Chemap Agro s.r.o.

Škůdci, choroby a herbicidní pokusy v sóji v roce 2018

12. 06. 2019 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 794x

Nejen průběhem počasí (velmi teplé a suché jaro a zejména léto), ale i extrémně silným tlakem svilušky chmelové se loňský rok velice podobal roku 2015.

Polní dny Sója 2020

Škůdci a choroby

Výskyty svilušky chmelové (Tetranychus urticae) na porostech sóji v roce 2018 byly velmi časné, neboť řada pěstitelů hlásila její výskyty už na přelomu června a července. Tomu napomohly velmi teplé a suché dny v průběhu května a června podporující její extrémně rychlé množení. Jejímu silnému tlaku vyhovoval i další průběh počasí v červenci a srpnu. V ČR jsme porosty sóji napadené sviluškou chmelovou pozorovali ve všech oblastech jejího pěstování. Svilušky přednostně napadají vrchní (sušší a osluněné) listy a postupně zachvacují celou rostlinu. Svilušky napadají zejména spodní stranu listu, ale při extrémním tlaku, který byl právě v roce 2018, se však vyskytuje i na svrchní straně listu. V loňském roce však svilušky škodily sáním i na luscích, což výrazně zvyšovalo nežádoucí vylušťování semen zejména u velmi raných odrůd sóji. Proto nejen sucho, ale i silný výskyt svilušky chmelové v roce 2018 velmi výrazně snížily výnosy sóji v ČR. Sója postižená suchem a sviluškou nejenom že poskytla méně semen, ale semena byla také velmi často drobná (nízká HTS) a nedozrálá (zaschlá, svraštělá a zelená). Sviluškou silně ovlivněná (poškozená) semena jsou, z hlediska osivářského, nepoužitelná.

I přes velmi suché a teplé počasí v roce 2018 jsme na řadě lokalit zaznamenali mírný výskyt hlízenky (Sclerotinia sclerotiorum), která však neměla vhodné podmínky pro silnější rozvoj.

Plevele

Nejvýznamnějším škodlivým činitelem v sóji byly i v loňském roce, stejně jako již každým rokem, plevele. Proto základním pesticidním ošetřením porostů sóji v našich agroekologických podmínkách, které se v současné době realizuje (pokud sóju nepěstujeme ekologickým způsobem), je ošetření proti plevelům. Výběr herbicidů závisí na plevelném spektru daného stanoviště a riziku možné fytotoxicity použitých přípravků na rostliny sóji. Je třeba uvést, že značná část vhodných a účinných přípravků a jejich kombinací není v ČR do sóji zatím registrována, a to jak z důvodu jejich složitých a nákladných registrací, tak i vzhledem k její zatím malé výměře. Na Slovensku, kde v předchozích letech bylo registrováno do sóji mnohem více herbicidů než v ČR, se situace v podstatě obrátila, a to i přes její výrazně větší osevní plochy, které již přesahují 45 tis. ha (oproti cca 15 tis. ha v ČR). Z výše uvedených důvodů v pokusech testujeme nejen herbicidy registrované, ale i ty, které by bylo možné a vhodné zaregistrovat.

Pokusy s herbicidy

V podmínkách ČR základní ošetření sóji proti plevelům spočívá zejména v preemergentní aplikaci herbicidů. Do pokusů jsme zařadili následující preemergentní herbicidy: Successor 600, Sumimax, Plateen 41,5 WG, Aspect Pro, Sencor Liquid, Gardoprim plus Gold 500 SC, Arcade 880 EC, Trinity, Defi Evo, Quantum, Stomp Aqua, Command 36 CS, Cougar Forte a Dual Gold 960 EC.

Postemergentní aplikace herbicidů, která má spíše opravný charakter, je účelná jen na určité spektrum plevelů. V našich pokusech jsme testovali tyto postemergentní herbicidy: Corum, Refine 50 SX, Troy 480, Ergon, Kabuki a graminicid Zetrola.

V rámci pokusů „Sója 2018“, které proběhly na třech agroekologicky odlišných lokalitách (Sloveč, Studeněves a Skalička), jsme pesticidní pokusy založili na rané odrůdě sóji RGT Soprana. Přehled jednotlivých variant uvádíme v tab. 1.

Herbicidní pokusy v sóji jsme bonitovali ve dvou termínech, a to ve fázi 4. trojlístku - fytotoxicitu a ve fázi konce nalévání lusků až nouzového zrání (tab. 2).

Kladný vliv na účinnost herbicidů jak preemergetních tak i postemergentních prokázaly i adjuvanty. V případě preemergentních (půdních) herbicidů, jejichž účinnost je značně závislá na půdní vlhkosti, se velmi dobře osvědčily adjuvanty na bázi parafínového oleje Grounded či Backrow, které nejen pozitivně ovlivňují účinnost herbicidů na plevele, ale současně i snižují případnou toxicitu těchto přípravků k rostlinám sóji. U postemergetních přípravků zajišťují smáčedla zejména lepší listovou pokryvnost účinnou látkou, např. přípravek Refine 50 SX nelze bez smáčedla Trend 90 téměř použít, totéž platí i v případě herbicidu Corum a smáčedla Dash. Jasným důkazem toho byla v roce 2018 nižší účinnost u kombinace Troy 480 + Ergon, u které smáčedlo chybělo.

Tab. 1: Přehled pokusných variant

Var

Přípravek

Dávka

Cena ošetření

1.

Trinity + Grounded PRE

2,5 + (0,4) l/ha

1520 Kč/ha

2.

Aspect Pro PRE

2,25 l/ha

1395 Kč/ha

3.

Successor 600 + Sumimax PRE

1,5 l/ha + 0,1 kg/ha

1870 Kč/ha

4.

Successor 600 + Sumimax + Backrow PRE

1,5 l/ha + 0,1 kg/ha + (0,4) l/ha

2065 Kč/ha

5.

Sumimax + Dual Gold 960 EC + Backrow PRE

0,1 kg/ha + 1,2 l/ha + (0,4) l/ha

2005 Kč/ha

6.

Plateen 41,5 WG PRE

2,0 kg/ha

1740 Kč/ha

7.

Sencor Liquid PRE

0,4 l/ha

660 Kč/ha

8.

Sencor Liquid + Cougar Forte PRE

0,4 + 0,35 l/ha

1360 Kč/ha

9.

Arcade 880 EC PRE

4,5 l/ha

2090 Kč/ha

10.

Defi Evo PRE

5,0 l/ha

1565 Kč/ha

11.

Quantum + Command 36 CS  PRE +

1,8 + 0,2 l/ha

2200 Kč/ha

Refine 50 SX + Trend  POST

7,5 g/ha

12.

Gardoprim plus Gold 500 SC  PRE +

4,0 l/ha

1505 Kč/ha

Zetrola POST

0,8 l/ha

875 Kč/ha

13.

Stomp Aqua  PRE +

2,6 l/ha

3135 Kč/ha

Corum + Dash POST

1,25 + 1,0 l/ha

14.

Stomp Aqua  PRE +

2,0 l/ha

2495 Kč/ha

Corum + Dash POST

1,0 + 1,0 l/ha

15.

Kontrola – bez herbicidního ošetření

 

-

16.

Refine 50 SX + Trend  POST

15 g/ha

510 Kč/ha

17.

Kabuki POST

0,15 l/ha

235 Kč/ha

18.

Troy 480 + Ergon POST

1,25 l/ha + 10 g/ha

1360 Kč/ha

19.

