Chemap Agro s.r.o.

Vitalita osiva máku a struktura výnosových prvků

22. 04. 2021 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 353x

Kvalita osiva patří k nejdůležitějším faktorům ovlivňujícím strukturu porostu a tvorbu výnosu. Jedná se o souhrn vlastností semen zařazených pod pojmem semenářská hodnota a biologická hodnota. Semenářská hodnota se nejčastěji vyjadřuje pomocí klíčivosti, čistoty a hmotnosti tisíce semen.

Klíčivost, polní vzcházivost, vitalita

Klíčivost ve smyslu laboratorního zkoušení osiva je schopnost semene poskytnout v optimálních podmínkách za stanovenou dobu normálně vyvinuté klíčence, u nichž je předpoklad, že v příznivých podmínkách v půdě se vyvinou v normální rostliny. Pro uznání patrie osiva máku je stanovena minimální klíčivost na 80 %.

Kvalita osiva, vyjadřovaná semenářskými hodnotami, především klíčivostí, nepostihuje plně biologickou hodnotu osiva, která má rozhodující vliv na polní vzcházivost, vývoj porostů i konečný výnos. Stanovení výsevního množství osiva podle počtu klíčivých semen nedává záruku, že bude dosaženo potřebné hustoty porostu.

Rozdíl mezi zjištěnou klíčivostí a vlastní polní vzcházivostí osiva souvisí se životností neboli vitalitou osiva. Vitalita představuje přirozený potenciál zdravých semen umožňující rychlé klíčení a vzcházení po zasetí za rozmanitých podmínek prostředí. Obecně vitalita vyjadřuje stupeň tolerance osiva k nepříznivým podmínkám při klíčení a vzcházení a stabilitu kvality při uskladnění.

Projevem snížené kvality osiva není jen pokles polní vzcházivosti, ale také snížená rychlost a vyrovnanost vzcházení, abnormality v růstu klíčních rostlin, zvýšená vnímavost vůči infekci půdními organizmy a snížená výnosová schopnost porostu. Semena s vyšší vitalitou jsou schopna vzejít i za méně příznivých podmínek než méně vitální semena, a to při stejné laboratorní klíčivosti.

Laboratorní pokusy

V laboratorních pokusech byla v letech 2018 až 2020 sledována kvalita osiva máku. Laboratorní pokusy byly zakládány vždy ve 4 opakováních po 50 semenech. U dodaných vzorků byla odpočtem vyklíčených semen po 10 dnech stanovena laboratorní klíčivost. Testování klíčivosti probíhalo v umělohmotných miskách s perforovaným víčkem na navlhčeném filtračním papíru v klimatizačním boxu při teplotě 20 °C. Do každé misky byly umístěny 2 vzorky.

Poté probíhalo testování vitality osiva máku pomocí dvou stresových testů, rovněž ve 4 opakováních. Při testování byla zjištěna laboratorní vzcházivost ve stresových podmínkách.

V pokusech se porovnávaly vzorky modrosemenného máku odrůd Opex, Onyx, Maratón, Major, Opal, Aplaus a bělosemenného máku Orel. V roce 2018 bylo do pokusů zařazeno 12 vzorků osiva máku, v roce 2019 vzorků 16 a v roce 2020 vzorků 9.

Polní pokusy

Osivo máku bylo v letech 2018 až 2020 testováno v polních pokusech na Výzkumné stanici Červený Újezd na Praze-západ. Maloparcelkové pokusy byly založeny metodou náhodných dílců ve 4 opakováních. Velikost osetých parcel dosahovala 15 m2, sklizňová plocha 11,25 m2. Vysévalo se 1,5 kg semen máku na hektar.

Uplatnila se technologie s podzimní orbou a jarní přípravou půdy (1 přejezd smyk + brány). Selo se 8. 4. 2018, 8. 4. 2019 a 17. 3. 2020 parcelním bezezbytkovým secím strojem. Proti plevelům se v obou letech pokusů ošetřovalo preemergentně herbicidním postřikem Callisto 480 SC + Command 36 SC. V roce 2020 proběhlo i postemergentní ošetření kombinací herbicidů Laudis, Starane a Karate Zeon a uskutečnila se insekticidní ochrana přípravkem Nurelle D.

Pokusy byly v roce 2018 pohnojeny 10. 4. 200 kg/ha DASA, v roce 2019 16. 5. 200 kg/ha LAD a v roce 2020 17. 3. NPK 15-15-15 200 kg/ha plus 5. června byly porosty přihnojeny ledkem 200 kg/ha. Sklizeň proběhla 16. 8. 2018, 14. 8. 2019 a 11. 8 2020 parcelní sklízecí mlátičkou Wintersteiger Classic a vždy následovalo vyčištění máku v průběhu měsíce října.

Výsledky laboratorních pokusů

Ve všech třech letech bylo osivo máku podrobeno testování klíčivosti a vitality. Mezi porovnávanými vzorky byly zjištěny rozdíly. Laboratorní klíčivost u všech testovaných vzorků bohatě překračovala hranici 80 % stanovenou pro uznání partie osiva máku.

V roce 2018 dosahovala klíčivost vysokých hodnot, pohybovala se v rozmezí 95 až 97 % (tab. 1). Při testování vitality ve stresových podmínkách vzcházelo méně semen než při stanovení klíčivosti v podmínkách ideálních. Rozdíly ve vzcházivosti máku v testech vitality byly mezi porovnávanými vzorky větší než při stanovení klíčivosti. V prvním testu vitality vzešlo 49 až 83 % semen, ve druhém 33 až 56 %. V testu 1 je hranice pro kvalitní osivo stanovena na 60 %, v testu 2 na 40 %.

Ukázalo se, že i když bylo všechno osivo v roce 2018 vysoce klíčivé s klíčivostí nad 95 %, vykazovalo velmi rozdílnou vitalitu. Nejvyšší vitalitu vykázal vzorek modrosemenného máku č. 8 a bělosemenného č. 4. V porovnání modrosemenného a bělosemenného máku nebyly při laboratorním testování v roce 2018 zjištěny rozdíly v citlivosti ke stresovým podmínkám.

Také v roce 2019 se na osivu máku testovala klíčivost a vitalita. Mezi porovnávanými vzorky byly opět zjištěny rozdílné hodnoty. Laboratorní klíčivost se pohybovala v rozmezí 86 až 98 % (tab. 2).

Při testování vitality ve stresových podmínkách stejně jako v předešlém roce vzcházelo méně semen než při stanovení klíčivosti v ideálních podmínkách. V prvním testu vzešlo 60 až 78 % semen, ve druhém 43 až 62 %. V roce 2019 tedy všechny porovnávané vzorky osiva máku splnily požadavky stanovené pro vitální osivo na minimální hodnotu 60 % v prvním testu a 40 % ve druhém testu.

Nejvyšší vitalitu vykázaly v roce 2019 vzorky modrosemenného máku č. 11. a 15. U bělosemenného máku měl nejvyšší vitalitu vzorek č. 3. V porovnání modrosemenného a bělosemenného máku nebyly při laboratorním testování v roce 2019 zjištěny podstatné rozdíly v citlivosti ke stresovým podmínkám.

I v roce 2020 bylo osivo máku podrobeno testování klíčivosti a vitality (tab. 3). Mezi porovnávanými vzorky byly opět zjištěny rozdíly. Laboratorní klíčivost u všech testovaných vzorků bohatě překračovala hranici 80 % stanovenou pro uznání partie osiva máku. Klíčivost dosahovala vysokých hodnot, pohybovala se v rozmezí 87 až 96 %.

Stejně jako v předešlých letech při testování vitality ve stresových podmínkách vzcházelo méně semen než při stanovení klíčivosti v podmínkách ideálních. Rozdíly ve vzcházivosti máku v testech vitality byly mezi porovnávanými vzorky větší než při stanovení klíčivosti.

I když bylo všechno osivo vysoce klíčivé, mělo různou vitalitu. Nejvyšší klíčivost i vitalitu v testu 1 i 2 vykázal vzorek č. 9. V testu vitality 1 velmi dobře uspěly také vzorky č. 4, 5 a 8. V testu 2 měl kromě vzorku č. 9 vysokou vitalitu i vzorek č. 2. Všechny porovnávané vzorky osiva máku splnily požadavky stanovené pro vitální osivo.

