Chemap Agro s.r.o.

Nosatčík ve víceletých pícninách - citlivost k vybraným insekticidům

22. 05. 2021 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 499x

Porosty víceletých pícnin, jako je jetel luční, se stále řadí k nedílné součásti zemědělské krajiny v České republice. Význam jetelovin je důležitý z hlediska několik faktorů - velmi pozitivní vliv na půdu. Jeteloviny poutají vzdušný dusík, podporují vsakování dešťových srážek, provzdušňují půdní profil díky svému bohatému kořenovému systému, zabraňují erozi jak vodní tak větrné, omezují výpar vody z půdy jejím zastíněním a podporují biodiverzitu ve vztahu k významnému výskytu nejrůznějších hmyzích druhů.

Dále slouží jako velmi bohatý zdroj potravy pro vyskytující se opylovače a zdroj výživy pro stále klesající počty hospodářských zvířat. Aby bylo vůbec možno založit porost jetele lučního je třeba nejprve získat kvalitní osivo ze semenných porostů. Vzhledem k tomu, že se Česká republika stále jeho pěstovanou plochou řadí k významným producentům jetelového semene, je nutno dbát zvýšené pozornosti v jeho ochraně proti vyskytujícím se škodlivým organismům.

Hmyzí škůdci jetele lučního

K nejvýznamnějším hmyzím škůdcům patří druhy rodu Apion: nosatčík jetelový (Apion trifolii), nosatčík obecný (Protapion apricans), nosatčík zúžený (Apion seniculus) a nosatčík zelenavý (Apion virens). Larvy nosatčíka jetelového a nosatčíka obecného škodí na generativních orgánech a jsou nejpočetněji zastoupenými nosatčíky na jeteli lučním (95 % z celkového počtu brouků tohoto rodu). Tyto dva druhy jsou si velice blízcí jak z hlediska bionomie, škodlivosti a stejných nároků na hostitelské stanoviště.

K minimalizaci jejich početnosti se na základě dostupných prahů škodlivosti používají především insekticidní přípravky. Aktuálně v registru můžeme najít 3 insekticidy: Karate se zeon technologií 5 CS (lambda-cyhalothrin), Mospilan 20 SP (acetamiprid) a biologický přípravek Spintor (spinosad). Především ale přípravek Karate se zeon technologií 5 CS se v porostech jetelů používá dlouhodobě a zvyšuje se tak u něho riziko vzniku snížení jeho citlivosti k právě výše uvedeným škůdcům.

Cílem naší práce bylo v letech 2018–20 shromáždit a laboratorně otestovat populace hmyzích škůdců jetele lučního (nosatčíci rodu Apion) z různých pěstitelských oblastí České republiky pro zjištění iniciálního (počátečního) stavu a dalšího vývoje citlivosti k některým vybraným účinným látkám.

Testování citlivosti k insekticidům

Laboratorní metodou použitou pro hodnocení citlivosti k insekticidům byl lahvičkový test (Adult vial test) doporučovaný organizací Insecticide Resistance Action Committee (IRAC). Pro pyretroidy (lambda-cyhalothrin, tau-fluvalinate) je určena Metoda č. 011 (Met 011, verze 3). Metody jsou detailně popsány na stránkách IRAC: www.irac-online.org. Roztoky insekticidů se aplikují do skleněných lahviček se známým vnitřním povrchem (v našem případě: 37,97 cm2) ve velmi nízkých koncentracích pomocí dávkovacích pipet. Jako rozpouštědlo slouží aceton. Cílem aplikace je dosáhnout rovnoměrného pokrytí vnitřních stěn testovacích lahviček příslušnou dávkou účinné látky: určitá dávka v μg ú.l./cm2 povrchu lahvičky odpovídá určité hektarové dávce. Mezi testovanými dávkami je zařazena i kontrola (= 0 μg ú.l./cm2) a dávka odpovídající dávce registrované. U lambda-cyhalothrinu bylo testováno 6 různých dávek, u tau-fluvalinatu a přípravku Biscaya 240 OD pak 5 různých dávek. U každé ověřované populace, resp. insekticidu, byla každá dávka testována ve třech opakováních (= 3 lahvičky od každé dávky).

Příprava lahviček před vlastním testem: do testovací lahvičky byl z příslušného zásobního roztoku přenesen 1,0 ml tekutiny. Lahvičky s roztokem byly bezprostředně po aplikaci umístěny na otáčející se válečky rolleru. Po odpaření acetonu zůstala na vnitřních stěnách rovnoměrně rozprostřená vrstva konkrétní účinné látky.

Do připravených lahviček se vkládali dospělci (10 imag/lahvičku) odebraní z určité lokality. Reakce brouků na jednotlivé dávky účinné látky byly hodnoceny po 24 hodinách. Na základě charakteru reakcí jsou brouci zařazení do kategorie 1 (Živí a aktivní jedinci) či 2 (Jedinci postižení a mrtví jedinci)

Pro každou testovací lahvičku (dávka a opakování) je vyjádřen počet brouků v kategorii 1 a počet brouků v kategorii 2. Na základě podílu brouků v kategorii 2 je stanoveno procento mortality pro jednotlivé dávky a opakování. Tyto hodnoty jsou využity pro vyjádření procent účinností a hodnot letálních dávek (LD50, LD90 a LD95). Pro jednotlivé sběry (= populace) byly stanoveny hodnoty účinnosti pro jednotlivé testované dávky (dle Abotta; 1925). K vyjádření hodnot letálních dávek (LD50-95 v g ú.l./ha) je využit software Polo Plus (LEORA software; metoda probitová regrese). V případě pyretroidů je na základě zaznamenaných výsledků populacím přiřazen určitý stupeň rezistence (resp. citlivosti) dle kategorizace užívané v IRAC (tab. 1).

Tab. 1: Stupně citlivosti ve vztahu k laboratorní účinnosti dle IRAC
Tab. 1: Stupně citlivosti ve vztahu k laboratorní účinnosti dle IRAC

Tab. 2: Výsledky testování citlivosti českých populací nosatčíků (rod Apion) na esterický pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2018
Tab. 2: Výsledky testování citlivosti českých populací nosatčíků (rod Apion) na esterický pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2018

Tab. 3 : Výsledky testování citlivosti českých populací nosatčíků (rod Apion) na esterický pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2019
Tab. 3 : Výsledky testování citlivosti českých populací nosatčíků (rod Apion) na esterický pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2019

Tab. 4: Výsledky testování citlivosti českých populací nosatčíků rodu Apion na esterický pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2020
Tab. 4: Výsledky testování citlivosti českých populací nosatčíků rodu Apion na esterický pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2020

Tab. 5: Výsledky testování citlivosti českých populací nosatčíků rodu Apion na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2020
Tab. 5: Výsledky testování citlivosti českých populací nosatčíků rodu Apion na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2020

Tab. 6: Výsledky testování citlivosti populací nosatčíků rodu Apion na esterický neonikotinoid thiacloprid (Biscaya 240 OD) v roce 2020
Tab. 6: Výsledky testování citlivosti populací nosatčíků rodu Apion na esterický neonikotinoid thiacloprid (Biscaya 240 OD) v roce 2020

Výsledky testování citlivosti nosatčíků rodu Apion

Odebrané vzorky hmyzu (nosatčíci rodu Apion) byly získány smýkáním jetele lučního před květem semenné seče z vybraných provozních porostů. Z účinností dosažených 100% a 20% dávkami vyplývá, že se v ČR v rámci screeningového testování k pyretroidu lambda-cyhalothrinroce 2018 vyskytovalo 50 % populací nosatčíků vysoce citlivých (stupeň citlivosti 1) a 50 % populací citlivých (stupeň citlivosti 2). V roce 2019 pak byly zaznamenány pouze populace vysoce citlivé. Účinnost dosahovaná registrovanou dávkou byla ve většině případů plně dostatečná (100 %), hodnoty LD95 jsou pro většinu populací v obou letech sledování hluboko pod úrovní registrované dávky (7,5 g ú.l./ha). Používání lambda-cyhalothrinu v ochraně proti tomuto škůdci v semenných porostech jetele lučního je tak na základě laboratorního testování zcela účinné. Celkem bylo k této látce v roce 2018 otestováno 8 českých populací a v roce 2019 pak 4 české populace. Podílové zastoupení populací a LD50, LD90 a LD95 jsou znázorněny v tabulkách 2 a 3 (roky 2018 a 2019).

roce 2020 byly testované populace nosatčíků rodu Apion vysoce citlivé k pyretroidům s účinnou látkou lambda-cyhalothrintau-fluvalinate (tab. 4 a 5). Účinnost dosahovaná registrovanou dávkou byla u všech případů plně dostatečná (100 %), hodnoty LD95 jsou pro většinu populací hluboko pod úrovní registrované dávky (7,5 g ú.l./ha, resp. 48 g ú.l./ha). Případná registrace přípravků s ú. l. tau-fluvalinate v ochraně proti tomuto škůdci v semenných porostech jetele lučního by mohla doplnit portfolio dostupných chemických metod pro minimalizaci hospodářských ztrát.

Na základě výsledků z roku 2020 se pro ú.l. thiacloprid (Biscaya 240 OD) na území ČR vyskytovala 1 populace citlivá a 4 populace vysoce citlivé (tab. 6).

Všechny dosažené výsledky z výše uvedených let testování pak byly převedeny přehledně do formy certifikovaných map, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.vupt.cz. Zde jsou zobrazeny veškeré dostupné informace k dané problematice týkající se citlivosti nosatčíků rodu Apion k vybraným účinným látkám insekticidů (mapa).

Mapa citlivosti českých populací nosatčíků (rod Apion) na esterický pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2018
Mapa citlivosti českých populací nosatčíků (rod Apion) na esterický pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2018

Závěr

Populace nosatčíků rodu Apion jsou na území České republiky vysoce citlivé a citlivé k pyretroidům s účinnou látkou lambda-cyhalothrin a tau-fluvalinate a nenonikotinoidu Biscaya 240 OD. Jejich použití v polních podmínkách by tak mělo být za dodržení všech doporučení zcela účinné. Kontinuálně probíhající plošný monitoring pak odhaluje posuny v citlivosti u vybraných škůdců vůči testovaným účinným látkám insekticidů u celé řady polních plodin.

Výsledek byl získán při řešení výzkumného projektu QK1820081 „Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie“, který financuje MZe ČR prostřednictvím NAZV a za podpory MZe ČR, institucionální podpora MZE-RO1719.

Související články

Současný pohled na škůdce řepky

10. 05. 2021 Ing. Jiří Havel, CSc.; OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Opava Škůdci Zobrazeno 540x

Ochrana proti škůdcům řepky insekticidním systémem D-Act

09. 05. 2021 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 299x

Využití feromonů k přímé ochraně proti škůdcům

02. 05. 2021 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 393x

Škůdci na cukrovce - co je nového

30. 04. 2021 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS ČR Škůdci Zobrazeno 395x

Ochrana proti škůdcům řepky v jarním období

28. 04. 2021 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Škůdci Zobrazeno 639x

Další články v kategorii Škůdci

detail