Kontrola pro stimulátory a fungicidy - Wing P PRE

4,0 l/ha

-

Postemergentní ošetření provedeno ve fázi 1. až 3. trojlístku

Tab. 2: Výsledky vegetačního pozorování sóji po aplikaci herbicidů

Varianta

Stupeň retardace (fáze 4. trojlístku)*

Výška nasazení prvních lusků (cm)**

Počet větví

Výška porostu (cm)

Počet lusků na rostlině

Počet rostlin na m2

Trinity + Grounded PRE

3

7,07

0,80

67,1

12,13

36,0

Aspect PRE

3–4

8,27

0,27

72,0

13,40

41,1

Successor + Sumimax PRE

3–4

7,97

0,87

76,1

13,00

36,5

Successor + Sumimax + Backrow PRE

4

7,40

0,60

79,5

13,53

42,1

Sumimax + Dual + Backrow PRE

4

7,97

0,67

76,9

11,93

37,3

Plateen PRE

4–5

7,70

1,07

74,9

13,20

37,6

Sencor Liquid PRE

4–5

8,17

0,53

80,0

11,87

41,6

Sencor Liquid + Cougar PRE

4–5

7,00

0,27

82,3

12,33

41,1

Arcade PRE

4

5,90

0,80

82,3

13,53

43,2

Defi Evo PRE

4–5

6,30

0,47

78,9

11,33

37,6

Quantum + Command PRE + Refine POST

4

5,70

0,47

72,0

13,53

40,3

Gardoprim  PRE + Zetrola POST

3–4

6,07

0,40

77,9

11,67

34,4

Stomp Aqua PRE + Corum POST V

3–4

6,47

0,47

73,9

12,47

33,6

Stomp Aqua PRE + Corum POST N

3–4

6,30

0,47

77,3

12,47

35,2

kontrola

2–3 (5)

12,60

0,00

81,5

6,47

27,5

Refine POST

3–4

7,30

0,00

80,1

9,87

38,7

Kabuki POST

2

7,04

0,47

72,9

8,53

29,7

Troy + Ergon POST

3–4

6,87

0,93

75,8

10,87

32,5

Wing P PRE

3 (1–2 Skalička)

-

-

-

-

-

Pozn.: * výška nasazení apikálního konce nejspodnějšího lusku od povrchu půdy; ** 1 - (velmi silná retardace) až 5 - (retardace nepozorována)

Vliv počasí

V období aplikace preemergentních herbicidů, tj. v měsíci dubnu až květnu byly srážky nízké a nižší (45 % resp. 88% celorepublikového normálu). Je třeba však zmínit, že počasí s nižšími a nerovnoměrně rozdělenými srážkami, vysokými teplotami a intenzivním slunečním svitem výrazně zvýšilo evapotranspiraci, čímž se prohloubil deficit vody v půdě s velmi neblahými důsledky na stav většiny polních plodin, a také účinnost v té době aplikovaných herbicidů. Na převážné většině míst ČR tím byla účinnost preemergentních herbicidů výrazně snížena (v pokusech např. lokality Sloveč a Studeněves). Naopak na lokalitě Skalička byla, následkem většího utužení půdy na místě herbicidního pokusu a jedné dešťové přeháňky, účinnost preemergentních herbicidů velmi silná, např. na variantách s větším množstvím pendimethalinu docházelo k lámání vzešlých rostlin (zvláště po aplikaci přípravku Wing P - 4,0 l/ha). Přípravek Wing P byl však v pokusech použit pouze jako kontrolní varianta ke stimulátorům a fungicidům, právě z důvodu možné mírně vyšší fytotoxicity k rostlinám sóji.

V řadě případů proto bylo nutné v roce 2018 aplikovat postemergentní herbicidy, a to i opakovaně. Na některých místech pokračující sucho vyvolalo tvorbu extrémně silné kutikuly listů rostlin (nejen sóji, ale i plevelů), čímž se účinnost postemergentních herbicidů výrazně zhoršila (zvláště při vynechání nebo zvolení nevhodného smáčedla). Například na řadě míst byla nižší účinnost přípravku Refine 50 SX na merlíky, na které je přitom tento přípravek specialista.

Na východním Slovensku byla situace obzvlášť zajímavá. Na obrázku 1 je přežívající laskavec ohnutý po opakované aplikaci přípravků: 1. PREE Plateen 41,5 WG 2,0 kg/ha, 2. POST Refine 50 SX 20 g/ha, 3. POST Pulsar 40 1,0 l/ha a 4. POST Refine 50 SX 20 g/ha. Uvedené dávky herbicidů, zejména postemergentních by v případě normálního průběhu počasí byly pro sóju téměř letální.

Obr. 1: Slabá účinnost herbicidů na laskavec ohnutý i po opakované aplikaci (Maťovce, 15. 6. 2018)
Obr. 1: Slabá účinnost herbicidů na laskavec ohnutý i po opakované aplikaci (Maťovce, 15. 6. 2018)

Fytotoxicita

Lze konstatovat, že na většině ploch byla v roce 2018 fytotoxicita preemergentních herbicidů nízká (až na lokalitu Skalička). Obdobně jako v předchozích letech růst sóji nejvíce retardovalo silné zaplevelení, což bylo patrné zejména na herbicidně neošetřené variantě (kontrola).

Velmi dobrý herbicidní efekt v roce 2018 vykazovaly varianty s kombinací preemergentního a postemergentního ošetření sóji, což je logický důsledek průběhu počasí v daném roce.

U postemergentního herbicidního ošetření sóji jsme největší fytotoxicitu pozorovali po použití přípravku Kabuki, přičemž jeho fytotoxicitu zmírňovalo následné ošetření stimulátorem Kaishi aplikovaným v odstupu 10 dní (testováno pouze na jedné lokalitě). Jen mírnou fytotoxicitu k sóji jsme pozorovali po aplikaci přípravků Refine 50 SX, Corum, Troy 480 + Ergon nebo graminicidu Zetrola. Přípravky Corum a Zetrola však není možné objektivněji vyhodnotit z důvodu jejich zařazení do herbicidního sledu s preemergentními přípravky.

Silnější retardaci sóji po aplikaci preemergentních herbicidů jsme pozorovali u následujících přípravků příp. jejich kombinací: Wing P (kontrolní herbicidní ošetření ke stimulátorům a fungicidům) - zejména na lokalitě Skalička, dále Trinity + Grounded, následované Stomp Aqua + Corum a Aspect Pro. Uvedené přípravky a jejich kombinace však velmi dobře likvidovaly plevele, přičemž tento pozitivní efekt výrazně převyšoval zmíněná negativa. Snížení fytotoxicity právě zajišťovalo použití půdních adjuvantů Backrow či Grounded, které mimoto prodlužovalo účinnost preemergentních herbicidů.

Nízkou fytotoxicitou k sóje se v loňském roce vyznačovaly tyto přípravky příp. herbicidní kombinace: Plateen 41,5 WG, Sencor Liqud, Sencor Liqud + Cougar Forte a Defi Evo dále pak Successor 600 + Sumimax + Backrow, Sumimax + Dual Gold 960 EC + Backrow, Arcade 880 EC a Quantum + Command 36 CS + Refine 50 SX.

Účinnost

Z důvodu odlišných agroekologických podmínek pokusných lokalit je obtížné vyhodnotit nejefektivněji působící herbicid příp. herbicidní kombinaci. Za poněkud méně účinnou lze hodnotit sólo aplikaci přípravku Sencor Liquid, který by si zasloužil vhodného partnera, ale i přesto byla účinnost tohoto samostatného přípravku poměrně uspokojivá. Výbornou účinností se vyznačovaly mimo komplexní herbicidní kombinace jakými jsou např.: Stomp Aqua + Corum (kde bychom na základě loňských výsledků doporučili nižší dávkování tj. 2,0 + 1,0 l/ha), Quantum + Command 36 CS + Refine 50 SX např. i: Aspect Pro, Trinity + Grounded, Plateen 41,5 WG, Successor 600 + Sumimax + Backrow, Gardoprim plus Gold 500 SC + Zetrola. Podrobnější výsledky z ověřování jednotlivých herbicidních kombinací jsou uvedeny v tab. 2.

