BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Nejdůležitější hmyzí škůdci v porostech máku setého

23. 08. 2022 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 1376x

U máku setého se vyskytuje celá řada hmyzích škůdců, kteří svojí přítomností v porostu snižují potencionální výnos dané plodiny. V počátcích vývoje rostlin je nutno omezit výskyt a škodlivost především u krytonosce kořenového, jehož dospělci svým žírem významně rostliny oslabují a redukují i jejich počet již velmi brzy na jaře. V období před květem jsou pak za nejvýznamnější škůdce považování tzv. makovicoví škůdci, tj. krytonosec makovicový a bejlomorka maková. Oba dva výše uveden škůdci se již vyskytují ve všech pěstitelských oblastech České republiky se zaznamenanými výraznými škodami uvnitř tobolek máku, s následným snížením kvality sklizeného produktu.

Proseeds

Popis, bionomie, škodlivost

Krytonosec makovicový (Neoglocianus macula-alba Herbst, syn. Ceutorhynchus macula-alba Herbst) je zhruba 5 mm velký nosatcovitý brouk. Na horní straně je bělošedý s výraznou protáhlou bělavou skvrnou na krovkách za štítem (obr. 1). Larvy krytonosců jsou beznohé, rohlíčkovitě prohnuté bělavé barvy s červenohnědou hlavou, v dospělosti velké 6–7 mm (obr. 2). V první polovině měsíce května začínají dospělci vylézat ze svých zimovišť. Nejdříve žijí na divoce rostoucích druzích máku.

Do porostů máku pak migrují v období tvorby poupat. Po úživném žíru dojde k páření a samičky následně kladou vajíčka do nejmladších makovic (přibližně 1–3 dny staré). Jedna samička je schopna naklást od 250 do 400 vajíček. Místa na makovicích bývají po žíru a kladení vajíček velmi typická. Dochází zde k výronům bílého mléka, které po zaschnutí vytváří velmi nevzhledné tmavé skvrny (obr. 3). Larvy se vyvíjejí uvnitř tobolek, kde vyžírají tvořící se semena a přepážky a podle jejich početnosti může dojít až k úplnému zničení vnitřku makovice. Po ukončení svého vývoje, který trvá v průměru 3 až 4 týdny, si larvy skrz stěnu prokoušou otvor makovice, padají k zemi a následně se kuklí v půdě. Brouci se obvykle líhnou na přelomu srpna a září. Neopouštějí kokony a přezimují v půdě.

Otvory v makovicích bývají často vstupní branou pro některé houbové patogeny, např. Helminthosporium papaveris.

Společně s jedinci krytonosce makovicového jsou v období kladení zaznamenáni na makovicích i jedinci užitečného hmyzu (jedinci z čeledi Braconidae), kteří kladou vajíčka dovnitř makovic a parazitují tak uvnitř se vyvíjející larvy.

Druhým škůdcem je bejlomorka maková (Dasineura papaveris Winn.). Jedná se o 2 mm dlouhého komárka, hnědavé barvy s načervenalým zadečkem. Samičky kladou vajíčka ve skupinách přímo do makovic. Využívají přitom otvorů způsobených krytonoscem makovicovým, ale podle našich sledování to vždy neplatí. Larvy jsou oranžově žluté až oranžově červené barvy, beznohé, zahnuté o velikosti 1 mm (obr. 4). V průběhu svého vývoje vysávají pletiva přepážek. Ty pak houbovitě zduří a semena se vyvíjejí jako neplnohodnotná (zdeformovaná). Bejlomorka maková má do roka jednu generaci.

Obr. 1: Krytonosec makovicový
Obr. 1: Krytonosec makovicový

Obr. 2: Larva krytonosce makovicového
Obr. 2: Larva krytonosce makovicového

Obr. 3: Poškozená makovice žírem dospělců krytonosce makovicového v porostu
Obr. 3: Poškozená makovice žírem dospělců krytonosce makovicového v porostu

Obr. 4: Larvy bejlomorky makové
Obr. 4: Larvy bejlomorky makové

Monitoring výskytu

Informace z monitoringu výskytu dospělců krytonosce makovicového na území České republiky jsou taktéž volně dostupné na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ. Za poslední dva roky sledování je patrné, že byl zaznamenán spíše nižší výskyt dospělců. Relativně vyšší početnost pak byla zaznamenána spíše v teplejších pěstitelských oblastech. Na mnoha pozorovacích bodech pak daný škůdce nebyl zjištěn vůbec jak v roce 2020 (mapa 1), tak i následný rok 2021 (mapa 2).

Mapa 1: Maximální výskyty dospělců krytonosce makovicového v roce 2020 na území České republiky (zdroj: eagri.cz)
Mapa 1: Maximální výskyty dospělců krytonosce makovicového v roce 2020 na území České republiky (zdroj: eagri.cz)

Mapa 2: Maximální výskyty dospělců krytonosce makovicového v roce 2021 na území České republiky (zdroj: eagri.cz)
Mapa 2: Maximální výskyty dospělců krytonosce makovicového v roce 2021 na území České republiky (zdroj: eagri.cz)

Možnosti biologické ochrany

V minulých letech byly zkoušeny možnosti ochrany pomocí biologických přípravků SpinTor, NeemAzal T/S a PREV B2. Tento způsob ochrany je v České republice registrován do celé řady polních plodin. Zároveň je lze použít v rámci ochrany pro integrovanou produkci, především v ovocných sadech a trvalých kulturách. Biologické přípravky lze použít i v případě, kdy registrované standardy jsou omezeně použitelné z hlediska letu včel či je předpoklad snížení jejich biologické účinnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Hlavní výhodou aplikace spinosadu a azadirachtinu je v tom, že nevykazují vedlejší efekt na v porostech běžně se vyskytující užitečný hmyz či predátory a parazitoidy.

Testované biologické přípravky dosahovaly v polních pokusech s mákem velmi vysoké biologické účinnosti proti krytonosci makovicovémubejlomorce makové v porovnání s registrovanými standardy ve všech letech, kdy byly maloparcelkové pokusy prováděny.

Biologická účinnost přípravku SpinTor v dávce 0,4 l/ha minimalizovala výskyt dospělců i poškození na rostlinách máku s následným vlivem na snížení početnosti larev krytonosce makovicového uvnitř makovic. Pohybovala se v rozmezí od 46,4 do 89,8 %. U přípravku NeemAzal T/S (dávka 3,0 l/ha) byla biologická účinnost v rozmezí od 67,7 do 71,2 %. Testovaný přípravek PREV B2 (kapalné foliární hnojivo s obsahem bóru v koncentraci 0,3 %) vykazoval též pozitivní vliv na omezení výskytu larev pohybují se v rozmezí účinnosti od 59,5 do 67,8 %.

Ochrana v roce 2022

Pro stanovení optimálního termínu ošetření je nutná kontrola porostu v období háčkování až do objevení se prvních květů a nejmladších makovic. V této vývojové fázi dochází k úživnému žíru brouků na stoncích máku a na prvních mladých makovicích. Dochází k páření s následným kladením prvních vajíček skrz porušená rostlinná pletiva dovnitř makovic.

Monitoring výskytu se provádí v období háčkování až prvních rozkvetlých květů. Kontroluje se 50 květů při průchodu porostem - prohlédne se 10 míst × 5 květů rostoucích v řádku za sebou, tzn. celkem 50 květů.

Prahy škodlivosti lze stanovit následovně, a to: při zjištění 1 dospělce krytonosce makovicového na 10 kvetoucích rostlin máku.

Signalizace pro ošetření proti bejlomorce makové je stejná jako v případě krytonosce makovicového, ošetření se provádí ve stejném termínu jako ošetření proti krytonosci makovicovému a registrované přípravky tak mají účinnost na oba tyto makovicové škůdce.

registru přípravků jsou pro rok 2022 proti krytonosci makovicovému k dispozici pyretroidní přípravky Cyperkill 25 EC (cypermethrin) v dávce 0,1 l/ha, Rapid, Karis Max, Fury Power a Nexide (gamma-cyhalothrin) v dávce 0,08 l/ha. Lze využít i přípravky s účinnou látkou deltamethrin: Decis Mega v dávce 0,15 l/ha a Decis Forte v dávce 75 ml/ha. Dále pak lze využít přípravek Flipper (draselná sůl přírodních mastných kyselin) v dávce 3,0–5,0 l/ha. Všechny výše uvedené přípravky by měly být aplikovány po ukončení denního letu včel.

Proti bejlomorce makové je registrován kromě přípravků Decis Mega a Decis Forte ještě přípravek Mospilan 20 SP (acetamiprid) v dávce 150 g/ha, s vedlejší vysokou biologickou účinností i na krytonosce makovicového.

I u těchto dvou výše uvedených škůdců je velmi složité dodržovat antirezistentní strategie v podobě střídání přípravků s odlišnými skupinami účinných látek.

Závěr

Ochrana máku proti makovicovým škůdcům se může pro většinu pěstitelských lokalit jevit na základě údajů výskytu z monitoringu ÚKZÚZ v posledních letech jako zanedbatelná. Podle našich sledování se tito škůdci v porostech vyskytují pravidelně každý rok s různě silnou intenzitou a s tím spojenou škodlivostí.

Při zanedbání ochrany pak může dojít k výrazným ztrátám, které se mohou významně prohlubovat u oslabených porostů. Pro aplikaci insekticidů je nutno dodržovat veškerá doporučení pro využití jejich maximálního efektu tak, aby došlo k potlačení makovicových škůdců pod práh jejich hospodářské škodlivosti.

Tab. 1: Stupnice tříd výskytu pro krytonosce makovicového (zdroj: eagri.cz)

Třída výskytu

Průměrný počet dospělců na 1 květ

Bez výskytu

0

Slabý výskyt

méně než 5

Střední výskyt

5–10

Silný výskyt

více než 10

Výsledek byl získán za podpory MZe ČR, institucionální podpora MZE-RO1718.

Související články

Užitečné organizmy (50): Mšicomaři (V)

19. 02. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 344x

Užitečné organizmy (49): Mšicomaři (IV)

29. 01. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 329x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (53): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VII. - Rezidua insekticidů v brukvovité zelenině

22. 01. 2024 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 525x

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2023

18. 01. 2024 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava Škůdci Zobrazeno 333x

Genom saranče pouštního

14. 01. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 296x

Další články v kategorii Škůdci

detail