2021

15. 02. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 809x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail