BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Sója zavítala pod Říp

18. 09. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 499x

Tradiční akcí konce srpna jsou Polní dny sója. Pěstitelé této plodiny se tak opět sešli na polích ve Slovči u Městce Králového a ve Skaličce u Přerova. Po loňském výpadku způsobeném likvidací porostů holuby, byla zařazena nová lokalita nedaleko hory Říp, kde se ve Straškově podařilo založit velmi pěkné porosty a kde byl k vidění kompletní sortiment odrůd, ochrany i stimulace.

Varistar

Letošní rok byl a pravděpodobně ještě bude pro sóju velmi náročný. Především na Moravě potrápilo pěstitele počasí a porosty sóji byly zasety s měsíčním zpožděním oproti ostatním lokalitám, kde se selo tradičně na konci dubna, uvedl ing. Štranc, který prováděl celým programem polních dnů od úvodní přednášky až po praktické představení na poli. V této souvislosti zdůraznil, že včasná, resp. ve vhodnou dobu a kvalitně provedená předseťová příprava půdy v jarním období sníží ztráty vláhy neproduktivním výparem v průměru o 15 mm a umožní dobré vzejití porostu a případné využití živin z aplikovaných hnojiv. Rostliny následně hlouběji zakoření, jsou odolnější proti suchu a v půdním profilu probíhá mnohem lépe poutání vzdušného dusíku. To bylo vidět i v letošním roce, kdy byly hlízky vytvořeny pouze v povrchové vrstvě. Nedocházelo k nodulaci na spodnějších kořenech z důvodu zamokření půdního profilu a nedostatku vzduchu, ze kterého by bakterie získávali potřebný dusík. Z mnohaletého sledování také vyplývá, že nové odrůdy sóji, pocházející ze zemí s vyšší zeměpisnou šířkou, jsou již chladuvzdornější a fotoperiodicky méně vyhraněné, avšak nároky na vláhu si do značné míry zachovávají. Proto je v ČR vhodné sóju pěstovat v oblastech poněkud chladnějších, avšak s bohatšími a rovnoměrněji rozdělenými srážkami v průběhu vegetace.

Porovnání ranosti odrůd Ambella (0000-) a Atacama (00) na lokalitě Straškov
Porovnání ranosti odrůd Ambella (0000-) a Atacama (00) na lokalitě Straškov

S chladným jarem úzce souvisely problémy s herbicidní ochranou, kdy docházelo k postupnému vzcházení plevelů a bylo nutné opakované ošetření. V porostech se často vyskytovaly problematické plevele. Tradičně škodily merlíky, které i přes opakovanou aplikaci zůstávaly ve Skaličce uvnitř porostu a při dozrávání, až dojde k opadu listů, lze očekávat jejich opětovný růst a následné komplikace při sklizni, kdy budou zvyšovat vlhkost porostu i sklizených sójových bobů. Základem každého pěstování sóji by mělo být provedení preemergentního ošetření s případným následným zásahem vhodným postemergentním herbicidem, který vyřeší následně vzcházející plevele. Každoročně se potvrzuje, že nejhorší variantou je vynechání herbicidního ošetření, kdy je porost téměř neskliditelný a s minimálním výnosem. Pozornost je však třeba věnovat možnostem ochrany, kdy v současnosti dochází k redukci účinných látek a je velmi omezený sortiment dostupných přípravků. Proto v rámci polních dnů probíhá také testování vhodných herbicidů nebo jejich kombinací, které ještě nebyly registrovány. V rámci polních dnů je také věnována značná pozornost fungicidům a stimulátorům růstu, které mohou výrazným způsobem pomoci v problémových letech nebo při nepříznivém průběhu počasí. Stimulátory pomohou rostlinám také proti herbicidnímu stresu. Současně ale může dojít i k podpoře zasažených plevelů, které mohou rychleji obnovit svůj růst a dále škodit.

Vzhledem k bujnému růstu mnoha odrůd v době konání polních dnů budou porosty potřebovat ještě čas k dozrání a bude velmi záležet na průběhu počasí během podzimu, kdy se je podaří sklidit. Na časně setých lokalitách Sloveč a Straškov byly v době konání polních dnů značné rozdíly v ranosti jednotlivých odrůd a u nejranějších 0000- odrůd již docházelo k zasychání listů. Pozdnější odrůdy nadále plně vegetovaly a nalévaly semena. To potvrzuje důležitost správné volby vhodné odrůdy pro různá stanoviště tak, aby po její sklizni bylo možno ještě založit porosty následné plodiny. Z tohoto hlediska je sója velmi kvalitní předplodinou a u následně pěstované pšenice není výjimkou nárůst výnosu i o 1 t/ha a více.