Výběr konkrétního herbicidu se vždy odvíjí od plevelného spektra a agroekologických podmínek dané lokality a v neposlední řadě i od rizika možné fytotoxicity k rostlinám sóji. V řadě případů o použití herbicidu či herbicidní kombinace rozhoduje i cena ošetření (tab. 1).

Autoři děkují za spolupráci zemědělským podnikům - Skalagru a.s., Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. a SHR - Miroslavu Sochorovi, zejména agronomům a jednatelům uvedených podniků: Ing. Rostislavu Dvorskému, Ing. Jiřímu Mikšovskému, Ing. Jiřímu Sobotovi, p. Miroslavu Sochorovi, Ing. Josefu Sochorovi, Ing. Václavu Vozákovi, Mgr. Zdeňku Matyskovi a dalším.

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.1, Ing. Pavel Procházka, Ph.D.2, Daniel Štranc1, Ing. Jaroslav Štranc, CSc.1
1
ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec
2
Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Var

Přípravek

Dávka

Cena ošetření

1.

Trinity + Grounded PRE

2,5 + (0,4) l/ha

1520 Kč/ha

2.

Aspect Pro PRE

2,25 l/ha

1395 Kč/ha

3.

Successor 600 + Sumimax PRE

1,5 l/ha + 0,1 kg/ha

1870 Kč/ha

4.

Successor 600 + Sumimax + Backrow PRE

1,5 l/ha + 0,1 kg/ha + (0,4) l/ha

2065 Kč/ha

5.

Sumimax + Dual Gold 960 EC + Backrow PRE

0,1 kg/ha + 1,2 l/ha + (0,4) l/ha

2005 Kč/ha

6.

Plateen 41,5 WG PRE

2,0 kg/ha

1740 Kč/ha

7.

Sencor Liquid PRE

0,4 l/ha

660 Kč/ha

8.

Sencor Liquid + Cougar Forte PRE

0,4 + 0,35 l/ha

1360 Kč/ha

9.

Arcade 880 EC PRE

4,5 l/ha

2090 Kč/ha

10.

Defi Evo PRE

5,0 l/ha

1565 Kč/ha

11.

Quantum + Command 36 CS  PRE +

1,8 + 0,2 l/ha

2200 Kč/ha

Refine 50 SX + Trend  POST

7,5 g/ha

12.

Gardoprim plus Gold 500 SC  PRE +

4,0 l/ha

1505 Kč/ha

Zetrola POST

0,8 l/ha

875 Kč/ha

13.

Stomp Aqua  PRE +

2,6 l/ha

3135 Kč/ha

Corum + Dash POST

1,25 + 1,0 l/ha

14.

Stomp Aqua  PRE +

2,0 l/ha

2495 Kč/ha

Corum + Dash POST

1,0 + 1,0 l/ha

15.

Kontrola – bez herbicidního ošetření

 

-

16.

Refine 50 SX + Trend  POST

15 g/ha

510 Kč/ha

17.

Kabuki POST

0,15 l/ha

235 Kč/ha

18.

Troy 480 + Ergon POST

1,25 l/ha + 10 g/ha

1360 Kč/ha

19.

Kontrola pro stimulátory a fungicidy - Wing P PRE

4,0 l/ha

-

Postemergentní ošetření provedeno ve fázi 1. až 3. trojlístku

Související články

Invazní a nebezpečné druhy plevelů v porostech kukuřice

03. 07. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Barbora Kotlánová, Ing. Igor Děkanovský; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 221x

Ochrana a zejména regulace plevelů v sóji v roce 2019

30. 06. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 149x

Přípravky pro postemergentní aplikaci v kukuřici

07. 06. 2020 Ing. Martin Běhal, AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 417x

Vliv technologií pěstování plodin na změny ve společenstvech plevelů

01. 06. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 489x

Další články v kategorii Plevele

detail