Tab. 1: Výsledky laboratorních a polních pokusů s osivem máku v roce 2018

Číslo vzorku

Odrůda

Klíčivost (%)

Test vitality 1 (%)

Test vitality 2 (%)

Počet rostlin po vzejití na 1 m2

Počet rostlin před sklizní na 1 m2

Celkový počet makovic na 1 m2

Makovice velké na 1 m2

Výnos semen t/ha

1

Opex

97

78

40

12

8

23

18

nesklizeno

2

Opex

97

74

40

9

12

31

27

0,21

3

Opex

96

76

40

7

4

10

9

0,18

4

Orel

95

77

56

29

30

66

56

0,60

5

Orel

96

77

40

18

12

35

31

0,47

6

Orel

97

68

41

15

16

40

35

0,35

7

Orel

96

74

40

19

13

39

33

0,34

8

Opal

95

83

45

32

26

43

39

0,94

9

Opal

96

70

44

19

21

40

39

0,70

10

Maratón

96

70

38

20

15

39

33

0,32

11

Maratón

95

57

33

23

20

47

41

0,79

12

Major

95

49

34

19

22

46

40

0,75

Tab. 2: Výsledky laboratorních a polních pokusů s osivem máku v roce 2019

Číslo vzorku

Odrůda

Klíčivost (%)

Test vitality 1 (%)

Test vitality 2 (%)

Počet rostlin po vzejití na 1 m2

Počet rostlin před sklizní na 1 m2

Celkový počet makovic na 1 m2

Makovice velké na 1 m2

Výnos semen t/ha

1

Opex

97

63

50

2

1

2

2

nesklizeno

2

Orel

98

60

52

2

1

0

0

nesklizeno

3

Orel

98

62

62

3

2

3

3

nesklizeno

4

Orel

95

63

57

2

1

1

1

nesklizeno

5

Orel

98

69

55

4

2

2

2

nesklizeno

6

Major

95

57

46

3

2

1

1

nesklizeno

7

Maratón

95

62

53

5

3

6

6

0,01

8

Opal

92

62

52

3

2

6

6

nesklizeno

9

Opal

90

62

48

6

5

11

11

0,02

10

Opal

90

61

43

4

3

5

5

0,02

11

Major

93

78

53

7

6

12

11

0,04

12

Aplaus

86

68

43

9

6

15

15

0,04

13

Aplaus

86

68

45

9

8

19

18

0,05

14

Aplaus

89

72

44

6

5

15

14

0,04

15

Onyx

97

73

59

14

7

14

11

0,04

16

Opal

95

71

59

7

5

13

11

0,03

Tab. 3: Výsledky laboratorních a polních pokusů s osivem máku v roce 2020

Číslo vzorku

Odrůda

Klíčivost (%)

Test vitality 1 (%)

Test vitality 2 (%)

Počet rostlin po vzejití na 1 m2

Počet rostlin před sklizní na 1 m2

Celkový počet makovic na 1 m2

Makovice velké na 1 m2

Výnos semen t/ha

1

Aplaus

87

75

48

30

30

52

47

0,96*

2

Aplaus

94

78

75

38

38

69

56

0,93

3

Aplaus

90

80

68

30

25

46

41

0,92

4

Major

92

81

74

35

34

51

45

1,10

5

Major

89

83

74

30

27

55

49

0,84

6

Opal

90

79

74

31

26

54

49

1,00

7

Major

90

80

74

31

31

52

47

0,85

8

Maratón

89

81

67

36

36

60

53

1,15

9

Onyx

96

85

77

36

24 *

48 *

44 *

0,81 *

Pozn.: hodnoty označené hvězdičkou jsou kvůli poškození porostů jen orientační

Výsledky polních pokusů

Výsledky polních pokusů ve všech třech letech značnou měrou ovlivnil průběh počasí.

V roce 2018 se selo se za nepříznivých vláhových podmínek a sucho přetrvávalo i po zasetí. Rostliny máku při nedostatku vláhy vzcházely pomalu a porosty byly řídké. Při odpočtech rostlin po vzejití se polní vzcházivost pohybovala na nízké úrovni.

Při porovnání s testy vitality ale polní vzcházivost dobře kopírovala výsledky stresových testů, nejlépe vzešly vzorky č. 4 a 8 (tab. 1). Během vegetace se počet rostlin příliš nezměnil. V pokusech se potvrdilo, že se vitalita osiva projeví především ve stresových podmínkách.

V pokusech bylo v roce 2018 možno vypozorovat vztah mezi kvalitou osiva a počtem makovic. Z vysoce vitálního osiva bílého máku vzorku č. 4 rostliny vytvořily největší množství makovic, a také nejvíce velkých makovic. Tento vzorek poskytl nejvyšší výnos ze 4 porovnávaných variant osiva bílého máku.

Nedostatek vláhy se v roce 2018 negativně podepsal i na výnosech. Nejvyšší výnos poskytl vzorek modrého máku č. 8, který měl vysokou vitalitu a nejlepší polní vzcházivost. V případě bílého máku byl nejvitálnější vzorek č. 4 také nejvýnosnější.

V roce 2019 byly výsledky polních pokusů více ovlivněny suchým a horkým počasím než kvalitou osiva. Porosty máku za sucha velmi špatně vzešly (tab. 2). I tak bylo možno vypozorovat určitý vztah mezi vitalitou osiva a hustotou porostu. Nejlépe vzešlo vysoce vitální osivo vzorku č. 15. Za vegetace ale pokusy poškodila zvěř. Proto jsou hodnoty zjišťované před sklizní a výnosy pouze orientační. Některé varianty nebylo možno kvůli poškození ani sklidit.

Také výsledky polních pokusů v roce 2020 podstatnou měrou ovlivnil průběh počasí. Selo se za nepříznivých vláhových podmínek a sucho přetrvávalo i po zasetí až do května. Rostliny máku při nedostatku vláhy vzcházely pomalu a porosty byly řídké (tab. 3), polní vzcházivost se pohybovala na poměrně nízké úrovni. I tak bylo možno vypozorovat určitý vztah mezi vitalitou osiva a hustotou porostu. Koncem května 2020 začalo pršet, což porostům máku prospělo. Následovaly deštivé měsíce červen, červenec a srpen. Vitalita osiva se odrazila nejen na polní vzcházivosti, ale také na počtu makovic.

Díky letní vláze se v roce 2020 výnosy máku pohybovaly na dobré úrovni od 0,81 t/ha do 1,15 t/ha. Výsledky polních pokusů ovlivnilo poškození některých parcel, které musely být z hodnocení vyloučeny. U nejvitálnějšího vzorku č. 9 bohužel v polních pokusech došlo k většímu poškození tří pokusných parcel hraboši, proto výnos uvedený pocházející pouze z jednoho opakování lze brát jen jako orientační.

Závěr

V laboratorních pokusech s osivem máku byla sledována klíčivost a vitalita osiva. Porovnávané vzorky osiva měly různou klíčivost. Ve stresových podmínkách se rozdíly v kvalitě osiva prohlubovaly. Osivo se stejnou klíčivostí dosahovalo různé vitality. Mezi porovnávanými vzorky osiva máku byly zjištěny menší rozdíly v klíčivosti, ale větší rozdíly při vzcházení ve stresových podmínkách.

V polních pokusech založených na Výzkumné stanici Červený Újezd se projevil vliv vitality osiva máku na polní vzcházivost. Vysoká vitalita se v letech 2018 a 2020 kladně odrážela i na počtu makovic a na výnosu semen. V roce 2019 nebylo možno výnosové ukazatele kvůli poškození porostů vyhodnotit.

Ve všech třech letech mák vzcházel za nedostatku vláhy a polní vzcházivost nebyla vysoká
Ve všech třech letech mák vzcházel za nedostatku vláhy a polní vzcházivost nebyla vysoká

Na výnosech máku se každoročně podepsal průběh počasí
Na výnosech máku se každoročně podepsal průběh počasí

Hustotu porostu ovlivňovala vitalita osiva
Hustotu porostu ovlivňovala vitalita osiva

Výzkum byl podporován projektem TAČR TG03010020 Využití stresových testů a stimulace osiva máku jarního a řepky ozimé pro výrazné zlepšení kvality osiva a kompletnosti porostu.

Související články

Dvě novinky a spousta ocenění, to jsou řepky Syngenta

05. 05. 2021 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta CZ Osivo a sadba Zobrazeno 82x

INVIGOR - pokračujeme v naší cestě

28. 04. 2021 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 182x

Osivo luskovin je vhodné před výsevem namořit a inokulovat

19. 04. 2021 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 135x

Nobelova cena za chemii v roce 2020 za CRIPSR-Cas9

18. 04. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Osivo a sadba Zobrazeno 250x

Úponkové odrůdy hrachů Limagrain

17. 04. 2021 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 246x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail