Chemap Agro s.r.o.

Strategie minimalizující rezistenci plevelů k herbicidům

17. 06. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Plevele Zobrazeno 9567x

Nejlepší opatření pro minimalizaci vzniku k herbicidům rezistentních plevelů je předejít jejich vzniku. Možné strategie získané z monoha zahraničních zdrojů Vám přináší tento příspěvek.

Agronutrition

Nejlepší opatření pro minimalizaci vzniku k herbicidům rezistentních plevelů je předejít jejich vyvolání. Následující strategie zabrání rozvoji herbicidní rezistenci:
- pravidelně kontrolovat pole a identifikovat odolné plevele. Rychle reagovat na změny v v populaci plevelů a omezit rozvinutí rostlin u kterých je možný vznik rezistence.
- střídat herbicidy s různými způsoby účinnosti. Neprovádět dvě po sobě jdoucí aplikace herbicidů s stejným mechanismem účinku proti stejnému plevelnému druhu a to v případech, kdy není možné provádět účinnou regulaci jiným systémem ochrany. Následné aplikace můžou být sólo aplikace ve 2 létech nebo dvě dělené aplikace v 1 roce.
- používat herbicidy v tank-mixech, (herbicidy s více účinnými látkami), nebo následnou směs která obsahuje účinné látky s více způsoby účinnosti. Oba herbicidy ve směsi musí mít značnou účinnost proti možným rezistentním plevelům, právě tak stejnou persistenci.
- k dispozici jsou nové herbicidům rezistentní a tolerantní plodiny, jejich snížené použití nemá větší výsledek než dvě následné aplikace herbicidů s stejným způsobem účinnosti proti stejnému plevely, jestliže nejsou v systému ochrany zahrnuty jiné účinné opatření.
- slučovat mechanické způsoby ochrany (jako rotační plení, obdělávání, dokonce i ruční plení) s herbicidním ošetřením do společného programu regulace veškerých plevelných druhů. - očistit nářadí na zpracování půdy s sklizňové prostředky před přesunutím z pozemků zamořených rezistentními plevely na nezamořené pozemky.
- železnice, městské podniky, silnice, a podobné organizace by měli podporovat používání programů na úplnou regulaci rostlin a použít metody které nevedou k rozvoji herbicidům rezistentních plevelů. Rezistentní plevele se často dostávají z ploch s úplnou regulací vegetace a rozvíjejí se na zemědělsky využívaných půdách. Napomáhat této snaze mohou chemické společnosti, stát a federální agentury, a organizace farmářů.

Správná kritéria pro určení diagnózy problémových k herbicidům rezistentních plevelů:
- vyloučení všech dalších příčin herbicidního nezdaru.
- úspěšná regulace jiných plevelů než jsou ve spektru účinku herbicidu (kromě těch o něž jde).
- pole má svou historii souvislé požívání stejného herbicidu nebo herbicidů s stejným způsobem účinnosti.
- plevelné druhy byly účinně regulovány v minulosti. Dohlížet na pozemky založené na herbicidech bez mechanických způsobů regulace plevelů.

Jak identifikovat rezistentní populaci?
Rezistentní plevelné biotypy jsou v jednotlivých populacích přítomny v extrémně nízkém množství. Samozřejmě, že taková nízká počáteční frekvence resistence se projeví při prvním zaznamenání na pozemku v podobě jen několika jednotlivých plevelů, kteří nebyli účinně regulovány. Jinými slovy odolné plevele nezaplaví celý pozemek za 1 rok. Typická rezistentní populace plevelů je zpočátku malá omezená na izolovaná místa. Jestliže bude neustále používán stejný herbicidně regulační program, začnou tato místa obsazovat větší podíl pozemku, až se nakonec objeví rezistentní plevele jako převládající druhy. Jakmile pěstitel zjistí rezistentní plevele na celém pozemku s největší pravděpodobností byla rezistentní populace na pozemku déle než jeden rok.

Jak může být omezeno rozšiřování rezistentních plevelů?
Užitečná se zdá raná identifikace problému a plné používání dostupných informací. Využití je uvedeno na příkladu hypotetického scénáře jež umožní dát dohromady tuto resistentní hádanku:
Pěstitel souvisle pěstuje obilí poslední 10 let na speciální 16 hektarové farmě a každým rokem používá k regulaci širokolistých plevelů atrazin v nejvyšší povolené dávce. Při kontrole pozemků během vegetační doby zjistí několik jedinců merlíku bílého v malém prostoru ( 0,5 m v průměru), ale povšimne si, že všechny ostatní obvyklé plevelné druhy na tomto poli byli účinně regulovány. Farmář ví, že atrazin byl na tomto poli souvisle použit po dobu 10 let a protože všechny jiné plevele, které jsou vnímavé na atrazin byli regulovány, je zřejmý možný raný stupen rozvoje k atrazinu rezistentní populace merlíku bílého. S tímto vědomím pěstitel vymýtí malou lokalitu merlíku bílého ručně motykou tak, že tyto rostliny nevytvoří žádné semena. Není třeba říkat, že by měl v následujících létech pěstitel využít alternativní program pro regulaci plevelů a nespoléhat se výlučně na triazinové herbicidy.

Tab: Seznam herbicidních účinných látek podle náchylnost vzniku rezistentních populací (zdroj: ILLINOIS, ZEMĚDĚLSKÁ PŘÍRUČKA)

Hodnocení účinných látek herbicidů podle potenciálu ke vzniku rezistentních druhů plevelů

Vysoký potenciál

Nízký potenciál

Atrazine

2,4D

Clethodim

Acetochlor

Cyanazine

Acifluorfen

Diquat

Alachlor

Fenoxaprop

Bentazon

Fluazifop

Bromoxynil

Chlorsulfuron

Clomazine

Imazamox

Clopyralid

Imazapyr

Dicamba

Imazaquin

Glyphosate

Imazethapyr

Glyphosate trimesium

Linuron

Isoxaflutole

Metribuzin

Lactofen

Nicosulfuron

MCPA

Paraquat

Metolachlor

Primisulfuron

Pendimethalin

Quizalofop

Propachlor

Rimsulfurom

Pyridate

Simazine

Triclopyr

Thiefensulfuron

Trifluralin

Tribenuron

 

Související články

Herbicidní rezistence v Evropě i v ČR nabývá na významu

21. 10. 2019 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Jakub Mikulka, Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 125x

Invazní plevele (6): Plevelná řepa

14. 10. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 192x

Chrpa modrá

02. 10. 2019 Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 255x

Invazní plevele (5): Plevelná slunečnice roční

26. 09. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 318x

Kompostování bioodpadů jako zdroj zaplevelení

25. 09. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 408x

Další články v kategorii Plevele

detail