Významu kvalitního osiva se podrobně věnoval Ing. Pavel Procházka, Ph.D. z České zemědělské univerzity, který sledoval vliv ošetření osiva a jeho vitality na vzcházení. Potvrdila se vhodnost testu vitality osiva metodou urychleného stárnutí, kdy získané výsledky mnohem lépe korespondují se stavem na poli než u laboratorně stanovené klíčivosti. Stimulací osiva může docházet ke zlepšení vzcházení a celkové vitality porostu. Nezastupitelnou úlohu mají také mořidla a inokulace osiva hlízkovými bakteriemi.

Obchod se sójou

Světová produkce sóji se v současné době odhaduje na 384 milionů tun, což je o 6 % více než v loňském roce. Největší produkce sóji se předpokládá v Brazílii (144 mil. tun), kde již 15 let v řadě navyšují její výměru z důvodu silné poptávky a výborných výnosů místních pěstitelů. Druhým a třetím nejvýznamnějším producentem jsou USA (118 mil. tun) a Argentina (52 mil. tun). Je velmi pravděpodobné, že Brazílie již potřetí v řadě obhájí pozici největšího světového producenta a exportéra sóji, a to zejména díky obchodování s Čínou.

Argentina pro uspokojení svých odběratelů sóji (zejména Číny), snížila přimíchávání rostlinných olejů do nafty na 5 %, čímž se očekává zvýšení dostupnosti o 0,5 mil. t sójového oleje navíc.

Předpokládá se celkové oživení zpracovatelského průmyslu pro výrobu biopaliv po covidovém roce 2020, kdy bylo cestování značně omezeno. Na severoamerickém kontinentě nižší zpracování řepky a sóji bylo částečně kompenzováno zvýšeným zpracováním slunečnice.

V České republice došlo v letošním roce k nárůstu ploch sóji na rekordní úroveň téměř 20 tis. ha. Sója se tak mnohdy dostává do okrajových oblastí. Ještě lepší situace je na sousedním Slovensku, kde plochy neustále stoupají a v letošním roce je pěstována již na 64 tis. ha.

Rozšíření pěstování nahrávají také rostoucí ceny sójových bobů, které na burze v Rotterdamu již překročily hranici 600 USD/t, což oproti předchozím letům představuje nárůst o více než 200 USD/t. Proto lze očekávat další nárůst ploch a zájem pěstitelů o tuto zajímavou plodinu.

 

Herbicidní pokusy, Straškov, 2021

(POST herbicidy byly aplikovány ve fázi 1.–3. trojlístku)

PRE Plateen 41,5 WG - 2,0 kg/ha
PRE Plateen 41,5 WG
2,0 kg/ha


PRE Successor 600 + Sumimax 1,5 l + 0,1 kg/ha
PRE Successor 600 + Sumimax
1,5 l + 0,1 kg/ha


PRE Successor 600 + Sumimax + Backrow - 1,5 l + 0,1 kg + 0,4 l/ha
PRE Successor 600 + Sumimax + Backrow
1,5 l + 0,1 kg + 0,4 l/ha


PRE Campus + Backrow - 1,4 + 0,4 l/ha
PRE Campus + Backrow
1,4 + 0,4 l/ha


PRE Proman + Campus - 2,0 + 1,0 l/h
PRE Proman + Campus

2,0 + 1,0 l/ha


PRE Proman + Successor 600 - 2,0 + 2,0 l/ha
PRE Proman + Successor 600

2,0 + 2,0 l/ha


PRE Proman + Roxy 800 - 2,0 + 3,0 l/ha
PRE Proman + Roxy 800

2,0 + 3,0 l/ha


PRE Arcade 880 EC 4,5 l/ha
PRE Arcade 880 EC

4,5 l/ha


PRE Defi Evo 5,0 l/ha
PRE Defi Evo

5,0 l/ha


PRE Quantum + Command 36 CS + POST Refine 50 SX + Trend - 1,8 l + 0,2 l + 7,5 g/ha
PRE Quantum + Command 36 CS + POST Refine 50 SX + Trend

1,8 l + 0,2 l + 7,5 g/ha


PRE Gardoprim Plus Gold 500 SC + POST Zetrola - 4,0 + 0,8 l/ha
PRE Gardoprim Plus Gold 500 SC + POST Zetrola

4,0 + 0,8 l/ha


Kontrola - bez herbicidního ošetření
Kontrola - bez herbicidního ošetření


POST Kabuki 0,15 l/ha
POST Kabuki

0,15 l/ha


POST Pulsar 40 + Pulsar 40 (odstup 10 dnů) - 0,65 + 0,6 l/ha
POST Pulsar 40 + Pulsar 40 (odstup 10 dnů)

0,65 + 0,6 l/ha


POST Corum + Dash - 1,25 + 1,0 l/ha
POST Corum + Dash

1,25 + 1,0 l/ha


POST Stimulus + Corum + Dash - 1,0 + 1,25 + 1,0 l/ha
POST Stimulus + Corum + Dash

1,0 + 1,25 + 1,0 l/ha


Testovány také byly fungicidy (Amistar Gold, Elatus Plus) a stimulátory růstu (Free N100, Lignohumát Max, Aminátor, Lexin, LEXenzym, Litofol Active, Talisman, Exel Grow)

Odrůdy sóji, Sloveč (nahoře), Straškov (dole), 2021

Antonia (Selgen)
Antonia (Selgen)
Antonia (Selgen)

 • středně raná, 00+
 • náchylnější k suchu
 • vysoká HTS, vysoký výnosový potenciál
 • ukončena distribuce

RGT Sphinxa (VP AGRO)
RGT Sphinxa (VP AGRO)
RGT Sphinxa (VP AGRO)

 • novinka 2021
 • velmi raná, 000
 • světlý pupek, odolná poléhání
 • rychlé dozrávání

Marquise (Selgen)
Marquise (Selgen)
Marquise (Selgen)

 • velmi raná, 000
 • rychlý počáteční růst
 • dobrý zdravotní stav a odolnost
 • středně odolná poléhání

Abaca (Selgen)
Abaca (Selgen)
Abaca (Selgen)

 • novinka 2021
 • velmi raná, 000
 • rychlý počáteční růst
 • odolná chorobám

Alvesta (Saatbau)
Alvesta (Saatbau)
Alvesta (Saatbau)

 • novinka 2021
 • středně raná, 00-
 • do nejteplejších oblastí
 • pozdější dozrávání

Bettina (Saatbau)
Bettina (Saatbau)
Bettina (Saatbau)

 • velmi raná odrůda, 000
 • vyšší HTS, odolná suchu
 • silně větví, rovnoměrné nasazení lusků
 • rychlý start i dozrávání

Amiata (Selgen)
Amiata (Selgen)
Amiata (Selgen)

 • novinka 2021
 • velmi raná, 000
 • světlý pupek, vrcholový hrozen
 • rovnoměrné nasazení lusků

Adessa (Saatbau)
Adessa (Saatbau)
Adessa (Saatbau)

 • novinka 2021
 • velmi raná, 0000-
 • dobré nasazení lusků
 • světlý pupek

Ambella (Saatbau)
Ambella (Saatbau)
Ambella (Saatbau)

 • novinka 2021
 • velmi raná, 0000-
 • středně výnosná, rovnoměrné nasazení lusků
 • setí i po silážním žitu

Atacama (Selgen)
Atacama (Selgen)
Atacama (Selgen)

 • novinka 2021
 • středně raná, 00
 • výnosná
 • ověřeno na Slovensku

Adelfia (Saatbau)
Adelfia (Saatbau)
Adelfia (Saatbau)

 • raná odrůda, 00+
 • rovnoměrné a dobré nasazení lusků
 • vysoký výnosový potenciál
 • nízká až středně vysoká

ES Navigator (Agrofinal)
ES Navigator (Agrofinal)
ES Navigator (Agrofinal)

 • velmi raná, 000
 • rovnoměrné rozložení lusků
 • plastická
 • odolná poléhání

ES Comandor (Agrofinal)
ES Comandor (Agrofinal)
ES Comandor (Agrofinal)

 • velmi raná, 000
 • plastická, tvoří vrcholový hrozen
 • vysoké nasazení lusků
 • množení osiva v ČR

ES Compositor (Agrofinal)
ES Compositor (Agrofinal)
ES Compositor (Agrofinal)

 • velmi raná, 000
 • vysoká HTS
 • rovnoměrné nasazení lusků
 • potravinářská, světlý pupek

ES Governor (Agrofinal)
ES Governor (Agrofinal)
ES Governor (Agrofinal)

 • velmi raná, 000
 • nízké rostliny
 • vysoké nasazení lusků
 • vysoký výnosový potenciál

Aurelina (Agrosales)
Aurelina (Agrosales)
Aurelina (Agrosales)

 • velmi raná odrůda, 000
 • vysoká HTS
 • rychlý počáteční růst
 • světlý pupek

RGT Siroca (Agrosales)
RGT Siroca (Agrosales)
RGT Siroca (Agrosales)

 • středně raná, 00+
 • vysoká HTS
 • rovnoměrné a vysoké nasazení lusků
 • potravinářská, světlý pupek

Mentor (Saatbau)
Mentor (Saatbau)
Mentor (Saatbau)

 • raná odrůda, 00
 • vhodná do teplejších lokalit
 • plastická, silně nasazuje lusky, odolná poléhání
 • velmi vysoký výnos, ale pozdnější sklizeň

Související články

Perspektivní plodina pro rok 2022

11. 01. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 173x

Nabídka kukuřice RAGT pro rok 2022

08. 01. 2022 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 99x

Stravitelné, suchovzdorné, spolehlivé - hybridy kukuřice Syngenta

25. 12. 2021 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 157x

Obilniny společnosti LIDEA - zkušenosti z praxe

09. 10. 2021 Ing. Vladimír Marek; LIDEA - CAUSSADE SEMENCES s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 391x

LG 31.272 výnosný a spolehlivý zrnový hybrid

01. 10. 2021 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 10991x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail