BASF
BASF
BASF

Nové výsledky zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

01. 09. 2021 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Komise pro SDO pšenice a ječmene v ekologickém zemědělství Osivo a sadba Zobrazeno 675x

Se zvyšujícími se plochami orné půdy v ekologickém zemědělství přímo souvisí zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů co nejlépe využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout vyšší a kvalitní sklizně v podmínkách ekologického hospodaření.

Proseeds

Zkoušení odrůd

Informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém režimu v podmínkách ČR však chyběla. Zájem byl soustředěn především na obilniny, které se pěstují na cca 43 % orné půdy obhospodařované v ekologickém zemědělství. Vzhledem k uvedeným skutečnostem byl Ministerstvem zemědělství ČR na jaře roku 2015 pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) organizováním zkoušek pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství. Garantem zkoušení byl jmenován PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a byla ustanovena odborná komise, která na zkoušení dohlíží a uděluje odrůdám doporučení:

  • předběžně doporučené - odrůdy zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně 3letými výsledky zkoušení;
  • doporučené - odrůdy zkoušené nejméně 4 roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení;
  • odrůdy ostatní - odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

Hodnocení odrůd

Hodnocení odrůd probíhá podle plodinových metodik ÚKZÚZ, do kterých byly doplněny vybrané znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém pěstování. Odrůdy byly na pokusných lokalitách (tab. 1) vysévány na parcelách se sklizňovou plochou 10 m2 ve 4 opakováních se znáhodněným pořadím na pozemcích certifikovaných pro ekologické zemědělství. Pokusy byly vedeny bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů.

Ochrana proti plevelům byla prováděna pouze mechanicky - vláčením prutovými branami dle konkrétních podmínek zkušební lokality. Pokusy, u nichž byl zjištěn neúměrně vysoký vliv náhodných, nesledovaných faktorů (neúplnost porostu, poškození zvěří apod.), nebyly zahrnuty do celkového hodnocení. Po sklizni byly odebrány vzorky zrna a provedeno hodnocení základních jakostních ukazatelů.

Ozimá pšenice

Odrůdové pokusy s ozimou pšenicí jsou zakládány již od podzimu 2015. Zde uvádíme 4leté výsledky zkoušení odrůd Annie, Balitus, a Sultan (2017–2020) a 3leté výsledky zkoušení odrůd Wiwa a AF Zora.

Zkoušení probíhalo v roce 2016/17 na lokalitách Praha-Uhříněves (řepařská oblast) a Zvíkov v jižních Čechách (obilnářská oblast) a v roce 2017/18 byla doplněna lokalita České Budějovice (obilnářská oblast). V roce 2018/19 se odehrávalo zkoušení na 4 lokalitách, kromě Zvíkova a Prahy-Uhříněvse byly nově zařazeny lokality Domanínek (bramborářská oblast) a Velké Hostěrádky (řepařská oblast). V roce 2019/20 zkoušení probíhalo na lokalitách Zvíkov, Praha-Uhříněves, Domanínek a nově byly zařazeny lokality Soběkury (obilnářská oblast) a Věrovany (řepařská oblast).

Infekční tlak houbových chorob je v porostech obilnin v ekologickém zemědělství obecně nižší než v konvenčně vedených porostech, což se potvrdilo i v našich odrůdových pokusech. Menší hustota porostu vytváří mikroklima nepříznivé pro šíření patogenů.

K poléhání došlo jen ve velmi malé míře v pokusech s vyšší zásobou dusíku (Uhříněves, Velké Hostěrádky). Výrazné odrůdové rozdíly však nebyly prokázány.

Hodnocení odolnosti proti vymrzání vychází z testů prováděných v umělých podmínkách (bedýnky umístěné 1 m nad zemí, mrazové boxy a mrazové komory). Problémy s přežitím rostlin při výskytu silných holomrazů lze očekávat u odrůd Sultan a Wiwa.

Výnosy zrna dle jednotlivých lokalit jsou uvedeny v tabulce 1. Z výsledků je zřejmé, že výnosovou úroveň pokusů nejvíce ovlivňují půdně-klimatické podmínky pokusné lokality, předplodina a termín setí. Kvalitní, úrodná půda a dlouhodobě zavedený osevní postup s vyšším podílem zlepšujících plodin je základním předpokladem pro dosažení vysokého výnosu.

Tab. 1: Pšenice setá ozimá - výnosy zrna dle lokalit
Tab. 1: Pšenice setá ozimá - výnosy zrna dle lokalit

Tab. 2: Pšenice setá ozimá - kvalita zrna (průměr ročníků a lokalit)

Kategorie doporučení

Doporučená

Ostatní

Předběžně
doporučená

Pekařská jakost

A

E

A

B

E

Odrůda

Sultan

Annie

Balitus

AF Zora*

Wiwa*

Rok registrace

2008

2014

2015

2016

2014

Jakostní ukazatel

Objemová hmotnost (kg/hl)

76,9

79,7

75,7

74,8

81,9

Obsah N-látek v sušině zrna (%)

11,3

11,8

11

12,1

13,1

Obsah mokrého lepku v sušině zrna (%)

22

25

22

27

31

Sedimentační test Zeleny (ml)

31

36

31

21

51

Číslo poklesu (s)

289

311

322

282

374

HTS (g)

42

47

43

47

44

Poz.: * menší počet dat

Výnosové hodnocení ročníků

Vliv ročníku, resp. průběhu povětrnostních podmínek na výnosy na jednotlivých lokalitách se ve sledovaném období 2017–2020 projevil poměrně výrazně. Ve sklizňovém roce 2017 se výnosy hodnocených odrůd v Uhříněvsi pohybovaly mezi 9–10 t/ha a ve Zvíkově mezi 3–4,5 t/ha. Ve sklizňovém roce 2018 byly výnosy v Uhříněvsi, vzhledem k výraznému srážkovému deficitu oproti předchozímu roku, cca poloviční a pohybovaly se pouze mezi 4–6 t/ha, nízké výnosy byly v průměru zaznamenány i na lokalitách České Budějovice a Zvíkov. Ve sklizňovém roce 2019 byly nejvyšší výnosy zaznamenány na lokalitě Velké Hostěrádky (7–9 t/ha), která především díky příznivějšímu průběhu povětrnostních podmínek překonala i lokalitu Praha-Uhříněves (7–8 t/ha). Tam byly sice výnosy vyšší oproti roku 2018, přesto však poznamenané srážkovým deficitem.  Ve sklizňovém roce 2020 dosáhly nejvyšších výnosů sledované odrůdy na lokalitách Věrovany a Zvíkov (7–8 t/ha), naproti tomu v Uhříněvsi byl zaznamenán, opět kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám, pokles výnosů (v průměru 4–5 t/ha).

Kvalitativní hodnocení odrůd

Zařazení zkoušených odrůd do kategorií pekařské jakosti u odrůd Sultan, Annie a Balitus bylo stanoveno na základě analýz vzorků pocházejících z konvenčních podmínek řízení o registraci odrůdy. Registrační řízení včetně hodnocení jakosti odrůd AF Zora a Wiwa probíhalo kompletně v podmínkách ekologického zemědělství. Ze sklizňových vzorků z pokusů v režimu ekologického zemědělství byly provedeny základní rozbory technologické jakosti (tab. 2).

Obsah N-látek a mokrého lepku v sušině zrna koresponduje s úrovní výživy pokusů (předplodina, bonita půdy atd.). Velmi vysoký obsah N-látek v sušině zrna měla odrůda Wiwa, vysoký odrůdy Annie a AF Zora. Hodnota Zelenyho sedimentačního testu, která je silně geneticky vázaná, byla dle očekávání vyšší u odrůd elitní jakosti. Objemovou hmotnost a číslo poklesu výrazně ovlivňují povětrnostní podmínky v době sklizně a dozrávání. Nízká úroveň objemové hmotnosti je rizikem u odrůd Balitus a AF Zora, naopak odrůdy Wiwa a Annie s tímto parametrem problém neměly. Odrůda AF Zora se od ostatních odrůd odlišuje černým zabarvením zrna, které je podmíněno vysokým obsahem antokyanů.

Zařazení odrůd pšenice ozimé

Na základě dosažených výsledků byly doporučeny pro ekologické pěstování 2 ze 3 odrůd ozimé pšenice, u kterých byly získány 4leté výsledky - Annie (E) a Sultan (A); odrůda Balitus (A) byla zařazena jako „ostatní“ kvůli nízké objemové hmotnosti a nižší odolnosti vůči rzi pšeničné a odrůdy AF Zora (B) a Wiwa (E), u nichž jsou k dispozici 3leté výsledky, byly uvedeny jako předběžně doporučené.

V příspěvku byly použity výsledky zkoušení odrůd z publikace ÚKZÚZ v Brně „Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2021 - Ječmen jarní, pšenice jarní, pšenice ozimá“.

Související články

Perspektivní plodina pro rok 2022

11. 01. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 247x

Nabídka kukuřice RAGT pro rok 2022

08. 01. 2022 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 137x

Stravitelné, suchovzdorné, spolehlivé - hybridy kukuřice Syngenta

25. 12. 2021 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 176x

Obilniny společnosti LIDEA - zkušenosti z praxe

09. 10. 2021 Ing. Vladimír Marek; LIDEA - CAUSSADE SEMENCES s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 405x

LG 31.272 výnosný a spolehlivý zrnový hybrid

01. 10. 2021 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 10999x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail