BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

Speciální plodiny a profesionální smáčedla

26. 07. 2017 Ing. Zdeněk Peza; Adama CZ s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 3275x

Ve speciálních plodinách byly vždy zaváděny nové technologické i vědecké poznatky do praxe dříve než v klasické polní výrobě. Pěstitelé ovoce, révy i zeleniny však také pocítili jako první tlak veřejnosti na snižování spotřeby pesticidních látek. Tento tlak zde už před řadou let přispěl k zavedení integrovaných systémů ochrany, které se v polní výrobě teprve etablují. A nastartoval také systematické používání podpůrných látek pro efektivnější využití pesticidů -vysoce specializovaných, profesionálních smáčedel.

Proseeds

Historie a současnost smáčedel

První profesionální smáčedla byla u nás zaváděna v zelinářství, a to zejména u druhů se silnou voskovou vrstvou na listech (cibule, košťáloviny). Požadováno bylo hlavně snížení povrchového napětí kapaliny, aby z těchto listů nestékala. Tato smáčedla tehdy obsahovala jen jednoduché tenzidy. Později přistoupily i požadavky na vyšší odolnost postřikového filmu proti dešti nebo následné závlaze. Do smáčedel se tedy začaly přidávat vyšší alkoholy a polymerující látky. Dalším vývojovým stupněm bylo nasazení silikonů, které přineslo extrémní snížení povrchového napětí kapaliny už při velmi nízké dávce smáčedla. Současný trend jde cestou vývoje speciálních smáčedel pro jednotlivé účely použití. Tento trend na našem trhu jako první zachytila společnost Agrovita a dále jej rozvíjí i nástupnická Adama CZ. Specializovaná smáčedla jsou zde nyní vyvinuta a nabízena pro čtyři základní oblasti využití:

1. Podpora účinnosti půdních herbicidů

Pro spolehlivé a dlouhodobé fungování půdního herbicidu je potřebné, aby se co nejvíce účinné látky nacházelo co nejdéle po aplikaci ve svrchní vrstvě půdy, ze které vzchází většina plevelů. Každá půdně-herbicidní látka však je postupně z této vrstvy vyplavována - čím lehčí půda, tím snadněji. Pokud dokážeme tento proces zpomalit, prodloužíme tím dobu působení herbicidu a zvýšíme jeho účinnost. Může se tak v některých případech i zabránit nutnosti opakovat aplikace či opravovat pozemky dalšími přípravky postemergentně. K tomuto účelu byl vyvinut přípravek Grounded. Speciální olejové substance pomohou navázat herbicidní látku na půdní částice a podržet ji dlouhodobě v požadované vrchní vrstvě. Zlepší se i rovnoměrnost pokrytí povrchu půdy při aplikaci a sníží případný nežádoucí úlet postřikové kapaliny. Kromě celkového zvýšení efektivity herbicidního ošetření je potlačeno riziko fytotoxicity u plodin s poziční tolerancí k danému herbicidu (např. u cibule a pendimethalinu) a především: radikálně se omezí proplavování pesticidních látek do spodních vod.

2. Urychlení a zvýšení příjmu systémových pesticidů

Rychlejší příjem systémové látky znamená dřívější nástup plného účinku a vyšší odolnost proti případnému smytí deštěm. Při dnešním maximálním vytížení postřikovací techniky, kdy se chytá každá volná chvilka (někdy i mezi přeháňkami), je otázka smyvu deštěm docela zásadní. Na pomoc tady přichází přípravek Velocity. Jeho úkolem je rychle a ve větším množství dostat účinnou látku přes kutikulu do rostlin a zajistit její spolehlivější fungování. Rychlost prostupu je kritická zejména u systémových fungicidů za deštivého počasí. Ale i za sucha je Velocity užitečným pomocníkem, protože v tu dobu bývá zase vosková vrstva velmi silná a její propustnost pro samotné systémové pesticidy je omezená. Systémově fungují např. azoly proti strupovitosti a padlí, fungicidy s azoxystrobinem, benalaxylem, benthiavalicarbem, boscalidem, cymoxanilem, cyprodinilem, dimethomorfem, fenamidonem, fluopyramem, fosetylem-Al, iprovalicarbem, metalaxylem, propamocarbem, spiroxaminem nebo triadimenolem, insekticidy na bázi neonikotinoidů, ale také herbicidy na bázi glyfosátu, sulfonylmočovin, ketonů, růstových látek (MCPA, 2,4-D, clopyralid, fluroxypyr,…), selektivní graminicidy (Agil 100 EC) nebo nitrofenolátové stimulátory (Atonik). Použití smáčedel se nedoporučuje u přípravků pro chemickou probírku plodů - mohlo by dojít k nečekaně vyššímu účinku, a tím i nadměrnému propadu.

3. Úprava vody pro přípravu postřikové kapaliny, snížení úletu

S ohledem na to, že se dnes pro tento účel používá většinou studniční voda, je třeba se zabývat hlavně úpravou její tvrdosti a pH. Zjednodušeně se tvrdostí rozumí množství rozpuštěného vápníku a hořčíku, hlavně ve formě uhličitanů. Uhličitanová tvrdost se u nás vyjadřuje buďto ve stupních německých (°dH), kdy 1 °dH je definován jako obsah 10 mg CaO/l vody, častěji už ale v mmol CaO/l vody. Při přepočtu °dH = uhličitanová tvrdost v mmol CaO/l × 5,6.

Kationty Ca2+, Mg2+ a případné další, způsobují degradaci celé řady pesticidních látek, protože s nimi přímo reagují. Uhličitanová tvrdost vody navíc nežádoucím způsobem zvyšuje pH roztoku. Pro většinu pesticidů je vhodná hodnota pH použité vody 4–7, optimální 5,0–6,5. Dešťová voda mívá pH 6. Pokud víme, že je hodnota pH použité vody vyšší než 7,5 nebo hodnota tvrdosti nad 2,5 mmol/l, je už většinou vhodná její úprava. Jinak dochází k tzv. alkalické hydrolýze pesticidních látek a jejich znehodnocování. U řady přípravků (růstové herbicidy, glyfosáty, glufosinate-amonium, pyrethroidní insekticidy, systémové fungicidy) je varování před jejich použitím s alkalickou (tvrdou) vodou obsaženo přímo v jejich etiketě.

Zejména Ca, Mg a B hnojiva mohou také nežádoucím způsobem zvýšit hodnotu pH roztoku a výrazně tak ohrozit účinnost pesticidu. Vždy proto ověřujte hodnotu pH roztoku používaných hnojiv do TM kombinací. Pokud je tato vyšší než 7, aplikujte hnojivo raději samostatně. Na druhé straně existuje několik pesticidních látek (přípravků), kterým zásadité prostředí (pH nad 7) vyhovuje: měďnaté fungicidy, polysulfidy Ca. Rovněž herbicidy na bázi sulfonylmočovin mají optimum pH kolem 7 a snesou bez poklesu účinku i vyšší.

Nejvhodnější je pro úpravu tvrdosti využít chelatizačních činidel (polymerů). Tyto vytvoří s kationty Mg, Ca, Fe cheláty, které už pak nenarušují funkčnost pesticidů a jsou v této formě navíc pro rostlinu přístupné jako živiny. Na této bázi funguje přípravek Adaptic. Ten ale neslouží jen pro úpravu tvrdosti vody. Jedná se rovněž o plnohodnotné smáčedlo, které až 3× snižuje nežádoucí úlet postřikové kapaliny, zajistí dokonalou pokryvnost na listech, zvýší odolnost postřikového filmu ke smyvu deštěm a odstraní pěnivost roztoku, např. při aplikaci glyfosátů. Adaptic obsahuje i okyselující činidlo, které žádoucím směrem upraví pH roztoku. Vzhledem ke svému hlavnímu určení se oproti jiným smáčedlům při přípravě postřikové kapaliny dává Adaptic do vody jako první a s narůstající hektarovou dávkou kapaliny (a tvrdostí vody) je třeba přidávat také více Adapticu. Pokud nám zašlete vzorek používané vody, provedeme zdarma její rozbor a doporučíme vám přesné dávkování. Tabulka ukazuje souhrn výsledků už z několika stovek provedených rozborů vody, kterou nám předáváte nebo zasíláte. I když jde většinou o vzorky dodané s podezřením, že něco není v pořádku, podíl nevyhovujících z hlediska tvrdosti či pH je až zarážející.

Tab.: Výsledky rozborů vody na tvrdost a pH, 2014–17

Nevyhovující vzorky z hlediska tvrdosti (nad 3,76 mmol/l)

Nevyhovující vzorky z hlediska pH (nad 7,5)

83 %

42 %

Nejvyšší zjištěná tvrdost = 32,9 mmol/l (Znojemsko)

Nejvyšší zjištěná hodnota pH = 9,09 (Znojemsko)

4. Dokonalá pokryvnost - základ fungování kontaktních přípravků

Účinnost kontaktně působících látek je založena na vytvoření souvislé tenké vrstvy přípravku na povrchu rostlin, která brání např. spórám patogenních hub v jejich vyklíčení. V souvislosti s trendem používat nižší dávky vody k postřikům je pak problematické potřebné pokryvnosti vůbec dosáhnout. Zvláště u plodin s voskovou vrstvou na povrchu listů (košťáloviny, cibule, česnek,…). Tady pomůže jen radikálně snížit povrchové napětí postřikové kapaliny, což nejlépe umí organo-silikonové smáčedlo Rollwet. Kontaktně fungují např. nejčastěji používané fungicidní látky v ovocnářství i vinohradnictví - captan, folpet, síra a měď, mancozeb používaný v zeleninách, fluazinam a chlorothalonil v bramborách, speciální botryticidy, ale také většina dnešních insekticidů a akaricidů mimo neonikotinoidy, spirotetramat a karbamáty.

Investice do speciálních smáčedel, která zvýší účinnost společně aplikovaných pesticidů, se u zahradních plodin pohybuje kolem 100–200 Kč/ha. Několikaleté nezávislé pokusy s výše jmenovanými přípravky v obilninách prokázaly návratnost v poměru 1:9,3, tedy 1 Kč vložená do těchto smáčedel přinesla 9,30 Kč zpět v nárůstu tržeb za produkci. U speciálních plodin to určitě bude i podstatně více.

inz

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

16. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 746x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

15. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 421x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

26. 05. 2022 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 237x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1779x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 852x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail